آذر ۹ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ابراز وجود، منبع کنترل، بزرگسالان

استاد مشاور:
دکتر عباس ابوالقاسمی
پژوهشگر:
خدیجه مقدسی اقدم
تابستان ۱۳۹۳
دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی
گروه آموزشی روانشناسی
پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشتهی روانشناسی گرایش عمومی
عنوان:
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی
پژوهشگر:
خدیجه مقدسی اقدم
ارزیابی و تصویب شدهی کمیتهی داوران پایاننامه با درجهی ……………………….
نام و نام خانوادگی
مرتبهی علمی
سمت
امضاء
دکتر نادر حاجلو
دانشیار
استاد راهنما و رییس کمیتهی داوران
دکتر محمد نریمانی
پروفسور
استاد راهنما
دکتر عباس ابوالقاسمی
دانشیار
استاد مشاور
دکتر اکبر عطادخت
استادیار
داور
تابستان ۱۳۹۳
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم که
از نگاهشان صلابت،
از رفتارشان محبت و
از صبرشان ایستادگی را آموختم.
تقدیر و تشکر
خدای را بسی شاکرم که توفیق عنایت کرد تا پایان نامه خود را در حد توان خویش به پایان برسانم.
بدین وسیله بر خود وظیفه می دانم از اساتید فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر نادر حاجلو، جناب آقای دکتر محمد نریمانی و جناب آقای دکتر عباس ابوالقاسمی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره راهنما و راهگشایم در اتمام و اکمال این پایان نامه بوده اند تشکر و قدردانی نمایم.
نام خانوادگی دانشجو: مقدسی اقدم نام: خدیجه
عنوان پایاننامه: مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی
اساتید راهنما: دکتر نادر حاجلو – دکتر محمد نریمانی
استاد مشاور: دکتر عباس ابوالقاسمی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی
گرایش: عمومی دانشگاه: محقق اردبیلی
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی تاریخ دفاع:۲۲/۶/۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۸۸
چکیده:
هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی- مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر ۳۶ دختر (۱۸ دختر فراری و ۱۸ دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراری اغلب از منبع کنترل بیرونی و دختران عادی اغلب از منبع کنترل درونی برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.
کلید واژهها: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود، منبع کنترل، دختران فراری
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶- متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷- تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی
۲-۱- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۲- فرار ازمنزل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۱-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل…………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲-۲-علت فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۳-گستره فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۳-تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۳-۱-مبانی تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۳-۲-تعریف تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۳-۳-تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۳-۴-ابعاد تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۳-۵-مدل های تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۶-فرایند تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۴-دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۴-۱-تعریف دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۴-۲-پیدایش دلبستگی در کودک……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۴-۳-انواع دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۴-۴-مراحل ایجاد دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۴-۵-دلبستگی و رشد بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۴-۶-دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۴-۶-۱-تعریف دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۴-۶-۲-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۴-۷-نظریه های دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۴-۷-۱-نظریه کردارشناختی بالبی………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۴-۷-۲-نظریه روان تحلیل گری………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۴-۷-۳-نظریه اریکسون…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۴-۷-۴-نظریه ارتباط


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت

اندازه شرکت بر سود آوری تاثیر معنیداری ندارد. ممکن است به این دلیل باشد که اندازه شرکت باعث افزایش ارزش سهام شرکت نمی شود. بلکه بازده داراییها را افزایش می دهد.
به علاوه تحقیق حاضر بیانگرتاثیر مثبت معنی دار رشد شرکت روی هر دو روش محاسبه سودآوری (کیوتوبین و بازده دارائیها) میباشد نتایج پژوهش رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) و اپتو (۲۰۱۲) موافق همین نتیجه می باشد. هم چنین ایزدی نیاوتاکی (۱۳۸۹) رابطه مستقیم رشد شرکت با بازده را به اثبات رساندند و این رابطه در شرکت ها ی بزرک، تاثیر گذاری بیشتری را نشان می دهد.اما نظیر و افزا دریافتند رشد شرکت با بازده داراییها رابطه مثبت دارد و با کیو توبین رابطه معنادار ندارد.
در نهایت تحقیق حاضر اثبات کرد؛ اهرم مالی با بازده داراییها رابطه معکوس و با ارزش بازار کیوتوبین رابطه مستقیم دارد. نتایج پژوهش اپتو (۲۰۱۲) موافق همین نتیجه می باشد.رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) دریافتند؛ اهرم مالی با سود آوری تاثیر معکوس و معنیدار دارد و آنها معتقدند. شرکتهای ایرانی نمیتوانند از وامهای بلندمدت استفاده بهینه بکنند وسودآوری وبازدهی مناسبی داشته باشد. در نهایت وبه صورت عجیب بین سودآوری شرکتهای ایرانی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی و معنیداری دارد. ستایش و منصوری (۱۳۸۹) در تحقیقی نشان دادند بین اهرم مالی و سود خالص ارتباط معناداری وجود ندارد. وینرب و پسچر (۱۹۹۸) و نظیر و افزار (۲۰۰۷ ) بطور کلی مشاهده کردند؛ سود آوری با عوامل مختلف از جمله سیاست مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، رشد فروش و اهرم مالی هدایت میشود.
۵-۳- بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش، فرضیه وجود رابطه سیاستهای سرمایه در گردش و سودآوری مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان دادند؛ که کاهش دارائیهایی جاری باعث افزایش سودآوری طبق رویکرد متهورانه نیست. بدین معنی که مدیران از رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه گذاری خود بهره نمیگیرند. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.
اما در تجزیه و تحلیل بیشتر دریافتیم که رابطه بین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارائی ها معنای آماری ندارد.ممکن است نشان دهنده توجه بیشتر مدیران مالی به پرخطر بودن سیاست تأمین مالی کوتاه مدت باشد. در حالیکه، افزایش بدهیهای جاری باعث افزایش کیوتوبین (ارزش بازار) شرکتها میشود. به نظر می رسد که سرمایه گذاران علاقه مندند بیشتردر شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که رویکرد متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش دارند زیرا آنها تصور میکنند؛ سهام چنین شرکتهایی در بازار ارزشمندتر است.
در این مطالعه بطور قوی رابطه بین سودآوری با متغیرهای کنترلی اندازه، رشد و نسبت اهرم مالی اثبات شد. وآزمونهای آماری مشخص کردند که با حضور متغیرهای کنترلی در مدل، قابلیت پیش بینی متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل افزایش مییابد.
۵-۴- محدودیتهای تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران بانک اطلاعاتی جامعی ندارد و دادهها با صرف زمان طولانی از منابع مختلفی جمع آوری شدهاند. درنتیجه موضوع اعتبار و صحت دادهها از محدودیت ذاتی این نوع مطالعات میباشد.
دراین تحقیق اثرات نوع صنعت در نظر گرفته نشده است. با توجه به احتمال متفاوت بودن شدت و ضعف روابط و حتی جهت رابطه مشاهده شده در صنایع مختلف، تفاوت صنعت باید در تفسیر نتایج ملاحظه گردد.
از محدودیتهای تحقیق حاضر که احتمالا میتواند تعمیم پذیری نتایج حاصل را تحت تاثیر قرار دهد، می توان به عدم کنترل برخی از عوامل موثر بر نتایج پژوهش از جمله تاثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، عمر شرکت اشاره کرد.
۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
با این پژوهش، مدل سیاست سرمایه در گردش به عنوان آگاهی عمومی از پیشنهاد سیاستهای مختلف جهت تصمیمگیری محتاطانه به مدیریت کمک میکند. بنابراین باید توجه کرد که یافتههای این مطالعه باید منجر به مدلهای جدید سیاست سرمایه در گردش و تکنیکهای مدیریت جهت تصمیمگیری بهتر شوند.
نتایج این تحقیق میتواند دیدگاههای کارشناسان مالی را جهت تعیین سهم سیاستهای عملیاتی در شرکت و چگونگی رسیدن به سودآوری پایدار را بهبود بخشد. بنابراین مدیریت باید قادر به انتخاب پرسنل مناسب باشند تا بتوانند سیاستهای درستی با رسیک کمتر، به منظور بهبود اهداف شرکت اتخاذ نمایند.
علاوه بر این مدیریت مالی جهت تنظیم سیاست سرمایه در گردش بطور آگاهانه دارائیهای جاری شرکت را در راهی تخصیص دهد که منجر به تغییرات مهم در تخصیص منابع شرکت شوند بنابراین مدیریت باید یک نظارت دورهای بر داراییها جاری و بدهیهای جاری جهت تغییر و تنظیم مجدد سیاستهای سرمایه در گردش انجام دهد.
۵-۷- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
۱)در تحقیق حاضر از نرخ تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی استفاده نشده است. با این حال این واقعیت بطور گسترده شناخته شده است که این نرخ یک پیس بینی از محیط اقتصادی یک کشور است.
۲) تاثیر سیاست سرمایه در گردش روی سودآوری شرکت منحصرا به وسیله نسبتهای اعلام شده در این پژوهش نشان داده نمیشود. عوامل دیگری هم چون سبک مدیریت، محیط قانونی و فرهنگ جامعه روی دستیابی به سودآوری تاثیر دارند. اندازه گیری کمی این عوامل بطور معمول کمی دشوار است. به هر حال مطالعهای مرکب از آنها می تواند پاسخ برخی از پرسش های مربوط به پیشبرد سیاستهای سرمایه درگردش برای سودآوری بالا در یک شرکت را بطور مفید ایجاد کند.
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
اشرف زاده، حمیدرضا. و نادر مهرگان. ۱۳۸۴٫ اقتصاد سنجی پانل دیتا. انتشارات موسسه آموزش و تحقیقات تعاون.
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی. ۱۳۸۹٫ سازمان حسابرسی. تهران: کمیته تدوین استاندادهای حسابداری
اعرابی، سیدمحمد. و رحیم عابدی. ۱۳۹۰٫ رابطه هماهنگی بین استراتژی های مالی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه ی در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر. مجله پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۵، شماره ۴٫
ایزدی نیا، ناصر. و عبداله تاکی. ۱۳۸۹٫ بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،شماره ۵٫
برخورداری سجاد. و اسداله فرزین وش. ۱۳۸۹٫ تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران. مجله تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۲۷٫
بهار مقدم، مهدی.، وحید محمدرضاخانی. و رحمت اله هوشمند زعفرانیه. ۱۳۹۱٫ بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر مدیریت سرمایه در گردش. مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره ۴٫
حیدرپور، افشین. و فرشید پور شهابی. ۱۳۹۱٫ تبیین آثار نا اطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد(مطالعه موردی:ایران). فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال نوزدهم، شماره ۷۱٫
جان نثاری، سیدامیر. ۱۳۹۱٫ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری واحد های تجاری کوچک و متوسط. مجله حسابرس، شماره ۵۸٫
جهانخانی، علی. و علی پارسائیان. ۱۳۸۹٫ مدیریت مالی. ریموندپی. نوو، تهران: مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی.
حسن پور، شیوا. ۱۳۸۸٫ بررسی تأثیر استراتژی های سرمایه ی در گردش بر بازده سهام. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره ۱٫
حیدریان، جعفر. و جواد رضازاده. ۱۳۸۹٫ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت های ایرانی. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات حسابداری، دوره ۷، شماره ۲٫
خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۸). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات بازتاب، چاپ پنجم.
خدادادحسینی سیدحمید.، پریسا ریاحی. و مینا نوری. ۱۳۹۱٫ پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۳٫
رهنمای رود پشتی، فریدون. و علی کیانی. ۱۳۸۷٫ بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. شماره ۱۳٫
زهدی، محمدهادی.، هاشم ولی پور. و علیرضا شهابی. ۱۳۸۹٫ سیاست های سرمایه در گردش و ریسک شرکت. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.
ستایش، محمدحسین. و امید منصوری. ۱۳۸۹٫ بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال دوم، شماره ۸٫
شباهنگ، رضا. (۱۳۸۷). مدیریت مالی. انتشارات سازمان حسابرسی.
شمس الاحرارفرد، فاطمه. و اسفندیار جهانگرد. ۱۳۹۰٫ اثر مستقیم وغیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،شماره۱۲٫
شیرین بخش، شمس الله. و زهرا حسن خوانساری. ۱۳۸۴٫ کاربرد Eviews (ایی ویوز) در اقتصاد سنجی. انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
عباسی، غلامرضا.، اشکان رحیم زاده. و داوود سلمانی. ۱۳۸۸٫ نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، سال سوم، شماره۹٫
فتحی، سعید.، سیدیاسین توکلی. ۱۳۸۸٫ بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی. بررسی های بازرگانی، شماره۳۶ .
فرزین وش، اسداله. و سجاد برخورداری. ۱۳۸۹٫ تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران. مجله تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره۱۲۷٫
مالکی نیا ناهید.، حسین عسکری آلوج. و اعظم قزلباش. ۱۳۹۰٫ رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکتهای خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق)، شماره۲٫٫
محمدزاده، امیر. و لیلا نوفرستی. ۱۳۸۸٫ بررسی تأثیر سیاست های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی. مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۱۸٫
محمدی، محمد. ۱۳۸۸٫ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، شماره ۱۴٫
مومنی، منصور. و آذر عادل. (۱۳۸۷). آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات سمت، چاپ ۱۱٫
مومنی، منصور. و علی فعال قیومی. ۱۳۸۸٫ مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابسی، شماره ۵۸٫
مهرانی، کاوه.، جلال وافی ثانی. و محمد حلاج. ۱۳۸۸٫ رابطه ی قراردادهای بدهی و اندازه ی شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۱۷، شماره ۵۹٫
نیکومرام، هاشم.، فریدون رهنمای رود پشتی. و فرشاد هیبتی. ۱۳۸۶٫ مبانی مدیریت مالی. انتشارات ترمه.
یعقوب نژاد، احمد.، حمیدرضا وکیلی. و احمدرضا بابایی. ۱۳۸۹٫ ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی ومدیریت پرتفوی، شماره ۲٫
فهرست منابع انگلیسی
Appuhami, B. A. R. (2008). The impact of firm’s capital expenditure on working capital management: An empirical study across industries in Thailand. International Management Review, 4 (1).
Autukaite, Ruta and Molay, Eric. (2011). Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France. International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 11-13, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1836900 or


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد عملکرد شرکت، نرم افزار، اندازه شرکت

تحقیقات آینده همراه است.
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه
متغیر وابسته
متغیر وابسته
تحلیل واریانس
توان تبیین
استقلال خطاها
نوع رابطه
نتیجه
روش محاسبه سود آوری
سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش
سیاست تامین مالی سرمایه در گردش
اندازه
رشد
اهرم مالی
آماره f (معناداری مدل)
R^2
آماره دوربین واتسن
ضریب
آمارهt (معناداری)
ضریب
آمارهt (معناداری)
ضریب (معناداری)
ضریب (معناداری)
ضریب (معناداری)
فرضیه اول
بازده دارایی
۰۹۷/۰
۱۷/۳
*
*
۰۵/۰
۰۶/۰
۳۷/۰-
۹۴/۲۵۷
۷۲/۰
۹۶/۱
مستقیم
رد
۰۰/۰
*
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
کیو توبین
۰٫۱۷
۴۶/۲
*
*
۱۹/۰-
۰۵/۰
۰٫۲۹
۹۶/۱۹۱
۶۶/۰
۸۶/۱
مستقیم
رد
۰۱/۰
*
۰۰/۰
۰۱/۰
۰٫۰۰
۰۰/۰
فرضیه دوم
بازده دارایی
*
*
۰۵/۰
۸۰/۱
۰۳/۰
۰۴/۰
۴۳/۰-
۹۱/۳۴۸
۷۸/۰
۹۳/۱
مستقیم
رد
*
۰۷/۰
۰۱/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
۰۰/۰
کیو توبین
*
*
۰٫۱۶
۱٫۹۶
۱۷/۰-
۰۶/۰
۱۵/۰
۰۶/۱۸۷
۶۶/۰
۸۶/۱
مستقیم
تایید
*
۰۵/۰
۰/۰
۰۱/۰
۱۲/۰
۰۰/۰
فرضیه سوم
تایید
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
ثبات مالی هدف اصلی ایجاد یک شرکت است. یک شرکت باید ایجاد سود کند و توانا در پرداخت بدهیها باشد تا بتواند به ثبات مالی دست یابد. یکی از جنبههای مهم ثبات مالی سرمایه در گردش است. این مطالعه سیاستهای سرمایه در گردش و روابط انها را با سودآوری شرکت تجزیه وتحلیل می کند در سالهای اخیر نا اطمینانی اقتصادی باعث از دست دادن سود آوری کسب وکار شده است. به هر حال سیاستهای موثر سرمایه در گردش، سود شرکتها را بهبود میبخشد درنهایت در این مطالعه سعی شده است عوامل درگیر در سیاستهای سرمایه درگردش شرکتها شناسایی شوند.
۵-۲- نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه شماره یک : بین سیاست متهورانه سرمایهگذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه شماره یک، دو مدل (ROA و Tobin’s q) با متغیر مستقل(سیاست سرمایه گذاری) درنرم افزار Eviews6 تخمین زده شدند. در این فرضیه انتظار میرفت، با حداقل سطح سرمایهگذاری در دارائیهای جاری، سودآوری افزایش یابد. اما نتایج نشان داد افزایش داراییهای جاری منجر به افزایش سودآوری میشود. بنابراین یک رابطه منفی بین درجه متهورانه بودن سیاستهای سرمایه در گردش شرکتها و دو روش اندازه گیری عملکرد (ROA و Tobin’Sq) وجود دارد. در نتیجه رویکرد محافظه کارانه سیاست سرمایه گذاری با تاکید بر سرمایه گذاری بیشتر در دارایی های نقدی جهت سودآوری مورد تایید قرار گرفت.
نظیر و افزا (۲۰۰۹) و اپتو (۲۰۱۲) درمطالعهای مشابه تحقیق حاضربه نتایج تقریبا یکسانی دست یافتند، همچنین نتایج تحقیق حاضر شبیه به مطالعه هر دو میباشد. اپتو به این نتیجه رسید، اگر شرکتی از داراییهای جاری بیشتری برای تأمین وجوه سرمایه گذاری سرمایه درگردش استفاده کند، سود بیشتری را هم کسب خواهد کرد. اما پاداچی (۲۰۰۶) تقریبا مخالف آنها دریافت، زمانیکه شرکت به میزان بالایی در موجودیها و حسابهای دریافتی سرمایه گذاری میکند، سودآوری را کاهش میدهد.
محمدزاده و نوفرمستی (۱۳۸۸) در پژوهشی دریافتند، یک رابطه مثبت و مستقیم بین سرمایه درگردش و بازده داراییها وجود دارد.همچنین ستایش و منصوری (۱۳۸۹) در پژوهش خود ارتباط بین سرمایه درگردش خالص و ناخالص را با اجزاء مختلف سود حسابداری بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند سرمایه در گردش خالص دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره مالیات وسود خالص می باشد و سرمایه در گردش ناخالص با هیچ کدام رابطه معناداری ندارد.محمدزاده و نوفرمستی( ۱۳۸۸ ) و ستایش و منصوری (۱۳۸۹) در حالیکه درپژوهش خود از متغیر وابسته سرمایه درگردش استفاده کردند، اما نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر تقریبا مشابه است.
محمدی (۱۳۸۸)، جواد رضازاده و جعفر حیدریان (۱۳۸۹) و احمد یعقوب نژاد و همکاران (۱۳۸۹) دریافتند بین متوسط دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالابا سودآوری رابطه منفی و معنادار وجود دارد.به عبارتی مدیران با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودیها در حد معقول می توانند سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. اکثریت مطالعات سرمایه در گردش از نسبتهای سنتی همانند مقدار حسابهای دریافتنی روزانه، تعداد موجودیهای کالای روزانه و تعداد حسابهای پرداختی روزانه برای اندازهگیری سطح نقدینگی یک شرکت استفاده می کنند (فالوپ و آجیلر ۲۰۰۹، ۷۷). اپتو باتوجه به نظر شالمن و کوکس (۱۹۸۵) استدلال میکند، نسبتهای سنتی دغدغههای یک شرکت را مورد توجه قرار نمیدهند و بنابراین خالص سرمایه در گردش ارزش واقعی نقدینگی نیست. از این رو پیشبینی وضعیت مالی یک شرکت، نسبتهای مالی سرمایه در گردش را بهتر به منابع دائمی مانند مجموع دارائیها پیوند میزنند (اپتو۲۰۱۲، ۴۰).
فرضیه شماره دو: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه شماره دو هر دو مدل ROA و Tobin’s q با متغیر مستقل (سیاست تامین مالی) در نرم افزار Eviews6 تخمین زده شدند. در این پژوهش مدل ROA نشان می دهد؛ بین حداقل سطح تأمین مالی سرمایه درگردش و سود آوری شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. اما نتایج تحققیقات نظیر و افزا (۲۰۰۹) در پاکستان و اپتو (۲۰۱۲ ) در آمریکا مشابه می باشند. همچنین، طبق نتیجه پژوهش اپتو (۲۰۱۲) که تقریبا ازمتغیرهای پژوهش حاضر استفاده کرده است؛ شرکتهای کوچکی که از سطح بالای بدهی جاری برای بهبود سودآوری استفاده می کنند، ممکن است نا امید شوند. زیرا یک مدل محافظه کارانه با استفاده از کمترین بدهی جاری اثر مثبت بر سودآوری را به اثبات میرساند. نظیر و افزا (۲۰۰۹) طی این تحقیق به این نتیجه رسیدند، اگر مدیران رویکرد محافظه کارانه را برای سیاستهای سرمایه گذاری و تامین مالی سرمایه در گردش استفاده کنند آنها میتوانند برای شرکت ایجاد ارزش کنند.
اما مدل Tobin’s q نشان می دهد؛ با استفاده از حداکثر سطح تامین مالی در سرمایه در گردش، سود آوری شرکت افزایش می یابد. طبق نظر نظیر وافزا که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند هنگامی که شرکت ها از رویکرد متهورانه برای تامین مالی داراییهای سرمایه درگردش استفاده می کنند درنتیجه لزوما سطح سودآوری افزایش مییابد. بنابراین به نظر میرسد سرمایه گذاران علاقه مندند، بیشتر در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که رویکرد متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش دارند. زیرا آنها تصور می کنند، سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر است. به همین دلیل مدل کیوتوبین و بازده دارایی ها دو نتیجه متفاوت را نشان دادند. همچنین، پاداچی (۲۰۰۶) از استراتژیهای سرمایه درگردشی حمایت می کند که اتلاف منابع را کاهش خواهد داد و رشد وتوسعه و افزایش در ارزش شرکت را ترویج می دهد.
فیلبک و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند؛ هزینه پایین بدهی جهت تأمین مالی اجازه می دهد، مبلغ بیشتری برای دارایی های جاری صرف شود. با این حال تجزیه و تحلیل نشان می دهد، ارزشهای سرمایه در گردش میان صنایع در یک دوره زمان متفاوت است.
محمدزاده و نوفرستی (۱۳۸۸) بر خلاف نتیجه پژوهش حاضر نشان دادند، بین نسبت جاری (ریسک عدم توان بازپرداخت بدهیها) و بازده داراییها یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد احتمالا این تفاوت به دلیل کاربرد متغیرهای متفاوت جهت سنجیدن میزان تامین مالی در شرکت ها میباشد.
محمدی (۱۳۸۸)، رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) و یعقوب نژاد و همکاران (۱۳۸۹) دریافتند بین متوسط دوره پرداخت بدهی و سود آوری رابطه منفی و معنا دار وجود دارد بنابراین نتایج این تحقیقات در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد؛ شرکت ها یی سودآور می باشند، که دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند. ممکن است تفاوت در نتایج مطالعه حاضر و مطالعات اخیر مطابق با دلایل ذکر شده در فرضیه قبل باشد.
بطور کلی از دو فرضیه گذشته میتوان نتیجه گرفت؛ در این مطالعه دادههای تجربی از رابطه مثبت بین سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش با سودآوری حمایت می کند. همچنین اپتو (۲۰۱۲) در کشور آمریکا و نظیر و افزا (۲۰۰۹) در پاکستان در تحقیقی مشابه دریافتند؛ یک سیاست سرمایه در گردش که باعث کاهش هزینهها، افزایش فروش و کاهش بدهی شود فرصت سودآوری بیشتر را در یک شرکت بالا خواهند برد (اپتو ۲۰۱۲، ۱۳۶) و رابطه منفی بین سیاست متهورانه سرمایهگذاری و تامین مالی شرکتها با سودآوری وجود دارد (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۹۸). در این مطالعه همانند نتایج نظیر و افزا مشخص شد که در بررسی تاثیر سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش بر هر دو روش اندارهگیری سودآوری (کیو توبین و بازده داراییها) نتایج مشابه کسب شد. همچنین تجزیه و تحلیل دادههای تجربی نشان داد؛ بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه درگردش با بازده داراییها ارتباط معناداری وجود ندارد. اما این سیاست باعث افزایش کیوتوبین (ارزش بازار شرکت) میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت؛ احتمالا شرایط اقتصادی ایران در این دوره شرکتها را به سمت رویکرد محافظه کارانه سوق داده است. همچنین نظیر و افزا ۲۰۰۹ بیان کردند، سرمایهگذاران برای شرکتی بیشتر ارزش قائل می شوند که از مدیریت متهورانه برای بدهیهای جاری استفاده میکند.
محمدی (۱۳۸۸)، رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) و یعقوب نژاد و همکاران (۱۳۸۹) به اتفاق نظر رسیدند؛ که بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.هم چنین پاداچی(۲۰۰۶)، ایزدی نیا و تا کی (۱۳۸۹) دریافتند هر چه چرخه تبدیل وجه نقدبزرگتر شود بازدهی داراییها کاهش می یابد.
اعرابی و عابدی (۱۳۹۰) دریافتند؛ عملکرد شرکت (نسبت کیوتوبین و بازده داراییها) در زمانی که استراتژی مالی شرکت (استراتژیهای سرمایه گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه در گردش) میانه رو متمایل به خطر پذیری است، بیش از زمانی است که گونه استراتژی مالی آن میانه رو متمایل به خطر گریزی است. هم چنین نتایج نشان میدهد؛ در سالهایی که هماهنگی بین عناصر استراتژیهای مالی بیشتر است، عملکرد شرکت نیز بهتر است.
بهار مقدم و هوشمند (۱۳۹۱) در تحقیقی نشان دادند؛ بین فرصتهای رشد (لگاریتم طبیعی کیوتوبین) و جریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش (چرخه تبدیل به نقد) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین بین سودآوری (ROA ) و چرخه تبدیل به نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.
فرضیه شماره سوم: بین اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سودآوری عملکرد شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه شماره سه، هر دو مدل (ROA و Tobin’s q) را در نرم افزار Eviews6 برای هر دو فرضیه یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی و بار دیگر با حضور متغیرهای کنترلی تخمین زده شدند. نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر منفی معنی دار اندازه شرکت روی کیوتربین و تاثیر مثبت معنی دار آن روی بازده داراییها میباشد. نتایج پژوهش اپتو (۲۰۱۲) موافق همین نتیجه می باشد. اما نظیر و افزا دریافتند بین هر دو روش سودآوری واندازه شرکت رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین ایزدی نیا وتاکی (۱۳۸۹) تاثیر مثبت اندازه شرکت فقط روی بازده داراییها را به اثبات رساندند. رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) نشان دادند؛


