پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، حقوق صاحبان سهام

ی حاکمیت بد و نیز کل شرکت‏ها طی دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ می‏باشد.
جدول ‏۴-۱: میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده‏ها برای هر یک از متغیرهای پژوهش
VAHU
VACA
STVA
FI
CS
VAIC
MV
ویژگی آماری
شرکت
۶٫۲۰۲۱۴۱
۰٫۵۱۳۳۵۲
۰٫۶۵۵۰۷۰
۰٫۹۳۳۰۱۴
۱۲٫۰۷۴۵۶
۷٫۳۶۹۶۶۲
۲۶۶۰٫۸۰۴
میانگین
حاکمیت خوب (۳۵۵N=)
8.448657
0.431677
0.225930
24.68697
0.662421
8.700199
12033.06
انحراف معیار

۸۱٫۲۷
۴٫۷۴
۰٫۹۹
۵۰٫۰۲
۱۴٫۰۲
۸۳
۲۰۷۴۴۶٫۹
بیشینه

۱٫۰۶
۰٫۰۳
۰٫۰۶
۳۹۷٫۶۱-
۱۰٫۳۵
۱٫۲۱
۲۹٫۵۶
کمینه

۶٫۲۳۵۱۰۳
۰٫۵۲۹۱۷۲
۰٫۶۳۸۲۷۶
۲٫۱۲۲۰۶۹
۱۲٫۰۳۰۲۸
۷٫۴۰۳۵۸۶
۵۸۳۹٫۳۹۹
میانگین
حاکمیت بد (۱۴۵N=)
9.714132
0.414643
0.243454
4.509857
0.812362
9.955779
21374.09
انحراف معیار

۸۷٫۷۱
۲٫۱۵
۰٫۹۹
۴۰٫۵۵
۱۴٫۰۴
۸۹٫۴۱
۱۶۵۷۴۱٫۵
بیشینه

۱٫۰۹
۰٫۰۹
۰٫۰۸
۱۷٫۱۷-
۱۰٫۳۸
۱٫۲۷
۰٫۴۳
کمینه

۶٫۲۱۱۷۰۰
۰٫۵۱۷۹۴۰
۰٫۶۵۰۲۰۰
۱٫۲۸۲۳۲۵
۱۲٫۰۴۱۲۱
۷٫۱۴۴۴۲۴
۳۵۶۹٫۹۰۸
میانگین
کل (۵۰۰N=)
8.824387
0.426454
0.232028
21.24064
0.452359
8.610981
15341.28
انحراف معیار

۸۷٫۷۱
۴٫۷۴
۰٫۹۹
۵۰٫۰۲
۱۴٫۰۴
۸۹٫۴۱
۲۰۷۴۴۶٫۹
بیشینه

۱٫۰۶
۰٫۰۳
۰٫۰۶
۳۹۷٫۶۱-
۱۰٫۳۵
۱٫۲۱
۰٫۴۳
کمینه

آزمون فرضیه‏ها
در پژوهش حاضر، برای آزمون فرضیه‏ها از الگوهای زیر استفاده‌شده است:
?MV?_it=?_0+?_1*?VAIC?_it+?_2*?CS?_it+?_3*?FI?_it+?_it (4-1)
?MV?_it=?_0+?_1*?VAHU?_it+?_2*?STVA?_it+?_3*?VACA?_it+?_4*?CS?_it+?_5*?FI?_it+?_it (4-2)
به‌طوری‌که?MV?_it ارزش بازار ?VAIC?_it سرمایه فکری ?VAHU?_it کارایی سرمایه انسانی ?STVA?_it کارایی سرمایه ساختاری ?VACA?_it کارایی سرمایه فیزیکی ?FI?_it اهرم مالی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) و ?CS?_it اندازه شرکت i در دوره t می‏باشند. سرمایه فکری طبق مدل پالیک (۲۰۰۰)، مجموع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و ساختاری می‏باشد. با برآورد الگوی ۱، چگونگی اثر سرمایه فکری و با برآورد الگوی ۲، چگونگی اثر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه‏های انسانی، ساختاری و فیزیکی بر ارزش بازاری شرکت‏ها مشخص می‎شود. این مدل‏ها ابتدا برای شرکت‎های دارای حاکمیت خوب و سپس برای شرکت‎های دارای حاکمیت شرکتی بد برآورد گردیده است.
آزمون فرضیه‏ اول
فرضیه اول بیان می‏دارد که رابطه معناداری میان اجزای سرمایه فکری و ارزش بازار در شرکت‏هایی که حاکمیت شرکتی خوب دارند، وجود دارد. به دلیل ترکیبی بودن داده‏ها، ابتدا با توجه به اطلاعات مربوط به شرکت‎های دارای حاکمیت خوب، آزمون F لیمر برای مدل‏ (۱) به‌منظور تشخیص پولینگ یا پانل بودن داده‎ها انجام‌شده است. فرضیه صفر این آزمون بیان می‏کند که اثرات ثابت مقطعی صفر و عرض از مبدأ برای همه مقاطع ثابت می‎باشد، یعنی اثرات مشترک وجود دارد. نتایج حاصل، در جدول شماره ۲ آورده شده است.

جدول ‏۴-۲: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب
۰٫۰۰۰۰
احتمال آماره F
1.970392
آماره F مقطعی
۰٫۰۰۰۰
احتمال آماره ?^۲
۱۷۷٫۸۷۱۹۵۳
آماره ?^۲ مقطعی

نتایج بیانگر رد فرضیه صفر (وجود اثرات مشترک) می‏باشد؛ یعنی داده‏ها از نوع پولینگ نبوده و پانل هستند. حال برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی، آزمون هاسمن انجام‌شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، بیانگر وجود اثرات ثابت در بین مقاطع است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۳ ارائه‌شده است.
جدول ‏۴-۳: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب
۰٫۱۲۸۵
احتمال آماره ?^۲
۵٫۶۷۵۵۸۳
آماره ?^۲

با توجه به جدول ۳، چون آماره ?^۲ محاسباتی بزرگ نبوده و مقدار احتمال آن بیشتر از ۰٫۱۰ است، لذا فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد نمی‏گردد و روش اثرات تصادفی مقطعی ترجیح داده می‎شود.
بنابراین، با توجه به آزمون‏های صورت گرفته برای داده‏های مربوط به شرکت‏های دارای حاکمیت شرکتی خوب، به‌منظور برآورد الگوها، از روش مربوط به اثرات تصادفی برای داده‏های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته می‎باشد، استفاده‌شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب در جدول شماره ۴ نشان داده‌شده است.

جدول ‏۴-۴: نتایج حاصل از برآورد الگوی ۱، شرکت‎های دارای حاکمیت خوب
نام متغیر
مقدار ضریب
آماره t
Prob.
C
68458.69-
4.834504-
0.0000
VAIC
275.3313
3.230337
0.0014
CS
5744.997
4.848565
0.0000
FI
5.151509
0.211793
0.8324
R^2
0.116454
R ?^2
0.108726
Durbin-Watson
1.567598

همان‌طور که مشاهده می‎گردد، در طی دوره زمانی موردبررسی، سرمایه فکری در شرکت‏های با حاکمیت خوب اثری مثبت بر ارزش بازاری این شرکت‏ها


دیدگاهی بنویسید