بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

فایل پایان نامه معیارهای ارزیابی

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی ۵۲
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی ۵۳
بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان ۵۴
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان ۵۵
بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی ۵۶
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان ۵۷
بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان ۵۸
بند نهم: اوگاندا ۵۸
بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام ۵۹
بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان ۶۱
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان ۶۱
گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن ۶۲
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری) ۶۲
بند دوم: رشوه ۶۲
بند سوم: اختلاس ۶۲
بند چهارم: رانت جویی ۶۳
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها ۶۳
بند ششم: تقلب ۶۳
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ۶۴
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها ۶۵
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت ۶۵
بند دهم: تبعیضگری ۶۵
بند یازدهم: تبارگماری ۶۶
بند دوازدهم: قومگرایی ۶۶
بند سیزدهم: پارتیبازی ۶۶
بند چهاردهم: اخاذی ۶۷
گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری ۶۷

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس
مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس ۷۴
گفتاراول: کلیات طرح ۷۸
گفتار دوم:موافقان طرح ۸۰
گفتار سوم:مخالفان طرح ۸۲
مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم ۹۲
گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان ۹۳
گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی ۹۵
گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۲
فهرست منابع و مآخذ ۱۰۴
ضمائــم ۱۱۳
چکیده انگلیسی ۱۲۰
« اظهار نامه »

اینجانب حسین کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق عمومی به شماره دانشجویی ۸۹۰۹۵۳۶۰۸ تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشسخصات منبع ذکر نمودهام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط ومقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: حسین کاظمی
امضاء و تاریخ:

« تاییدیه »

بدینوسیله تایید مینمایم پایان نامه آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران دفاع شده توسط آقای حسین کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق عمومی تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته ومطالب ارائه شده در این پایان نامه / رساله حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخهبرداری شده از آثار دیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: روحالله رحیمی
امضاء و تاریخ:

« تاییدیه هیأت داوران جلسه دفاع »

نام و نام خانوادگی دانشجو: حسین کاظمی
عنوان پایان نامه: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
تاریخ دفاع: ۴/۱۱/۱۳۹۱
رشته: حقوق
گرایش: حقوق عمومی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه دانشگاهی دانشگاه یا موسسه محل خدمت امضاء
۱ روح اله رحیمی عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۲ نورمحمد رحمانی عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس
۳ احمد رنجبر عضو هیئت علمی
دانشگاهعلومتحقیقات واحدبندرعباس

معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده
اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول ۸۵،۸۶،۸۴،۵۶،۷۱قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال۸۹ ۱۳به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

فصل اوّل
کلیات

مقدمه
عدالت بدون قدرت، ناتوان است، قدرت نیزبدون عدالت خودکامگی است.
جایگاه برجسته و حساس مجلس شورای اسلامی‌‌درحقوق اساسی وساختارکلی نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای رابرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌رقم زده است.
به گونه‌ای که نظارت برنمایندگان و انتخابات وتعیین صحت وسقم آن ازاهمیت خاصی برخورداربوده وسازوکارنظارتی پیوسته محل بحث ومنا قشه بوده است.رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس توسط خودمجلس به عنوان یکی ازساز وکارهای نظارتی ونظارت شورای نگهبان هردودرقانون اساسی به صراحت آمده است.
طرح نظارت بر نمایندگان یکی از پربحث​ترین مصوبات مجلس هشتم است که پس از مدت‌ها مذاکره و بحث و بررسی به تصویب رسید. در نظام‌های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیراست.منتها نوع نظارت ونظام آن، در کشور‌های مختلف بسیار متفاوت است. دراین پایان نامه به واکاوی آن میپردازیم.
بیان مساله
نمایندگان از آن جهت که امانت‌دار ملت در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد. کمترین ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد.
پس از دیدار سال (۱۳۸۹) نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با مقام رهبری انقلاب که در آن دیدار بر وجود نظارتی بر مجلس تأکید کردند، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تدوین کرد که این طرح برای بررسی و کارشناسی دقیق‌تر به کمیسیون اصل ۹۰ رفت. هیئت رئیسه مجلس برای بررسی دقیق‌تر طرح مذکور تصمیم به تشکیل کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰، آیین‌نامه داخلی و حقوقی و قضایی گرفت و طرح نظارت بر مجلس را به این کمیسیون ارسال کرد.
پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتا طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور “نظارت مجلس بر مجلس”، “نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی” و “نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس” تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.
سرانجام در مورخ ششم مهر ماه ۱۳۹۰ این طرح مشتمل بر دوازده ماده مورد تصویب مجلس واقع شد و به شورا نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان، ایراداتی اساسی را بر این طرح وارد دانست و از تصویب آن امتناع نمود.
در این مجال بر آنم تا به بررسی این طرح و تناقضات آن با قانون اساسی بپردازم.

سابقه علمی
تاکنون کتب و مقالات علمی‌‌بسیاری در زمینه قانون اساسی و فلسفه حقوق منتشر گردیده و نویسندگان و محققان بسیاری سعی در تنویر جایگاه قوه مقننه داشتهاند. اما طرح نظارت مجلس برنمایندگان، طرحی جدید محسوب می‌‌شود که تاکنون هیچ اثر پژوهشی مدونی در این زمینه انتشار نیافته است.

اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی
با آنکه اصل نظارت بر نمایندگان امری منطقی است اما طرح نظارت بر نمایندگان بر خی از اصول قانون اساسی را نقض می‌نمایند

فرضیه‌های فرعی
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌‌با شأن حقوقی نمایندگان مجلس، تردید‌های ذهنی را موجب شود.
این طرح می‌‌تواند بر نظارت شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، موثر واقع شود.

مراحل و روش‌ها
این پژوهش با استفاده از روش فیش برداری و کتابخانه‌ای بر اساس اطلاعات و اخبار روز رسانه‌ای تدوین می‌‌گردد
در زمینه مراحل تحقیق، ابتدا کتبی که در ارتباط با موضوع پایان نامه نگاشته شده‌اند مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا اطلاعات اولیه جمع آوری گردد. سپس از اطلاعات بدست آمده فیش برداری نیز صورت خواهد گرفت. در راستای پاسخ گویی به سوالات مطروحه، این اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرارمی‌گیرد. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی و توصیفی است.
مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی
براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است.

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت
نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد ، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید ، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد ، رسیدگی وتفکرکرد،