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد اندازه شرکت، ارزش بازار، سطح معنادار

شرح زیر می باشد:
مدل۴-۵
با توجه به جدول ۴-۱۰ مقدار خطای آماره فیشر مشخص میگردد (prob=0) و مدل رگرسیون خطی این فرضیه معنادار میباشد. ضریب تعیین این مدل در بخش اول (ROA) برابر ۶۹/۰ و در بخش دوم برابر ۷۸/۰ میباشد و نشان می دهد در مدل ROA حدود ۷۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارائی) به وسیله متغیرهای مستقل (سیاست تامین مالی سرمایه در گردش) و کنترلی قابل پیشبینی است. همانطور که مشخص است با اضافه شدن متغیرهای کنترلی به مدل قابلیت پیش بینی متغیر وابسته حدود ۹ درصد افزایش یافته است. با توجه به نتیجه آزمون متغیرهای حذف شده (ضمیمه الف-۱۵) فرضیه صفر در سطح معناداری ۹۵ درصد رد میشود، بدین معنا که متغیرهای کنترلی جزء متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
بدلیل اینکه آماره دوربین واتسن برای متغیرهای تحقیق ۹۳/۱ (بین ۵/۱ تا ۵/۲) میباشد میتوان نتیجه گرفت باقیمانده ها نا همبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-۱۷) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده(ضمیمه الف-۱۶) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر می باشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیمانده ها مورد تایید قرار گرفته است.بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر خطاهای آماره های VIFکوچکتر از ۵ ومقادیرTOL نزدیک به یک می باشند (ضمیمه الف-۱۸)،بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تایید تمام فرضیات زیربنایی ، به نتایج حاصل از مدل میتوان اطمینان کامل داشت.
۴-۴-۲-۲-۲ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین
جدول ۴-۱۱ نتیجه تخمین رگرسیون مدل Tobin’s q را در دو بخش نشان میدهد. نتیجه تخمین این مدل در بخش اول (Tobin’s q ( I)) فقط با نسبت WCFP و بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۱۹) و در بخش دوم (Tobin’s q (II)) نسبت WCFP را با حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۲۰) نشان میدهد.
جدول۴-۱۱: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست تامین مالی سرمایه در گردش
متغیرها
Tobin’s q( I)
Tobin’s q)II(
کیو توبین(بخش اول)
کیو توبین(بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCFP
سیاست تامین مالی
۲۲۰۵/۰
۰۰۰۷/۰
۱۶۱۶/۰
۰۵۰۰/۰
SIZE
اندازه
——
——
۱۷۵/۰-
۰۰۰۲/۰
GROWTH
رشد
——
——
۰۵۵۴/۰
۰۰۸۹/۰
LVRG
اهرم مالی
——
——
۱۵۳۵/۰
۱۲۳۵/۰
DW
دوربین واتسن
۸۳۶۶/۱
۸۵۸۳/۱
R-sqared
ضریب تعیین
۶۲۹۵/۰
۶۵۵۸/۰
Prob(F-statistic)
آماره فیشر
۰۰۰۰/۰
۰۰۰۰/۰
در بخش اول، ضریب مثبت WCFP نشان می دهد، رابطه مثبت بین سطح سیاست متهورانه تامین مالی و ارزش بازار شرکت (Tobin’s q) با نرخ ۲۲ درصد در سطح بالای از لحاظ آماری معنی‌دار است. بخش دوم جدول ۴-۱۱ با تجزیه و تحلیل بیشتر نشان میدهد، که متغیر WCFP و متغیرهای کنترلی روی کیو توبین تاثیر میگذارند.بطوریکه این رابطه مثبت را به ۱۶درصددر سطح اطمینان ۹۵ درصد کاهش می دهد. بنابراین افزایش نسبت WCFP با افزایش سودآوری همراه است. اندازه شرکت یک تاثیر منفی ۱۷ درصد در سطح اطمینان بالا را نشان میدهد. رشد شرکت تاثیر مثبت ۶درصد در سطح بالای اطمینان نشان می‌دهد. تاثیر مثبت حدود ۱۲ درصدی اهرم مالی در سطح اطمینان ۹۵درصد از نظر آماری معنی‌دار نیست. بنابراین فرضیه صفر رد وفرضیه مقابل آن پذیرفته می شود ومی توان نتیجه گرفت که شرکتهای عضو نمونه این پژوهش در این زمینه متهورانه عمل میکنند. مدل برازش شده به شرح زیر می باشد:
مدل۴-۶
با توجه به جدول ۴-۱۱ مقدار احتمال آمار فیشر(۰=prob) مدل رگرسیون خطی این فرضیه را معنادار نشان می دهد. ضریب تعیین این مدل نشان می دهد، در بخش اول (Tobin’s q ( I)) حدود ۶۳ درصد و در بخش دوم (Tobin’s q (II)) حدود ۶۶ درصد از تغییرات متغیروابسته (کیو توبین) بوسیله متغیرهای مستقل (سیاست تامین مالی سرمایه در گردش) و کنترلی قابل پیشبینی است. همچنین با اضافه شدن متغیرهای کنترلی به مدل قابلیت پیشبینی متغیر وابسته حدود ۳ درصد افزایش یافته است.نتیجه آزمون متغیرهای حذف شده (ضمیمه الف-۲۱) در سطح معناداری ۹۵ درصد رد میشود، بدین معنی که متغیرهای کنترلی جزء متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
بدلیل اینکه آماره دوربین واتسن برای متغیرهای تخمین ۸۶/۱ (بین ۵/۱ تا۵/۲) میباشد میتوان نتیجه گرفت باقیماندهها ناهمبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-۱۷) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده(ضمیمه الف-۲۲) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر می باشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیماندهها مورد تایید قرار گرفته است. بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر خطای آماره های VIFکوچکتر از ۵ ومقادیرTOL نزدیک به یک میباشند (ضمیمه الف-۱۸)، بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تایید تمام فرضیات زیربنایی، به نتایج حاصل از مدل می توان اطمینان کامل داشت.
۴-۴-۲-۳ آزمون فرضیه ۳
هدف از فرضیه سوم تعیین تاثیر اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت برسودآوری عملکرد آن شرکت می باشد. بنابراین یک تجزیه و تحلیل کافی از سوال ۳ به آن پاسخ خواهد داد: آیا سودآوری عملکرد یک شرکت به اندازه و رشد و اهرام مالی بستگی دارند؟
هر یک از متغیرهای کنترلی بطور مستقل با روشهای اندازهگیری عملکرد مرتبط هستند نتایج یافتههای گرافیکی با استفاده از ارقام بیان میشود و به وضوح تاثیر متغیرها راتوصیف میکند. در این بخش از مقایسه بین محاسبات بازده دارائیها و کیو توبین طبق جداول۷،۸،۱۰و۱۱ این فصل استفاده میشود.
نمودارها در این بخش نشاندهنده نتایج آماری حاصل از رگرسیون و در شش شکل بیان میشود. برای هر متغیرکنترلی دو نمودار پراکندگی استفاده میشود، اولین نمودار نشاندهنده خط رگرسیون بازده دارایی و دومین نمودار نشاندهنده خط رگرسیون کیو توبین است. نمودارها، توصیفی از متغیرهای کنترلی یعنی اندازه، رشد و نسبت اهرم مالی هستندو برای مقایسه ROA و Tobin’s q شرکت ها ی عضو نمونه به نمایش گذاشته شدهاند.
۴-۴-۲-۳-۱ اندازه
درابتدا، تاثیر اندازه را روی ROA (نمودار ۴-۱۱) بررسی میکنیم. بدیهی است که یافتههای این دادههای آماری به طور قوی خوشهای هستند، خط ROA یک روند افزایش، همراه با افزایش اندازه شرکت را نشان میدهد. اما خط کیو توبین در نمودار ۴-۱۲ با افزایش اندازه شرکت کاهش مییابد این انعکاس منفی نشان میدهد که اندازه شرکت روی ارزش بازار شرکت تاثیر ندارد.
نمودار۴-۱۱: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و بازده دارایی ها
نمودار ۴-۱۲: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و کیوتوبین
در نتیجه نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون تاثیر اندازه شرکت برسودآوری آنرا نشان میدهد. جداول ۷،۸،۱۰و۱۱ این فصل، بیانگر تاثیر منفی معنیدار اندازه شرکت روی کیو توبین و تاثیر مثبت معنیدار آن روی بازده دارائیها می باشد. به عبارت دیگر، اگر اندازه یک شرکت یک درصد افزایش یابد، ROA حدود ۳ تا ۵ درصد (جداول۷ و ۱۰) افزایش مییابد و کیو توبین حدود ۱۷ تا ۵/۱۸ درصد(جداول ۸ و ۱۱)کاهش مییابد.
۴-۴-۲-۳-۲ رشد
سطح رشد یک شرکت براساس تغییرات در ارزش فروشهای سالانه شرکت به فروش سال قبل محاسبه میشود. نتایج نشان می دهد که ROA همراه با رشد فروش (نمودار ۴-۱۳) افزایش مییابد، این ادعا با نتایج توبین (نمودار ۴-۱۴) تایید شد به این معنی که ارزش بازار شرکت ها همراه با افزایش فروش آنها تحت یک انحراف اساساً بالا افزایش مییابد.
نمودار ۴-۱۳: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و بازده دارایی ها
نمودار ۴-۱۴: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیو توبین
نهایتاً، نتایج رگرسیون رشد شرکت در جداول ۷،۸،۱۰و۱۱ این فصل کامل کننده نمودارهای پراکندگی میباشد، اگر در آمد فروش شرکت ها با نرخ یک درصد افزایش یابد، ROA هم با نرخ حدود ۴ تا ۶ درصد افزایش و در سطح قوی آماری معنیدار(جداول۷ و ۱۰) است وهمچنین کیو توبین با افزایش حدود ۵ تا ۶ درصد در سطح اطمینان ۹۵ درصد از نظرآماری معنیدار (جداول ۸ و ۱۱) است.
۴-۴-۲-۳-۳ اهرم مالی
این متغیر کنترلی با نسبت کل بدهی ها بر کل دارائیها محاسبه میگردد و کل بدهیها بطور مساوی در هر دو روش محاسبه سودآوری یعنی، بازده داراییها و کیو توبین لحاظ میشوند. یافتهها در نمودار ۴-۱۵ (ROA) و نمودار ۴-۱۶ (کیو توبین) نشان داده میشوند. تاثیر اهرم مالی روی ROA منفی است زیرا افزایش جمع بدهیها در تامین مالی یک شرکت منجر به کاهش بازده دارائیها میشود.
در نتیجه ممکن است یک تصور اقتصادی ایجاد شود، مبنی بر اینکه میزان بالای بدهیهای بلندمدت با میزان بالایی از هزینه سرمایه بلند مدت همراه است. از طرف دیگر ارزش بازار (کیو توبین) یک شرکت با افزایش کل بدهیها یک روند کاهشی را (نمودار ۴-۱۵) نشان میدهد. این روند کاهش با انحراف بسیار کم است و باعث کاهش اعتماد طلبکاران تجاری شرکتها میشود.
نمودار ۴-۱۵: خط رگرسیون ساده بین نسبت اهرم مالی و بازده دارایی ها
نمودار ۴-۱۶: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیوتوبین
در نتیجه برای تجزیه و تحلیل از طریق رگرسیون و نتایج تخمین از جدول۷،۸،۱۰و۱۱ استفاده میشود. یک درصد افزایش اهرم مالی با کاهش حدود ۳۷ تا ۴۳ درصد بازده داراییها در سطح بالایی از نظر آماری معنی‌دار است(جداول۷و۱۰). اما با افزایش حدود۲۹ درصد کیو توبین در فرضیه یک در سطح اطمینان۹۵ درصد (جدول۸) همراه است، در صورتیکه در فرضیه دو با افزایش کیو توبین به اندازه ۱۵ درصد در سطح اطمینان۹۵ درصد از لحاظ آماری معنادار(جدول۱۱) نمیباشد.
در فرضیه های یک و دو هر دو مدل ROA و Tobin’s q یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی و بار دیگر با حضور متغیرهای کنترلی تخمین زده شده اند و نتایج در جداول (۷،۸،۱۰و۱۱) نشان داده شده است. در نتایج تخمین با حضور متغیر های کنترلی، ضریب تعیین معادله ROA در فرضیه یک حدود ۱۶ درصد و در فرضیه دوم حدود ۳درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب تعیین معادله Tobin’s q در فرضیه اول حدود ۹درصد و در فرضیه دوم حدود ۳ درصد افزایش را نشان می دهد. براین اساس باحضور متغیرهای کنترلی در مدل تحقیق میزان قابلیت پیش بینی تغیرات متغیر وابسته بوسیله متغیر مستقل افزایش می یابد.
بعلاوه، نتایج آزمون متغیر های حذف شده برای مدل ROA در فرضیه اول طبق ضمیمه الف-۵ و در فرضیه دوم طبق ضمیمه الف-۱۵و برای مدل Tobin’s q در فرضیه اول مطابق ضمیمه الف-۱۱ و در فرضیه دوم مطابق ضمیمه الف-۲۱ به اتفاق نشان می دهند، فرضیه صفر در سطح معناداری ۹۵ درصد رد میشود. بدین معنا که متغیرهای کنترلی جزو متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
۴-۵- خلاصه
در فصل چهارم، هر سه فرضیه تحقیق مقابل دادههای تجربی مربوطه آزمون شدند. از آمارههای اصلی تجزیه و تحلیل رگرسیون برای پاسخ به سئوالات تحقیق و فرضیه ها استفاده شد.همچنین براساس وضوح نتایج آزمونهای متغیرها در این پژوهش از جداول و نمودارها استفاده شد. خلاصه ای ازنتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول۴-۱۲ ارائه شده است.درفصل ۵ یافته های این تحقیق خلاصه شده و تنها با نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت

q و WCIP را نشان می دهد.این نمودار میتواند اینگونه تفسیر شود، هنگامی که افزایشی در دارائیهای جاری عملیاتی یک شرکت وجود داشته باشد ممکن است، افزایش در ارزش بازار شرکت را به همراه داشته باشد.
نمودار۴-۶: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین
جدول ۴-۸ نتیجه تخمین رگرسیون بین متغیر وابسته کیو توبین و متغیر مستقل WCIP یکباردر بخش Tobin’s q(I) بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۹) و یکباردر بخش Tobin’S q(II) با حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۱۰) را نشان می دهد.
جدول۴-۸: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش
متغیرها
Tobin’s q( I)
Tobin’s q) II)
کیو توبین(بخش اول)
کیو توبین (بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCIP
سیاست سرمایه گذاری
۱۸۸۴/۰
۰۱۹۳/۰
۱۷۴/۰
۰۱۴۲/۰
SIZE
اندازه
——
——
۱۸۵۵/۰-
۰۰۰۱/۰
GROWTH
رشد
——
——
۰۵۲/۰
۰۱۴۲/۰
LVRG
اهرم مالی
——
——
۲۸۵۳/۰
۰۰۰۳/۰
DW
دوربین واتسن
۸۱/۱
۸۶/۱
R-sqared
ضریب تعیین
۶۳/۰
۶۶/۰
(Prob)F-statistic
آماره فیشر
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
جدول ۴-۸ در بخش اول نشان می دهد اگر سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش (WCIP) یک درصد افزایش یابد با خطای ۲ درصد ارزش بازار شرکت ( q Tobin’s ) 19 درصد افزایش مییابد.
بخش Tobin’s q(II) علاوه بر متغیر مستقل WCIP، سه متغیر کنترلی اندازه، رشد و اهرم مالی هم در معادله تخمین زده می شوند و نتیجه نشان می دهد ، ورود متغیر کنترلی به معادله تاثیر بسیار جزئی داشته است. به عبارت دیگر، معادله Tobin’s q (II) همانند نتیجه تخمین بخش اول (Tobin’s q (I)) با کاهش حدوداً ۲ درصد ضریب متغیر مستقل WCIP با خطای ۴/۱ درصد معنی آماری دارد. رشد شرکت یک تاثیر مثبت ۵ درصد با خطای ۴/۱ درصد را نشان میدهد و همین رابطه با ضریب ۲۸ درصد و با سطح بالای اطمینان برای اهرم مالی وجود دارد. اما اندازه شرکت یک رابطه منفی ۱۸ درصد با سطح اطمینان بالا را نشان می دهد. بنابراین فرضیه صفر پذیرفته وفرضیه مقابل آن رد می شود و می توان نتیجه گرفت که شرکت ها ی عضو نمونه این پژوهش در این زمینه محافظه کارانه عمل می کنند.مدل برازش شده به شرح زیر می باشد:
مدل۴-۴
با توجه به جدول ۴-۸ و مقدار احتمال آماره فیشر مشخص میگردد که مدل رگرسیون خطی این فرضیه معنادار میباشد. ضریب تعیین این مدل در بخش اول (Tobin’s q (I)) برابر ۶۳/۰ و بخش دوم (Tobin’s q (II)) برابر ۶۶/۰ است، گویای این مطلب می باشد که در مدل کیو توبین ۶۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته سودآوری به وسیله متغیر مستقل سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و متغیرهای کنترلی قابل پیش بینی است. همانطور که مشخص است با اضافه شدن متغیرهای کنترلی به معادله، قابلیت پیشبینی متغیر وابسته سه درصد افزایش یافت. همچنین آزمون متغیرهای اضافه شده (ضمیمه الف-۱۱) نشان می دهد، فرضیه صفر در سطح خطای ۵ درصد رد میشود. بدین معنا که متغیرهایی کنترلی جزء متغیرهای اصلی این مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
با توجه به نتایج تخمین مدل Tobin’s q (II) طبق جدول ۴-۸ مقدارآماره دوربین واتسن برای متغیرهای تحقیق ۸۶/۱ (بین ۵/۱ تا ۵/۲) میباشد، میتوان نتیجه گرفت که باقیمانده ها ناهمبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-۶) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیماندههای استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده(ضمیمه الف-۱۲) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر می باشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیمانده ها مورد تایید قرار گرفته است.بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره های VIFکوچکتر از ۵ ومقادیرTOL نزدیک به یک می باشند (ضمیمه الف-۸)، بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تائید فرضیات زیربنایی، بنابراین به نتایج حاصل از مدل میتوان اطمینان کامل داشت.
۴-۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم
هدف از فرضیه دو تعیین تاثیر نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش یک شرکت روی روشهای اندازهگیری سودآوری عملکرد است. بطور خاص، سوال پژوهش این است که، آیا یک رابطه معناداری بین سیاست متهورانه تامین مالی شرکت و سودآوری وجود دارد. هدف از فرضیه دو رسیدن به این نتیجه است، اگر یک شرکت از رویکرد متهورانه برای سیاست تامین مالی شرکت استفاده کند یا به عبارت دیگر، با استفاده از بالاترین سطح تامین مالی سرمایه در گردش از طریق بدهیهای جاری، سودآوری شرکت افزایش خواهدیافت. انتظار داریم، این استراتژی هزینههای تامین مالی شرکت را کاهش و در نتیجه سودآوری را افزایش دهد. بنابراین، بیانیه بالا به وسیله تجزیه و تحلیل فرضیه به صورت زیر آزمون میشود:
که نشان دهنده سودآوری بالاترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتها و نشان دهنده سودآوری پایین ترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتهاست. فرضیه صفر بالا و فرضیه مقابل آن آزمون میکند که آیا بالاترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکت ها ، پائینترین سودآوری را در مقابل سودآوری پائینترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش ایجاد نمیکند.
در مرحله اول سودآوری عملکرد شرکت ها ی موجود در نمونه براساس روش اندازهگیری حسابداری، یعنی بازده دارائیها (ROA) اندازهگیری میشود در مرحله دوم باید نمونه صنعت به ترتیب نسبتهای محاسبه شده سازماندهی شوند. دادههای توصیفی WCFP در مقایسه با ROA صنایع در جدول ۴-۹ به صورت زیر به نمایش گذاشته شده است.
جدول۴-۹: نتایج میانگین وانحراف معیار ۸ ساله نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها
صنایع
میانگین(انحراف معیار) WCFP
میانگین(انحراف معیار) ROA
پیمانکاری صنعتی
۸۵/۰
?۱۷/۰?
۰۱/۰
?۱۱/۰?
ساخت محصولات فلزی
۷۱/۰
?۲۸/۰?
۰۵/۰
?۱۴/۰?
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷۰/۰
?۲/۰?
۰۷/۰
?۰۸/۰?
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶۹/۰
?۰۸/۰?
۱۲/۰
?۰۸/۰?
خودرو و ساخت قطعات
۶۵/۰
?۱۳/۰?
۰۷/۰
?۰۷/۰?
مواد و محصولات دارویی
۶۲/۰
(۱۵/۰)
۱۴/۰
?۰۷/۰?
ماشین آلات و تجهیزات
۶۱/۰
?۲۵/۰?
۰۴/۰
?۱۲/۰?
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۶۰/۰
?۰۶/۰?
۰۷/۰
?۰۲/۰?
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۵۸/۰
?۱۶/۰?
۱۰/۰
?۰۸/۰?
فلزات اساسی
۵۶/۰
?۲/۰?
۰۹/۰
?۱۴/۰?
قند و شکر
۵۵/۰
?۱۵/۰?
۱۶/۰
?۰۶/۰?
منسوجات
۵۵/۰
?۱۴/۰?
۰۴/۰
?۰۳/۰?
لاستیک و پلاستیک
۵۵/۰
?۱۶/۰?
۰۷/۰
?۱۴/۰?
کاشی و سرامیک
۵۱/۰
?۱۶/۰?
۰۷/۰
?۰۹/۰?
محصولات چوبی
۴۴/۰
?۱۱/۰?
۰۴/۰
?۰۷/۰?
سیمان، آهک و گچ
۴۳/۰
?۲۳/۰?
۲۵/۰
?۱۳/۰?
سایر محصولات کانی غیرفلزی
۴۳/۰
?۱۳/۰?
۰۹/۰
?۱۱/۰?
محصولات شیمیایی
۰٫۴۲
?۲۲/۰?
۱۹/۰
?۱۶/۰?
استخراج کانه های فلزی
۳۹/۰
?۱۹/۰?
۱۶/۰
?۱۸/۰?
استخراج ذغال سنگ
۳۷/۰
?۰۸/۰?
۲۸/۰
?۰۹/۰?
دومین سوال این پژوهش این است آیا بالاترین میانگین نسبت WCFP رابطه مثبتی با بالاترین میانگین نسبت ROA دارد؟ این هدف بطور واضح از طریق مشاهدات هر یک از بخشهای صنعت در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد.
نمودار ۴-۷: میانگین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت
جدول ۴-۹ و نمودار۴-۷ نشان می دهند. صنعت پیمانکاری صنعتی بطور متوسط بالاترین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش (۸۵%) را دارا میباشد. اما این صنعت در نمودار ۴-۲ بطور متوسط پائینترین نسبت بازده دارایی را بین صنایع دارد. در حالیکه صنعت استخراج ذغالسنگ پائینترین میانگین نسبت WCFP (37%) را دارا میباشد اما ROA این صنعت با ۲۸ درصد بالاترین میانگین این نسبت را دارد . مشاهده بیشتر جدول ۴-۹ انحراف معیار در هر صنعت را برای دو متغیر ROA و WCFP نشان می دهد. آماره انحراف معیار جدول ۴-۹ بطور گرافیکی در دو نمودار ۴-۸ (انحراف معیار WCFP) و نمودار ۴-۲ (انحراف معیار ROA) به نمایش گذاشته شده است.
نمودار۴-۸: انحراف معیار سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت
نسبت انحراف معیار منعکس شده در جدول ۴-۹ نشان میدهد که بزرگترین انحراف معیار، بیشترین تغییرات داده‌های مربوط به روابط صنعت بین ROA و WCFP میباشد. نسبت انحراف معیار WCFP مربوط به صنعت ساخت محصولات فلزی (۲۸ درصد) بالاترین و صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی (۶درصد) پائینترین مقدار را در جدول نشان میدهند. در حالیکه نسبت انحراف معیار ROA مربوط به صنعت استخراج کانههای فلزی (۱۸درصد)بالاترین و صنعت ماشین الات و دستگاههای برقی (۲درصد) پائینترین مقدار را در جدول نشان می دهد. بنابراین همان قضاوت را میتوان به متغیرهایی نسبت داد، که تغییرات موجود بین روش محاسبه سودآوری ROA را به وجود آوردهاند.
در این تحقیق تاثیر بدهیهای جاری یک شرکت روی سودآوری با نمودار پراکندگی تجزیه و تحلیل میشود و نتایج خط رگرسیون ساده بین این دو متغیر، در دو نمودار ۴-۸ (WCFPو ROA) و نمودار ۴-۹ (WCFPو Tobin’s q) نمایش داده میشود. نمودار ۴-۹ یک روند رو به پائین با افزایش بدهیهای جاری را نشان میدهد.
نمودار۴-۹: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها
اما نمودار ۴-۱۰ یک روند رو به رشد را نشان می دهد در این نمودار افزایش بدهیهای جاری یک شرکت، ارزش بازار هر کدام از شرکتها را افزایش می دهد.
نمودار۴-۱۰: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و کیو توبین
۴-۴-۲-۲-۱ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل بازده دارایی ها
جدول ۴-۱۰ سطح معناداری روش اندازهگیری ROA را با توجه به نتیجه تخمین رگرسیون این مدل در دو بخش نشان می دهد. بخش اول (ROA(I)) با نسبت WCFP بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۱۳) و بخش دوم (ROA(II)) با نسبت WCFP و با حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۱۴) انجام شده است.
جدول۴-۱۰: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی و تامین مالی سرمایه در گردش
متغیرها
ROA(I)
ROA(II)
بازده داراییها(بخش اول)
بازده داراییها(بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCFP
سیاست تامین مالی
۲۲۷/۰-
۰۰۰۰/۰
۰۵۰۶/۰
۰۷۲۹/۰
SIZE
اندازه
——
——
۰۳۱۳/۰
۰۱۳۷/۰
GROWTH
رشد
——
——
۰۴۳۳/۰
۰۰۰۰/۰
LVRG
اهرم مالی
——
——
۴۲۷/۰-
۰۰۰۰/۰
DW
دوربین واتسن
۹۶۷۴/۱
۹۳۴۰/۱
R-sqared
ضریب تعیین
۶۹۳۱/۰
۷۸۰۴/۰
Prob(F-statistic)
آماره فیشر
۰۰۰۰/۰
۰۰۰۰/۰
در بخش اول ضریب منفی WCFP نشانه یک رابطه منفی بین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارائیهاست. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان میدهد که افزایش یک درصدی WCFP (به معنی افزایش میزان متهورانه بودن) با کاهش ۲۳ درصدی ROA با سطح اطمینان بالا همراه است. به هر حال هنگامی که متغیرهای کنترلی اندازه، رشد و اهرم مالی با WCFP در مدل ترکیب میشوند، با افزایش ۵درصدی ROA با اطمینان ۹۵ درصد معنای آماری ندارد. . اندازه شرکت یک تاثیر مثبت ۳ درصد با اطمینان ۹۵ درصد را نشان میدهد و همین رابطه با ضریب ۴ درصد و با سطح بالای اطمینان برای رشد شرکت وجود دارد. اما اهرم مالی شرکت یک رابطه منفی ۴۳ درصد با سطح اطمینان بالا را نشان می دهد. بنابراین فرضیه صفر پذیرفته وفرضیه مقابل آن رد می شود و می‌توان نتیجه گرفت که شرکت ها ی عضو نمونه این پژوهش در این زمینه محافظه کارانه عمل می کنند.مدل برازش شده به


