پایان نامه با موضوع استان اصفهان

طبقه بندی شدند. ۹/۵۵ درصد از گروه نمونه در رشته‌های ورزشی انفرادی و ۱/۴۴ درصد در رشته‌های ورزشی تیمی سابقه فعالیت داشتند.

جدول ۴-۶) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

انفرادی
۷۱
۹/۵۵
۹/۵۵

تیمی
۵۶
۱/۴۴
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۷ سابقه کار و سابقه مدیریت
گروه نمونه دارای سابقه کار با میانگین ۵۶/۹ سال (۵۷/۷=SD) و سابقه مدیریتی ۷۵/۲ سال (۲۷/۴=SD) بودند. حداقل سابقه کار صفر، حداقل سابقه مدیریتی یک سال، حداکثر سابقه کار ۴۴ سال و حداکثر سابقه مدیریتی ۲۲ سال بود (جدول ۴-۷).
جدول ۴-۷) دادههای توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی

سابقه کار
سابقه مدیریتی
N
تعداد
۱۲۷
۱۲۷
میانگین
۵۶/۹
۷۵/۲
انحراف استاندارد
۵۷/۷
۲۷/۴
حداقل
۱
۰
حداکثر
۴۰
۲۲
۴-۳ یافتههای استنباطی
در این بخش فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، آزمون t مستقل، آزمون ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.
۴-۳-۱ آزمون کولموگراف اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون نشان میدهد توزیع دادههای مربوط به کلیه متغیرهای تحقیق و خرده مقیاسهای آنها نرمال است (۰۵/۰میانگین
انحراف استاندارد
Z کولموگراف – اسمیرنوف
سطح معنی داری
N
مهارت های کلامی
۱۷/۲۱
۰۶/۳
۰۶/۱
۲۰/۰
مهارت های شنودی
۸۲/۱۸
۶۵/۳
۱۶/۱
۱۳۲/۰
مهارت های بازخوردی
۴۵/۲۰
۸۳/۳
۳۶/۱
۰۶۶/۰
مهارت های ارتباطی
۴۵/۶۰
۳/۷
۰۳/۱
۲۳۶/۰
رضایت از کار
۹۷/۱۲
۳۵/۲
۳۹/۱
۰۵۱/۰
رضایت از سرپرستی
۸/۹
۷۵/۱
۲۵/۱
۰۶۸/۰
رضایت از همکاران
۹۸/۱۰
۲۹/۲
۳۴/۱
۰۵۳/۰
رضایت از ترقی
۴۶/۱۰
۰۳/۲
۰۳/۱
۲۳۲/۰
رضایت از حقوق و مزایا
۷۰/۱۱
۴۲/۳
۲۲/۱
۰۹۹/۰
رضایت شغلی
۹۵/۵۵
۰۷/۷
۰۸/۱
۱۹۲/۰
تعهد عاطفی
۶۶/۲۸
۵۷/۴
۹۸/۰
۲۸/۰
تعهد مستمر
۵۰/۲۷
۳۹/۴
۰۶/۱
۲۰/۰
تعهد تکلیفی
۷۵/۲۸
۴۶/۴
۰۲/۱
۲۴/۰
تعهد سازمانی
۹۲/۸۴
۸۲/۹
۷۰۲/۰
۷۰۸/۰

۴-۳-۲ آزمون فرضیه صفر اول
بین ویژگیهای جمعیت شناختی(سن/سابقه کار/سابقه مدیریت) با مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی مدیران ارتباط وجود ندارد.


دیدگاهی بنویسید