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

کافه دانایی ۲۰۱۹-۰۲-۰۹ ۲۰:۲۳:۳۱

ر نخست: قرارداد های موضوع ماده ی ۴ ۶۴
گفتار دوم: قراردادهای با اشخاص ضعیف تر ۶۹
بند نخست: قرارداد حمل و نقل ۶۹
بند دوم: قراردادهای مصرف ۷۲
بند سوم: قرارداد بیمه ۷۵
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۸۰
فهرست منابع ۸۴
ضمیمه ۹۶
مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤالهای پژوهش، فرضیههای پژوهش، حدود پژوهش، پیشینهی پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسأله:
با تشکیل اتحادیهی اروپا و تغییرات گستردهای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا مقررهی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقررهی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیهی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیهی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بینالمللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد میکند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم ۱۹۸۰ کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس میگردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گستردهتر گردد.
ب- سؤال‏های پژوهش‏:
قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
پ- پیشینه پژوهش:
۱- پژوهش‏های داخلی
در منابع داخلی تنها یک کتاب به رشته ی تحریر در آمده است و تعداد معدودی از مقالات اشارهای گذرا به جنبههای مرتبط این مقرره با موضوع اصلی خود داشته‌اند و که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
«بند ۱ ماده ی ۱ کنوانسیون (بند ۱ ماده ی ۱ مقررات رم یک) تاکید می کند که قاعده ی انتخاب قانون مقرر در این کنوانیسیون، مخصوص تعهدات قراردادی است» (امیر معزی، ۱۳۹۱: ۶۶).
«ماده ی ۳ مقرره منعبث از رویکرد اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن اراده طرفین توسط قضات و داورن کشور های عضو جامعه اروپایی است» (مافی و کاویار، ۱۳۹۲: ۱۶۱).
۲- پژوهش‏های خارجی
مقالات و کتابهایی به زبانهای انگلیسی و فرانسه به طور جزئی یا کلی در زمینه‌ی مقررهی رم یک و به خصوص ماده ی ۳ آن تحت عنوان اصل حاکمیت اراده به رشته ی تحریر در آمده است (Brand,2011 Symeonides,2010; ). برخی مقالات نیز به کل مقرره به طور خلاصه پرداخته اند (Garcimatrin, 2008). موارد زیر نمونه هایی از منابع غیر فارسی می باشند:
«در برخی معیار های مربوط به انتخاب قانون حاکم قضات فاقد انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق قواعد با نیاز های جامعه ی تجاری خواهند بود و فضای کافی برای ایجاد توازن میان نفع تجار و انطباق قواعد بر آن ها نخواهند داشت» (Maxplank Inst, 2007: 258).
«ماده ی ۷ مقرره حداقل از جهاتی به منظور حمایت از منافع عمومی مصرف کنندگانی وضع شده است که اقدام به خرید بیمه نامه های شرکت های بیمه ای می کنند که طرف قوی تر در معامله محسوب می شوند (Brand, 2011: 30).
ت- فرضیه‌های پژوهش:
بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
با استناد به ماده‌ی ۴ مقرره رم یک میتوان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.
ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی مقرره رم یک اتحادیه اروپا میپردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیهی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ مهمترین هدف این پژوهش است. با دستیابی به این مهم میتوان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظامهای حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:
پژوهش در سه فصل کلی ارائه ‌شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داده‌شده و در آن به مفاهیمی همچون تعیین قلمرو مقرره، مفهوم تعهدات قراردادی و مستثنیات آن و نیز ارتباط مقرره با سایر مقررات و کنوانسیون‌ها پرداخته می‌شود. فصل دوم در خصوص نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بوده و در دو بحث کلی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن به بررسی موضوع می‌پردازد. نهایتاً آخرین فصل، در خصوص چگونگی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و نظر پذیرفته‌شده از سوی مقرره در فرض سکوت طرفین بحث می‌کند.
فصل اول:
کلیات
تا پیش از «مقرره‌ی رم یک» کنوانسیون‌های مختلفی درزمینه‌ی تعهدات قراردادی تصویب ‌شده بود. بدیهی است تحولات سیاسی و اقتصادی به وجود آمده در طول سال‌ها نیازهای حقوقی جدیدی را طلب می‌نمود که قوانین سابق قادر به پاسخ‌گویی به آن نبودند.
در سال ۲۰۰۸ مقرره‌ی رم یک به دنبال «مقرره‌ی رم دو» (۲۰۰۷/۸۴۶) در خصوص تعهدات غیر قراردادی نگارش شد و مجموعه‌ی دو مقرره، نظام رم جدیدی در جهت تعیین قانون قابل‌اعمال در تعهدات مدنی و تجاری در اروپا خلق کردند. در این فصل با ارائه‌ی مباحثی در خصوص جایگاه، هدف و ارتباط مقرره با سایر مصوبات ازجمله مقررات اتحادیه اروپا و کنوانسیون‌ها در یک مبحث و بررسی قلمرو مقرره در مبحث دوم آشنایی نسبی با کلیات این مقرره به وجود آمده و امکان بررسی بیشتر این مقرره مقدور خواهد بود.
مبحث نخست: هدف و جایگاه مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا
مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا در راستای اهدافی که در نتیجه ی مشاوره ها و جلساتی که پیش از آن با حضور متخصصان و حقوق دانان برگزار شده بود به تصویب رسید تا وضعیت حقوقی در سطح اتحادیه اروپا بهبود یابد. وجود چنین اهدافی که بعد ها در دیباچه ی مقرره به عنوان اهداف مقرره نیز ذکر گردید سبب شد تا مقرره جایگاهی خاص در نظام حقوقی اتحادیه اروپا بیابد.
گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا
با تصویب مقرره ی رم یک هدف از تصویب آن در بند اول از دیباچه به این شرح بیان شده است: «جامعه ی اروپایی هدف خود را حفظ و توسعه ی قلمرو آزادی، امنیت و عدالت تعیین کرده است. برای استقرار چنین قلمرو مترقی جامعه ی اروپایی مبادرت به اتخاذ اقدامات قضایی مربوط به همکاری در امور مدنی با ارتباط برون مرزی به حد لازم برای عملکرد مناسب بازار داخلی نموده است».
به این ترتیب می توان هدف اصلی تصویب این مقرره را توسعه ی قلمرو آزادی، امنیت و عدالت ذکر کرد که رسیدن به این هدف نیازمند اقدامات مشترک و همکاری های صمیمانه و نزدیک تری به خصوص در زمینه ی اقتصادی و قضایی است؛ چرا که وحدت قواعد مربوط به روابط مدنی و تجاری در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان رشد اقتصادی را فراهم آورده و پیروی از قانون واحد حاکم بر تمامی قرارداد های مربوطه، به افزایش چنین روابطی کمک نموده و اختلافات ممکن الوجود را کاهش می دهد.
در همین راستا بند ۶ از مقدمه ی مقرره رم یک بیان می دارد: «عملکرد صحیح بازار داخلی نیازی را به منظور بهبود شرایط قابل پیش بینی از نتایج دعوای قضایی معلوم بودن قانون قابل اجرا و جابجایی آزاد احکام در جهت قواعد تعارض قوانین در کشور های عضو برای تعیین قانون ملی مشابه صرف نظر از کشوری که دعوا نزد دادگاه وی مطرح شود، ایجاد می کند» و بند ۱۶ از مقدمه ی مقرره این هدف را به روشنی مشخص می دارد. مطابق این بند: «در راستای کمک به اهداف کلی معلوم بودن حقوقی در زمینه های قضایی اروپا، قواعد حل تعارض بایستی تا حد زیادی قابل پیش بینی باشد. مع ذلک دادگاه در هر حال بایستی تا حدی اختیار داشته تا قانونی که ارتباط نزدیک تر با وضعیت مذکور دارد را معین کند».
چنان که مشاهده گردید، اهداف خرد و کلان پیش بینی شده در مقدمه ی مقرره تا حد زیادی با اهداف منتشره در «کاغذ سبز» هم پوشانی دارد. در واقع مقرره به نوعی در تلاش است تا نیاز های اعلامی توسط کشورهای عضو را رفع نماید و در این راستا قانون جامعی تدوین کند تا همسو با نیاز های روز دنیا گام بردارد. با این حال باید مشخص گردد باتوجه به این که بدون قدرت الزام آور بهترین قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. آیا مقرره قدرت کافی برای اعمال این اهداف خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید جایگاه مقرره ی رم یک در میان اسناد و قوانین موجود شناخته شود. در گفتار بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.
گفتاردوم: جایگاه مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا
برای تشخیص جایگاه مقرره ی رم یک آشنایی با انواع مصوبات و نهاد های قانون گذاری اتحادیه ی اروپا ضروری است. پارلمان اروپا مرجع تصویب قوانین و دستورالعمل ها است و در روند قانون گذاری نقش ایفا می کند (کاتبرت، ۱۳۸۰: ۵۰). در فرآیند قانون گذاری در اتحادیه اروپا ، ابتدا پیشنهاد اولیه طرح یا لایحه توسط کمیسیون اروپا به پارلمان ارائه می‌شود پارلمان به عنوان مرجع بدوی به بررسی یا اصلاح پیشنهاد می پردازد و در صورت تایید به نهاد ثانوی که شورای وزیران اتحادیه است ارسال می گردد تا در آن بخش نیز مورد بازبینی و در صورت لزوم تصحیح قرار گیرد. با تصویب و تایید هر دو مرجع، پیشنهاد تبدیل به قانون لازم الاجرا می گردد.