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد معنادار بودن، اندازه شرکت، سطح معنادار

را در دورههای زمانی مختلف آزمون می کند، اگر بین باقیماندهها همبستگی صد درصد مثبت (۱+) وجود داشته باشد آنگاه این آماره برابر صفر و اگر همبستگی صددرصد منفی (۱-) وجود داشته باشد مقدار این آماره برابر ۴ خواهد شد ، اگر مقدار این آماره برابر ۲ باشد نشان می دهد که باقیمانده ها از یکدیگر مستقل هستند، مقدار نزدیک به ۲ برای این آماره قابل قبول می باشد و نشان دهنده برقراری شرط عدم همبستگی جملات خطا در رگرسیون است (نگهبان ۱۳۸۰، ۸۸).
۴-۴-۲ آزمون فرضیه های تحقیق
برای تعیین معناداری مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. با مقایسه ی آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و n-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، مدلهای فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است، آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-k در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده است، مقایسه می شود. چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است. دو مدل مورد استفاده در این تحقیق، برای آزمون فرضیات پژوهش بصورت زیر است:
مدل۴-۱
مدل۴-۲
۴-۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول
هدف ازفرضیه اول آزمون تاثیر نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش یک شرکت بر روشهای اندازهگیری عملکرد سودآوری است. مشخصاً سوال تحقیق این است آیا رابطه معناداری بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری وجود دارد. در فرضیه یک هدف رسیدن به این نتیجه است، اگر یک شرکت از رویکرد متهورانه در مورد سیاست سرمایهگذاری خود استفاده کند یعنی با حداقل سطح سرمایهگذاری در دارئیهای جاری، انتظار رود سودآوری شرکت افزایش یابد، این رویکرد به تنهایی با دیگر متغیرهای کنترلی به شرکت برای اجتناب از اتلاف منابع و نگهداری سود بالای شرکت کمک خواهد کرد. گزینه دیگر، رویکرد محافظه کارانه سیاست سرمایهگذاری است. این سیاست تاکید میکند، بخش بیشتری از سرمایه در دارائیهای نقدی قرار داده شود. از طرف دیگر، این رویکرد از رشد بالا در سودآوری یک شرکت حمایت نمیکند. بنابراین، بیانیه بالا با یک تجزیه و تحلیل فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار میگیرند.
که سودآوری پایین ترین سطح سیاست سرمایهگذاری در سرمایه در گردش شرکتها را نشان میدهد وسودآوری بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکتها را نشان میدهد.
جدول ۴-۶: نتایج میانگین وانحراف معیار ۸ ساله نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و بازده داراییها
صنایع
میانگین(انحراف معیار)
میانگین(انحراف معیار)
ROA
WCIP
منسوجات
۰۴/۰
?۰۳/۰?
۸۶/۰
?۰۳/۰?
ماشین آلات و تجهیزات
۰۴/۰
?۱۲/۰?
۸۲/۰
?۰۷/۰?
پیمانکاری صنعتی
۰۱/۰
?۱۱/۰?
۷۶/۰
?۰۵/۰?
مواد و محصولات دارویی
۱۴/۰
?۰۷/۰?
۷۴/۰
?۱۱/۰?
قند و شکر
۱۶/۰
?۰۶/۰?
۷۳/۰
?۰۷/۰?
خودرو و ساخت قطعات
۰۷/۰
?۰۷/۰?
۷۲/۰
?۱۲/۰?
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰۷/۰
?۰۲/۰?
۷۰/۰
?۲۵/۰?
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰۷/۰
?۰۸/۰?
۶۶/۰
?۰۹/۰?
لاستیک و پلاستیک
۰۷/۰
?۱۴/۰?
۶۶/۰
?۰۹/۰?
ساخت محصولات فلزی
۰۵/۰
?۱۴/۰?
۶۶/۰
?۰۸/۰?
فلزات اساسی
۰۹/۰
?۱۴/۰?
۶۰/۰
?۱۱/۰?
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰/۰
?۰۸/۰?
۵۹/۰
?۲۶/۰?
کاشی و سرامیک
۰۷/۰
?۰۹/۰?
۵۹/۰
?۱/۰?
محصولات شیمیایی
۱۹/۰
?۱۶/۰?
۵۸/۰
?۱۹/۰?
سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰۹/۰
?۱۱/۰?
۵۳/۰
?۲۱/۰?
استخراج کانه های فلزی
۱۶/۰
?۱۸/۰?
۴۹/۰
?۳۲/۰?
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۲/۰
?۰۸/۰?
۴۷/۰
?۰۶/۰?
محصولات چوبی
۰۴/۰
?۰۷/۰?
۴۲/۰
?۰۵/۰?
استخراج ذغال سنگ
۲۸/۰
?۰۹/۰?
۴۲/۰
?۰۷/۰?
سیمان، آهک و گچ
۲۵/۰
?۱۳/۰?
۳۲/۰
?۲۱/۰?
جدول ۴-۶ نتایج میانگین و انحراف معیار نسبت سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش(WCIP) و بازده دارائیها(ROA) مربوط به ۸ ساله صنعت را نشان می دهد. سوال این بود که آیا پایین ترین میانگین نسبت WCIP بطور متوسط با نسبت بالای ROA در ارتباط است؟ این هدف، به وضوح مطابق با مشاهده هر یک از صنایع استفاده شده در این مطالعه نیست.
نمودار ۴-۱: میانگین ۸ ساله سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش صنعت
نمودار ۴-۲: میانگین ۸ ساله بازده دارائیها صنعت
در نمودار ۴-۱ متوسط نسبت WCIP صنعت سیمان ، آهک و گچ کمترین میانگین با ۳۲/۰ را دارا می باشد، در حالیکه مشابه آن در میانگین ROA (نمودار ۴-۲) با ۲۵/۰ بالاترین نمیباشد. متوسط نسبت WCIP صنعت منسوجات دارای بالاترین میانگین با ۸۶ میباشد در حالیکه نتایج ROA آن با ۰۴/۰ پایئنترین میانگین نمیباشد. بنابراین یک شرکت با کمترین سرمایهگذاری در دارائیهای جاری نمودار (۴-۱) بیشترین ROA (نمودار ۴-۲) را ندارد.
انحراف معیار که در جدول ۴-۶ اورده شده است، نمودارآن ۴-۳ میباشد.
نمودار ۴-۳: انحراف معیار ۸ ساله سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش صنعت
نرخ ریسک به عنوان بزرگترین انحراف معیار تفسیر میشود ، انحراف معیار سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش (WCIP) یعنی بیشترین تغییرات دادهها باید در ارتباط بین دارائیهای جاری و کل دارائیهای صنعت باشد. نسبت WCIP صنعت استخراج کانههای فلزی با ۳۲/۰ بیشترین انحراف معیار و صنعت منسوجات با۰۳/۰ کمترین انحراف معیار را دارد همچنین همان قضاوت را میتوان نسبت به تغییرات موجود بین درصد سود آوری(ROA) داشت، درصد ROA با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر ارزش دفتری دارائیها اندازهگیری میشود. در نمودار ۴-۴ انحراف معیار ROA صنعت ماشین آلات با ۰۲/۰ کمترین و صنعت استخراج کانههای فلزی با ۱۸/۰ بیشترین مقدار را نشان میدهد.بنابراین همان نتیجه ای که از میانگین این دو نسبت گرفته شد دوباره مورد تایید قرار می گیرد.
نمودار ۴-۴: انحراف معیار ۸ ساله بازده دارائیها صنعت
به هر حال به منظور بررسی معنیداری ارتباط روشهای سودآوری عملکرد (Tobin’sQ و ROA) با سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش (WCIP) دو مدل تخمین زده شده است و برای بررسی بیشتر تفاوت بین ارزشهای صنعت از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده میشود. بخش بعدی درا ین تجزیه و تحلیل به مقایسه تاثیرWCIP بر روشهای اندازهگیری سودآوری شرکت میپردازد. سودآوری در پژوهش حاضر ازطریق ۱)بازده داراییها(ROA) 2)کیو توبین(Tobin’sQ) اندازهگیری میشود. در ابتدا به تجزیه و تحلیل روی ROA و WCIP پرداخته میشود.
۴-۴-۲-۱-۱ نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش در مقابل بازده دارائی
نمودار ۴-۵ پراکنش خط رگرسیون ساده بین ROA و WCIP را نشان می دهد. افزایش دارائیهای جاری باعث افزایش در روند بازده میشود نتیجه این بررسی مخالف پیشبینی قبلی میباشد که توصیه میکرد پائینترین سطح دارائیهای جاری، بالاترین ROA را به همراه دارد.
نمودار ۴-۵: افزایش در روند ROA در نتیجه افزایش WCIP
جدول۴-۷: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش
متغیرها
I)) ROA
ROA (II)
بازده داراییها(بخش اول)
بازده داراییها(بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCIP
سیاست سرمایه گذاری
۱۶۴/۰
۰۰۰۱/۰
۰۹۷۴/۰
۰۰۱۶/۰
SIZE
اندازه
——
——
۰۵۴۷/۰
۰۰۰۲/۰
GROWTH
رشد
——
——
۰۵۹۸/۰
۰۰۰۰/۰
LVRG
اهرم مالی
——
——
۳۷۰۳/۰-
۰۰۰۰/۰
DW
دوربین واتسن
۹۲۶/۱
۹۶۰/۱
R-sqared
ضریب تعیین
۵۵/۰
۷۲/۰
(Prob)F-statistic
آماره فیشر
۰۰۰۰/۰
۰۰۰۰/۰
جدول ۴-۷ نتیجه تخمین معادله متغیر وابسته ROA را با متغیر مستقل WCIP یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-۳) و یکبار با حضور متغیرهای کنترل (ضمیمه الف-۴) نشان می دهد.
جدول ۴-۷ در دو بخش طراحی شده است و هرکدام تاثیر ROA را روی متغیرهای جانشین نشان می دهد. اولین قسمت () ROA(I) ) فقط تاثیر متغیر مستقل WCIP را بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی تخمین می زند و تخمین معادلهI)) ROA نشان می دهد اگر نسبت سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش یک درصد افزایش یابد نسبت ROA به اندازه۱۶ درصد با خطای ۰۱/۰ درصد افزایش می‌یابد.
بخش دوم جدول ۴-۷ نشان می دهد معادله ROA(II) گنجاندن متغیرهای کنترلی را در این معادله توجیه میکند و وارد کردن متغیرهای کنترلی در معادله ROA(II) اثرات جزئی را در نتیجه تخمین نشان می دهد. معادله ROA(II) همانند نتیجه تخمین معادلهI)) ROA ولی با کاهش ۶ درصدی ضریب متغیر مستقل WCIP معنی آماری دارد اندازه شرکت یک تاثیر مثبت روی ROA دارد، درست مثل رشد شرکت که ۶ درصد را نشان می دهد. اما اهرم مالی یک تاثیر منفی روی ROA دارد،به گونه ای که یک درصد افزایش در اهرم مالی حدوداً ۳۷% مقدار ROA را کاهش می دهد. بنابراین فرضیه صفر پذیرفته وفرضیه مقابل آن رد می شود و می توان نتیجه گرفت که شرکت ها ی عضو نمونه این پژوهش، در این زمینه محافظه کارانه عمل می کنند نتایج برست آمده، مشابه نتایج مطالعه نظیر و افزا (۲۰۰۹) در پاکستان و اپتو (۲۰۱۲)در آمریکا در همین زمینه میباشد. مدل برازش شده به شرح زیر می باشد:
مدل۴-۳
از آماره فیشر برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون استفاده شد. با توجه به جدول ۴-۷ مقدار خطای این دو مدل (Prob f-statistic) کمتر از سطح معنیدار ۰۵/۰ میباشد لذا فرض خطی نبودن هر دو مدل رد میشود در نتیجه میتوان گفت که دو مدل رگرسیون خطی طراحی شده این فرضیه معنادار است. به طوریکه ضریب تعیین مدل I)) ROA و ROA(II) به ترتیب برابر ۵۶/۰ و ۷۲/۰ میباشد بدین معناست که در مدل I)) ROA حدود ۵۶ درصد و مدل ROA(II) حدود ۷۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارائی) بوسیله متغیر مستقل (سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش) قابل پیشبینی است. باید توجه کرد با حضور متغیرهای کنترلی میزان قابلیت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیر مستقل مدل افزایش مییابد. در مدل ROA(II) علاوه بر متغیر مستقل WCIP متغیرهای کنترلی هم اضافه می شود، برای اینکه مشخص کنیم آیا این متغیرهای اضافه شده اثر معناداری در توضیح تغییرات متغیر وابسته دارند از آزمون متغیرهای حذف شده استفاده کردیم. با توجه به نتایج حاصل از این آزمون(ضمیمه الف-۵)، فرضیه صفر در سطح معناداری ۵ درصد رد میشود. بدین معنا که متغیرهای کنترلی جزو متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
با توجه به نتایج تخمین مدل ROA(II) طبق جدول ۴-۷ مقدارآماره دوربین واتسن برای متغیرهای تحقیق ۹۶/۱ (بین ۵/۱ تا ۵/۲) می باشد، میتوان نتیجه گرفت که باقیمانده ها ناهمبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-۶) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده(ضمیمه الف-۷) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر میباشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیمانده ها مورد تایید قرار گرفته است. بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره های VIFکوچکتر از ۵ ومقادیرTOL نزدیک به یک می باشند (ضمیمه الف-۸)، بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تایید تمام فرضیات زیربنایی، به نتایج حاصل از مدل می توان اطمینان کامل داشت.
۴-۴-۲-۱-۲ نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین
نمودار ۴-۶ پراکنش خط رگرسیون ساده بین Tobin’s


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد اثرات ثابت، معنادار بودن، نرم افزار

که با استفاده از نتایج نمونه درستی یا نادرستی فرضیه آماری را تعیین می کند.
۳-۱۱-۱ آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی
در هر فرضیه جهت بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون و آزمون ضرایب معنیدار آن، که دلالت بر معنی دار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته است، از آماره F استفاده شده است از آنجایی که برای آزمون آماری در این تحقیق فرضیه ها به عنوان فرض جانشین (H1) در نظر گرفته شده اند، زمانی فرضیه تایید میشود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد.
فرمول ۳-۵
همچنین در صورتیکه مقدار احتمال (P-VALUE) محاسبه شده بر مبنای آماره F ،کمتر از ۰۵/۰ باشد، فرض صفر آماری مبنی بر عدم معنیداری مدل رگرسیونی رد، و فرض معنی دار بودن مدل تایید میگردد.
۳-۱۱-۲ بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی
در این مرحله به بررسی صحت فرضیات زیر بنایی که عبارتند از همگنی واریانس، استقلال باقیماندهها و هم خطی چند گانه پرداخته شده است.
الف) از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شد که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشاندهنده همگنی در واریانس است.
ب) برای بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است اگر مقدارآماره دوربین واتسن نزدیک به عدد ۲ بود، استقلال باقیمانده ها پذیرفته می شود. اما اگر آماره دوربین واتسون بین (۱٫۵تا۲٫۵)نباشد ،بنا براین نتایج بیانگر وجود خود همبستگی در پسماندهای معادله تخمین زده شده است.برای رفع خود همبستگی از فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول AR(1) برای خطای تصریح استفاده می شود.
ج) برای بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل (همخطی به معنی وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل می باشد که برای رگرسیون مطلوب نیست و مشکلاتی را ایجاد می کند) از آماره های TOL37 و VIF38 استفاده شد مقادیر کوچکتر از ۵ آماره VIF و مقادیر نزدیک به یک برای TOL نشاندهنده عدم وجود همخطی بوده است.
در انتها اگر تمام فرضیات فوق مورد تایید قرار گرفتند صحت حاصل از مدل برازش شده مورد تایید قرار گرفته است.
برای تشخیص همخطی (وجود ارتباط خطی معنی دار بین متغیرهای مستقل مدل) از معیارهای TOL و VIF استفاده شده که بر اساس فرمولهای زیر محاسبه شده اند:
فرمول ۳-۶
فرمول ۳-۷
که در آنهاR_j^2 ضریب تعیین حاصل از رگرسیون متغیر مستقل j ام بر روی سایر متغیرهای مستقل است :
فرمول ۳-۸
مقادیر نزدیک به صفر ?TOL?_j و مقادیر بزرگتر از ۱۰ آماره?VIF?_j نشاندهنده وجود همخطی می باشد.
جهت بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسن استفاده شده است.
اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد ۲ بوده، نشاندهنده استقلال باقیمانده هاست که آماره آن عبارتست از :
فرمول ۳-۹
۳-۱۱-۳ آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls)
با استفاده از این آزمون میتوان مجموعه متغیرهای کنترلی را به تخمین که از قبل با حضور متغیر مستقل انجام شده، اضافه نموده و متوجه میشویم که آیا این متغیرهای اضافه شده اثرمعناداری در توضیح تغییرات متغیر وابسته دارند. در این صورت فرضیه صفر این آزمون دلالت براین دارد که مجموع متغیرهای اضافه شده بطور مشترک معنادار نیستند.
۳-۱۲- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا، روش تحقیق، روش گردآوری داده ها، جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق بیان شد. سپس متغیرهای تحقیق(متغیرهای مستقل، متغیر وابسته، کنترلی) و مدلهای مورد استفاده برای اندازهگیری آنها شرح و توصیف گردید. بنابراین، هر یک از فرضیهها استخراج گردید و در نهایت مدلهای آماری و روشهای آزمونی به کار گرفته شده، تبین شد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
تحلیل رگرسیونی، روش آماری برای بررسی رابطه بین متغیرها و بطور کلی پژوهشهای علی است. در این روش، رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده میشود. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای ترکیبی است. انگیزه اصلی در ترکیب دادههای مقطعی و سری زمانی، آن است که در صورت تعیین مدل مناسب، برآورد، استنباط و پیشبینی کارآتری فراهم میآید (مومنی و قیومی ۱۳۸۸، ۱۰۷).
در این فصل دادههای شرکتهای عضو نمونه مورد بررسی درارتباط با فرضیهها به عنوان منبع اساسی برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی و همچنین رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد میباشد. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در دادههای نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباطها وجود دارد. در این راستا فرضیهها تحقیق با روشهای مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews6 مورد آزمون قرار گرفتهاند.
۴-۲- آزمونهای مربوط به داده های پانلی
وقتی که از دادههای پانلی استفاده میشود، باید آزمونهای مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. ارجحترین آنها آزمون چاو، آزمون بروش -پاگان و آزمون هاسمن می باشد.
۴-۲-۱ آزمون چاو
در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی داد ه های تابلویی با اثر ثابت از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول زیر نشان داده شده است، بیان میکند که در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه صفر رد میشود. بنابراین باید از الگوی دادههای تابلویی با اثر ثابت استفاده کرد.
جدول ۴-۱: نتایج آزمون چاو
نوع الگو
F???????
احتمال
فرضیه اول
مدل ROA
??????
??????
مدل Tobin’s q
??????
??????
فرضیه دوم
مدل ROA
??????
??????
مدل Tobin’s q
??????
??????
۴-۲-۲ آزمون بروش پاگان
در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی دادههای تابلویی با اثر تصادفی از آزمون بروش پاگان استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول ذیل نشان داده شده است، بیان می کند که در سطح اطمینان ۹۵درصد فرضیه صفر رد میشود بنابراین در این تحقیق باید از الگوی دادههای تابلویی با اثر تصادفی استفاده کرد.
جدول ۴-۲: نتایج آزمون بروش- پاگان
نوع الگو
F???????
احتمال
فرضیه اول
مدل ROA
??????
????
مدل Tobin’s q
??????
??????
فرضیه دوم
مدل ROA
??????
????
مدل Tobin’s q
??????
??????
۴-۲-۳ آزمون هاسمن
در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تابلویی با اثر تصادفی و الگوی داده های تابلویی با اثر ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول ذیل نشان داده شده است آماره برابر با صفر و احتمال متناظر با آن برابر با یک است. نتیجه گویای این مطلب است که آزمون هاسمن قادر نیست به خوبی پاسخ دهد که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثرات تصادفی برآورد شود؟ لذا می بایست از معیاری دیگر استفاده شود.
جدول ۴-۳: نتایج آزمون هاسمن
نوع الگو
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
فرضیه اول
مدل ROA
Cross-section random
?
?
?
مدل Tobin’s q
Cross-section random
?
?
?
فرضیه دوم
مدل ROA
Cross-section random
?
?
?
مدل Tobin’s q
Cross-section random
?
?
?
در جدول مربوط به تخمین مدل به روش اثرات تصادفی، خروجی به نام Effect Specification وجود دارد که حاوی اطلاعاتو است. وزن نسبت به از طریق کمیتی بنام Rho یا ? نمایش داده می شود هر چهبزرگتر باشد و ? آن نیز بزرگتر باشد شواهد اینکه مدل اثر ثابت باشد قوی تر است و انتخاب مدل اثرات ثابت موجه است. سهم زیادی از تغییرات جمله خطا دارد پس لازم است مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود.
جدول ۴-۴: مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
نوع الگو
Effects Specification
S.D.
Rho
فرضیه اول
مدل ROA
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
مدل Tobin’s q
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
فرضیه دوم
مدل ROA
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
مدل Tobin’s q
Cross-section random
????????
??????
Idiosyncratic random
????????
??????
۴-۳- آمار توصیفی
در این فصل ابتدا جدول ۴-۵ حاوی آمار توصیفی دادههای مورد مطالعه شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و چولگی میباشد. با توجه به اینکه از روش ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. بنابراین تعداد مشاهدات سال شرکت۳۹ براساس دادههای ترکیبی متوازن، ۵۶۸ مشاهده بوده است.
جدول ۴-۵: آماره های توصیفی
متغیر ها
بازده داراییها
کیو توبین
سیاست سرمایه گذاری
سیاست تامین مالی
رشد
اندازه
اهرم مالی
ROA
TOBINSQ
WCIP
WCFP
GROWTH
SIZE
LVRG
میانگین
۱۰۷/۰
۳۶۸/۱
۶۴/۰
۵۵۶/۰
۱۹۰/۰
۵۷۳/۱۱
۶۵۲/۰
میانه
۰۹/۰
۲۰۱/۱
۶۷۴/۰
۵۷۲/۰
۱۵/۰
۵۲۵/۱۱
۶۶۶/۰
حداکثر
۶۲۰/۰
۶۸۷/۵
۹۶/۰
۳۷/۱
۰۲/۳
۲۰۸/۱۳
۹۳۸/۱
حداقل
۳۴/۰-
۳۵۱/۰
۰۸۳۱/۰
۰۵۳/۰
۷۷/۰-
۲۵۵/۱۰
۱۷۶/۰
انحراف معیار
۱۲۳/۰
۶۱۰/۰
۱۸۱/۰
۲۰۳/۰
۳۳۶/۰
۵۱۶/۰
۱۹۸/۰
چولگی
۶۲۰/۰
۶۲۹/۲
۷۲۱/۰-
۰۸۷/۰
۲۱۰/۲
۴۸۱/۰
۴۴۴/۰
تعداد مشاهدات
۵۶۸
۵۶۸
۵۶۸
۵۶۸
۵۶۸
۵۶۸
۵۶۸
جدول آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق (جدول ۴-۵) نشان میدهد، میانگین متغیر وابسته ROA حدود ۱۱/۰ میباشد و متغیر وابسته کیو توبین دارای میانگین ۳۶۸/۱ می باشد. با توجه به اینکه ضریب چولگی متغیر کیو توبین ۶۲/۲ است، تفاوت چندان زیادی با توزیع نرمال ندارد و چوله به سمت راست است. متغیر سیاست تامین مالی با چولگی ۰۸۶/۰ بیشترین انطباق را با منحنی نرمال دارند و همچنین متغیر سیاست سرمایهگذاری دارای ضریب چولگی منفی است.بیان میکند که این متغیر چوله به سمت چپ دارد.
۴-۴-آمار استنباطی
در تحقیق حاضر برای آزمون استقلال مشاهدات از آماره دوربین واتسون۴۰، برای آزمون معناداری متغیر مستقل از آماره t، برای آزمون معنادار بودن مدلهای مربوط به فرضیات تحقیق از آماره فیشر۴۱ و برای بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترل از آماره های Tol و VIF استفاده شده است. همچنین از نمودار پراکنش باقیماندههای استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شد، که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان دهنده همگنی در واریانس میباشد.
۴-۴-۱ آزمون خود همبستگی باقیماندهها
خود همبستگی نقض یکی از فرضهای استاندارد الگوی رگرسیون است. از آماره دوربین واتسون میتوان جهت تعیین وجود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد. آماره دوربین – واتسون عدم همبستگی جملات خطا (باقیمانده ها)


