platform چیست؟

نوشته شده توسط طیبه اسماعیل بیگی.

Platform یک hardware environment یا softwreی است که در ان یک program میتواند run شود. از آنجایی که operating system ها خودشان program ی هستند که بقیه program ها بر روی آنها run می شوند پس operating system ها خودشان platform هستند.

اکثر platform ها ترکیبی از operating system و hardware تحت کنترل آنها هستند. اما java platform فقط یک software platform است و خودش بر روی hardware-based platform ها run می شود.

Java platform دو component دارد:

 1. Java Virtual Machine
 2. Java Application Programming Interface(API)

API مجموعه ای بزرگ از software component هایی است که آماده استفاده اند و امکانات مفید زیادی را فراهم می کنند. API به library هایی تقسیم شده که هرکدام از آنها class ها و interface های مرتبط به هم را نگهداری می کنند. به این library ها package می گوییم.

چون java یک platform-independent environment است کمی کندتر از native code عمل می کند.

Java platform دارای featureهای زیر است:

 • Development tools
 • Application Programming Interface(API)
 • Deployment Technologies
 • User Interface Toolkits
 • Integrating Libraries

Development Tools :

این feature هر چیزی را که برای compile  کردن , run کردن , monitor کردن , debug کردن و document کردن application تان نیاز دارید را در اختیارتان می گذارد. احتمالا بیشترین tool هایی که به عنوان یک developer جدید جاوا به کار خواهید برد عبارت خواهند بود از :

 • javac compiler
 • java launcher
 • javadoc documentation tool

API :

این feature هسته عملیاتی java programming language را فراهم می کند. API آرایه ای عظیم از کلاسهای مفیدی را فراهم نموده که آماده اند تا در application تان از آنها استفاده کنید. API یک پل ارتباطی بین هر چیزی که در program تان وجود دارد را فراهم می کند خواه basic object باشد یا networking یا security یا XML generation و یا database access.

Deployment Technologies :

این feature مکانیزم استانداردی را برایتان فراهم می کند مانند Java Web Start Software یا Java Plug-In Software که برای deploy  کردن application تان از آنها استفاده می کنید.

User Interface Toolkit :

این feature شامل Java 2D toolkit, Swing, JavaFX می باشد که با استفاده از آنها می توانید GUI(Graphical User Interface) های پیچیده را بسازید.

Integration Libraries :

این feature شامل موارد زیر است :

 1. Java IDL API
 2. Java Naming and Directory Interface API(JNDI)
 3. JDBC API
 4. Java Remote Method Invocation over Internet Inter-ORB Protocol Technology (Java RMI-IIOP Technology)

که دسترسی به database  و دستکاری آنها را از راه دور امکانپذیر می کند.

می توانید با خودداری کردن از استفاده از library هایی که در دیگر language ها نوشته شده اند program تان را portable نگه دارید.

نوشته platform چیست؟ اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دیدگاهی بنویسید