مصوبات پارلمان به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند:
۱- «قوانین و مقررات» که قوی‌ترین مصوبات پارلمان هستند و باید به طور مستقیم و با جزئیات کامل در کشورهای عضو اجرا شوند.
۲- «دستورالعمل ها» که در آنها اهدافی برای اعضای اتحادیه تعیین می‌شود و این اعضا موظف اند تحت قوانین داخلی کشور خود، الزامات تحقق این اهداف را فراهم کنند. در این دسته از مصوبات دست کشورهای عضو اتحادیه برای تصویب قوانین داخلی مرتبط و اجرای آنها باز است و تنها تحقق اهداف تعیین شده اهمیت دارد.
«تصمیمات» که به دو صورت الزام آور و غیر الزام آور صادر می شوند. تصمیمات الزام آور پس از صدورر برای مخاطبان خود الزام آور است و باید اجرا شود و تصمیمات غیر الزام آور در ارتباط با برنامه ها، اعلامیه ها و یا هماهنگی جهت اجرای مصوبات دیگر صادر می شوند (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۷: ۵۰)
۴- «توصیه‌ها» که از طرف شورای وزیران و کمیسیون اروپا صادر شده و الزام‌آور محسوب نمی شوند.
اما این تقسیم بندی خود جزیی از یک دسته بندی عام تر است. در واقع مصوبات پارلمانی هر چند دارای اهمیت و قدرت اجرایی زیادی هستند اما منبع ثانوی محسوب می شوند. یکی از حقوق دانان اسناد حقوقی اتحادیه اروپا را به سه دسته تقسیم نموده است:
گروه اول اسنادی هستند که در جایگاه معاهدات مؤسس و به عنوان قانون اساسی اتحادیه تلقی می شوند هم چون معاهده رم یک، معاهده ی ماستریخت، معاهده بروکسل، معاهده آمستردام و معاهده نیس. این گروه، منابع یا قوانین اولیه نامیده می شوند.
منابع ثانوی، به مقرراتی گفته می شود که توسط نهادهای تقنینی اروپا یعنی شورا و کمیسیون اتحادیه، وضع می گردند و این، همان دسته بندی ذکر شده در سطور پیشین است.
دسته سوم منابعی هستند که رویه قضایی دیوان دادگستری اروپا، آنها را به رسمیت شناخته و مهم ترین این منابع عبارتند از رویه قضایی دیوان دادگستری، حقوق داخلی کشورهای عضو، اصول کلی حقوق و اصول حقوق بین الملل (تقی زاده انصاری،۵۰،۱۳۸۷).
مقرره ی رم یک در زمره منابع ثانوی حقوق اتحادیه اروپا و از نوع اول آن، یعنی قانون در معنای واقعی خود می باشد. مهم ترین ویژگی این گروه از مقررات این است که برخلاف کنوانسیون ها و سایر معاهدات بین المللی که کشورها عموماً در پذیرش یا رد آن مختار می باشند، این دسته از مقررات تمامی مفاد و مندرجات خود بر کشورهای عضو اتحادیه تحمیل نموده، و دادگاههای داخلی ملزم به اعمال آن بوده و مقررات آن بر قوانین داخلی کشورها برتری دارد. به علاوه منابع ثانوی نوع اول به طور خودکار، به عنوان بخشی از قوانین کشورهای عضو به حساب می آید. در حالی که سایر انواع منابع ثانوی مانند دستورالعمل ها نیاز به قانون گذاری ملی کشورهای عضو و تصویب در مراجع داخلی دارد. ویژگی دیگری که یک مجموعه مقررات دارد شمولیت عام آن است که تمامی اشخاص در کشورهای عضو را در برمی گیرد.
با توجه به ویژگی های بیان شده از نظر جایگاه اسنادی مقرره ی رم یک، باید ارتباط آن با سایر مقررات و کنوانسیون ها و چگونگی رفع تعارض احتمالی با سایر مصوبات ملی و فراملی تبیین گردد چرا که این مقرره تنها مصوبه ی موجود در سطح بین المللی نبوده و این احتمال وجود دارد که مفاد مقرره در تعارض با مصوبه ی بین المللی هم تراز با آن یا حتی فراتر از آن مانند منابع اولیه قرار گیرد و یا برعکس. به این معنا که با قوانین داخلی کشور ها در مغایرت باشد. در گفتار بعد به این امر پرداخته خواهد شد و مشخص می گردد در راستای رفع چنین تعارضاتی چه تدابیری اندیشیده شده است.
مبحث دوم: ارتباط مقرره رم یک با مقررات اتحادیه ی اروپا و کنوانسیون ها
مقرره رم یک در ماده ی ۲۳ خود مقرر داشته است: «به استثنای ماده ۷، این مقررات به اعمال قوانین اتحادیه اروپا که در ارتباط با موضوعات خاص، قواعد حل تعارض قوانین مربوط به تعهدات قراردادی وضع کرده اند، نباید لطمه ای وارد آورد». مقرره رم یک به کنوانسیون ها نیز اشاره نموده و رابطه مقرره با آن ها را در دو ماده ی ۲۴ و ۲۵ بیان می دارد. بنابراین باید در صدد پاسخ به این سوال بود که چه کنوانسیون هایی با مقرره مرتبط بوده و چه رابطه ای میان آن ها و مواد مقرره وجود دارد؟ جهت پاسخ به سوال فوق ضروری است این دو مورد به تفکیک بررسی گردد.
گفتار نخست: ارتباط مقرره ی رم یک با مقررات اتحادیه اروپا
هر چند مقرره رم یک مرجعی برای حل تعارض قوانین است، با این حال اگر در موضوعات خاص، مقرره یا قانونی وضع شده باشد، مقرره رم یک تاثیری بر اعمال آن ها نمی گذارد. به این ترتیب، با تصویب و اجرایی شدن مقرره رم یک موارد قرارداد مصرف در خصوص شرایط غیر عادلانه و نیز دستور العمل مربوط به آن در زمینه حمایت از مصرف کنندگان هم چنان قابل اعمال است. در نتیجه، اگر بر قراردادی مقرره رم یک اعمال گردد اما آیین نامه یا دستور العملی در آن موضوع وجود داشته باشد، اولویت با آیین نامه یا دستورالعمل است و در آن زمینه مقرره رم یک نادیده گرفته می شود. این امر با قواعد اصولی حقوق نیز منطبق است. در حقیقت مقرره منبع عام قانون است که به واسطه ی قوانین خاص تخصیص می خورد. استثنای این ماده در خصوص قرارداد های بیمه است که مقررات مربوط به آن در ماده ی ۷ پیش بینی شده است. بنابراین در مورد قرارداد های بیمه باید به مفاد ماده ی ۷ عمل شود.
گفتار دوم: ارتباط مقرره ی رم یک با کنوانسیون ها
در دو ماده ی ۲۴ و ۲۵ مقرره، رابطه آن با کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و سایر کنوانسیون ها مشخص شده است. بند ۱ماده ی ۲۴ مقرره رم یک مقرر می دارد: «این مقررات در کشور های عضو، به جز سرزمین های کشور های عضوی که در قلمرو سرزمینی آن سرزمین های قلمرو کنوانسیون هستند و بر طبق ماده ی ۲۹۹ معاهده ی تشکیل اتحادیه ی اروپا به آن سرزمین ها این مقررات اعمال نمی شود، جایگزین کنوانسیون روم می شود».
به این ترتیب بند ۲ ماده ی ۲۴ هر نوع ارجاع به مفاد کنوانسیون روم ۱۹۸۰ را به عنوان ارجاع به مقرره تلقی کرده است.
با وجود نسخ کنوانسیون روم ۱۹۸۰ به واسطه ی مقرره ی رم یک، بند ۱ماده ی ۲۵ مقرره در ارتباط با دیگر اسناد قانونی، به کنوانسیون های مربوط به یک یا چند کشور عضو که در زمان حاکمیت کنوانسیون رم به آن پیوسته بودند اولویت می بخشد. مطابق این بند: « این مقررات به اعمال کنوانسیون های بین المللی که در آن یک یا چند کشور عضو در هنگامی که این مقررات پذیرفته می شود عضو آن ها هستند و قواعد تعارض قوانین مربوط به تعهدات قراردادی وضع می کنند، نباید لطمه بزند».
به دنبال این بند، ماده ی ۲۶ کشور های عضو را موظف می نماید تا تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹، یعنی طی یک سال از تاریخ تصویب مقرره کنوانسیون ها ی مرتبط با این بند را که به عضویت آن در آمده اند به کمیسیون اطلاع دهند. ضمانت اجرای این بخش در ادامه ی ماده چنین پیش بینی شده است: «بعد از آن تاریخ کشور های عضو باید کناره گیری از تمامی چنین کنوانسیون هایی را به کمیسیون اطلاع دهند».
هر چند مقرره در خصوص کشورها عدم انجام تعهد پیش بینی شده در این بند از سوی کشور های عضو سکوت کرده است اما می توان چنین برداشت نمود که اگر کشور ها عضویت خود را در چنین کنوانسیون هایی به اطلاع کمیسیون نرسانند، کمیسیون چنین تلقی می کند که این کشور ها از آن کنوانسیون ها کناره گیری کرده اند.
بند ۲ ماده ی ۲۶ اعلام می دارد کمیسیون ۶ ماه پس از پایان فرصت اعلام شده در بند ۱ فهرستی از کنوانسیون های مورد اشاره در بند ۱ و الغاهای آن را در روزنامه ی رسمی اتحادیه ی اروپا منتشر خواهد ساخت.
بنابراین کنوانسیون هایی هم چون «کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر بیع بین المللی کالا» و «کنوانسیون قانون قابل اعمال بر نمایندگی» بدون مخاطره به حیات خود ادامه می دهند.
با این حال بند دوم همین ماده دایره شمول سایر کنوانسیون ها را محدود تر می نماید. طبق این بند اگر کنوانسیونی منحصراٌ در بین چند کشور عضو منعقد شده باشد و دارای موضوعات مشترک با مقرره باشد، مقرره در آن موضوعات بر کنوانسیون ها مزبور مقدم خواهد بود.
تمایز بند ۱ و ۲ ماده ی ۲۵ در آن است که در بند اول از کنوانسیون های بین المللی و جهان شمولی بحث می گردد که کشور ها آزادانه حق پذیرش آن را دارند و می توانند به عضویت آن ها در آیند. مقرره نیز به این نوع از کنوانسیون ها احترام گذاشته و ارزش جایگاهی آن ها را حفظ می نماید؛ اما در مقابل در خصوص کنوانسیون ها ی انحصاری که میان دو یا چند کشور منحصر منعقد می گردد و مربوط به روابط بین کشور ها است، مقرره از جایگاه بالاتری برخوردار بوده و بر آن ها حکومت می نماید چرا که قلمرو حاکمیت مقرره بسیار گسترده تر از چند کشور عضو بوده و قوانین آن برای تمام کشور ها ی عضو الزام آور است.