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد اثرات ثابت، کوتاه مدت، روش حداقل مربعات

مالی کوتاه مدت، از هزینه تامین مالی بدهی بلند مدت نجات می یابد. این استراتژی، هزینههای تامین مالی در صورت سود و زیان شرکت را کاهش ودر نتیجه سودآوری آنرا افزایش می دهد. این استراتژی نشان میدهد که یک سیاست تامین مالی کوتاه مدت، مدیر مالی شرکت را قادر می سازد هزینه های تامین مالی برای خرید داراییهای کوتاه مدت مانند موجودی کالا، ملزومات، حسابهای دریافتنی و یا سرمایهگذاریهای کوتاه مدت را به حداقل برساند. با این حال، منتقدان (فالوپ و آجیلور ۲۰۰۹، ۷۹) رویکرد متهورانه سیاست مدیریت سرمایه در گردش استدلال کردند که مدیران مالی نیاز به توجه دقیق به سیاست های تامین مالی کوتاه مدت شرکت دارند زیرا این سیاستها می توانند هزینه بر وپر خطر باشند. بنابراین، بیانیه فوق با تجزیه و تحلیل فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت:
که نشان دهنده سودآوری بالاترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتها و نشان دهنده سودآوری پایین ترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتهاست. فرضیه صفر و فرضیه مقابل آن مورد استفاده قرار میگیرد برای آزمون اینکه، آیا بالاترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتها کمترین سود آوری را درمقایسه با پایین ترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش ایجاد نمی کند. علاوه بر این، فرضیه بیان شده فوق با استفاده از معادلات رگرسیون چندمتغیره به عنوان یک روش آزمون، مورد ارزیابی قرار میگیرد. این آزمون با استفاده از نرم افزار آماری eviewsتجزیه و تحلیل میشود. ارزیابی متغیرهای وابسته (ROA30 و Tobin’s q) و همچنین متغیر مستقل WCFP31، همراه با متغیرهای کنترلی از جمله، اندازه ، رشد ونسبت اهرم مالی شرکت با استفاده از نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون میشوند. معادلات رگرسیون فرضیه به شرح زیر می باشد:
مدل۳-۳
مدل۳-۴
=بازده دارایی
=ارزش
= رهگیری مدیریت سرمایه در گردش از سطح رگرسیون
=پاسخ سود به عامل خطر و متغیرهای مستقل و کنترلی
= نسبت دارایی های جاری به کل داراییها.
= نسبت بدهیهای جاری به کل داراییها.
=لوگ از اندازه شرکت است.
=رشد فروش
=اهرم مالی شرکت ها
=عبارت خطا از مدل رگرسیون
۳-۶-۳ فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان میکند، بین اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد. اگرچه سیاستهای متهورانه سرمایه در گردش ممکن است به سهولت سودها را افزایش دهد، سود کسب و کار تنها وابسته به سیاست های عملیاتی این شرکت نیست. برخی دیگر از عوامل برونزا، از قبیل اندازه شرکت، اهرم مالی، نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی در عملکرد سودآور شرکت نقش دارند (اپتو ۲۰۱۲، ۱۲۳؛ فالوپ و آجیبوی ۲۰۰۹، ۵۸؛ نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۸۹؛ وینرب و ویسچر ۱۹۹۸، ۱۷۸).
۳-۷- روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات تحقیق
تحقیق حاضر درصدد تجزیه و تحلیل تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی ایرانی می باشد بنابراین از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است که با استفاده از روش همبستگی انجام می شود. در همبستگی درباره معیار ضریب تعیین بحث می شود که آن را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می برند استفاده از معادله رگرسیون و تعمیم روند گذشته به آینده با این فرض امکان پذیر است که روند گذشته تعمیم پذیر باشد یعنی روند گذشته x وy بتواند ملاک پیش بینی آینده باشد یا از چنان ثباتی برخوردار باشد که روند آینده بر اساس آن قابل استخراج باشد، در غیر اینصورت برای تهیه معادله رگرسیون باید از متغیرهای دیگری استفاده نمود یا تنها به یک متغیر اکتفا نمود که در این حالت معادله رگرسیون را معادله رگرسیون مرکب یا چند گانه گویند (مومنی و آذر ۱۳۸۷، ۹۸).
۳-۷-۱ رگرسیون خطی چندگانه
آمار استنیاطی مجموعهای از تکنیک های آماری است که به کمک آن میتوان روند گذشته را به آِینده تعمیم داد. اساس تکنیکها، تعمیم روند گذشته به آِینده، فنون تحلیل رگرسیون میباشد. اگر دو یا چند متغیر تاثیری عمده روی متغیری وابسته داشته باشند (و رابطه از نوع خطی باشد) از رگرسیون خطی چند گانه استفاده میشود. در رگرسیون خطی چند متغیره معادله زیر معرف رگرسیون جامعه است که فضایی سه بعدی دارد:
فرمول ۳-۱
که در این معادله y متغیر وابسته وx متغیر مستقل، ? مقدار ثابت و? ها ضرایب متغیرهای مستقل و اثر سایر عوامل بر معادله می باشند (مومنی و آذر ۱۳۸۷، ۱۳۲).
۳-۷-۲ ضریب تشخیص یا تبیین
شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات متغیر وابسته را توسط متغیرهای مستقل نشان می دهد در مدل رگرسیون چندگانه به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب همبستگی چند گانه استفاده می شود. این ضریب نشان می دهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است. اگر ضریب همبستگی چندگانه را به توان ۲ برسانیم، ضریب تعیین بدست میآید که معرف میزان تغییرپذیری (انحراف) در متغیر وابسته y است که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می شود.
سومین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده می باشد که فرمول آن به صورت زیر است:
فرمول ۳-۲
در واقع این عامل باعث می شود که اریبی که در ضریب تعیین r2 ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود.در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روش تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است.
۳-۸- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل
برای برآورد الگوی رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی که به اختصار با OLS32 نشان داده می شود استفاده می گردد. این روش دارای ویژگی های مطلوب آماری مانند تورش بودن، بهترین برآورد کننده خطی بدون تورش را دارا می باشد. اما برای رفع مشکلاتی همچون خود همبستگی جملات پسماند و ناهمسانی واریانس از روش کمترین مجذورات تعمیم گرفته یعنی۳۳GLS استفاده می شود.
از ویژگی های مهم روش GLS رفع مشکلاتی همچون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس میباشد. به همین دلیل در این تحقیق در صورت لزوم از این روش استفاده میشود. در روش GLS متغیرهای الگوی مدل رگرسیون موزون می شوند و به همین علت روش مذکور را روش کمترین مجذورات موزون۳۴WLS مینامند (شیرین بخش و خوانساری ۱۳۸۴، ۱۸۷).
۳-۹- آزمون های مربوط به داده های پانلی
وقتی که از دادههای پانلی استفاده میشود، باید آزمونهای مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. ارجحترین آنها آزمون چاو، آزمون بروش -پاگان و آزمون هاسمن می باشد.
۳-۹-۱ آزمون چاو
چاو (۱۹۶۰)، آزمونی را معرفی کرد که برای انتخاب بین روش حداقل مربعات معمولی مدل دادههای ادغام شده(تلفیقی) و مدل آثار ثابت مورد استفاده قرار میگیرد. مفروضات این مدل عبارتند از(بالتاگی۳۵ ۲۰۰۵، ۶۵):
? ضریب متغیر مجازی در مدل آثار ثابت است. در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن ضرایب و عرض از مبدأ در شرکتهای مورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر مبین استفاده از روش دادههای پانلی به روش اثر ثابت برای این گروه از شرکتها و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ادغام شده می باشد.
۳-۹-۲ آزمون بروش -پاگان
بروش و پاگان در سال ۱۹۸۰ از ظریب لاگرانژ برای آزمون مدل دادههای ادغام شده در مقابل (LM)آثار تصادفی دو طرفه استفاده نمود، با استفاده از روش تخمین حداکثر درست نمایی به دست میآید. فرضیات این آزمون به صورت زیر است: (بالتاگی ۲۰۰۵، ۵۸).
که در این فرضیات، نشاندهنده واریانس اثر مقطعی مدل برآورد شده از طریق اثر تصادفی است. در این آزمون فرضیه صفر به معنی بهتر بودن استفاده از مدل دادههای ادغام شده و رد فرضیه صفر به معنی لزوم استفاده از روش دادههای پانلی به روش اثرات تصادفی برای این گروه از شرکتها میباشد.
۳-۹-۳ آزمون هاسمن
با توجه به اینکه آزمون چاو وجود مدل اثرات ثابت و آزمون بروش – پاگان وجود مدل اثر تصادفی را تائید کرده است، باید از بین دو روش تخمین داده های پانلی یعنی روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی یکی انتخاب شود. برای این منظور در داده های پانلی از آماره آزمون هاسمن استفاده میکنند (بالتاگی ۲۰۰۵، ۱۳۵).
مفروضات این آزمون عبارتند از:
: تخمین زن اثرات ثابت و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار میباشند (تفاوتی ندارند)
:وجود مدل اثر ثابت و رد مدل اثر تصادفی
اگر آماره برابر با صفر و احتمال متناظر با آن برابر با یک باشد، این نتیجه گویای این مطلب است که آزمون هاسمن قادر نیست به خوبی پاسخ دهد که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثرات تصادفی برآورد شود؟ لذا می بایست از معیاری دیگر استفاده شود. مدل جمله خطا شامل دو جزء است که جزء خطای مقطعی و تصادفی است، خطای ترکیبی سری و مقطعی است. در واقع، بخشی از تغییرات جمله خطا مربوط به جزء تصادفی و بخش دیگری از تغییرات مربوط به جزء است. بنابراین اگر بتوان به وسیله شاخصی سهم هریک از اجزاء را از تغییرات تعیین کرد می توان نتیجه گرفت که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثرات تصادفی برآورد شود.
در جدول مربوط به تخمین به روش اثرات تصادفی خروجی بنام Effect Specification وجود دارد که حاوی اطلاعات و است. با Standard Error(S.D ) مشخص می شوند و وزننسبت به از طریق کمیتی بنام Rho یا ? نمایش داده می شود لذا داریم؛
فرمول۳- ۳
فرمول۳-۴
این دو ? بین صفر و یک قرار دارند و هرچه بزرگتر باشدو ?آن نیز بزرگتر باشد و شواهد اینکه مدل اثر ثابت باشد قوی تر است و انتخاب مدل اثرات ثابت موجه است.
۳-۱۰- مزایای استفاده از دادههای تابلویی (ترکیبی)
بالتاگی۳۶ مزایای استفاده از دادههای تابلویی نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی را چنین بر میشمارد:
۱-از آنجا که دادههای تابلویی به افراد بنگاهها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این محدود میشود. تکنیکهای تخمین با دادههای تابلویی میتوانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی و خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
۲-با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی ، داده های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه میدهند.
۳- دادههای تابلویی تاثیراتی را که نمیتوان به سادگی در دادههای مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر نشان میدهند.
۴- دادههای تابلویی ما را قادر می سازند تا مدلهای رفتاری پیچیده را بهتر مطالعه کنیم.
۵- دادههای تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، میتواند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاهها (به صورت تجمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند (اشرف زاده و مهرگان ۱۳۸۷، ۷۶).
به طور کلی باید گفت دادههای تجربی را به شکلی غنی می سازد که در صورت استفاده دادههای سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.
۳-۱۱- آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه کمک میکند که بدانیم آیا مشاهدات دلیلی بر پذیرش فرضیه اظهار شده، دارند. به طور کلی نظریه آزمون فرضیه، ایجاد قوانین و روشهایی را برای تصمیمگیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه آماری بررسی میکند به عبارت دیگر آزمون معنیدار بودن، روشی است


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت، ترازنامه

به دست آمده به کل جامعـهی آماری، تعمیم داده میشود.
۳-۴-۱ جامعهی آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند، یک جامعه آماری مشخص میسازند (خاکی ۱۳۸۸، ۸۹). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تا پایان سال ۱۳۹۰ در بورس حضور داشتهاند. تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۹۰ برابر ۴۴۸ شرکت بوده است.
دلایل انتخاب شرکتها از بورس اوراق بهادار تهران به شرح موارد زیر است:
۱- دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آسانتر است. به خصوص که برخی از اطلاعات به صورت بانکهای اطلاعاتی بر روی لوحهای فشرده موجوداند.
۲- با توجه به اینکه اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار میگیرند، به نظر میرسد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از کیفیت بیشتری برخوردار باشند.
۳-با توجه به لازم الاجراء بودن ضوابط، مقـررات و استانـداردهای حسابداری مالی در تهیـهی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به نظر میرسد اطلاعات مندرج در گزارشات مالی این شرکتها همگنتر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.
۳-۴-۲ نمونهی آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانهها از یک قسمت، گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. نمونهگیری فرآیندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونهای برگزیده میشوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شدهاند باشند (خاکی ۱۳۸۸، ۹۰).
برای انتخاب نمونه آماری، که نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد در ابتدا شرکتهای جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک و با توجه به شرایط زیر، تعیین گردیده است.
۱- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
۲- طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ تغییر سال مالی نداده باشد.
۳- از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا پایان سال۱۳۹۰ در بورس حضور داشته باشد.
۴- اطلاعات مورد نیاز به منظور استخراج دادهها در دسترس باشد.
۵- بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری مالی و شرکتهای مادر (بدلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحدهای تجاری) از نمونه حذف شده اند.
که با در نظر گرفتن ویژگیهای عنوان شده، جمعاً تعداد ۷۱ شرکت به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید. نمونه آماری این تحقیق را ۲۰ صنعت مختلف از مجموع ۳۶ صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است. تعداد حضور اعضای نمونه از هر بخش صنعت در جدول ضمیمه الف-۱ و اسامی شرکتهای عضو در نمونه آماری تحقیق در جدول ضمیمه الف-۲ ارایه شده است.
در تحقیق حاضر دوره زمانی جمع آوری دادهها از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۸۳ تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۰ میباشد و اعضای جامعه آماری طی یک دوره ۸ ساله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
۳-۵- متغیرهای تحقیق
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته مربوط به شرکتهای نمونه آماری، ارتباط بین سودآوری عملکرد شرکت ها به عنوان متغیر مستقل با سیاست سرمایهگذاری و تامین مالی سرمایه درگردش به عنوان دو متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند.برای اندازه گیری سودآوری از دو نسبت بازده داراییها (۲۱ROA) و کیو توبین (Tobin’s q) استفاده میشود. در پژوهش حاضر متغیرهای اندازه، رشد، اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته شدهاند.
۳-۵-۱ متغیرهای وابسته
تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها از طریق روش حسابداری (نسبت بازده داراییها) جهت اندازهگیری سودآوری و روش بازار (نسبت کیو توبین) جهت اندازهگیری عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، سودآوری به عنوان متغیر وابسته، با استفاده از نسبت بازده دارائیها و نسبت کیو توبین اندازهگیری میشود. صورت سود و زیان برای اندازهگیری پیشرفت یک شرکت جهت دستیابی به اهداف سودآوری استفاده میشود. تطبیق بین درآمد و هزینه در صورت سود وزیان یک شرکت سود شرکت را برای یک دوره کسب و کار ایجاد میکند. بازده دارائیها (ROA) از تقسیم سودهای خالص پس از کسر مالیات بر کل دارائیها محاسبه میشود دومین روش اندازهگیری عملکرد، نسبت کیو توبین(Tobin’s q) است. این نسبت به عنوان یک روش اندازهگیری استفاده میشود، زیرا توانایی مقایسه ارزش بازار شرکت با ارزش دفتری دارائیهای آنرا دارد. بنابراین نسبت کیو توبین به شرح زیر محاسبه میشود:کیو توبین برابر است با تقسیم ازش بازار شرکت (MVF22) بر ارزش دفتری دارائیها (BVA23).
۳-۵-۲ متغیرهای مستقل
اولین متغیر مستقل این تحقیق سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش (WCIP24) است، در صورتی سیاست سرمایه گذاری متهورانه است، که مدیریت شرکت استفاده از سرمایهگذاری کمتر در دارائیهای جاری در مقابل دارائیهای بلند مدت را حمایت کند. از طرف دیگر سیاست محافظه کارانه سرمایه گذاری این است که یک شرکت سرمایه گذاری بیشتر در دارائیهای نقد را می پذیرد. استراتژی سرمایه گذاری شرکت از طریق نسبت مالی دارائیهای جاری (CA25) بر مجموع دارائیها (۲۶TA) اندازهگیری میشود.
رویکردهای سیاست محافظه کارانه و متهورانه سرمایه درگردش استراتژیهایی هستند که مدیریت را در استفاده از وجوه به صورت کارآمدترین شیوه توانا میسازند، هنگامی که یک شرکت داراییهای سرمایه در گردش خود را در سطح حداقل تامین مالی میکند، آن شرکت ریسک ذخیره بیش از حد موجودی کالا، سرقت و افزایش هزینه های فروش را کاهش میدهد. شرکتی که بطور موثر موجودی کالا، حسابهای دریافتی و وجه نقد خود را کنترل کند، در نتیجه فرصتی برای افزایش سودآوری خواهد داشت. در مورد رویکرد محافظهکارانه، انتظار میرود پول نقد فراوان نیازهای سرمایه در گردش شرکت را برآورده کند. محافظه کاران به وجود نقدینگی بیشتر در شرکت معتقدند، بنابراین فراموش کردن پول بیفایده است اگر نتوانند ازآن برای ایجاد فرصتهای بیشتر در رشد و شکوفایی استفاده کرد (اپتو۲۰۱۲، ۳۵).
دومین متغیر مستقل سیاست تامین مالی سرمایه در گردش (WCFP27) است. سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش یک رویکرد است که یک شرکت استفاده میکند، هنگامی که با بهرهگیری بیشتر از بدهیهای کوتاه مدت و کمتر از بدهیهای بلند مدت به دنبال اهداف مالی سرمایه در گردش میباشد (نطیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۸۷؛ وین رب و ویسچر ۱۹۹۸، ۱۹۹). در مقابل آن، سیاست محافظه کارانه تامین مالی سرمایه در گردش، از بدهیهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام برای تامین وجوه جهت خرید بیشتر داراییهای کوتاه مدت استفاده میشود. هنگامی که شرکتی اطلاعات مالی خود را برای یک دوره ثبت میکند، سیاست تامین مالی سرمایه در گردش روی بخش بدهیهای جاری تراز نامه منعکس میشود. یک شرکت بدهیهای جاری خود را به عنوان حسابهای پرداختی، اسناد پرداختی، حق کمیسیون پرداختنی و دیگر پرداختنیها که عمر آنها کمتر از یکسال است، منعکس میکند (اپتو ۲۰۱۲، ۳۶). سیاست نسبتاً متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش یک شرکت به وسیله نسبت بدهیهای جاری (۲۸CL) بر کل دارائیها (TA29) محاسبه میشود.
۳-۵-۳ متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی اندازه، رشد فروش و اهرم مالی شرکت هستند که به عنوان فاکتورهای خطا روی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش شرکتها در نظر گرفته میشوند.
اندازه: اندازه یک شرکت به وسیله لگاریتم مجموع داراییهای آن اندازهگیری میشود.
رشد: رشد شرکت با تقسیم تغییرات ارزش فروشهای سال جاری نسبت به فروشهای سال قبل بر فروشهای سال قبل اندازه گیری می شود.
اهرم مالی: این متغیر اینگونه توصیف میشود؛ مقدار بدهیهایی که برای تامین مالی داراییهای یک شرکت ایجاد میشوند و به وسیله نسبت جمع بدهیها بر کل داراییها محاسبه می شود.
در جدول ۳-۱خلاصهای از همه متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق بر اساس نوع، نام، نماد و منابع مورد استفاده در تعیین متغیرها ارائه شده است.
جدول۳-۱: خلاصه متغیرها
نوع متغیر
نام متغیر
نماد
معیار سنجش
منبع مورد استفاده
وابسته
بازده دارایی
ROA
کل داراییها/ سود خالص
صورت سود وزیان، ترازنامه
کیو توبین
Tobin’s q
ارزش بازار شرکت/ارزش دفتری داراییها
ترازنامه
مستقل
سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش
WCIP
کل داراییها / دارائی جاری
ترازنامه
سیاست تامین مالی سرمایه در گردش
WCFP
کل داراییها / بدهیهای جاری
ترازنامه
کنترل
اندازه
SIZE
لگاریتم کل داراییها
ترازنامه
رشد
GROWTH
فروش سال قبل/ (فروش سال قبل -فروش سال جاری)
صورت سود وزیان
اهرم مالی
LVRG
کل داراییها / کل بدهیها
ترازنامه
۳-۶- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق برای بررسی رابطه سیاستهای متهورانه مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری فرضیههای زیر با استفاده از دو مدل تحقیق تدوین و مورد آزمون قرار میگیرد.
۱: بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
۲: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری عملکرد شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
۳: بین اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۶-۱ فرضیه اول
فرضیه اول بیان می کند، بین سیاست متهورانه سرمایهگذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد. هنگامی که یک مدیر مالی از رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایهگذاری خود بهره میگیرد، در نتیجه از حداقل سطح سرمایه گذاری در دارایی های جاری استفاده کرده است. این رویکرد، همراه با سایر متغیرهای کنترلی، به مدیران برای اجتناب از اتلاف منابع و بالا نگه داشتن سود شرکت کمک میکند. رویکرد محافظه کارانه، جایگزین رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه گذاری است. این سیاست تاکید دارد، که سهم بیشتری از سرمایه برای داراییهای سیال قرار داده شود. این رویکرد رشد بالا در سودآوری شرکت را حمایت نمی کند (اپتو ۲۰۱۲، ۱۰). بنابراین، بیانیه فوق با تجزیه و تحلیل فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت:
که سودآوری، پایین ترین سطح سیاست سرمایهگذاری سرمایه در گردش شرکتها را نشان میدهد وسودآوری، بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکت ها را نشان می دهد. فرضیه صفر و فرضیه مقابل آزمون می کند که آیا پایین ترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکت ها کمترین سود آوری را درمقایسه با بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش ایجاد نمیکند.
علاوه بر این، فرضیههای بیان شده فوق با استفاده از معادلات رگرسیون چندمتغیره به عنوان یک روش آزمون ، مورد ارزیابی قرار میگیرند. این آزمون با استفاده از نرم افزار آماری Eviews6 تجزیه و تحلیل میشود. ارزیابی متغیرها ی وابسته (ROA و Tobin’s q) و همچنین متغیر مستقلWCIP، همراه با متغیرهای کنترلی از جمله، اندازه شرکت، رشد و اهرم مالی با استفاده از نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون می شوند.فرضیه ۱ از طریق حل معادلات رگرسیون زیر مورد آزمایش قرار گرفت:
مدل۳-۱
مدل۳-۲
۳-۶-۲ فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان می کند، بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد. نظیر و افزا (۲۰۰۹) برای اثبات سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش نوشتند: زمانی ایجاد می شود که یک شرکت بیشتر از بدهیهای کوتاه مدت و کمتر از بدهی های بلند مدت استفاده می کند. به عبارت دیگر، شرکت با رویکرد متهورانه تامین