در واقع بند اول مقرره از کنوانسیون هایی صحبت می کند که جزء منابع اولیه هستند اما بند دوم کنوانسیون هایی است که از منابع ثانویه محسوب می شوند اما در طبقه ی پایین تری نسبت به مقرره جای می گیرند.
به این ترتیب جایگاه مقرره در میان سایر اسناد و نحوه ی رفع تعارض میان مفاد مقرره با دیگر قوانین مشخص گردید اما آن چه از اهمیت به سزایی در این بین برخوردار است بحث قلمرو یک قانون می باشد که معمولا در نخستین مواد تمامی قوانین به آن پرداخته می شود تا بدین نحو حوزه ی اعمال یک قانون از سایر قوانین مجزا گردد. در مباحث آتی این بحث به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث سوم: قلمرو مقرره رم یک
زمانی که بحث از قلمرو یک قانون می گردد اولین امری که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که یک قانون تا چه مرز جغرافیایی قابلیت اعمال خواهد داشت و به عبارت دیگر قدرت حاکمیت و الزام آوری یک قانون در قلمرو کدام سرزمین است؛ اما در واقع قلمرو امری فراتر از مرزهای سرزمینی و جغرافیایی می باشد. قلمرو یک قانون علاوه بر قلمرو جغرافیایی می تواند شامل زمان اعمال، موضوعات تحت شمول و حتی قلمرو سیاسی باشد. بر همین اساس موضوعات این مبحث به سه گفتار قلمرو زمانی، سرزمینی و موضوعی تقسیم می گردد.
گفتار نخست: قلمرو زمانی و سرزمینی
با تصویب مقرره رم یک زمان اجرا و اعمال آن اهمیت ویژه ای پیدا خواهد نمود. این بحث که مقررات مربوط به آن از چه زمانی قابلیت استناد خواهد داشت و آیا می توان قوانین مربوط به آن را به قراردادهای پیش از تاریخ تصویب و اعمال آن نیز تسری داد و یک قانون بر چه سرزمین هایی حکومت خواهد نمود و قلمرو جغرافیایی آن تا کجا است، سوالاتی است که در این گفتار به آن ها پاسخ داده خواهد شد.
بند نخست: قلمرو زمانی
مواد ۲۸ و ۲۹ مقرره مفاد خود را به بحث در خصوص قلمرو زمانی اختصاص داده است. مطابق ماده ی ۲۸، مقرره از ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ قابلیت اعمال بر قرارداد های منعقده را می یابد. ماده ی ۲۹ مقرره در بخش مقررات نهایی بیان می کند: «این مقررات بیست روز پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا لازم الاجرا می گردد و از ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ اعمال می شود ، به جز ماده ی ۲۶ که باید از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۹ اعمال گردد…».
به این ترتیب باید سه زمان را در خصوص مقرره از یکدیگر تفکیک نمود:
تاریخ تصویب مقرره: سطر پایانی مقرره تاریخ تصویب آن را ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ معرفی می نماید.
تاریخ لازم الاجرا شدن مقرره: مطابق بخش نخست ماده ی ۲۹، مقرره ۲۰ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی اتحادیه ی اروپا لازم الاجرا خواهد بود. پیش از این ذکر گردید مقرره در تاریخ ۴ جولای ۲۰۰۸ منتشر و بنابراین در تاریخ ۲۴ جولای همان سال لازم الاجرا گردید.
تاریخ اعمال مقرره: ماده ی ۲۹ مقرره تاریخ اعمال آن را ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ و در ۱۸ ماه بعد اعلام می نماید. بر این بخش از ماده یک استثنا وارد است که مربوط به ماده ۲۶ مقرره می باشد که پیش از این در خصوص آن توضیح داده شد.
پاسخ به چند پرسش در این بخش ضروری است. نخست آن که چرا تاریخ اعمال مقرره ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ است اما تاریخ لازم الاجرا بودن مقرره ۲۰ روز پس از انتشار می باشد؟ تفاوت این دو اصطلاح چیست و چرا در یک ماده از آن ها استفاده شده است؟ چنین تعارضی چگونه حل می شود؟
سوال دوم آن است که چرا ماده ی ۲۸ مقرره تاریخ اعمال آن را بر قرارداد های منعقده بعد از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ اعلام نموده است؟ اگر تاریخ لازم الاجرا شدن این مقرره طبق ماده ی ۲۹، ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ باشد چه نیازی به تعیین یک ماده ی مجزا در خصوص قرارداد های منعقده بود؟
با تدقیق در قوانین اتحادیه ی اروپا به پاسخ این سوالات می توان دست یافت. در واقع دو اصطلاح «لازم الاجرا شدن» و «اعمال» با یکدیگر متفاوت است هرچند این دو در کنار هم آمده و تشابه زیادی با یکدیگر دارند.
شروع دوره ی لازم الاجرا بودن معاهده یا به عبارت دیگر دوره ی الزام آور بودن آن به معنای شروع دوره ی اجرای آن است. هرچند بسیاری از معاهدات از تاریخ امضا لازم الاجرا می شوند اما این امکان وجود دارد که معاهدات و مقرره هایی نیز تاریخ متفاوتی برای لازم الاجرا شدن در نظر بگیرند. چنین امری در حقوق دارای سابقه بوده و در حال حاضر یک روش معمول تلقی می شود و به عنوان مثال در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص «حقوق معاهدات» نیز به کار رفته است (رابرت بلدسو، ۱۳۷۵: ۳۶۰-۳۶۲).
اما به دلیل بدیهی بودن مساله در حقوق اتحادیه اروپا به این امر در مقرره پرداخته نشده است و فرض بر آن بوده که افراد تمایز این دو اصطلاح را می دانند و با دلیل استفاده از آن ها و نحوه ی اعلام تاریخ آشنایی دارند.
بر اساس ماده ی (۱)۲۵۴ معاهده ی اتحادیه ی اروپا تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات اتحادیه ی اروپا ۲۰ روز پس از انتشار آن است؛ اما این به معنی قابل اعمال بودن مقرره نیست. تاریخ قابل اعمال بودن مقرره متفاوت از تاریخ لازم الاجرا بودن است و در واقع دادگاه ها از تاریخ قابل اعمال بودن یک قانون آن را اعمال می نمایند.
سوال آن است که در فاصله ی تاریخ لازم الاجرا بودن و قابل اعمال بودن یک مقرره چه اتفاقی می افتد. در حقیقت تفاوت دقیق این دو از نظر برخی حقوق دانان مشخص نیست اما با این وجود راهکار هایی ارائه شده است (Xandra, 2008: 7). مطابق ماده ی ۲۸ مقرره: «این مقرره نسبت به قرارداد های منعقده بعد از تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ اعمال می شود.» این ماده که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ به واسطه ی اصلاحیه ای تغییر یافت مقرره را نسبت به قرارداد های منعقده از تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ قابل اعمال می داند.
به این ترتیب هرچند با توجه به اصول اولیه حقوقی، تا پیش از تصویب و اجرایی شدن یک قانون اعم از ملی یا فرا ملی نمی توان آن را به زمان قبل تسری داد، اما می توان نسبت به قراردادهایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن تا تاریخ اعمال مقرره منعقد می شوند از دادگاه ها تقاضای رسیدگی بر اساس مفاد مقرره را خواستار شد و دادگاه ها نیز موظف به اعمال مقرره هستند. بنابر این تمایز تاریخ لازم الاجرا بودن و تاریخ قابل اعمال بودن در امکان اقامه ی دعوا و اجرای احکام ناشی از آن است.
بند دوم: قلمرو سرزمینی
قلمرو سرزمینی به معنای محدوده ای جغرافیایی است که قوانین در آن اجرا می گردد. هر قانون پس از تصویب در یک محدوده جغرافیایی خاص قابلیت اعمال دارد. بحث جهان شمولی قوانین در زمینه ی کنوانسیون های بین المللی قابلیت طرح بیشتری دارد. حال باید مشخص گردد قلمرو سرزمینی مقرره رم یک تا کجاست؟ آیا این مقرره امکان اعمال در کلیه کشور ها را دارد یا تنها در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا قابل اجراست ؟
ماده ی یک مقرره، قلمرو اصلی حاکمیت آن را بیان می کند. بند ۴ این ماده مقرر می دارد: «در این مقررات عبارت «کشور عضو» به معنای کشور های عضوی است که این مقررات در آن جا اعمال می گردد. مع ذلک در بند ۴ ماده ی ۳ و ماده ی ۷ این واژه به معنی تمام کشور های عضو می باشد». به این ترتیب، این بند میان کشور های عضو اتحادیه اروپا و کشور های عضو مقرره رم یک تمایز قائل شده است. این ماده را باید در دو بخش اصل و استثناء حاکم برآن مورد بررسی قرارداد. مطابق اصول، مقرره رم یک باید در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا به اجرا در آید. با این حال، از آن جا که مقرره رم یک با در نظر گرفتن معاهده تشکیل اتحادیه اروپا تدوین گردیده است، لذا بر اساس مواد ۶۱ و ۶۵ این معاهده، مقرره فوق در برخی کشور ها به طور خودکار اجرایی نمی گردد (Behr, 2011: 238). ضمن آن که طبق مواد ۱ و ۲ پروتکل ضمیمه ی معاهده ی تشکیل اتحادیه ی اروپا و پیمان تشکیل جامعه ی اروپایی راجع به موضع دانمارک، این کشور در اتخاذ مقررات مشارکت نمی کند و الزامی به اعمال مقررات آن ندارد.
گفتار دوم: قلمرو موضوعی
بند اول از ماده ۱ مقرره رم یک، موضوعات تحت حاکمیت آن را بیان می دارد. مطابق این بند: «این مقررات در وضعیتی بر تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری اعمال می گردد که متضمن تعارض قوانین باشد… ». با تدقیق در بند فوق می توان به نکات زیر دست یافت:
موضوعات تحت شمول مقرره شامل تعهدات قراردادی است.
مقرره صرفا قراردادهایی را شامل می شود که دارای خصیصه تجاری یا مدنی باشند.
شرط اعمال مقرره بر این موضوعات وجود تعارض قوانین میان آن هاست.
اما مقرره در موارد زیر اعمال نمی شود:
موضوعات مالیاتی
موضوعات گمرکی
موضوعات اداری
با توجه به دو نکته فوق ضروری است با مفهوم تعهدات قراردادی مدنی و تجاری و نیز تعارض قوانین آشنا شده تا مشخص گردد چه قراردادهایی را می توان مشمول تعریف بیان شده در بند ۱ دانست.
بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری
موضوعات مدنی و تجاری، مفهومی است که باید در مرحله ی اول از اهداف و طرح های کلی متون جوامع اروپایی و در مرحله دوم از اصول کلی زیربنایی نظام های حقوقی ملی استنباط گردد. از آن جا که این مفهوم می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه به‌صورت متفاوتی تعبیر گردد، لذا برای دست‌یابی به مفهومی واحد و جلوگیری از تشتت آرا موضوعات مدنی و تجاری باید به عنوان مفهومی مستقل از قوانین ملی کشورهای عضو تفسیر گردد. این امر تضمین کننده ی اعمال یک پارچه ی هنجار های حقوق جوامع اروپایی بر تمام کشور های عضو است (Garcimartín, 2007: 80). «مقرره بروکسل یک» ، کنوانسیون روم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی۱۹۸۰ و مقرره رم یک روی هم رفته تفسیر منسجمی را در خصوص امور مدنی و تجاری در حقوق بین‌الملل خصوصی ارائه می‌دهند (Stone, 2004: 3).
در این خصوص، ارجاع به تفسیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا منبعی غیر قابل اجتناب محسوب در این مورد می شود. مطابق این تفسیر:
الف- عناصر مرتبط برای طبقه بندی یک موضوع، به عنوان موضوع مدنی و تجاری، رابطه حقوقی بین طرفین است و نه ماهیت دادگاهی که دعوا در آن جا طرح می شود (Garcimartin, 2008:64).
ب- پوشش موضوعات مدنی وتجاری توسط مقرره به این معنا است که موضوعات حقوق عمومی و به معنای خاص امور گمرکی، مالیاتی و حقوق اداری را شامل نمی شود (Kunda & Manual, 2010: 8).
بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی
در مقرره رم یک «تعهد قراردادی» تعریف نشده است. در میان نظام های حقوقی مختلف در توصیف این مفهوم اختلاف وجود دارد ( لاگارد، ۱۳۷۵، ۳۰۷). به این ترتیب دو نظر ممکن است در این زمینه مطرح گردد:
مطابق اولین فرض، نهاد قرارداد، با معنی مستقل تعریف می شود. مطابق این نظر مفهوم قرارداد منطبق با تعریف ارائه شده از آن در کنوانسیون بروکسل ۱ در مورد شناسایی و اجرای احکام مدنی است که با توجه به آن دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تعهد قراردادی را چنین تعریف کرده است: «تعهد قانونی آزادانه ی تقبل شده از سوی یک طرف نسبت به طرف دیگر….» ( Lein, 2005: 399).
دومین فرضی که می توان متصور شد آن است که مفهوم تعهدات قراردادی، توسط قانون کشور تفسیرکننده توصیف و مشخص گردد. به عبارت دیگر، جهت تعیین مفهوم قرارداد باید به قانون کشوری رجوع گردد که مقررات آن بر قرارداد حاکم است. به این ترتیب، طرفین هنگام انعقاد قرارداد مقررات قانون حاکم بر قرارداد را مد نظر قرار خواهند داد و قرارداد خویش را مطابق آن تنظیم خواهند نمود.
به نظر می رسد مفهوم تعهدات قراردادی نیز همانند مفهوم تجاری و مدنی یک مفهوم مستقل باشد که باید به صورت جدا از حقوق داخلی کشور های عضو تفسیر شود. پذیرش نظر اول موجب هماهنگی بیشتر با اصول بین المللی و یک پارچه سازی مفاهیم و کاهش تعارضات فیمابین کشور های عضو می گردد. باید توجه داشت دو شرط برای تعیین مفهوم قراردادی لازم است:
تفسیر بر اساس مفهوم موجود در کنوانسیون بروکسل
عدم تداخل و هم پوشانی با قلمرو مقرره رم دو در تفسیر.
بند سوم: مفهوم تعارض قوانین
«تعارض قوانین» شاخه ای از حقوق است که به وضعیت هایی می پردازد که در آن قوانین، صلاحیت یا آرای قضایی بیش از یک دولت مطرح می باشد (رابرت بلدسو، ۱۳۷۵: ۹). به این ترتیب، در صورت بروز تعارض قوانین در مقرره، برای اعمال قواعد حل تعارض در مقرره رم یک باید تعهد قراردادی مورد نظریک یا چند عامل ارتباط خارجی را در بر گیرد و انتخاب قانون از بین یک یا چند قانون باشد (امیر معزی، ۱۳۹۱: ۶۶).
گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی
اگرچه مقرره رم یک تعهدات قراردادی مدنی و تجاری را تحت حاکمیت خود قرار داده است، مقرره کلیه ی موضوعاتی از این دست را نیز شامل نمی شود بلکه قلمرو موضوعی آن با استثنائاتی مواجه است که به دودسته اصلی تقسیم می شود. بخشی از آن ها در بخش پایانی صدر ماده ۱ و سایر استثنائات در ده بند به دنبال آن آمده است.
بند نخست: مستثنیات کلی
ماده ۱ مقرره پس از بیان قلمرو موضوعی و محدود نمودن آن به موضوعات تجاری و مدنی، سه دسته از موضوعات را به طور کلی از شمول خود خارج نموده است. موضوعات مالیاتی، اداری و گمرکی. به نظر می رسد دلیل تصریح به این موضوعات اختلافی بوده است که در خصوص امکان وجود تعارض قوانین در آن ها وجود دارد. البته یک مورد دیگر نیز به طور مستقل در بند ۳ این ماده افزوده شده که مربوط به آیین دادرسی است. مطابق بند مزبور: «مقررات این آیین نامه بدون لطمه به مفاد ماده ۱۸ بر ادله و آیین دادرسی اعمال نمی گردد».
دلیل استثنا شدن آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا از شمول مقرره پیروی از اصل حاکمیت مقررات شکلی کشور مقر دادگاه است. به این ترتیب، تا حد امکان این امر به صورت مضیق تفسیر می گردد ( لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۴۸). با این حال، در دو مورد که ماده ۱۸ مشخص نموده است، مقررات کنوانسیون هم چنان اعمال می گردد.
بند دوم: مستثنیات جزیی
مستثنیات جزیی به آن دسته از استثنائات اطلاق می گردد که با وجود آن که در قلمرو موضوعات تحت شمول مقرره قرار می گیرند به دلیل شرایط خاص و نگرش قانون گذار به آن ها، از دایره شمول مقرره خارج شده اند. این موارد در بند های یک تا ده ماده ی ۱ به عنوان استثنا مشخص شده اند که مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
الف: وضعیت و اهلیت قانونی افراد بدون لطمه به مفاد ماده ۱۳
درهر کشور مقررات داخلی خاصی در زمینه ی اهلیت افراد و شرایط سنی و رشد یا سایر موارد وجود دارد که با یکدیگر متفاوت است. حال اگر فردی مطابق قانون کشور خود فاقد اهلیت باشد اما مطابق قانون کشور طرف مقابل دارای اهلیت معاملی باشد و یا بالعکس، آیا فرد متعاقبا می تواند ادعای عدم اهلیت نماید؟ کدام قانون در این مورد مبنای رسیدگی قرار می گیرد؟ آیا مقرره برای تعیین اهلیت افراد مقررات خاصی وضع نموده است؟ تعریف اهلیت بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
بخش الف ماده ۱ مقرره رم یک از مقررات مربوط به اهلیت و وضعیت اشخاص به عنوان اولین استثنای موضوعی یاد می کند. مطابق این بند: «مسایل شامل وضعیت و اهلیت قانونی اشخاص حقیقی بدون لطمه به مفاد ماده ۱۳ از قلمرو این قانون خارج است». از سوی دیگر ماده ۱۳ مقرر می دارد اگر دو شخص حقیقی در کشور واحد ساکن باشند و هر دو مطابق قانون آن کشور واجد اهلیت باشند فرد زمانی می تواند به عدم اهلیت خود مطابق قانون کشور دیگر استناد نماید که طرف دیگر در زمان انعقاد قرارداد از عدم اهلیت وی مطلع بوده یا بی اطلاعی او ناشی از اهمال خودش باشد.
این قاعده با هدف حمایت از طرفی که با این اعتقاد که قرارداد را با فردی که اهلیت کامل دارد منعقد می کند و پس ازانغقاد قرارداد با فردی که فاقد اهلیت است مواجه می شود به وجود آمده است.
به این ترتیب وجود چند نکته قابل توجه است:
در مقرره تعریفی از اهلیت وجود ندارد بنا بر این مطابق اصول، توصیف این امر به وسیله قانون کشور مقر دادگاه صورت می گیرد (لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۴۴).
کنوانسیون روم ۱۹۸۰ موضوع اهلیت را تنها در خصوص اشخاص حقیقی مطرح نموده بود. در مقرره نیز به تبعیت از کنوانسیون این بحث به اشخاص حقیقی اختصاص داده شده است. به دلیل وجود اختلاف در زمینه اهلیت اشخاص حقوقی و شرایط آن در نظام های حقوقی مختلف، این امرکه ماده ی ۱۳ نسبت به اشخاص حقوقی نیز اعمال می گردد یا خیر به قواعد حقوق بین الملل خصوصی هر کشور باز می گردد (Garcimartin, 2008: 36).
در فرض مطروحه طرفین باید ساکن کشور واحد باشند. در غیر این صورت آنان مشمول استثنا شده و قواعد مقرره رم یک در مورد آنها حاکم نخواهد بود.
ب: تعهدات ناشی از روابط خانوادگی و مقررات حاکم بر رژیم اموال دوران زناشویی، ارث و وصیت:
تعهدات ناشی از روابط خانوادگی و مقررات حاکم بر رژیم اموال دوران زناشویی، ارث و وصیت نکاح و آثار مربوط به آن در شقوق ب و ج ماده ی۱ مقرره به عنوان استثنا ذکر شده اند. بدیهی است روابط خانوادگی به دلیل اختلاف بنیادین با موضوعات تجاری، در این قلمرو جایی ندارد. ماده ی ۱ مقرره بروکسل نیز با اعتقاد به غیر تجاری بودن امور خانوادگی، آن را مستثنی ساخته است. مقرره رم یک به درستی این دسته از روابط را استثنا نموده است چرا که این روابط عمدتا ریشه در حقوق خانواده دارد. به نظرمی رسد وجود چار چوب های اخلاقی که رکن زندگی خانوادگی را تشکیل می دهد باعث خودداری مقرره رم یک از دخالت در امور مربوط به آن بوده است.