آذر ۹ ۱۳۹۷

منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام

شرکتهای ایرانی رابطه معکوس ومعنی دار وجود دارد. ۲- بین سودآوری (ROA) و دوره وصول مطالبات و دوره نگهداری موجودی کالا رابطه منفی معناداری مشاهده شده است. ۳- اندازه شرکتها تنها در مدل رگرسیون مربوط به دوره پرداخت بدهی بر سودآوری شرکت تاثیر مثبت ومعنیدار دارد و در مدلهای دیگر تاثیر معنادار بر سودآوری ندارد. ۴- رشد فروش طبق انتظار در تمامی مدلها تاثیر معنی داری بر بهبود سودآوری شرکتها دارد. ۵- سودآوری شرکت ها ی ایرانی با اهرم مالی (نسبت بدهی بلند مدت بر کل بدهی) رابطه منفی و معنی داری دارد. شرکتهای ایرانی نمیتوانند از وامهای بلندمدت استفاده بهینه بکنند و سودآوری و بازدهی مناسبی داشته باشد. در نهایت وبه صورت عجیب بین سودآوری شرکتهای ایرانی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی و معنیداری دارد.
یعقوب نژاد و همکاران (۱۳۸۹) به تحقیقی با عنوان “ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. به این منظور تعداد ۸۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۸۶ انتخاب گردید. روش تحقیق حاضر پیمایشی – اکتشافی از نوع همبستگی است که در تحلیل رگرسیون استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان میدهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد. همچنین اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکتها خواهد شد، و مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران بوجود آورند.
ستایش و منصوری ۱۳۸۹ در مقاله خود به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش واجزاء مختلف سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونه ۱۹۵ شرکت، در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ پرداختند. به این نتیجه رسیدند؛ که سرمایه در گردش خالص دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص میباشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. مالکی نیا و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی که با هدف بررسی “رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکتهای خودرو، داروسازی و کانی بورس اوراق بهادارتهران” باجامعه آماری که شامل ۴۷ شرکت و ۲۳۵ داده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو، داروسازی وکانی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ روش تحقیق توصیفی انجام دادند و فرضیات این تحقیق از طریق نرم افزار EXCEL وSPSS با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این آزمون نشان می دهد بین سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با استراتژی مدیریت سرمایه درگردش رابطه معنیدار و مستقیم وجود ندارد، ولی بین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده سرمایهگذاری رابطه معنیدار مستقیم ولی نه چندان قوی وجود دارد و فقط ۶% از تغییرات در نرخ بازده سرمایهگذاری را میتوان توسط تغییرات در استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش توجیه نمود. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که با اعمال سیاست جسورانه، نرخ بازده سرمایه گذاری به میزان ناچیزی افزایش و با اعمال سیاست محافظهکارانه، نرخ بازده سرمایهگذاری به میزان ناچیزی کاهش مییابد. همچنین نوع صنعت بر رابطه بین سیاست سرمایه در گردش و بازده تاثیر مستقیم داشته است. بنابراین، عملکرد شرکتهای مورد مطالعه درخصوص تعیین سیاستهای سرمایه در گردش بر روی سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام آنها تاثیر نداشته و نشان میدهد که در گروه شرکتهای مورد مطالعه رابطه منطقی بین نوع سیاستهای اتخاذ شده در خصوص سرمایه در گردش و سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد.
اعرابی و عابدی (۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان “رابطه هماهنگی بین استراتژیهای مالی، سرمایهگذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه ی در گردش با عملکرد سازمانی” به بررسی وجود رابطه معنیدار بین متغیرهای نامبرده پرداختند. این پژوهش برای پیادهسازی الگوی یکپارچهی استراتژی مالی و زیر سیستمهای آن، شرکت داروسازی اکسیر را از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کرد. آزمونهای اماری انجام شده در نرمافزار spssانجام شده و نشان میدهند که عملکرد شرکت یعنی دو نسبت کیو توبین (تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری) وبازده داراییها (سود خالص بر مجموع داراییها)) در زمانی که گونهی استراتژی مالی شرکت، میانه رو متمایل به خطر پذیری است، بیشتر از زمانی است که گونهی استراتژی مالی آن میانه رو متمایل به خطر گریزی است. بررسی خطر پذیری کلی و بازده کلی شرکت نشان میدهد که تا سال ۱۳۸۴بین خطر پذیری و بازده تعادل وجود دارد اما پس از این سال روند خطر پذیری شرکت افزایشی و روند بازده آن کاهشی بوده است. به علت ایجاد شکاف بین خطر پذیری وبازده، گونه استراتژی مالی شرکت از سال ۱۳۸۴ از گونه ی استراتژی مالی میانه رو متمایل به خطر پذیری به گونه میانه رو متمایل به خطر گریزی تغییر پیدا کرده است. بررسی صورتهای مالی و گزارشهای شرکت نشان میدهد که دلیل عمده ایجاد شکاف در خطر پذیری و بازده، ناشی از افزایش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت جهت تولید محصولات جدید و همزمان اتمام دوره معافیت مالیاتی شرکت و به تبع آن افزایش هزینه های مالیاتی بوده است. جان نثاری (۱۳۹۱) در مقاله ای به بررسی نقش “مدیریت بهینه سرمایه در گردش” به عنوان ابزاری کم هزینه و درون سازمانی برای تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری بنگاههای کوچک و متوسط پرداخته است. نتایج تحقیقات نظری نشان میدهد که این شرکتها میتوانند با کاهش تعداد روزهای چرخه وجه نقد به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش و نگهداری اجزای آن (دوره گردش حسابهای دریافتنی، پرداختنی و موجودی مواد و کالا) در سطح بهینه، سوداوری خود را بهبود بخشند و برای سهامداران خود ایجاد ارزش کنند. بنابراین هرچه چرخه تبدیل و جه نقد طولانیتر باشد، نیاز به تامین مالی خارج از شرکت بیشتر خواهد بود و این امر موجب افزایش هزینههای شرکت، کاهش سود و کاهش ارزش افزوده اقتصادی میشود. از طرف دیگر، هرچه این چرخه کوتاهتر باشد، از یک طرف انباشت منابع در موجودیها و حسابهای دریافتنی کمتر میشود و از طرف دیگر با به تاخیر انداختن پرداخت بدهیها، از خروج منابع جلوگیری میشود و موجب در اختیار داشتن منابع کافی و به کار بردن این منابع در فرایند کسب سود میشود.
بهارمقدم و هوشمند (۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان “بررسی اثر ویژگیهای خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش” در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونه ۸۰ شرکت طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ پرداختند و طبق نتایج دریافتند بین فرصتهای رشد وجریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش (چرخه تبدیل به نقد) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که بین سودآوری (بازده داراییها) و چرخه تبدیل به نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.
۲-۸- خلاصه فصل
در فصل حاضر به تفصیل راجع به مفاهیم و مبانی نظری و ادبیات تحقیق بحث گردید که شامل مطالبی پیرامون مدیریت سرمایه در گردش، استراتژیهای گوناگون سرمایه در گردش و رابطه آنها با ریسک و بازده، دو هدف سودآوری و نقدینگی و شرایط اقتصادی می باشد. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات پیشین محققان پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) پرداخته شده که آن نیز با توجه به سال انجام تحقیقات به ترتیب بیان گردید. همواره، تحقیقات انجام شده با موضوع سرمایه در گردش و ارتباط آن با سودآوری و نقدینگی جدید نیست و آن چه جدید است روشهای تامین مالی سرمایه در گردش و تاثیرآن بر سودآوری است. این پژوهش در تلاش جهت پیشبرد دانش سیاست مدیریت سرمایه درگردش به ویژه با وضعیت اقتصادی ناسازگار امروز است.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود. تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهای منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواستهها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت میگیرد. در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمعآوری، دادهها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیهها) آزمون شده و در نهایت فرضیهها رد یا پذیرفته میشوند و نتیجهگیری نهایی صورت میپذیرد (خاکی ۱۳۸۸، ۸۸). بنابراین در این قسمت جامعه آماری و روش نمونه گیری تحقیق ارائه میگردد و در ادامه روش و نحوه محاسبه سیاستهای سرمایه در گردش به عنوان متغیرهای مستقل و بازده داراییها و کیوتوبین به عنوان دو متغیر وابسته جهت محاسبه سودآوری و سه متغیر رشد، اندازه و نسبت اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مطرح شده است. همچنین فرضیات و مدلهای رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمونهای آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده است و معنی داری مدلهای رگرسیونی ارائه میگردد.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است چون به بررسی تاثیر سیاستهای متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و از نتایج آن برای حل مشکلات این جامعه آماری استفاده میشود این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی میباشد همچنین از نظرمکانیزم اجرا این تحقیق را میتوان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد.
۳-۳- روش گردآوری دادههای تحقیق
پس از جمع آوری دادههایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز هستند، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها، اهمیت خاصی دارد. در این تحقیق ابتدا دادههای اولیه از فایلهای PDF وارد نرم افزار اکسل(EXCEL) میشوند. سپس، از طریق این نرم افزار، دادههای لازم برای جایگذاری در مدل را تهیه کردیم. در نتیجه دادههای جمع آوری شده ی تحقیق برای استفاده در مدلهای و معادلات حسابداری به صورت ستون هایی از دادهها برای بررسیهای آماری آماده میشوند. سپس در صورت نیاز داده ها کدگذاری و با کنار گذاشتن دادههای پرت داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها استخراج شده‌است. در دامه ابتدا آماره های توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، چولگی، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews6 استفاده شده است.
۳-۴- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری
هدف از انجام هر تحقیقی، شناخت و پیش بینی یک پدیده در یک جامعه آماری است. برای به دست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونههایی از آن جامعه انتخاب میشود و بررسیها و تجزیه و تحلیلها بر روی آن نمونهی منتخب، انجام شده و سپس نتایـج


آبان ۲۶ ۱۳۹۷

نوشته های تازه سایت

To use as shortcode with id: 

نوشته‌های تازه


آبان ۲۶ ۱۳۹۷

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین نمونه ای از تجارب برتر تربیتی می باشد.

در نمونه ای از تجارب برتر تربیتی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه ای از تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

 https://linkp.ir/O5wR

تادیب خصوصی در نمونه ای از تجارب برتر تربیتی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در نمونه ای از تجارب برتر تربیتی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در نمونه ای از تجارب برتر تربیتی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی در نمونه ای از تجارب برتر تربیتی

نمونه ای از تجارب برتر تربیتی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل نمونه ای از تجارب برتر تربیتی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه ای از تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

  https://linkp.ir/O5wR

برچسب :

 

 

تجارب برتر پرورشی , تجربیات برتر تدریس , تجربیات برتر معلمان , تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر آموزشی , مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی , نمونه تجربیات برتر ارزشیابی , تجربیات برتر معلمان ابتدایی


آبان ۲۶ ۱۳۹۷

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی می باشد.

در دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

 https://linkp.ir/O5wR

تادیب خصوصی در دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی در دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی

دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

  https://linkp.ir/O5wR

برچسب :

 

تجارب برتر پرورشی  ,نمونه ای از تجارب برتر تربیتی , دانلود تجارب برتر تربیتی , دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی , نمونه تجارب برتر معلمان , تجربیات برتر آموزشی , تجربیات برتر تدریس , تجربیات برتر معلمان


آبان ۲۶ ۱۳۹۷

هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی می باشد.

در هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

 https://linkp.ir/O5wR

تادیب خصوصی در هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی در هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی

هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

  https://linkp.ir/O5wR

برچسب :

تجارب برتر پرورشی , تجارب برتر تربیتی , مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر تدریس , نمونه های تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر معلمان , دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی , تجربیات برتر آموزشی


آبان ۲۶ ۱۳۹۷

نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی می باشد.

در نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

 https://linkp.ir/O5wR

تادیب خصوصی در نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی در نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی

نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

  https://linkp.ir/O5wR

برچسب :

تجارب برتر پرورشی , تجارب برتر تربیتی , مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر تدریس , نمونه های تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر معلمان , دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی , تجربیات برتر آموزشی


آبان ۲۶ ۱۳۹۷

نمونه های تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

نمونه های تجارب برتر تربیتی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین نمونه های تجارب برتر تربیتی می باشد.

نمونه های تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

در نمونه های تجارب برتر تربیتی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه های تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

 https://linkp.ir/O5wR

تادیب خصوصی در نمونه های تجارب برتر تربیتی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در نمونه های تجارب برتر تربیتی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در نمونه های تجارب برتر تربیتی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

نمونه های تجارب برتر تربیتی در نمونه های تجارب برتر تربیتی

نمونه های تجارب برتر تربیتی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل نمونه های تجارب برتر تربیتی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه های تجارب برتر تربیتی روی لینک زیر کلیک کنید :

  https://linkp.ir/O5wR

برچسب :

 

تجارب برتر تربیتی , تجارب برتر پرورشی , تجربیات برتر تدریس , مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر آموزشی , تجربیات آموزشی معلمان , تجربیات تربیتی مربیان پرورشی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجارب برتر پرورشی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

تجارب برتر پرورشی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجارب برتر پرورشی می باشد.

در تجارب برتر پرورشی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

تجارب برتر پرورشی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برای دانلود کاملترین نمونه های تجارب برتر پرورشی روی لینک زیر کلیک کنید :

 https://linkp.ir/O5wR

تادیب خصوصی در تجارب برتر پرورشی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجارب برتر پرورشی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در تجارب برتر پرورشی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجارب برتر پرورشی در تجارب برتر پرورشی

تجارب برتر پرورشی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجارب برتر پرورشی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجارب برتر پرورشی روی لینک زیر کلیک کنید :

  https://linkp.ir/O5wR

برچسب :

 

تجارب برتر تربیتی  ,مقاله در مورد تجارب برتر تربیتی , نمونه تجارب برتر معلمان , تجربیات برتر تدریس , تجربیات برتر آموزشی , تجارب تربیتی معلمان , تجربیات معاون پرورشی , تجربیات برتر معلمان


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی می باشد.

در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

تجربیات برتر تدریس , نمونه تجارب برتر معلمان, نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی, تجارب برتر پرورشی , نمونه ای از تجارب برتر تربیتی , تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی , دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

 

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی می باشد.

در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش‌آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

نمونه تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی , نمونه تجارب برتر معلمان  ,نمونه تجربیات برتر ارزشیابی , تجربیات برتر تدریس , تجربیات برتر آموزشی , تجربیات برتر معلمان  ,نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی  ,دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

تجربیات برتر تدریس کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر تدریس می باشد.

در تجربیات برتر تدریس به‌طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می‌کنند، به نتایج کارسازتری می‌رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه‌سازی‌های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش‌آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می‌دهند، پیشنهاد می‌شود. برای دانش‌آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این‌که «دیوید، کتاب کتابخانه‌ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه‌پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می‌کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه‌اش ادامه دهد و «بکی» به نامه‌پرانی‌اش، و در عین حال این‌طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده‌اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر تدریس روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر تدریس

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می‌گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش‌آموزان دیگر بجز خود دانش‌آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش‌آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش‌آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش‌آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی‌گیرند که با عدم عقب‌نشینی، مجبور به موضع‌گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می‌کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب‌المثل سرچشمه می‌گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش‌آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر تدریس

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله‌گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش‌آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این‌که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می‌دهد. این مهارت‌ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم‌پوشی برنامه‌ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب‌ها، در اخطار دادن به دانش‌آموز خطاکار کمک می‌کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش‌آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش‌آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش‌آموزان خطاکار باقی نمی‌گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش‌آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

دانش‌آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر تدریس

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش‌گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش‌آموزان مسأله ساز خود را با دانش‌آموزان یکی از همکاران خود جا‌به‌جا کنید؛ کسی که به دانش‌آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می‌دهد. او کودک مشکل‌آفرین شما را می‌پذیرد، شما نیز دانش‌آموز مسأله‌ساز او را می‌پذیرید. «جان» دانش‌آموز مشکل‌آفرین کلاس ششمی شما می‌تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می‌داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می‌داند که این دانش‌آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر تدریس در تجربیات برتر تدریس

تجربیات برتر تدریس به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش‌آموز را در سالن نگه‌ داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می‌سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به‌طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می‌سازد. در عوض خانم «لوگان» می‌تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش‌آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می‌تواند دوباره به انجام وظیفه‌اش مشغول شود. انتقال دانش‌آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی‌سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی‌الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش‌آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر تدریس

برای رو‌به‌رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق‌العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه‌ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه‌ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه‌ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه‌ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن‌ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی‌تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می‌تواند قبل از وقوع چنین حادثه‌ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می‌کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر تدریس روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

تجربیات برتر آموزشی  ,نمونه تجارب برتر معلمان , تجربیات برتر معلمان , نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی , نمونه تجربیات برتر ارزشیابی , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی, تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی, تجارب برتر پرورشی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی ۹۷-۹۸

 

تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی می باشد.

 

در تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش آموزان مشکل آفرین در تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی در تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی

تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

مقالات تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی ,  تجربیات برتر معلمان ابتدایی , دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی , تجربه های آموزشی معلمان ,  تجربیات معلم اول ابتدایی , تجربیات شغلی معلمان , تجربیات تربیتی معلمان , دانلود رایگان تجربیات معلمان


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

نمونه تجارب برتر معلمان – کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

نمونه تجارب برتر معلمان کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین نمونه تجارب برتر معلمان می باشد.

در نمونه تجارب برتر معلمان به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه تجارب برتر معلمان روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در نمونه تجارب برتر معلمان

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

نمونه تجارب برتر معلمان | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برنامه مداخله جویانه در نمونه تجارب برتر معلمان

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش آموزان مشکل آفرین در نمونه تجارب برتر معلمان

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

نمونه تجارب برتر معلمان در نمونه تجارب برتر معلمان

نمونه تجارب برتر معلمان به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل نمونه تجارب برتر معلمان

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های نمونه تجارب برتر معلمان روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

تجارب برتر پرورشی , نمونه ای از تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر معلمان , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی , تجارب تربیتی معلمان , دانلود تجارب برتر تربیتی , تجارب برتر تربیتی , تجربیات برتر تدریس


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی

تجربیات برتر آموزشی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

تجربیات برتر آموزشی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر آموزشی می باشد.

در تجربیات برتر آموزشی به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

 دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر آموزشی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر آموزشی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر آموزشی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر آموزشی در تجربیات برتر آموزشی

تجربیات برتر آموزشی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر آموزشی

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

تجربیات برتر تدریس , نمونه تجارب برتر معلمان , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی , نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی , تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی , نمونه ای از تجارب برتر تربیتی , نمونه تجربیات برتر ارزشیابی , تجارب برتر پرورشی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر معلمان | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

تجربیات برتر معلمان کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر معلمان می باشد.

در تجربیات برتر معلمان به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

تجربیات برتر معلمان | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر معلمان روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر معلمان

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر معلمان

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر معلمان

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر معلمان در تجربیات برتر معلمان

تجربیات برتر معلمان به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر معلمان

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر معلمان روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

 

تجربیات برتر تدریس  ,تجربیات برتر آموزشی , تجارب برتر پرورشی , تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی , تجارب تربیتی معلمان , تجربیات شغلی معلمان, دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

تجربیات برتر تدریس کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر تدریس می باشد.

در تجربیات برتر تدریس به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر تدریس روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر تدریس

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر تدریس

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

دانش آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر تدریس

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر تدریس در تجربیات برتر تدریس

تجربیات برتر تدریس به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر تدریس

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر تدریس روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

تجربیات برتر آموزشی  ,نمونه تجارب برتر معلمان , تجربیات برتر معلمان , نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی , نمونه تجربیات برتر ارزشیابی , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی, تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی, تجارب برتر پرورشی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

 

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی می باشد.

در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی در تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

 

نمونه تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی , نمونه تجارب برتر معلمان  ,نمونه تجربیات برتر ارزشیابی , تجربیات برتر تدریس , تجربیات برتر آموزشی , تجربیات برتر معلمان  ,نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی  ,دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی


آبان ۲۵ ۱۳۹۷

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

 

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی کاملترین نمونه های سالتحصیلی ۹۷-۹۸ در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی می باشد.