پ: تعهدات ناشی از اسناد قابل معامله
استثنای دیگری که در مقرره رم یک تعیین شده است در زمینه اسناد تجاری قابل معامله می باشد. مقرره از سه سند چک، برات و سفته به صراحت نام برده و دلیل استثنا شدن آن ها را ویژگی قابل معامله بودنشان دانسته است. به این ترتیب، تفسیر عبارت «سایر اسنادی که از این ویژگی برخوردار هستند» در عمل ایجاد اشکال می نماید.
سه فقره اسناد قابل معامله ی مذکور نظر به کنوانسیون ها ی مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ و ۱۹ مارس ۱۹۳۱ژنو از کلیه ی جهات از شمول مقرره ی رم یک خارج شده اند (لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۱۰).
گرچه تفسیر این بند در عمل با دشواری هایی رو به روست اما مقرره رم یک به الفاظ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ در این زمینه هم چنان پایبند است. دشواری تفسیر از آن جا دیده می شود که به عنوان مثال آیا ضمانت نامه ها یا بارنامه ها از این ویژگی بر خوردار هستند؟ برخی حقوق دانان معتقدند در تفسیر این ماده جهت تعیین نوع این اسناد، می توان از طریق قواعد حقوق بین الملل کشور مقر دادگاه اقدام نمود. ضمن آن که بسیاری از کشور های اروپایی، عضو کنوانسیون های ژنو در زمینه حل تعارض قوانین در خصوص چک،برات و سفته هستند و این امر به تفسیر این بند کمک شایانی خواهد نمود (امیرمعزی، ۱۳۹۱: ۷۶).
ت: موافقت نامه داوری و موافقت نامه انتخاب دادگاه
این بند از مقرره همانند مواد ۲ و ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و ماده ی ۲۳ مقرره بروکسل یک در زمینه داوری و نیز کنوانسیون های ۱۹۲۷ در مورد اجرای احکام داوری خارجی وکنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، به منظور یک پارچه سازی قواعد حل تعارض قوانین پیش بینی شده است (لاگارد،۱۳۷۵: ۳۱۰).
ث: مسائل تحت حکومت حقوق شرکت ها
مطابق شق (و) بند ۲ ماده ۱: «مسائل تحت حکومت حقوق شرکت ها یا سایر مجامع …، اهلیت قانونی، ثبت، انحلال، عملکرد و مسئولیت اعضا و کارکنان و ارگان های آن در قبال دیون شرکت یا انجمن یا شخص حقوقی» از شمول مقرره رم یک خارج است. نحوه تدوین این بند به نحوی است که برخی ابهامات را به ذهن متبادر نموده و نمی تواند پاسخ گو باشد. به عنوان مثال، اگر شرکتی به صورت عملی تشکیل گردد و اقدام به انعقاد قرارداد نماید آیا در صورت بروز اختلاف میان طرفین تعارض موجود تحت شمول کنوانسیون قرار می گیرد یا خیر؟
ج: نمایندگی و تعهد اشخاص ثالث
شق (ز) بند ۲ ماده ی ۱ مقرر می دارد: «این مساله که آیا نماینده می تواند برای شخص اصیل تعهد ایجاد کند یا خیر یا ارگان داخلی می تواند شرکت یا سایر اشخاص حقوقی اعم از تشکیل یافته یا تشکیل نیافته را در مقابل اشخاص ثالث متهد سازد یا نه» از قلمرو مقرره خارج است. بیشتر استثنائات مقرره رم یک می تواند به وضوح توجیه گردد. با این حال، استثنای مربوط به اختیارات نمایندگی نسبتا نا امید کننده تر است. بخش مهمی از معاملات تجاری بین المللی از طریق مذاکرات نمایندگان صورت می گیرد، اگر مقرره این موضوع راشفاف سازی می نمود بیشتر مفید فایده می بود (Behr, 2011: 239-240).
چ: تراست
«تراست» یک نهاد در حقوق کامن لا و به معنای تعهد منصفانه‌ای است که متعهد را ملزم می‌کند تا از مالی که تحت نظارت و کنترل اوست، در جهت انتفاع افرادی که ذی‌نفع نامیده می‌شوند و خودش نیز ممکن است یکی از آن‌ها باشد، استفاده نماید (Sukhninder, 2001: 149). این تعریف شباهت بسیاری با عنوان وقف در حقوق ایران دارد. با این حال نمی توان این دو نهاد را بر یکدیگر منطبق نمود. تراست عبارت از رابطه‌ای است که از این طریق مالک، مالکیت مالش را به نفع بعضی از اشخاص که خود نیز ممکن است از آن‌ها باشد یا برای اهدافی که مورد تأیید قانون باشد نگاه می‌دارد. در این صورت منافع حاصله از مال، به منتفعان یا سایر افراد ذی‌نفع تعلق خواهد گرفت ( باکر و بودفیلد، ۱۳۸۷: ش.۴۱۷). به این ترتیب خود مال از ملکیت مالک خارج نخواهد شد.
طبق بند ح از بند ۲ ماده ۱ مقرره رم یک انعقاد و شکل گیری تراست و روابط مصالح (تراست)، متولی تراست و ذینفع تراست از شمول مقرره رم یک خارج است. به این ترتیب از تمایل برخی دادگاه ها که تراست را در گروه قراردادها طبقه بندی می کنند اجتناب خواهد شد.
ح: تعهدات ناشی از معاملات پیش از انعقاد
مقرره رم یک «تعهدات پیش قراردادی» را به صراحت از شمول خویش خارج کرده است؛ اما ضروری است مشخص شود که چه چیز و تا چه حد به عنوان روابط پیش قراردادی تعریف می شود. منظور از روابط پیش قراردادی مجموعه مذاکرات و مکاتباتی است که بین طرفین جهت انعقاد قرارداد آتی صورت می پذیرد. به عنوان مثال یک تاجر ایرانی تصمیم به انعقاد قراردادی در خصوص فروش ۱۰۰ تن برنج به یک تاجر انگلیسی دارد. در این راستا این دو تاجر شروع به مکاتباتی در خصوص نحوه ی حمل و نقل، نحوه و زمان تحویل و سایر شرایط انعقاد قرارداد می کنند. فراتر از این مرحله می توان حالتی را متصور شد که جهت حصول اطمینان تاجر ایرانی، طرف انگلیسی مبلغی را به عنوان بیعانه به او می پردازد. این حالت مشابه قول نامه در بیع بوده که فرد به موجب قراردادی که پیش از قرارداد اصلی منعقد می نماید؛ تعهداتی را به عهده می گیرد. از نظر مقرره چنین تعهداتی از دایره شمول حاکمیت آن خارج است. برخی معتقدند دلیل استثنا شدن این امر ، آن است که قبلا در ماده ی ۱۲ مقرره رم دو در مورد قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی (۲۰۰۷) این تعهدات پوشش داده شده بود. بنابراین به منظور جلوگیری ازتعارض دو متن در مقرره رم یک این موضوع استثنا شده است. در مقابل برخی بر این باور هستند که در هر حال از آن جا که چنین روابطی می تواند دارای ماهیت قراردادی نیز باشد نباید از مقرره رم یک استثنا گردد. اعمال مقرره رم ۲ بر چنین مواردی می تواند نتایج ضد و نقیض و غیر قابل پیش بینی به بار آورد. دادگاه ها و در صدر آن دادگاه انصاف اروپا دارای موقعیت بهتری جهت تعیین حدود نوع قراردادی و یا غیر قراردادی بودن این گونه تعهدات دو جانبه است (Max Plank Institute, 2009: 234).
به این ترتیب مقرره رم یک تصویب گردید و قلمرو آن در حیطه های مختلف مشخص شد. با بررسی این مسائل می توان حیطه ی مباحث را گسترده تر نموده و مباحث ماهوی تر از جمله نقش اراده و نحوه ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ها در شرایط مختلف بررسی گردد. این امر به فصل های بعد موکول گردیده است.
فصل دوم:
انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده
زمانی که طرفین قراردادی را منعقد می کنند احتمال بروز اختلاف در آینده را باید مد نظر قرار داد. اما این دعاوی در صحنه ی بین المللی مجال بیشتری جهت بروز می یابد. تفاوت قوانین میان کشورها و عدم آگاهی اشخاص نسبت به آن بر احتمال اقامه دعوای آتی دامن می زند.
مقرره ی رم یک این امکان را به طرفین قراردادی داده است که بتوانند قانون حاکم بر قرارداد را با استفاده از اصل حاکمیت اراده انتخاب نمایند. بنابراین ضروری است به منظور بررسی قانون حاکم بر قرارداد با اصل حاکمیت اراده آشنا شده و جایگاه آن در مقرره مشخص گردد و سپس محدودیت ها ی این اصل بررسی شود. بر همین اساس، در این فصل مباحثی به این موضوعات اختصاص داده شده است.
مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن
پیش از این بیان گردید مقرره رم یک از دو جنبه برخوردار است. از یک سو، می تواند با قابلیت جهان شمولی خود بر قرارداد های واقع میان کشورهای غیر عضو حاکم شود و از سوی دیگر، این مقرره در بین اعضای خود به طریق اولی حاکم است. به این ترتیب طرفین باید امکان انتخاب این مقرره را به عنوان قانون حاکم داشته باشند .
به عنوان مثال سه تاجر از سه کشور متفاوت آلمان، ایران و برزیل اقدام به انعقاد قراردادی جهت تهیه و عرضه ی کالایی خاص می نمایند. یکی از این سه طرف قرارداد از انجام تعهدات خویش امتناع می ورزد و دو طرف دیگر اقدام به طرح دعوا می نمایند، کدام قانون حاکم بر دعوا خواهد بود؟ آیا طرفین حق انتخاب قوانین مقرره را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد درمرحله نخست و یا پس ازآن دارند؟ آیا می توان تنها تعهدات مربوط به کشور آلمان را تحت شمول قوانین آن کشور قرار داد و نسبت به سایر کشورها نیز قواعد مربوط به خودشان را اعمال کرد؟ پاسخ به سوالات فوق نیازمند بررسی این امر است که محدوده ی آزادی اراده طرفین قرارداد تا چه میزان گسترده است؟ آیا این اراده مطلق است یا محدودیت هایی بر آن حاکم است؟ به چنین سوالاتی در این فصل پاسخ داده خواهد شد.
گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا
یکی از بنیان های نظام تعارض قوانین در موضوعات تعهدات قراردادی، آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال است. در تعهدات قراردادی اراده ی افراد نقش اول را بازی می کند. اغلب کشورها آزادی انتخاب قانون مد نظر طرفین را تصریح نموده اند. از جمله دیوان عالی کشور فرانسه در رأیی قانون حاکم بر قرارداد ها را چه در مورد تشکیل و چه در مورد آثار و شرایط آن قانونی دانسته است که طرفین تعیین کرده اند (Mayer & Heuze, 2007: 523). این رای به تبع ماده ی ۱۱۳۴ قانون آن کشور است که مقرر می دارد: « قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده باشند برای طرفین به منزله ی قانون هستند» ( صفایی، ۱۳۸۴: ۱۸). دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در پرونده ای این اصل را به رسمیت شناخته است (Mills, 2009: 325). هم چنین انستیتوی حقوق بین الملل نیز «اصل حاکمیت اراده» را « از اصول مبنایی حقوق بین الملل خصوصی» معرفی نموده است.
بند نخست: حاکمیت اراده
در مورد پیشینه ی این اصل نظریات متفاوتی وجود دارد. به نظر می رسد پیش از ورود این اصل به مباحث علمی، در رویه ی عملی داد و ستد های تجار ایتالیایی از آن استفاده می شده است. دلیل این امر وجود حاکمیت نظام های قضایی متفاوت بر شهر های آن زمان ایتالیا بود (Zhang, 2009: 11-12). وجود یک محل نشان گر آن بوده است که طرفین به طور ضمنی به اجرای قانون آن محل رضایت داشته اند و این امر نخستین گام در پیمودن راهی است که سرانجام به پذیرفتن قاعده آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادها منتهی گردید (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۳۶). با این وجود برخی معتقدند این اصل مربوط به زمان مصر باستان است اما هیچ دلیل محکمی به جز چند فرمان که زبان هر نوشته تعیین کننده ی دادگاه مرتبط با آن زبان بود در این مورد وجود ندارد (Symeonides, 2010: 1). بنابراین پیدایش این اصل مربوط به بعد از زمان شکل گیری حقوق بین الملل خصوصی بوده است (Nygh, 1999: 3).
بارتلوس پدر حقوق بین الملل خصوصی و اولین کسی بود که تعارض قوانین را به صورت قاعده مند در آورد و روابط حقوقی را تحت حاکمیت قانون خاصی پیش برد (Fawcett, 2008: 18). با این حال بسیاری دومولن را عامل به وجود آورنده ی اصل حاکمیت اراده می دانند (Zhang, 2006: 516). وی نظر خود را این گونه اظهار نمود که چون قرارداد مخلوق اراده ی طرفین است لذا منطق حقوقی ایجاب میکند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند (الماسی، ۱۳۸۵: ۲۰۵). پس از دومولن افراد دیگری هم چون هابر و مانچینی نیز از این اصل در ارائه ی نظرات خود بهره جسته و باعث بسط آن شدند. مفهوم اصل حاکمیت اراده که در قرن ۱۶ میلادی ترویج شده و به مرور تبدیل به قاعده ی حاکم بر قرارداد شد(Loussouarn & Bourel, 1988: 262)؛ در نیمه ی دوم قرن بیستم بیشتر توسعه پیدا کرد (Boer, 2007: 19) و قلمرو موضوعی آن گسترش یافت. این اصل، یک اصل عام و بسیار گسترده بوده و بر کلیه ی اعمال حقوقی ناشی از اراده حاکمیت می یابد. شاید عام ترین اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی زمان حاضر این اصل باشد (Weintraub, 1984: 243).
اصل آزادی قراردادی که از نتایج اصل حاکمیت اراده است تعریف بسیار نزدیکی با این اصل دارد؛ تا حدی که گاهی نویسندگان تمایزی در تعریف این دو اصل قائل نمی شوند. در حقیقت اصل آزادی قراردادی باید به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده شناخته شود. طبق این اصل افراد در انعقاد قرارداد های دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی تواند در این باره هیچ گونه محدودیتی بر اراده ی انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ۱۸). در واقع هر کس می تواند به اراده ی خود تعهدات و قرارداد های الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجرا است و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند (پاشاصالح، ۱۳۷۵: ۲۶۲). بنا بر این جز در مواردی که قانون منعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده ی اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان های آن ها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۱۴۴).
از نظر برخی حقوق دانان مبنای اصل حاکمیت اراده وابسته به قرارداد است به این معنا که قرارداد با اراده ی طرفین به وجود می آید و قانون گذار توافق بر ارکان قرارداد را به عنوان یک ساختار کلی به رسمیت می شناسد. به طریق اولی شرط انتخاب قانون حاکم که یکی از اجزای آن قرارداد است نیز معتبر خواهد بود. پس همان طور که اصل قرارداد با ارده ی طرفین ایجاد می شود، محتوای آن نیز با اراده ی طرفین تعیین می گردد (شریعت باقری، ۱۳۹۱: ۱۰۱).
اهمیت اصل حاکمیت اراده از چند جهت مشخص می شود. نخست آن که یکی از اهداف اساسی در نظام تعارض قوانین جلوگیری از حاکمیت قانونی است که طرفین قصد اعمال آن را نداشته اند و حاکمیت اراده این هدف را محقق می سازد.
دومین هدفی که به واسطه ی اصل حاکمیت اراده قابل دست یابی است احترام به شخصیت و قصد طرفین است. در یک قرارداد دو طرف بیش از هر کس دیگری به سهولت و رفاه خود می اندیشند و دخالت در امور آن باعث می گردد تا طرفین متحمل دشواری ها یا هزینه هایی گردند که سزاوار آن نیستند. در واقع طرفین با انتخاب عاقلانه ی خود و با توجه به اطلاعاتی که از نیاز های خود دارند و با اعتقاد به بهبود وضعیت خود حاضر به انعقاد یک قرارداد می شوند (Ruhl, 2007: 139). بنابراین طرفین همواره این موضوع را که کدام قانون بیشترین حمایت از منافع آن ها را در بر دارد مد نظر قرار می دهند (Graziano, 2009: 3). به علاوه نباید فراموش نمود که حقوق بین الملل خصوصی جنبه ی حمایت ازحقوق اشخاص را بیش از منافع دولت ها در نظر می گیرد. از دیدگاه حقوقی نیز منافع مشروع افراد نیازمند قواعد حل تعارضی است که اطمینان، قابل پیش بینی بودن و یکسان سازی نتایج را محقق سازد ( Zhang, 2006: 553).
با این حال انتقاداتی نیز نسبت به اصل حاکمیت اراده عنوان شده است. از جمله برخی معتقدند حاکمیت اراده در مورد انتخاب قانون حاکم، تقلب نسبت به قانون راتسهیل می کند. به علاوه قانون باید تعیین کننده ی رابطه ی طرفین باشد و اگر طرفین بخواهند قانون تعیین کنند منجر به دور منطقی خواهد شد (الماسی، ۱۳۸۵: ۲۰۵).
به نظر می رسد چنین ایراداتی مردود است. در مورد ایراد نخست باید گفت که مقرره به این امر توجه نموده و همان طور که در مباحث آتی بیان خواهد شد با وضع قواعدی از جمله بی اعتبار ساختن توافق طرفین در فرض تقلب نسبت به قانون مانع این امر می شود. در مورد ایراد نظری بیان شده نیز زمانی که قانون اصل حاکمیت اراده را به رسمیت شناخته است، این امر به آن معنا است که انتخاب قانون توسط طرفین در حکم قانون است و این امر خدشه ای به قانون وارد نمی سازد. در موارد زیادی طرفین بر شرایط و اوضاع و احوال قرار داد خود بیشتر واقف هستند و قانون فاقد قدرت پیش بینی کلیه ی شرایط است و عملا حذف اراده ی طرفین از قرارداد ممکن نیست.
بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک
قرارداد های منعقده تحت حکومت مقرره ی رم یک همانند کنوانسیون روم، حقوق داخلی کشورهای عضو و نظام حقوقی اغلب کشور های دنیا در وهله ی اول تحت حاکمیت قانون منتخب توسط طرفین است. چنان که بند ۱۱ دیباچه ی مقرره ذکر نموده است: «آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بایستی به عنوان یکی از محور های سیستم قواعد حل تعارض قوانین راجع به تعهدات قراردادی مد نظر قرارداده شود». بنا براین به طرفین حداکثر آزادی برای اعمال آن چه مد نظر دارند داده شده است. هر چند حاکمیت اراده ناشی از اعتبار توافق است اما شناسایی حاکمیت اراده در مقرره از آن جهت ضروری است که این امر را به رسمیت بشناسد.
قانون منتخب توسط طرفین بر موضوعاتی مانند تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، مرور زمان و محدودیت های اجرا، نتایج نقض تعهدات یا بطلان قرارداد حاکم می شود. به علاوه، در ارتباط با موضوع وجود یا اعتبار قرارداد و شرایط آن، مقتضیات شکلی، اهلیت اشخاص و بار اثبات، مقرره به طرفین اجازه ی قبول سایر نظام های حقوقی را می دهد.
حقوق قرارداد ها اغلب مرتبط با طرفین است و از این رو امری خصوصی و وابسته به سلیقه های دو طرف بوده و به طور کلی نیازی به محدودیت حاکمیت اراده نیست. این عدم محدودیت انتخاب قانون توسط طرفین به طور قابل توجهی در اهداف کلی مقرره به منظور ایجاد اطمینان و قابل پیش بینی بودن قانون حاکم بر قرارداد ذکر شده است. بند ۱۶ دیباچه بر همین اساس تنظیم گشته است.
در واقع بر خلاف برخی نظام های حقوقی هم چون آمریکا، زمانی که طرفین قانونی را انتخاب می کنند، مطابق مقرره ی رم یک می توانند از همان آغاز این اطمینان را داشته باشند که این قانون بر قرارداد آن ها اعمال می گردد.