در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی به طور انفرادی تأدیب کنید

تأدیب امری قابل توجه در نظم بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش آموزان را به طور انفرادی یا شخصی تأدیب می کنند، به نتایج کارسازتری می رسند. طبق گفتۀ لاسلی (۱۹۸۱، ص ۹) «آگاه سازی های انفرادی فقط برای آن دسته از دانش آموزانی که از خود رفتار سوء بروز می دهند، پیشنهاد می شود. برای دانش آموزان مشکل است که دستورات مستقیم و شخصی را نادیده بگیرند. اظهار این که «دیوید، کتاب کتابخانه ات را کنار بگذار و شروع کن به حل تمرینات ریاضی صفحۀ ده» یا صدور فرمان «بکی، نامه پرانی بسه، تکالیفت را آماده کن که به خانه ببری» روشن می کندکه چه کسی مخاطب معلم است و معلم توقع انجام چه کاری را از «دیوید» و «بکی» دارد. دستورات کلی و عمومی مانند «همه مشغول باشند»، ممکن است این فرصت را به «دیوید» بدهد که به خواندن کتاب کتابخانه اش ادامه دهد و «بکی» به نامه پرانی اش، و در عین حال این طور تصور شود که واقعاً هر دو حرف معلم گوش کرده اند.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

تادیب خصوصی در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

به طور کلی، تأدیب خصوصی در حین کلاسی غیر مشهود صورت می گیرد و تقریبا غیرقابل استماع برای دانش آموزان دیگر بجز خود دانش آموز خطاکار و یا حداقل برای گروه کوچکی از دانش آموزان مجاور وی غیرقابل استماع است. به این ترتیب، تنها معلم و دانش آموز خطاکار در آن دخالت دارند. به همین دلیل، نه معلم و نه دانش آموز تحت چنان فشار شدیدی قرار نمی گیرند که با عدم عقب نشینی، مجبور به موضع گیری در مقابل هم شوند. اینطوری حفظ آبرو می کنند (لاسلی، ۱۹۸۱) تأدیب شخصی از این ضرب المثل سرچشمه می گیرد که «در جمع تشویق کنید (احتمالاً به استثنای بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه) و در تنهایی تنبیه.»

برنامه مداخله جویانه در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

شریگلی (۱۹۸۵، صص۲۷-۲۶) چهار مهارت مداخله گرایانه را برای معلمان جهت واکنش خصوصی نسبت به دانش آموزان اخلالگر در ارتباط با تفهیم این که رفتارشان غیرقابل قبول است، ارائه می دهد. این مهارت ها به ترتیب اجرا عبارتند از: «چشم پوشی برنامه ریزی شده» را _فقط به شکل کوتاه مدت_ برای تخلفات جزئی برگزینند. تغییر حالات چهره و اشارات غیر شنیداری، مانند قرار دادن انگشت اشاره روی لب ها، در اخطار دادن به دانش آموز خطاکار کمک می کند. قدم بعدی، کنترل از نزدیک یا نزدیک دانش آموز خلافکار ایستادن، است. سرانجام، کنترل و برخورد حرفه ای و پنهان از دید سایر دانش آموزان با رعایت سن و جنس آنان، کمترین تردیدی برای دانش آموزان خطاکار باقی نمی گذارد که شما از رفتار وی ناراضی هستید.

اگر در نظر دارید رفتار سوء دانش آموز را اصلاح کنید، آن را به نحوی مؤثر انجام دهید. از تأدیب انفرادی و خصوصی استفاده کنید.

دانش آموزان مشکل آفرین در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

برای کاربرد مؤثر اصول یادگیری شرطی کنش گر باید از چهار پیامد قابل دسترسی که از سوی معلم تدارک دیده شده است، آگاه بود. این چهار پیامد عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی، اخراج از کلاس و تنبیه.

دانش آموزان مسأله ساز خود را با دانش آموزان یکی از همکاران خود جا به جا کنید؛ کسی که به دانش آموزانی در سطح متفاوت از کلاس شما درس می دهد. او کودک مشکل آفرین شما را می پذیرد، شما نیز دانش آموز مسأله ساز او را می پذیرید. «جان» دانش آموز مشکل آفرین کلاس ششمی شما می تواند موقتاً به کلاس دوم خانم «لوگان» فرستاده شود. او می داند که این مهمان براساس یک توافق برای اخراج از کلاس نزد او فرستاده شده است. خانم «لوگان» می داند که این دانش آموز باید مشغول تکالیف خود شود و حق هیاهو و ابراز ناراحتی را هم ندارد.

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی در تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی به همان میزان که بیشتر حالت آموزشی دارد، از حالت تنبیهی کمتری نسبت به زمانی که دانش آموز را در سالن نگه داریم و یا به دفتر مدرسه بفرستیم، برخوردار است. این شیوه، «جان» را از محیطی که حداقل در زمان حاضر، در آن با مشکل مواجه است، دور می سازد. رفتن «جان» به کلاس خانم «لوگان» به طور موقتی او را از دوستان، همسالان و شنوندگان دور می سازد. در عوض خانم «لوگان» می تواند گاهی یکی از شاگردان کلاس دوم را به کلاس ششم شما بفرستد.

توجه داشته باشید که هدف از این معاوضه دانش آموز با همکار، ایجاد تشویش برای کودک یا تنبیه او نیست. تنبیه پیامدی کاملاً مجزا در یادگیری عملی است. هدف صرفاً قرار دادن کودک در محیطی متفاوت است؛ جایی که او می تواند دوباره به انجام وظیفه اش مشغول شود. انتقال دانش آموز از کلاسی به کلاس دیگر، باید بی سروصدا و بدون هیاهو و نیز حتی الامکان با ملایمت و آرامش صورت بگیرد. کارهایی از قبیل تهدید با تکان دادن انگشت، زخم زبان زدن ودانش آموز کلاس ششمی را «بچه کلاس دومی» خطاب کردن و غیره به هیچ وجه نباید انجام شود.

دانلود فایل تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

برای رو به رو شدن با امور غیرمترقبه و فوق العادۀ کلاس درس یا مدرسه (مثل امور مربوط به سلامتی، نظم و غیره) که در زندگی هر معلمی ممکن است اتفاق بیفتد، برنامه ریزی کنید. لازم به ذکر نیست که زمان برنامه ریزی نباید هنگام وقوع آن امر باشد، بلکه باید قبلاً صورت بگیرد.

به طور مثال، ممکن است لازم شود معلم، بچه ای را که ناگهان بیمار شده یا سانحه ای برایش رخ داده، به بیمارستان ببرد. در این صورت، با بقیۀ کلاس چه باید بکند؟ اینکه فقط به آن ها بگوید به کار خود ادامه دهند، نمی تواند بهترین پاسخ به این سوال باشد.

معلم می تواند قبل از وقوع چنین حادثه ای یادداشتی تدارک ببیند تا به معلم همکارش داده شود و در آن ذکر شده باشد «خواهشمندم تا وقتی که من به مورد اضطراری رسیدگی می کنم، مراقب کلاس من باشید.» توضیح بیش از این لازم نیست، یادداشت به سهولت و سرعت، عمل خواهد کرد.

برای دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی روی لینک زیر کلیک کنید :

https://linkp.ir/v9Om

 

برچسب :

تجربیات برتر تدریس , نمونه تجارب برتر معلمان, نمونه تجربیات برتر معلمان ابتدایی , دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی, تجارب برتر پرورشی , نمونه ای از تجارب برتر تربیتی , تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی , دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی


آبان ۲۳ ۱۳۹۷

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری

منابع دکتری یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور دکتری است اگر جزوات آموزشی دکتری درست انتخاب شوند؟داوطلبان ازمون دکتری می توانند برای تهیه منابع دکتری از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند.

داوطلبان کنکور دکتری با ورود به سایت سنجش امیرکبیر در منوی بالای سایت می توانند موارد زیر را مشاهده کنند.منابع دکتری سراسری،منابع دکتری آزاد، آزمون آزمایشی دکتری سراسری، آزمون آزمایشی دکتری آزاد ،البته لازم که گفته شود که از سال ۹۶ منابع کنکور دکتری سراسری و منابع کنکور دکتری آزاد یکی شده است.(همچنین کنکور آزمایشی دکتری سراسری و کنکور آزمایشی دکتری آزاد)

داوطلبان آزمون دکتری باید بدانند که بعد از قبولی در آزمون دکترا و گذشت ۲ سال از تحصیلات شون باید در آزمون جامع دکتری شرکت کنند. برای شرکت در امتحان جامع دکتری، مدرک آزمون زبان MSRT برای دکتری دانشگاه سراسری و مدرک آزمون زبان EPT برای دکتری دانشگاه آزاد باید ارائه کنند.

بنابراین آیتم بعدی در منو سایت سنجش تکمیلی ،زبان است که در آنجا منابع آزمون MSRT ، منابع آزمون EPT ، منابع آزمون UTEPT ، منابع آزمون ETPNU ، منابع آزمون MHLE ، منابع آزمون IELTS ، منابع آزمون TOEFL، منابع آزمون TOLIMO دسته بندی شده اند.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب فروشگاه می باشد که در اینجا داوطلبان دکتری می توانند خرید منابع ازمون دکتری را انجام دهند.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش ، تب اخبار می باشد که برای داوطلبان کنکور دکتری آیتم های زیر قابل استفاده است.

اخبار دکتری، اخبار دکتری آزاد، مشاوره دکتری، مشاوره دکتری آزاد ، انتخاب رشته دکتری ، انتخاب رشته دکتری آزاد ، پی اچ دی تست ، اخبار پی اچ دی تست، اخبار آزمون زبانو مشاوره آزمون زبان وجود دارد.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب مگاپست می باشد در اینجا مقالات کامل به صورت مگا محتوی برای منابع دکتری و آمادگی ازمون دکتری وجود دارد که در آنجا به طور کامل بسته آموزشی آزمون دکتری را تشریح می کند. به داوطلبان کنکور دکتری پیشنهاد می شود که حتما قسمت مقالات دکتری را مطالعه کنند. در قسمت بعدی منوی سایت سنجش تکمیلی،تب بلاگ را داریم که در آن مقالات مختلف راجع :

کارنامه دکتری، برنامه ریزی دکتری، تند خوانی دکتری ، تست زنی دکتری وجود دارد.

در قسمت بعدی مهم ترین تب سایت سنجش به نام سوالات متداول دکتری وجود دارد. که در آن به طور کامل راجع بسته آموزشی دکتری، بودجه بندی آزمون آزمایشی دکتری ، مشاوره دکتری ، هدایت تحصیلی دکتری ، نمونه جزوه دکتری ، ضرایب دروس امتحانی دکتری ، ظرفیت پذیرش دکتری ، موقعیت شغلی دکتری ، منابع آزمون دکترا ، مصاحبه با رتبه برتر دکتری ، سرفصل دروس دکتری ، نمونه کارنامه دکتری ، کلید سوالات دکتری ، تالار گفتگو دکتری صحبت می شود. قسمت سوالات متداول دکترا برای خود یک دیکشنری مرجع دکتری است که به تمام سوالات داوطلب آزمون دکتری پاسخ می دهد.

یکی دیگر از تب های منو سایت سنجش تکمیلی، تب آزمون حقوقی می باشد که شامل:
آزمون سردفتری ، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی و آزمون وکالت ، مشاوره آزمون سردفتری ، مشاوره آزمون قضاوت، مشاوره آزمون مشاوران حقوقی و مشاوره آزمون وکالت یا به طور کلی مشاوره آزمون حقوقی می باشد.

 

یکی دیگر از تب های سایت سنجش تکمیلی ، تب آزمون جامع دکتری یا آزمون جامع علوم پایه می باشد که شامل:

منابع آزمون علوم پایه دامپزشکی یا منابع آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی یا آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی ، منابع آزمون علوم پایه پزشکی یا منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه داروسازی ، منابع آزمون لیسانس به پزشکی می باشد. که به آنها کلا منابع آزمون جامع علوم پایه گفته می شود.

یکی دیگر از تب های شلوغ منو سنجش تکمیلی، تب اخبار پی اچ دی تست می باشد که شامل:
اخبار دکتری ، اخبار دکتری دانشگاه آزاد ، اخبار دکتری وزارت بهداشت ، مشاوره دکتری ، مشاوره دکتری دانشگاه ازاد ، مشاوره دکتری وزارت بهداشت ، انتخاب رشته دکتری ، انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ، اخبار کارشناسی ارشد ، اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد.

 

به داوطلبان کنکور دکتری توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای و اخبار دکتری و مشاوره دکترای را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

۱- منابع آزمون دکتری

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری

۴- ثبت نام دکتری

۵- ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

۷- شرایط ثبت نام دکتری

۸- مدارک ثبت نام دکتری

۹- هزینه ثبت نام دکتری

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری

۱۶- مصاحبه دکتری

۱۷- مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری

۱۹- شهریه دکتری دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری

۲۱- انتخاب رشته دکتری

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

 

 

منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

منابع دکتری وزارت بهداشت یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور دکتری وزارت بهداشت است اگر جزوات آموزشی دکتری وزارت بهداشت درست انتخاب شوند؟

داوطلبان ازمون دکتری می توانند برای تهیه منابع دکتری وزارت بهداشت از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند.

داوطلبان کنکور دکترا با ورود به سایت سنجش امیرکبیر در منوی بالای سایت می توانند موارد زیر را مشاهده کنند.منابع دکتری وزارت بهداشت ، منابع دکتری علوم پزشکی،  آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت ، آزمون آزمایشی دکتری علوم پزشکی ،البته لازم که گفته شود که از سال ۹۶ منابع کنکور دکتری وزارت بهداشت و منابع کنکور دکتری آزاد علوم پزشکی یکی شده است.(همچنین کنکور آزمایشی دکتری وزارت بهداشت و کنکور آزمایشی دکتری آزاد علوم پزشکی)

داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت باید بدانند که قبل از شرکت در آزمون دکترا وزارت بهداشت باید مدرک آزمون زبانMHLE  برای دکتری وزارت بهداشت ارائه کنند.

بنابراین آیتم بعدی در منو سایت سنجش تکمیلی ،زبان است که در آنجا منابع آزمون  MSRT ، منابع آزمون  EPT ،  منابع  آزمون UTEPT ، منابع آزمون ETPNU ، منابع آزمون MHLE ، منابع آزمون  IELTS ، منابع آزمون TOEFL، منابع آزمون TOLIMO دسته بندی شده اند.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب فروشگاه می باشد که در اینجا داوطلبان دکتری وزارت بهداشت می توانند خرید منابع ازمون دکتری وزارت بهداشت را انجام دهند

در آیتم بعدی منو سایت سنجش ، تب اخبار  می باشد که برای داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت آیتم های زیر قابل استفاده است.

اخبار دکتری وزارت بهداشت، اخبار دکتری علوم پزشکی، مشاوره دکتری وزارت بهداشت، مشاوره دکتری علوم پزشکی ، انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ، انتخاب رشته دکتری علوم پزشکی ، پی اچ دی تست ، اخبار پی اچ دی تست ، اخبار آزمون زبان  و  مشاوره آزمون زبان وجود دارد.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب مگاپست می باشد در اینجا مقالات کامل به صورت مگا محتوی برای منابع دکتری وزارت بهداشت و  امادگی ازمون دکتری وزارت بهداشت وجود دارد که در آنجا به طور کامل بسته آموزشی آزمون دکتری وزارت بهداشت را تشریح می کند . به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت پیشنهاد می شود که حتما قسمت مقالات دکتری وزارت بهداشت را مطالعه کنند.در قسمت بعدی منوی سایت سنجش امیرکبیر،تب بلاگ را داریم که در ان مقالات مختلف راجع :

کارنامه دکتری وزارت بهداشت ، برنامه ریزی دکتری وزارت بهداشت ، تند خوانی دکتری وزارت بهداشت ، تست زنی دکتری وزارت بهداشت وجود دارد.

در قسمت بعدی مهم ترین تب سایت سنجش به نام سوالات متداول دکتری وزارت بهداشت وجود دارد.که در آن به طور کامل راجع بسته آموزشی دکتری وزارت بهداشت، بودجه بندی آزمون آزمایشی دکتری وزارت بهداشت ، مشاوره دکتری وزارت بهداشت ، هدایت تحصیلی دکتری وزارت بهداشت ، نمونه  جزوه دکتری وزارت بهداشت ، ضرایب دروس امتحانی دکتری وزارت بهداشت ، ظرفیت پذیرش دکتری وزارت بهداشت ، موقعیت شغلی دکتری وزارت بهداشت ، منابع آزمون دکترا ، مصاحبه با رتبه برتر دکتری وزارت بهداشت ، سرفصل دروس دکتری وزارت بهداشت ، نمونه کارنامه دکتری وزارت بهداشت ، کلید سوالات دکتری وزارت بهداشت ، تالار گفتگو دکتری وزارت بهداشت صحبت می شود.قسمت سوالات متداول دکترا برای خود یک دیکشنری مرجع دکتری وزارت بهداشت است که به تمام سوالات داوطلب آزمون دکتری پاسخ می دهد.

یکی دیگر از تب های منو سایت سنجش تکمیلی، تب آزمون حقوقی می باشد که شامل:

آزمون سردفتری ، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی و آزمون وکالت  ، مشاوره آزمون سردفتری ، مشاوره آزمون قضاوت، مشاوره آزمون مشاوران حقوقی و مشاوره آزمون وکالت   یا به طور کلی مشاوره آزمون حقوقی می باشد.

یکی دیگر از تب های سایت سنجش تکمیلی ، تب آزمون جامع دکتری  یا آزمون جامع علوم پایه می باشد که شامل:

منابع آزمون علوم پایه دامپزشکی یا منابع آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی یا  آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی ، منابع آزمون علوم پایه پزشکی یا منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه داروسازی ، منابع آزمون لیسانس به پزشکی  می باشد. که به آنها کلا منابع آزمون جامع علوم پایه گفته می شود.

یکی دیگر از تب های شلوغ منو سنجش تکمیلی، تب اخبار پی اچ دی تست می باشد که شامل :

اخبار دکتری ، اخبار دکتری دانشگاه آزاد ، اخبار دکتری وزارت بهداشت ، مشاوره دکتری ، مشاوره دکتری دانشگاه ازاد ، مشاوره دکتری وزارت بهداشت ، انتخاب رشته دکتری ، انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ، اخبار کارشناسی ارشد ، اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  می باشد.

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت و اخبار دکتری وزارت بهداشت و مشاوره دکترای وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور کارشناسی ارشد است اگر جزوات آموزشی کارشناسی ارشد درست انتخاب شوند؟

داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد می توانند برای تهیه منابع کارشناسی ارشد از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند.

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد با ورود به سایت سنجش امیرکبیر در منوی بالای سایت می توانند موارد زیر را مشاهده کنند.

منابع کارشناسی ارشد سراسری ، منابع کارشناسی ارشد آزاد، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد آزاد ،البته لازم که گفته شود که از سال ۹۶ منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد یکی شده است.(همچنین کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری و کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد آزاد)

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید بدانند که بعد از قبولی در آزمون  ارشد  و قبل از فارغ التحصیلی در صورت تمایل می توانند در آزمون زبان ملی شرکت کنند. آزمون های زبان ملی  چند نوع متفاوت در اسم و تقریبا یکسان در محتوا وجود دارد لذا داوطلبان علاقه مند به  شرکت در امتحان دکتری ، می توانند جهت سهولت پذیرش مدرک آزمون زبانMSRT برای دکتری دانشگاه سراسری و مدرک آزمون زبان EPT برای دکتری دانشگاه آزاد را ارائه کنند.

بنابراین آیتم بعدی در منو سایت سنجش تکمیلی ،زبان است که در آنجا منابع آزمون  MSRT ، منابع آزمون  EPT ،  منابع  آزمون UTEPT ، منابع آزمون ETPNU ، منابع آزمون MHLE ، منابع آزمون  IELTS ، منابع آزمون TOEFL، منابع آزمون TOLIMO دسته بندی شده اند.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب فروشگاه می باشد که در اینجا داوطلبان کارشناسی ارشد می توانند خرید منابع ازمون کارشناسی ارشد را انجام دهند

در آیتم بعدی منو سایت سنجش ، تب اخبار  می باشد که برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد آیتم های زیر قابل استفاده است.

اخبار کارشناسی ارشد، اخبار کارشناسی ارشد آزاد، مشاوره کارشناسی ارشد، مشاوره کارشناسی ارشد آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد ، مستر تست ، اخبار مستر تست ، اخبار آزمون زبان  و  مشاوره آزمون زبان  وجود دارد.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب مگاپست می باشد در اینجا مقالات کامل به صورت مگا محتوی برای منابع کارشناسی ارشد و  آمادگی ازمون کارشناسی ارشد وجود دارد که در آنجا به طور کامل بسته آموزشی آزمون کارشناسی ارشد را تشریح می کند . به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود که حتما قسمت مقالات کارشناسی ارشد را مطالعه کنند.در قسمت بعدی منوی سایت سنجش تکمیلی ،تب بلاگ را داریم که در آن مقالات مختلف راجع :

کارنامه کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی کارشناسی ارشد ، تند خوانی کارشناسی ارشد ، تست زنی کارشناسی ارشد وجود دارد.

در قسمت بعدی مهم ترین تب سایت سنجش به نام سوالات متداول کارشناسی ارشد وجود دارد.که در آن به طور کامل راجع بسته آموزشی کارشناسی ارشد، بودجه بندی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد ، هدایت تحصیلی کارشناسی ارشد ، نمونه  جزوه کارشناسی ارشد ، ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ، موقعیت شغلی کارشناسی ارشد ، منابع آزمون  ارشد ، مصاحبه با رتبه برتر کارشناسی ارشد ، سرفصل دروس کارشناسی ارشد ، نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ، کلید سوالات کارشناسی ارشد ، تالار گفتگو کارشناسی ارشد صحبت می شود.قسمت سوالات متداول  ارشد برای خود یک دیکشنری مرجع کارشناسی ارشد است که به تمام سوالات داوطلب آزمون کارشناسی ارشد پاسخ می دهد.

یکی دیگر از تب های منو سایت سنجش تکمیلی، تب آزمون حقوقی می باشد که شامل:

آزمون سردفتری ، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی و آزمون وکالت  ، مشاوره آزمون سردفتری ، مشاوره آزمون قضاوت، مشاوره آزمون مشاوران حقوقی و مشاوره آزمون وکالت   یا به طور کلی مشاوره آزمون حقوقی می باشد.

یکی دیگر از تب های سایت سنجش تکمیلی ، تب آزمون جامع دکتری  یا آزمون جامع علوم پایه می باشد که شامل:

منابع آزمون علوم پایه دامپزشکی یا منابع آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی یا  آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی ، منابع آزمون علوم پایه پزشکی یا منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه داروسازی ، منابع آزمون لیسانس به پزشکی  می باشد. که به آنها کلا منابع آزمون جامع علوم پایه گفته می شود.

یکی دیگر از تب های شلوغ منو سنجش تکمیلی، تب اخبار مستر تست می باشد که شامل :

اخبار کارشناسی ارشد ، اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، اخبار کارشناسی ارشد ، اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  می باشد.

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابطکنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور کارشناسی ارشد است اگر جزوات آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت درست انتخاب شوند؟

داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانند برای تهیه منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند.

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با ورود به سایت سنجش امیرکبیر در منوی بالای سایت می توانند موارد زیر را مشاهده کنند.

منابع کارشناسی ارشد سراسری ، منابع کارشناسی ارشد آزاد، منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد آزاد ، آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت البته لازم است که گفته شود که از سال ۹۶ منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و منابع کنکور کارشناسی ارشد آزاد در رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی یکی شده است. (همچنین کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های ارشد علوم پزشکی)

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید بدانند که بعد از قبولی در آزمون ارشد و قبل از فارغ التحصیلی در صورت تمایل می توانند در آزمون زبان ملی شرکت کنند. آزمون های زبان ملی چند نوع متفاوت در اسم و تقریبا یکسان در محتوا وجود دارد لذا داوطلبان علاقه مند به شرکت در امتحان دکتری ، می توانند جهت سهولت پذیرش مدرک آزمون زبان MHLE برای دکتری دانشگاه وزارت بهداشت را ارائه کنند.

بنابراین آیتم بعدی در منو سایت سنجش تکمیلی، زبان است که در آنجا منابع آزمون MSRT ، منابع آزمون EPT ، منابع آزمون UTEPT ، منابع آزمون ETPNU ، منابع آزمون MHLE ، منابع آزمون IELTS ، منابع آزمون TOEFL، منابع آزمون TOLIMO دسته بندی شده اند.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب فروشگاه می باشد که در اینجا داوطلبان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانند خرید منابع ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را انجام دهند

 

در آیتم بعدی منو سایت سنجش ، تب اخبار می باشد که برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد آیتم های زیر قابل استفاده است.

اخبار کارشناسی ارشد، اخبار کارشناسی ارشد آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد، مشاوره کارشناسی ارشد آزاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مستر تست ، اخبار مستر تست ، اخبار آزمون زبان  و مشاوره آزمون زبان  وجود دارد.

در آیتم بعدی منو سایت سنجش تکمیلی، تب مگاپست می باشد در اینجا مقالات کامل به صورت مگا محتوی برای منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و آمادگی ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وجود دارد که در آنجا به طور کامل بسته آموزشی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را تشریح می کند . به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت پیشنهاد می شود که حتما قسمت مقالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را مطالعه کنند.در قسمت بعدی منوی سایت سنجش تکمیلی، تب بلاگ را داریم که در آن مقالات مختلف راجع :

کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، برنامه ریزی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، تند خوانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، تست زنی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وجود دارد.

در قسمت بعدی مهم ترین تب سایت سنجش به نام سوالات متداول کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وجود دارد.که در آن به طور کامل راجع بسته آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، بودجه بندی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، هدایت تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، نمونه جزوه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، موقعیت شغلی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت ، مصاحبه با رتبه برتر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، سرفصل دروس کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، نمونه کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، تالار گفتگو کارشناسی ارشد وزارت بهداشت صحبت می شود.قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت برای خود یک دیکشنری مرجع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت است که به تمام سوالات داوطلب آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت پاسخ می دهد.

یکی دیگر از تب های منو سایت سنجش تکمیلی، تب آزمون حقوقی می باشد که شامل:

آزمون سردفتری ، آزمون قضاوت، آزمون مشاوران حقوقی و آزمون وکالت  ، مشاوره آزمون سردفتری ، مشاوره آزمون قضاوت، مشاوره آزمون مشاوران حقوقی و مشاوره آزمون وکالت یا به طور کلی مشاوره آزمون حقوقی می باشد.

یکی دیگر از تب های سایت سنجش تکمیلی ، تب آزمون جامع دکتری یا آزمون جامع علوم پایه می باشد که شامل:

منابع آزمون علوم پایه دامپزشکی یا منابع آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی یا آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی ، منابع آزمون علوم پایه پزشکی یا منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی ، منابع آزمون جامع علوم پایه داروسازی ، منابع آزمون لیسانس به پزشکی می باشد. که به آنها کلا منابع آزمون جامع علوم پایه گفته می شود.

یکی دیگر از تب های شلوغ منو سنجش تکمیلی، تب اخبار مستر تست می باشد که شامل :

اخبار کارشناسی ارشد ، اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، اخبار کارشناسی ارشد ، اخبار کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، مشاوره کارشناسی ارشد ، مشاوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  می باشد.

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و مشاوره ارشد وزارت بهداشت را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری ۹۷ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری ۹۷ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا ۹۷ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای ۹۷ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای ۹۷ و اخبار دکتری ۹۷ و مشاوره دکترای ۹۷ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری ۹۷

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری ۹۷

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۷

۴- ثبت نام دکتری ۹۷

۵- ثبت نام دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۷

۷- شرایط ثبت نام دکتری ۹۷

۸- مدارک ثبت نام دکتری ۹۷

۹- هزینه ثبت نام دکتری ۹۷

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۷

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۷

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری ۹۷

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری ۹۷

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۷

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری ۹۷

۱۶- مصاحبه دکتری ۹۷

۱۷- مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری ۹۷

۱۹- شهریه دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷

۲۱- انتخاب رشته دکتری ۹۷

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری ۹۷

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۷

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۷

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۷

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۷

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۷

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت ۹۷ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت ۹۷ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت ۹۷ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت ۹۷ و اخبار دکتری وزارت بهداشت ۹۷ و مشاوره دکترای وزارت بهداشت ۹۷ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۷

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد ۹۷ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد ۹۷ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد ۹۷ و اخبار کارشناسی ارشد ۹۷ و مشاوره ارشد ۹۷ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد ۹۷

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد ۹۷

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد ۹۷

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۷ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۷ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت ۹۷ و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷ و مشاوره ارشد وزارت بهداشت ۹۷ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری ۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری ۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا ۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای ۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای ۹۸ و اخبار دکتری ۹۸ و مشاوره دکترای ۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری ۹۸

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری ۹۸

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۸

۴- ثبت نام دکتری ۹۸

۵- ثبت نام دکتری ۹۸ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۸

۷- شرایط ثبت نام دکتری ۹۸

۸- مدارک ثبت نام دکتری ۹۸

۹- هزینه ثبت نام دکتری ۹۸

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۸

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۸

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری ۹۸

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری ۹۸

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۸

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری ۹۸

۱۶- مصاحبه دکتری ۹۸

۱۷- مصاحبه دکتری ۹۸ دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری ۹۸

۱۹- شهریه دکتری ۹۸ دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۸

۲۱- انتخاب رشته دکتری ۹۸

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری ۹۸

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۸

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۸

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۸

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۸

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۸

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت ۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت ۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت ۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت ۹۸ و اخبار دکتری وزارت بهداشت ۹۸ و مشاوره دکترای وزارت بهداشت ۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد ۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد ۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد ۹۸ و اخبار کارشناسی ارشد ۹۸ و مشاوره ارشد ۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد ۹۸

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد ۹۸

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت ۹۸ و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸ و مشاوره ارشد وزارت بهداشت ۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری ۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری ۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا ۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای ۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای ۹۹ و اخبار دکتری ۹۹ و مشاوره دکترای ۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری ۹۹

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری ۹۹

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۹

۴- ثبت نام دکتری ۹۹

۵- ثبت نام دکتری ۹۹ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۹

۷- شرایط ثبت نام دکتری ۹۹

۸- مدارک ثبت نام دکتری ۹۹

۹- هزینه ثبت نام دکتری ۹۹

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۹

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۹

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری ۹۹

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری ۹۹

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۹

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری ۹۹

۱۶- مصاحبه دکتری ۹۹

۱۷- مصاحبه دکتری ۹۹ دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری ۹۹

۱۹- شهریه دکتری ۹۹ دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۹

۲۱- انتخاب رشته دکتری ۹۹

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری ۹۹

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۹

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۹

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۹

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۹

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۹

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت ۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت ۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت ۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت ۹۹ و اخبار دکتری وزارت بهداشت ۹۹ و مشاوره دکترای وزارت بهداشت ۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۹

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۹

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد ۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد ۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد ۹۹ و اخبار کارشناسی ارشد ۹۹ و مشاوره ارشد ۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد ۹۹

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد ۹۹

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد ۹۹

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۹

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۹

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت ۹۹ و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹ و مشاوره ارشد وزارت بهداشت ۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

 

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری ۹۷-۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری ۹۷-۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا ۹۷-۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای ۹۷-۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای ۹۷-۹۸ و اخبار دکتری ۹۷-۹۸ و مشاوره دکترای ۹۷-۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۴- ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸

۵- ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۷- شرایط ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸

۸- مدارک ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸

۹- هزینه ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری ۹۷-۹۸

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۱۶- مصاحبه دکتری ۹۷-۹۸

۱۷- مصاحبه دکتری ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری ۹۷-۹۸

۱۹- شهریه دکتری ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷-۹۸

۲۱- انتخاب رشته دکتری ۹۷-۹۸

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری ۹۷-۹۸

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۷-۹۸

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ و اخبار دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ و مشاوره دکترای وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد ۹۷-۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد ۹۷-۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد ۹۷-۹۸ و اخبار کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ و مشاوره ارشد ۹۷-۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ و مشاوره ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۷-۹۸

 

به داوطلبان کنکور دکتری ۹۸-۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری ۹۸-۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا ۹۸-۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای ۹۸-۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای ۹۸-۹۹ و اخبار دکتری ۹۸-۹۹ و مشاوره دکترای ۹۸-۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۴- ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹

۵- ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۷- شرایط ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹

۸- مدارک ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹

۹- هزینه ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری ۹۸-۹۹

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۱۶- مصاحبه دکتری ۹۸-۹۹

۱۷- مصاحبه دکتری ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری ۹۸-۹۹

۱۹- شهریه دکتری ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۸-۹۹

۲۱- انتخاب رشته دکتری ۹۸-۹۹

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری ۹۸-۹۹

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۸-۹۹

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و اخبار دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و مشاوره دکترای وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد ۹۸-۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد ۹۸-۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد ۹۸-۹۹ و اخبار کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ و مشاوره ارشد ۹۸-۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ و مشاوره ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۸-۹۹

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و اخبار دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و مشاوره دکترای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۴- ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۵- ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۷- شرایط ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۸- مدارک ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۹- هزینه ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۶- مصاحبه دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۷- مصاحبه دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۹- شهریه دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۱- انتخاب رشته دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

 

به داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکترای وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و اخبار دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و مشاوره دکترای وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۴- ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۵- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۶- شرایط ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۷- مدارک ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۸- هزینه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۹- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۰- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۱- تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۲- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۳- نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۴- توضیحات کارنامه آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۵- مصاحبه دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۶- شهریه دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۷- دفترچه انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۸- انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۹- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۰- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمتسوالات متداول ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و اخبار کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و مشاوره ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و مشاوره ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را نیز مورد بازدید قرار دهند.

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۵- دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۶- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۷- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۸- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۹- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۰- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۱- ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۲- نتایج ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۳- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۴ شهریه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۵- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۶- انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۷- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد  اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ،  را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان بدون مشاوره کارشناسی ارشد حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع آزمون ارشد  را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان آزمون ارشد  توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز رشته ارشد  استفاده کنند (به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که کتب مرجع مربوط به منابع ارشد را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد (مشاوره آزمون ارشد ، برنامه ریزی آزمون ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد را ارایه می دهد که بتوانند از می نیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند. لذا دوباره داوطلب عزیز تکرار می شود حتما برای گرفتن جواب ، برنامه ریزی کارشناسی ارشد را در برنامه خود قرار دهید.

منابع آزمون زبان , منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی  ,منابع آزمون دکتری فنی مهندسی , منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی  ,منابع آزمون دکتری علوم انسانی  , منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی  ,منابع آزمون دکتری کشاورزی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی   ,منابع آزمون دکتری دامپزشکی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر ,منابع آزمون دکتری هنر ,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه , منابع آزمون دکتری علوم پایه  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ,منابع آزمون دکتری علوم پزشکی ,منابع آزمون دکتری مهندسی برق ,منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق ,منابع آزمون دکتری مهندسی عمران ,منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران

منابع ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد  اگر صحیح انتخاب شوند، مهم ترین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در کنکور کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد و سراسری است، به همین منظور دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت دسترسی آسان تر داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد  ، منابع کارشناسی ارشد  را گردآوری و تدوین نموده است تا داوطلبان بدون مشاوره آزمون کارشناسی ارشد حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع کنکور ارشد  را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان کنکور ارشد  توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز رشته  ارشد  استفاده کنند (به دلایل فوق) ولی اگر باز اصرار دارند که کتب مرجع مربوط به منابع ارشد  را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد (مشاوره ارشد ، برنامه ریزی کنکور ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد را ارایه می دهد که بتوانند از می نیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند. لذا در حسن ختام تکرار می شود حتما برای گرفتن جواب ، برنامه ریزی ارشد را در برنامه خود قرار دهید.

منابع آزمون دکتری مهندسی برق,منابع آزمون دکتری فنی مهندسی ,منابع آزمون دکتری کشاورزی ,منابع آزمون دکتری علوم پایه, منابع آزمون دکتری علوم انسانی  ,منابع آزمون دکتری هنر  ,منابع آزمون دکتری علوم پزشکی  ,منابع آزمون دکتری فنی مهندسی  ,منابع آزمون دکتری فنی مهندسی  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد , منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون دکتری حقوق

منابع دکتری

منابع دکتری  اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری ،  را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان بدون مشاوره دکتری حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع آزمون دکتری  را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان آزمون دکتری  توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز رشته دکتری  استفاده کنند (به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که کتب مرجع مربوط به منابع دکتری را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتری  (مشاوره آزمون دکتری ، برنامه ریزی آزمون دکتری) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی آزمون دکتری را ارایه می دهد که بتوانند از می نیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند. لذا دوباره داوطلب عزیز تکرار می شود حتما برای گرفتن جواب ، برنامه ریزی دکتری را در برنامه خود قرار دهید.

منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون دکتری    ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری   ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری   ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری   ,|منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,مرجع اخبار دانشگاهی   , اخبار آزمون دکتری   ,اخبار آزمون کارشناسی ارشد   ,اخبار آزمون دکتری   ,منابع آزمون دکتری  ,اخبار آزمون دکتری   ,منابع آزمون دکتری  ,اخبار آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,اخبار آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,مرجع اخبار دانشگاهی   ,اخبار آزمون دکتری   ,اخبار آزمون کارشناسی ارشد  ,یو ان آر  ,اخبار آزمون دکتری   , منابع آزمون دکتری  ,اخبار آزمون کارشناسی ارشد   ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,اخبار آزمون دکتری  ,اخبار آزمون دکتری  ,اخبار آزمون کارشناسی ارشد  ,دلتانیوز

منابع دکترا

منابع کنکور دکتری  اگر صحیح انتخاب شوند، مهم ترین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در کنکور دکتری  دانشگاه آزاد و سراسری است، به همین منظور دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت دسترسی آسان تر داوطلبان کنکور دکتری  ، منابع دکترا  را گردآوری و تدوین نموده است تا داوطلبان بدون مشاوره آزمون دکتری حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع کنکور دکتری  را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان کنکور دکتری  توصیه می شود که از بسته های آموزشی (کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز رشته  دکترا  استفاده کنند (به دلایل فوق) ولی اگر باز اصرار دارند که کتب مرجع مربوط به منابع دکتری  را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتری (مشاوره دکتری ، برنامه ریزی کنکور دکترا ( به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی کنکور دکتری را ارایه می دهد که بتوانند از می نیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند. لذا در حسن ختام تکرار می شود حتما برای گرفتن جواب ، برنامه ریزی دکتری را در برنامه خود قرار دهید. داوطلبان جهت سنجش تکمیلی و آموزش تکمیلی به سایت  سنجش امیرکبیر مراجعه کنند.

آزمون دکتری ,آزمون دکتری ,آزمون کارشناسی ارشد ,آزمون کارشناسی ارشد ,قانون ثروت ,قانون جذب و راز قبولی در کنکور ,سامانه آزمون های آزمایشی سنجش امیرکبیر ,فروشگاه دانشگاهی ,شبکه اجتماعی دانشگاهیان  ,منابع آزمون دکتری  ,پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی سنجش امیرکبیر  ,سنجش امیرکبیر  ,منابع کنکور دکتری ,منابع کنکور کارشناسی ارشد ,منابع کنکور دکتری ,منابع کنکور کارشناسی ارشد,منابع کنکور کارشناسی ارشد,منابع کنکور دکتری ,منابع کنکور کارشناسی ارشد  ,منابع کنکور دکتری  ,کنکور دکتری  ,منابع آزمون دکتری فنی مهندسی  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر  ,منابع آزمون دکتری هنر  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه  ,منابع آزمون دکتری علوم پایه  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

ویژگی های بارز بسته آموزشی کارشناسی ارشد و بسته آموزشی دکتری سنجش امیرکبیر

جزوات سنجش امیرکبیر توسط نفرات برتر کنکور سال های گذشته گردآوری گردیده و حاوی مطالب مفید و نکات برگزیده ای است که موجب صرفه جویی در وقت داوطلبان می گردد. بسیاری از داوطلبان ارشد  و داوطلبان دکتری با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس اعلام شده، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می‎ گردند، از اینرو جزوات سنجش امیرکبیر علاوه بر مطالب گردآوری شده توسط نفرات برترکنکور ارشد ، دارای مطالب کنکوری بوده و یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه محسوب می شود که نیاز شما را به هر کتاب یا هر منبع دیگری مرتفع می ‎کند.

مزیت دیگر پکیج‎ آموزشی کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر امکان دریافت جزوات ویرایش شده بدون نیاز به پرداخت هزینه مجدد جزوات  توسط خریدار می باشد. به عبارت دیگر اگر جزوه ‎ای حتی یک روز پس از خرید شما ویرایش گردد، می توانید نسخه جدید جزوات ارشد آن را بطور رایگان از فروشگاه موسسه دریافت نمایید.

منابع آزمون دکتری علوم انسانی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی  ,منابع آزمون دکتری کشاورزی  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی  ,منابع آزمون دکتری علوم پزشکی  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی  ,منابع آزمون دکتری دامپزشکی  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان  ,منابع آزمون دکتری زبان  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد   ,منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد   ,سنجش امیرکبیر در فیسبوک ,سنجش امیرکبیر در تویتر ,سنجش امیرکبیر در گوگل پلاس ,سنجش امیرکبیر در اینستاگرام ,سنجش امیرکبیر در پروفایل ,سنجش امیرکبیر در تلگرام  ,سنجش امیرکبیر در آپارات  ,سنجش امیرکبیر در یوتیوب  ,سازمان سنجش آموزش کشور  ,دانشگاه آزاد اسلامی  ,مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت  ,وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ,خرید آنلاین کتاب ,خرید اینترنتی کتاب ,انتخاب آنلاین کتاب  ,قانون ثروت

 

مؤسسه سنجش امیرکبیر برگزارمی کند  یکشنبه ۲۷/۸/۹۷

سمینار رایگان تحصیل موفق

www.sanjeshetakmili.ir

ویژه اولیاء  دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم

تماس جهت رزرو سمینار رایگان ۴۴۰۲۲۳۸۰

 

سمینار رایگان تحصیل موفق

قانون جذب و راز قبولی در امتحانات

ورود به بهشت قبول شدگان آسان است

 

 

اطلاعات کلی سمینار

موسسه سنجش امیرکبیر ، یک سمینار کاربردی با عنوان “ سمینار رایگان تحصیل موفق به همراه پرسش و پاسخ “جهت کمک بهینه به والدین، برگزار می نماید.

 

قابل استفاده برای:  والدین محترم دانش اموزان

زمان برگزاری:  یکشنبه ۲۷ ابانماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان برگزاری:  موسسه سنجش امیرکبیر

 

محل برگزاری: فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس شرقی خیابان ولیعصر(مترو)، خیابان سایه شرقی پلاک ۲۳

 

برگزار کننده:موسسه سنجش امیرکبیر مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری (www.sanjeshetakmili.ir )

 

 

سرفصل های سمینار  روز یکشنبه ۲۷/۸/۹۷

آشنایی اولیاء با دوره متوسطه اول.

آشنایی اولیاء با کتب دوره متوسطه اول .

آینده و هدف از تحصیل نوجوانان .

روش های برنامه ریزی برای نوجوانان .

اهمیت دروس  ریاضی و علوم در دوره متوسطه اول.

 

 

برای داشتن فرزندی موفق بدنبال مدرس خوب باشید ، نه مدرسه خوب .

تدریس خصوصی در تمام مقاطع

ریاضیات فیزیک -علوم زبان

هنرستان ( برق الکترونیک کامپیوتر )

امتحانات نزدیک است، تلاش امروز برای آرامش شب امتحان

سمینار رایگان تحصیل موفق

قانون جذب و راز قبولی در امتحانات

ورود به بهشت قبول شدگان آسان است

 

رزومه مدرس اول

حمید رضا ولی زاده  دانش آموخته:

دکتری مدیریت کسب و کار نوین‌(DBA) ،دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 

 

رزومه مدرس دوم

محسن لطف زمان  دانش آموخته :

دکتری مدیریت کسب و کار نوین‌(DBA) ،دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات ، دانشگاه صنعت نفت

 

 

رزومه مدرس سوم

عزت علامه دانش آموخته :

دکتری حرفه ای دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

دکتری مدیریت کسب و کار نوین‌(DBA) ،دانشگاه صنعتی شریف


آبان ۲۰ ۱۳۹۷

کسب و کار اینترنتی – لوکساور

 

راهت رو گم کردی؟

چیزی گم کردی؟

یا یه حس پوچی داری؟

 

ولی به گذشته خودت نگاه نکن و بگی چرا من ؟ بلکه به پیش رویت نگاه کن و به خودت بگو چرا من نه ؟
همین الآن از خودت بپرس چرا من نه ؟

کسب و کار اینترنتی

همه ما ترس هایی داریم و از خیلی چیز ها می ترسیم، آیا واقعا من موفق خواهم شد ؟ راهی که پیش رو دارم راه درستی است ؟ آیا واقعا تاثیر مثبتی در زندگی مشتریانم دارم ؟

 

اما وقتی پای اهداف و رویاهایمان میاد وسط ترس فقط یکی از ۴ کلمه های دیگر است، نباید اجازه دهی ترس از اینکه چه اتفاقاتی ممکن است بیوفتد، تلاش های تو را متوقف سازد.

 

زندگی کوتاه است و هر هفته فقط هفت روز را دارد و هیچ روزش نمی تواند جای روز دیگر بیاید و ما برای رشد سریع، وقت زیادی برای تجربه کردن نداریم، پس باید از راه روش هایی استفاده کنیم که موفقیت ما را در راه اندازی کسب و کار اینترنتی تضمین کند ! نگران این موضوع نباش تمام راه روش ها را در اختیارتان قرار خواهم داد .

 

چند دقیقه وقتت را به من بده تا بگم چرا تا الآن موفق نشده ای !

حقیقت این است که امسال هم هزاران آدم معمولی دیگر کسب و کار اینترنتی شان را راه اندازی می کنند. اما در پایان سال فقط ۲ درصد از آنها موفق می شوند. مطمئنا این افراد پس از شکست های زیاد راه صحیح را پیدا کرده اند و یا از فردی که قبلا این راه را رفته است کمک گرفته اند !

می دانی چرا موفق نمی شوی ؟ چون تمام وقتت را مشغول کارهایی می کنی که هیچ سودی برای خودت و کسب و کارت ندارد و تنها زمان و پولت را هدر میدهی

کسب و کار اینترنتی

 

شاید شما نیز هم اکنون درگیر این مشکلات هستی و نتیجه ای نمی گیری و کار مهمی را فراموش کرده ای و آن چیزی نیست جز ” اعتماد سازی ” درست است قبول می کنم شاید در دید اول بسیار ساده بنظر برسد ولی تنها کاری است که با انجام دادنش می توانی در بین رقبا بهترین باشی. در این مقاله در مورد اعتماد سازی نیز توضیح داده خواهد شد .

ولی این ها مشکلات اصلی ما نیستند مشکل مهم این است که نمی توانیم ” بازار هدف “ مناسبی انتخاب کنیم، تقریبا تنها اشتباهی است که در قدم اول باعث می شود رویای کسب و کار چند میلیونی تان محقق نشود.

وقتی شما بازار هدف تان را عموم افراد قرار می دهی مجبور هستی محصولاتی را بسازی و بفروشی که قیمتش بسیار ناچیز و پایین باشد چون بازار هدفت توان خرید محصول گران را ندارد. شاید شما هم بازار هدفتان را این افراد قرار داده اید و به همین دلیل نیز نتیجه ای نگرفته و نخواهی گرفت میدانید چرا ؟

 

 • رقیبان بیشتر : در این لولی که کار می کنی قطعا رقیبان بسیار زیادی است که شاید زودتر از تو فعالیت شان را شروع کرده اند و تبلیغات عظیمی کرده اند، پس رقابت در این لول بسیار بالا است و تو نمی توانی به آسانی در سریعترین زمان به موفقیت های بیشتری برسی اگر هم برسی چون قیمت محصول ات پایین است سود زیاد نخواهی کرد و در آخر زخماتتان بی ثمر خواهد ماند .

 

 • نتیجه کمتر : با پایین بودن قیمت در این لول، نمی توانی محصول و خدماتی را ارائه کنی که مخاطبین کاملا نتیجه بگیرند و علاوه بر این موضوع مخاطبین نیز علاقه زیادی به عمل کردن به موارد گفته شده نخواهند داشت چون هزینه زیادی را نپرداخته اند.

 

 • انتظارات بیشتر : این نوع بازار هدف، همیشه دوست دارند با کمترین هزینه کلی نتیجه بگیرند و انتظارات بسیاز زیادی از فروشنده دارند.

 

 • درآمد کمتر : حتی  اگر در این لول موفق به فروش شده باشی ولی بعد از مدتی متوجه خواهید شد که به آزادی مالی و درآمد دلخواهت نرسیده ای.

 


پیشنهاد ما ۱۰۰ میلیون در ماه است، اما راه حل ما برای رسیدن به این درآمد در مدت زمان کم چیست ؟

کافیست برای رسیدن به این درآمد، بازار هدفت را عوض کنی! شاید ساده بنظر برسد اما مهم است به چی کسی محصولات و خدماتتان را ارائه کنی .

 کسب و کار اینترنتی

تنها کاری که باید انجام دهی این است که خدمات و فرصت های گران قیمتی بسازی و به بازار هدف ثروتمند و سرمایه دار ارائه کنی.

تصور کن قیمت محصولت ۵۰۰ هزار تومان باشد، هر ماه برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون درآمد باید ۲۰۰ مشتری پیدا کنی که حاضر باشد محصول یا خدماتت را بخرد، مطمئنم می دانی کار آسانی نیست، اما تا کی می توانی این کار سخت را ادامه دهی ؟

مطئنا الآن که این مقاله را می خوانی، از این روش استفاده می کنی، اما الآن پیشنهادی را خواهم داد تا دیدت به کسب و کار های اینترنتی برای همیشه تغیر کند .

پیشنهاد ما این است هر سال فقط ۱۰۰ مشتری داشته باشی که در ازای محصول یا خدماتت ۳ میلیون پرداخت کند. به همین سادگی، راز موفق و گران ترین مشاور بودن همین است !

 

 • بدون رقیب : هنگامی که محصول گران قیمت و لوکس چند میلیونی می سازی دیکر رقبایی نخواهی داشت تا با آن ها رقابت کنی چون آنها در مردابی پر از رقیب قرار دارند، بنابر این سریعتر می توانی رشد کرده و مشتریانت را پیدا کنی ! و مهمتر از همه شما مشتریانتان را انتخاب خواهید کرد نه آنها .

 

 • نتیجه بیشتر : زمانی که محصول لوکس می سازید، تمام تلاشتان را برای موفقیت آنها می کنید، در نتیجه آنها نیز نتیجه بهتری خواهند گرفت چون هزینه خوبی را پرداخته کرده اند بیشتر به موارد گفته شده عمل می کنند .

 

 • فروش بیشتر : تصور کن از خدماتت استفاده کنند و به نتیجه برسند، شما در ذهن آنها به عنوان یک مشاور حرفه ای و کاربلد شناخته خواهی شد و در نتیجه شما را به افراد مشابه زیادی معرفی خواهند کرد که حاضرند بهای خدماتت را پرداخت کنند .

 

 • درآمد بیشتر : علاوه بر اینکه دیگر با مشتریان دردسر ساز کار نخواهی کرد، مطمئنا درآمدت چندین برابر خواهد شد .


مراحل راه اندازی امپراطوری آنلاین ( کسب و کار اینترنتی ) اگر این مراحل را قدم به قدم و به درستی انجام بدهی در کمتر از ۳ ماه می توانی به درآمد دلخواهت برسی

آموزش بازاریابی اینترنتی

 

 • قدم اول، انتخاب بازار هدف

در کسب و کار اینترنتی ما باید تمام وقتمان را صرف جذب افرادی بکنیم که توان خرید محصول ما را داشته باشند، پس باید باید شناخت کاملی نسبت به مخاطبین مان داشته باشیم.

اکثر افراد همیشه دوست دارند برای همه یک نوع خدمات بفروشند و می خواهند محصولات و خدمات شان را برای عموم بازار ارائه کنند. و این وقت تلف کردن است . اما افراد موفق و میلیونر بازاری را انتخاب می کنند که توان خرید محصولات شان را داشته باشند.

 

 

 

 

 • قدم دوم، طراحی و تولید خدمات لوکس

مهمترین بخش از کسب و کار طراحی و تولید محصولی است که واقعا همه خواهان آن باشند، باید خدمات شما به عنوان فرصت دیده شود، فرصتی که مخاطبین تان می تواند از وضعیت فعلیش به وضعیت ایده آل برسد.

تنها نکته ای که در ساخت خدمات و محصولات مهم است، این است که مشتریان تان نتیجه بگیرند! اگر نتواند نتیجه مناسب را نگیرند تقریبا شکست تان حتمیست .

تاریخ ثابت کرده است که بازاریابی روش مناسب و مداومی برای فروش نمی باشد !

در زمان قدیم که تکنیک های بازاریابی وجود نداشت، فروشندگان و افراد موفقی مانند ( David Ogilvy ) فعالیت داشتند و درآمدشان بسیار بالا بود

سوال اینجاست که روش آنها چه بود ؟

روش آن ها استفاده از علم تبلیغ نویسی بود ! آنها پیام قابل فهم و درست را در زمان مناسب برای مخاطبینان شان ارسال می کردند .

تمام روش های بازاریابی که می شناسیم در زمان قدیم وجود نداشتند اما با این حال، پدر تبلیغ نویسی دنیا ( David Ogilvy ) در آن زمان درآمد بیلیون دلاری کسب کرده بود .

هنگامی که از فروش و تبلیغات صحبت می کنیم، تنها مهارتی که می تواند شما را یاری کند تبلیغ نویسی می باشد.

 

 

کسب و کار اینترنتی

شاید برایتان سوال باشد تبلیغ نویسی در چه جاهای بدرد می خورد ؟

 • می توانید در صفحه محصول موجود سایت خودتان از تبلیغ نویسی استفاده کنید
 • می توانید در طراحی پوستر و بروشور های تبلیغاتی استفاده کنید
 • حتی در بیلبورد های تبلیغاتی که گاها فرصت دومی برای ارتباط با افراد وجود ندارد

 

کسب و کار اینترنتی

 

اولین کاری که تو را در تبلیغ نویسی به موفقیت می رساند چیست ؟

کلیدی و مهمترین کار در تبلیغ نویسی، شناخت بازار مخاطب هست، یعنی باید مخاطبینی را که قرار است تبلیغ شما را ببیند بشناسید و اطلاعات کامل آن ها را جمع آوری کنید، اطلاعاتی مانند:

 • مشکلاتی که در استفاده از محصولات مشابه دارند
 • بزرگترین ترس این مخاطبین چیست ؟
 • دوست دارند به چه نتیجه ای برسند ؟
 • ماندن در این وضعیت چقدر می تواند برایش هزینه ایجاد کند ؟

 

ادامه مطلب در سایت منبع 


آبان ۱۷ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و دوم، استفاده از تاریخچه (History)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

همانطوری که در درس‌های ابتدایی یاد گرفتیم، بش (Bash) تاریخچه‌ای از فرمان‌هایی است که وارد کرده‌ایم را حفظ و نگهداری می‌کند. این لیست فرمان‌های در داخل پوشه home در داخل فایلی با نام bash_history نگهداری می‌شوند.

تسهیلات تاریخچه منبعی مفید است که به شما کمک می‌کند تا کمتر تایپ کنید. به‌ویژه زمانی که با ویرایش فرمان ترکیب شوند شما می‌توانید فرمان قبلی تایپ شده را با تغییرات جزیی به فرمانی جدید تبدیل نمایید.

جستجو در تاریخچه (History) خط فرمان

هر زمانی، ما می‌توانیم محتوای لیست تاریخچه فرمان‌ها را مشاهده کنیم:

به‌طور پیش‌فرض، بش (Bash) آخرین ۵۰۰ فرمان وارد شده توسط شما را در حافظه خود ذخیره می‌کند. در آینده خواهیم آموخت که چگونه این مقدار را تغییر دهیم. به‌عنوان مثال می‌خواهیم فرمان‌هایی که برای لیست کردن /usr/bin استفاده شده‌اند را پیدا کنیم. این یک راه برای رسیدن به این هدف است:

حال در بین فرمان‌های خود به یک فرمان جذاب مثل این رسیدیم:

عدد ۸۸ شماره خطی است که فرمان در لیست تاریخچه فرمان‌ها به خود اختصاص داده است. یک نوع دیگر بسط وجود دارد به نام بسط تاریخچه (History Expansion). برای استفاده از فرمان خط ۸۸ از علامت تعجب (!) قبل از شماره خط استفاده می‌کنیم، به‌صورت زیر:

علاوه بر این بش (Bash) توانایی جستجوی فزاینده در تاریخچه فرمان را برای ما فراهم آورده است. به این معنا که می‌توانیم به بش (Bash) بگوییم تاریخچه فرمان را زمانی که کاراکتری را وارد می‌کنیم به‌صورت فزاینده جستجو کن که در این صورت هر کاراکتری که اضافه می‌کنیم جستجوی ما را پالایش و تصحیح می‌کند.

برای شروع یک جستجوی فزایند، Ctrl+R را فشار دهید و در دنباله آن متن مورد نظر را وارد نمایید. وقتی که فرمان را پیدا کردید می‌توانید Enter را فشار دهید تا فرمان اجرا شود یا Ctrl+J را بفشارید تا فرمان از خط تاریخچه به فرمان اخیر خط فرمان کپی شود.

برای یافتن پیدایش متن بعدی (حرکت به بالا در لیست تاریخچه)، کلید Ctrl+R را دوباره فشار دهید و برای خروج از حالت جستجو نیز می‌توانید Ctrl+G و یا Ctrl+C را فشار دهید. ابتدا Ctrl+R را فشار دهید:

مشاهده می‌شود که وضعیت خط فرمان تغییر کرده تا نشان دهد که ما در حال انجام یک جستجوی فزاینده برعکس هستیم. چرا برعکس؟ زیرا ما داریم از زمان حال (اکنون) به فرمان‌های گذشته جستجو می‌کنیم. سپس شروع به نوشتن متن جستجو می‌کنیم. (به‌عنوان مثال /usr/bin)

بلافاصله جستجو نتیجه را به ما برمی‌گرداند. اکنون می‌توانیم فرمان را با فشردن کلید Enter اجرا کنیم و یا با استفاده از Ctrl+J آن را به داخل فرمان‌های اخیر کپی کنیم. حال Ctrl+J را فشار می‌دهیم:

شل (Shell) برمی‌گردد و خط فرمان برای اجرا آماده می‌شود.

جدول زیر لیست برخی از کلمات کلیدی به‌منظور دستکاری لیست تاریخچه را نشان می‌دهد:

بسط تاریخچه (History Expansion)

شل (Shell) نوع ویژه‌ای از بسط برای آیتم‌هایی که در لیست تاریخچه استفاده می‌شوند را با استفاده از کاراکتر علامت تعجب (!) عرضه می‌کند.

همانطور که دیدیم علامت تعجب سبب شد تا شماره خط فرمان ذخیره شده در لیست تاریخچه را پیدا کنیم. ویژگی‌های دیگری از نوع بسط در جدول زیر وجود دارد:

توجه: از بسط تاریخچه استفاده نکنید مگر آن که کاملاً از محتوای فرمان در تاریخچه مطمئن باشید.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و دوم، استفاده از تاریخچه (History) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۶ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و یکم، تکمیل خودکار فرمان در لینوکس (Completion)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

یک راه دیگر که شل (Shell) می‌تواند به شما در این مکانیزم آسان‌سازی کمک کند تکمیل کند تکمیل خودکار فرمان‌ها نامیده می‌شود. تکمیل خودکار زمانی اتفاق می‌افتد که شما هنگام تایپ فرمان، کلید Tab را بر روی صفحه‌کلید فشار می‌دهید.

تکمیل خودکار فرمان در لینوکس (Completion)

در ادامه پوشه خانگی را لیست می‌کنیم:

حالا فرمان زیر را تایپ کرده ولی صبر کنید:

حالا کلید Tab را فشار دهید:

می‌بینید که چگونه فرمان شل (Shell) به‌صورت خودکار برای ما کامل شد؟ نمونه‌ای دیگر را آزمایش کنیم. دوباره فرمان زیر را تایپ کنید ولی Enter را فشار ندهید بلکه کلید Tab را بفشارید:

مشاهده می‌شود هیچ کامل‌سازی فرمانی رخ نداد. زیرا بیش از یک مورد تطبیق در این پوشه وجود دارد. برای کامل‌سازی موفق شما بایستی یک سر نخ غیرمبهم و یگانه به فرمان بدهید.

بگذارید دوباره امتحان کنیم:

این بار کامل‌سازی با موفقیت انجام شد. زیرا فقط پوشه Document با Do آغاز می‌شود.

در مثال‌های فوق کامل‌سازی نام مسیر را دیدید که رایج‌ترین استفاده آن استو شما همچنین می‌توانید تکمیل را برای متغیرها (اگر اول کلمه با علامت $ شروع شود)، نام‌های کاربری (اگر با ~ شروع شود)، برای فرمان‌ها (اگر اولین کلمه آن خط باشد) و برای نام‌های میزبان (اگر با کاراکتر @ شروع شود) انجام دهید.

البته تکمیل اسامی میزبان فقط برای میزبان‌هایی که نام آن‌ها در /etc/host درج شده باشد انجام می‌شود. یک سری کنترل‌ها و توالی‌های متاکلیدها برای فرمان‌های کامل‌سازی اختصاص یافته که جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و یکم، تکمیل خودکار فرمان در لینوکس (Completion) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۵ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیستم، ترفندهای پیشرفته صفحه کلید

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

وقتی که می‌گوییم لینوکس سیستم‌عامل اشخاصی است که دوست دارند تایپ کنند، یک شوخی نیست! ولی حتی همین عاشقان تایپ کردن هم تایپ بیهوده را دوست ندارند. دلیل آن هم فرمان‌های بسیار کوتاه مثل cp ، ls ، mv و rm است.

در حقیقت یکی از اهداف محبوب لینوکس هم همین است که به شما اجازه می‌دهد تا بیشترین کار را با کمترین تایپ انجام دهید. یکی دیگر از اهداف لینوکس این است که شما در حین تایپ هرگز دست خود را از روی صفحه‌کلید بلند نکنید و هرگز دنبال ماوس نگردید!

در این آموزش ما به ویژگی‌هایی از بَش (Bash) اشاره می‌کنیم که موجب می‌شود تا کار شما با صفحه‌کلید در محیط لینوکس سریع‌تر و بهینه‌تر شود.

ویرایش خط فرمان

بَش (Bash) از یک کتابخانه (یک کلکسیون اشتراکی از فرمان‌های روتین که برنامه‌های مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند) بهره می‌برد. این کتابخانه را Readline می‌نامند که به منظور پیاده‌سازی ویرایش در خط فرمان به‌کار می‌رود. ما هم‌اکنون برخی از این قابلیت‌ها را دیده‌ایم.

برای مثال ما می‌دانیم که کلیدهای جهت‌نما را جابجا می‌کنند ولی خوب است بدانید که کار به اینجا محدود نمی‌شود.

این ویژگی‌های اضافی را به عنوان ابزارهایی در نظر بگیرید که می‌توانیم در محیط کاری، خود آن‌ها را به کار بگیریم. مهم نیست که شما تمامی آن‌ها را یاد بگیرید و حفظ کنید ولی بدانید بسیاری از آن‌ها مفید هستند و باعث می‌شود سرعت کار شما در خط فرمان افزایش یابد.

پس مواردی را که احساس می‌کنید مفید هستند را انتخاب نموده و از آن‌ها استفاده کنید.

جدول زیر لیست کلیدهایی که به منظور جابه‌جایی مکان‌نما در خط فرمان به‌کار می‌روند را نشان می‌دهد.

کپی و چسباندن (Killing and Yanking) متن

مستندات Readline به جای واژه Copy and Paste از واژه Killing and Yanking برای اشاره به عملیات کپی و چسباندن متن استفاده می‌کند. جدول زیر فرمان‌هایی که به منظور کپی و چسباندن متن به کار می‌رود را به همراه توضیح دستور لیست کرده است. جالب است بدانید که شما وقتی که متنی را Cut می‌کنید در حافظه Bufferای با نام kill-ring به معنی حلقه کشتار ذخیره می‌شود.

جدول فرمان‌های ویرایش متن

جدول فرمان‌های برش و چسباندن

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیستم، ترفندهای پیشرفته صفحه کلید اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۴ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت نوزدهم، نادیده گرفتن کاراکترها (Escaping Characters)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

نادیده گرفتن کاراکترها (Escaping Characters)

برخی اوقات می‌خواهیم فقط یک تک‌کاراکتر را نادیده بگیریم. به این منظور می‌توانیم به جای کوتیشن از کاراکتر بک‌اسلش (\) استفاده کنیم. به این کار گریز کاراکتر یا نادیه گرفتن کاراکتر یا در اصطلاح انگلیسی Character Escaping می‌گویند. اغلب، این شیوه وقتی استفاده می‌شود که برای نادیه گرفتن بسط‌های معمول از دابل‌کوتیشن استفاده کرده و به منظور نادیده گرفتن بسط یک کاراکتر خاص به‌صورت اختصاصی از بک‌اسلش (\) استفاده می‌کنیم:

همچنین نادیده گرفتن کاراکتر به‌منظور حذف معنی خاص یک کاراکتر در نام فایل نیز به‌کار می‌رود. برای مثال ممکن است به هر دلیلی از یک کاراکتر ویژه مانند $ یا ! و یا & در داخل نام فایل استفاده کنید. (دلیلی برای چنین کار بدی وجود ندارد!) همان‌طور که می‌دانید این کاراکترها در داخل شل (Shell) معنی خاصی دارند. حال که از این کاراکترها در داخل نام فایل استفاده کردیم می‌باید به‌صورت زیر از بک‌اسلش برای گریز کاراکتر موجود در نام فایل استفاده کنیم:

به یاد داشته باشید که این کار داخل تک‌کوتیشن کاربردی نیست. چرا که در هر صورت تک‌کوتیشن‌ها به صورت کامل، معنی کاراکترهای ویژه را از بین می‌برند.

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت نوزدهم، نادیده گرفتن کاراکترها (Escaping Characters) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۳ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت هجدهم، تک کوتیشن (Single Quotes)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

تک کوتیشن (Single Quotes)

اگر نیاز داسته باشیم که همه بسط‌ها را نادیده بگیریم از تک‌کوتیشین‌ها استفاده می‌کنیم. این مثالی مقایسه‌ای از یک فرمان در سه حالت مختلف «عدم استفاده از کوتیشن»، «استفاده از دابل کوتیشن» و «استفاده از تک کوتیشن» می‌باشد:

در مثال اول هیچ نوع کوتیشنی قرار داده نشده است. در نتیجه فرمان echo به این صورت عمل می‌کند: متن text را به صورت ساده نشان می‌دهد. مسیر ~/*.txt را تفسیر کرده و به صورت //home/me/ls-output.txt نشان می‌دهد. جانشینی {a,b} را انجام داده و a b را نشان می‌دهد. $(echo foo) را اجرا کرده و foo را چاپ می‌کند. $((۲+۲)) را حساب کرده و ۴ را چاپ می‌کند و $USER را به me که کاربر فعلی است تبدیل می‌کند.

در مثال دوم متن چاپی در داخل دابل کوتیشن قرار گرفته است. در نتیجه فرمان echo به این صورت عمل می‌کند: متن text به‌صورت ساده چاپ می‌شود. مسیر ~/*.txt این بار تفسیر نشده و بسط نام مسیر نادیده گرفته شده و خود ~/*.txt چاپ می‌شود. همینطور بسط جانشینی نادیده گرفته شده و {a,b} به همان صورتی که هست چاپ می‌شود. Foo به صورت قبل چاپ شده و همچنین بسط حسابی $((۲+۲)) حساب شده و ۴ چاپ می‌شود. در آخر نیز $USER کاربر فعلی است تفسیر می‌شود.

ولی در مثال آخر، کل متن چاپی داخل تک‌کوتیشن قرار می‌گیرد. در این حالت تمامی بسط‌های موجود نادیده گرفته شده و متن بالا به صورت کامل به همان صورت موجود در کنسول دوباره چاپ می‌شود. این ویژگی تک‌کوتیشن است که تمامی بسط‌ها را نادیده می‌گیرد.

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت هجدهم، تک کوتیشن (Single Quotes) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۲ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت هفدهم، دابل کوتیشن (Double Quotes)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

دابل کوتیشن (Double Quotes)

اولین نوع از Quoting که آن را بررسی می‌کنیم دابل کوتیشن می‌باشد. اگر که متنی را در داخل دابل‌کوتیشن “” قرار دهیم، تمامی کاراکترهای ویژه‌ای که توسط Shell استفاده شده‌اند معنی ویژه خود را از دست می‌دهند و به‌عنوان کاراکترهای معمولی در نظر گرفته می‌شوند.

البته استثنائاتی وجود دارد، علامت دلار ($)، بک‌اسلش (\)، بک‌کوتیشن (`). این یعنی اینکه فاصله بین کلمات، بسط نام مسیر، بسط تیلدا و بسط بریس همگی سرکوب می‌شوند ولی هنوز بسط پارامتر، بسط حسابی و جایگزینی فرمان انجام می‌شود. با استفاده از دابل‌کوتیشن “” می‌توان با فاصله بین اسامی فایل مقابله کرد.

مثلاً مجبوریم با فایلی با نام two words.txt کار کنیم. اگر به صورت ساده از فرمان ls –l برای لیست فایل two words.txt استفاده کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

عملکرد فاصله‌اندازی بین کلمات توسط Shell باعث می‌شود که نام فایل به‌عنوان دو آرگومان جداگانه در نظر گرفته شود و نتیجه دلخواه حاصل نشود:

ولی اگر نام فایل را داخل دابل کوتیشن قرار دهیم، با فاصله‌ای که بین کلمات نام آن قرار دارد در نظر گرفنه می‌شود نه به‌عنوان دو آرگومان جدا از هم. بنابراین نتیجه دلخواه حاصل می‌شود.

همچنین می‌توان نام فایل را تغییر داد تا دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود از فاصله در نام فایل‌ها خودداری کنید و در صورتی که نیاز دارید نام دو یا چندکلمه‌ای استفاده کنید. مثلاً از علامت زیر خط (_) استفاده نمایید.

بایستی بررسی کنیم که تاثیر دابل کوتیشن بر روی فرمان جایگزینی چیست. ابتدا ببینید که تقسیم کلمات (word splitting) چگونه کار می‌کند. در مثال قبلی دیدیم که word splitting چگونه فاصله اضافی موجود در متن ما را حذف کرد:

به‌طور پیش‌فرض تقسیم کلمه به دنبال حضور فضای خالی (Space)، تب (Tab) و خطوط جدید می‌گردد و آن‌ها را به عنوان حائلی بین کلمات در نظر می‌گیرد. به این معنی که در فضاهایی که کوتیشن ندارند، تب‌ها و خطوط جدید بخشی از متن به حساب نمی‌آیند؛ بلکه آن‌ها فقط به‌عنوان جداکننده در نظر گرفته می‌شوند. از آن‌جایی که آن‌ها کلمات را به دو آرگوکان جداگانه تقسیم می‌کنند، در این مثال خط فرمان شامل یک فرمان با چهار آرگومان متفاوت می‌باشد. حال اگر ما از دابل کوتیشن استفاده کنیم تقسیم کلمه نادیده گرفته شده و فاصله‌های موجود به عنوان حائل و جداکننده کلمات در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه همگی به‌عنوان بخشی از آرگومانی مستقل در نظر گرفته شده است:

این واقعیت که خطوط جدید به‌عنوان جداکننده کلمات در نظر گرفته می‌شوند موجب یک تاثیر جالب در جانشینی می‌شود. موارد پایین را با هم مقایسه کنید:

در مثال اول فرمان جانشینی بدون دابل کوتیشن است که نتیجه آن یک خط شامل ۳۸ آرگومان می‌باشد. در نتیجه فاصله‌های موجود و خطوط جدید حذف شدند. اما در مثال دوم نتیجه یک خط فرمان با یک آرگومان است که شامل فاضاهای موجود در خطوط جدید است.

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت هفدهم، دابل کوتیشن (Double Quotes) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۱ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت شانزدهم، کوتیشن‌گذاری (Quoting)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

اکنون که دیدید از چه راه‌هایی Shell می‌تواند بسط را انجام دهد، زمان آن رسیده که یاد بگیرید چگونه آن را کنترل کنید. به این منظور از Quoting به همراه کاراکترهای مخصوص استفاده می‌کنیم.

کوتیشن‌گذاری (Quoting)

به‌صورت کلی سه شیوه برای کنترل بسط‌ها داریم که در درس‌های بعدی هر یک را به‌صورت جداگانه توضیح خواهیم داد ولی قبل از آن مثال زیر را ببینید:

و یا این مثال را:

در مثال اول فاصله اضافی بین کلمات توسط Shell حذف شد. در مثال دوم بسط پارامتر یک رشته خالی را به مقدار ۱$ جانشین کرده چون که متغیر تعریف نشده است. Shell مکانیزمی را فراهم می‌کند با نام Quoting تا بسط‌های ناخواسته را سرکوب کند و آن‌ها را نادیده بگیرد.

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت شانزدهم، کوتیشن‌گذاری (Quoting) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


آبان ۱۰ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت پانزدهم، جانشینی فرمان (Command Substitution)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

جانشینی فرمان (Command Substitution)

جانشینی فرمان به ما اجازه می‌دهد تا از خروجی یک فرمان به‌عنوان یک بسط استفاده کنیم:

مثالی دیگر:

در اینجا ما نتایج فرمان which cp را به‌عنوان یک آرگومان به فرمان ls دادیم که درنتیجه آن لیستی از برنامه‌های cp بدون دانستن نام مسیر کامل آن را دریافت کنیم. ما فقط به فرمان‌های ساده محدود نیستیم. می‌توانیم از پایپ‌لاین نیز استفاده کنیم.

به مثال زیر دقت کنید:

در این مثال نتایج پایپ‌لاین (Pipeline) تبدیل به لیست آرگومان فرمان file شدند.

سینتکسی جایگزین برای جانشینی فرمان در برنامه‌های شل (Shell) قدیمی‌تر وجود دارد که در Bash نیز پشتیبانی می‌شوند. این سینتکس از کاراکترهای بک‌کوتیشن (Back Qutes) به جای عملگر $ استفاده می‌کند.

مثال زیر گویاست:

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت پانزدهم، جانشینی فرمان (Command Substitution) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.