بنا بر این با وجود اختلاف نظر مولفان در مورد اصل حاکمیت اراده، ظاهراٌ نمی توان حق متعاملین در تعیین قانون صلاحیت دار حاکم بر قرارداد را مورد تردید قرار داد. آن چه مورد بحث است حدود اعمال این اختیار است (نصیری، ۱۳۸۳: ۹۰). وجود اصل حاکمیت اراده بی حد و مرز نیست و محدودیت هایی نسبت به آن وجود دارد که در بخش های بعد و پس از معرفی انواع روش های انتخاب قانون حاکم به آن ها پرداخته خواهد شد.
بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران
در حقوق ایران موادی به اصل حاکمیت اراده اشاره نموده است که از جمله ی آن ها می توان به ماده ی ۱۰ قانون مدنی در زمینه ی آزادی قراردادی و ماده ی ۹۶۸ همان قانون در خصوص اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین المللی اشاره نمود. با تصویب ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی نیز گرایش قانون گذار ایران به سمت پذیرش این اصل بیشتر نمود می یابد؛ با این وجود ابهامات مربوط به امری یا تخییری بودن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی هم چنان پا بر جا است.
مطابق ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگر قرارداده باشند».
این ماده که تنها قاعده ی حل تعارض تعهدات قراردادی است سبب ارائه ی دو تفسیر مختلف شده است.
قائلین به نظریه ی امری بودن ماده ی ۹۶۸ معتقدند مفاد این ماده در مورد قرارداد های منعقده در ایران به اجبار اجرا می شود مگر تحت شرایط استثنایی ذکر شده در بخش پایانی آن که به طرفین اجازه می دهد تا طرفین به شرط این که از اتباع خارجی باشند بتوانند از حاکمیت اراده برخوردار شوند (شهیدی، ۱۳۷۶: ۳۴ و جنیدی، ۱۳۷۸: ۲۷۷).
عمده ترین ادله ی مورد استفاده برای اثبات نظریه ی فوق شامل موارد قاعده ی احراز نظر مقنن، اصل حاکمیت دولت ها و ظاهر عبارت ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی است.
در مقابل نظریه ی امری بودن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی، تفسیری وجود دارد که این ماده را تخییری قلمداد می کند و از دکترین، گرایشات قانون گذار، مصالح تجاری و اقتصادی، اصل تبعیت قاعده ی حل تعارض از قاعده ی ماهوی و رویه ی قضایی جهت تقویت نظر خویش بهره می جوید.
بر هر دو نظر نقد های متعددی در راستای تایید یا رد آن ها وارد شده است با این حال به نظر می رسد تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و به خصوص ماده ی ۲۷ آن نشان گر تمایل قانون گذار به تبعیت از نظر تخییری بودن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی باشد. با این وجود این ماده هم چنان مبهم است و ضروری است جهت به روز رسانی آن و حفظ مصالح اقتصادی در قرارداد های بین المللی تجاری اقدامی صورت گیرد.
گفتار دوم: شکل انتخاب قانون
همان گونه که ذکر گردید ماده ی ۳ مقرره، حاکمیت اراده را به رسمیت می شناسد. مطابق این ماده: «قرارداد تابع قانونی است که طرفین انتخاب می کنند….». این ماده منعبث از رویکرد اتحادیه اروپا در به رسمیت شناختن اراده طرفین توسط قضات و داورن کشور های عضو جامعه اروپایی است (مافی و کاویار، ۱۳۹۲: ۱۶۱). به این ترتیب، طرفین برای انتخاب قانون قابل اعمال برقراردادهایشان آزادند و نیازمند هیچ ارتباطی بین قانون انتخاب شده و رابطه قراردادی نیستند. بنابر این طرفین از اصل انتخاب نا محدود قانون از نظر زمانی و نوع قانون تبعیت می کنند.
سیستم های حقوقی ملی و عهد نامه ها و اسناد بین المللی که اصل استقلال اراده را پذیرفته اند چگونگی انتخاب قانون را هم مشخص می کنند (نیکبخت،۱۳۷۷: ۱۸۵). انتخاب قانون قابل اعمال می تواند به دو شکل صورت گیرد. یا طرفین به صورت صریح قراردادشان را تابع قانونی می نمایند و یا با قصد ضمنی به وسیله تعیین شرط در موردی خاص یا سایر اوضاع و احوال می توان به قصدشان جهت تعیین قانون حاکم پی برد.
بند نخست: انتخاب صریح
ساده ترین و شفاف ترین روش برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین «انتخاب صریح» قانون مورد نظر آن ها است. این نحوه از انتخاب می تواند کتبی یا شفاهی باشد. از آن جا که اجباری برای انتخاب قانون حاکم وجود ندارد انتخاب شفاهی نیز معتبر است هر چند در عمل و جهت اثبات با دشواری هایی رو به رو خواهد بود.
با این وجود مقرره ی رم یک تا زمانی که قصد طرفین از انتخابشان واضح باشد مانع انتخاب صریح شفاهی نمی شود. این مقرره حتی طرفین را ملزم نمی نماید که همواره به طور صریح قانون را انتخاب کنند (Magagni, 1989; 17وJuenger, 1993: 213 ). در انتخاب صریح طرفین قصد خود را به صراحت بیان می کنند و دادگاه رسیدگی کننده به این انتخاب در اعمال قانون حاکم توجه می کند.
بند دوم: انتخاب ضمنی
«انتخاب ضمنی» در عمل نظر به موردی دارد که یک انتخاب حقیقی توسط طرفین وجود دارد اما این انتخاب با کلمات و بیان صریح مشخص نگردیده است و بند انتخاب قانون در قرارداد مشهود نیست (نیکبخت، ۱۳۷۷: ۱۹۰). این یک روش عملی مرسوم در نظام های حقوقی است که در کنوانسیون روم ۱۹۸۰ نیز به آن اشاره شده است. گاه طرفین بدون تعیین شرطی صریح قصد انتخاب قانونی خاص جهت حکومت بر قراردادشان را دارند که آن را میتوان از «اوضاع و احوال و شرایط قرارداد» درک نمود. در این موارد دادگاه با توجه به برخی عوامل مانند موقعیت حاکم بر قرارداد، شروط قراردادی یا اوضاع و احوال به این نتیجه میرسند که طرفین به طور ضمنی قانون حاکم را معین کردهاند (Collier, 2004: 194). به عنوان مثال وجود بیمه نامه ی لویدز یا فرمهای استاندارد، نشانگر قصد طرفین بر اجرای قانون حاکم است. مثال دیگر در این زمینه انتخاب دادگاه صالح به صورت ضمن عقد است که طرفین طبق آن به طور ضمنی میپذیرند قانون کشور مقر دادگاه نیز بر قراردادشان حاکم باشد (نیکبخت، ۱۳۷۷: ۱۹۳). به این ترتیب، دادگاه سعی میکند به وسیلهی بند خاصی از قرارداد در یابد طرفین قانونی را انتخاب کردهاند یا خیر؟ مثلاً آیا انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی حقیقتا به معنای انتخاب قانون مقر دادگاه است؟
انتخاب قانون حاکم نباید با انتخاب دادگاه اشتباه گرفته شود. انتخاب قانون حاکم، اشاره به قانون منتخبی دارد که بر تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد حاکم می شود اما منظور از انتخاب دادگاه، تعیین دادگاهی است که مرجع حل وفصل هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد می باشد.
بند ۱۲ دیباچه ی مقرره به طور خاص به یکی از شروط قرارداد ارجاع داده است که در گذشته اغلب انتخاب ضمنی با «دلایل منطقی» محسوب می شد. این بند اکنون مقرر نموده است که شرط انتخاب منحصر دادگاه یکی از عواملی است که به روشنی نمایان گر انتخاب قانون است. بیشتر دادگاه ها به طور خودکار در مواجهه با بند مربوط به انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا، آن را انتخاب ضمنی قانون مقر دادگاه قلمداد می کنند. عبارت معروفی که در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد نیز نشان گر همین امر است و مطابق آن «کسی که دادگاه را انتخاب می کند، قانون دادگاه را انتخاب کرده است» (Behr, 2001: 243).
با این حال به نظر می رسد ممکن ترین حالتی که انتخاب ضمنی قانون تلقی می شود فرضی است که طرفین با آگاهی نسبت به قوانین حل تعارض و قانون ماهوی حاکم بر یک دادگاه در صورت انتخاب آن، دادگاه مناسب را انتخاب نمایند و ضمن قرارداد شرط انتخاب قانون داداگاه را درج نمایند تا قصد حقیقی آن ها از انتخاب دادگاه مشخص شود. در هر حال این امر تنها یکی از عناصر مرتبط با قصد طرفین در انتخاب ضمنی قانون حاکم تلقی می شود و تنها عامل منحصر نیست.
در حال حاضر رویهی قضایی دادگاههای اروپا بررسی زبان، سبک، فرم قراردادها، تابعیت یا حتی اقامتگاه طرفین را نوعی تشخیص انتخاب ضمنی تلقی می نمایند (O’Brein, 1999: 311-312). باید توجه نمود هر چند دادگاه ها می توانند از هر مدرک قابل قبولی در پرونده های حقوقی که نشان گر انتخاب ضمنی طرفین باشد به عنوان وسیله ای آسان برای ارجاع به حقوق داخلی کشور مقر دادگاه استفاده کنند و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نمایند اما این امر تصمیمات مبهم طرفین را پوشش نمی دهد. بنابراین دادگاه ها وقتی می توانند انتخاب ضمنی را از اوضاع و احوال پرونده یا قرارداد مفروض بدارند که طرفین یا حداقل یکی از آن ها در زمان تنظیم قرارداد قصد انتخاب قانون دیگری را به عنوان قانون حاکم نداشته باشد.
به منظور کاهش چنین فروض ناخواسته یا نامناسبی در مورد انتخاب ضمنی قانون، کنوانسیون روم مقرر می داشت که انتخاب باید با «دلایل منطقی» تعیین شود؛ اکنون مقرره رم یک به جای عبارت دلایل منطقی در بند ۱ ماده ی ۳ از اصطلاح «به طور شفاف» استفاده نموده است. مطابق این بند، قاضی میتواند تنها آن دسته انتخابهای ضمنی را بپذیرد که به روشنی به وسیلهی شروط قراردادی یا شرایط حاکم در هر مورد بیان شده باشد (Garcimartin, 2008: 66).
آن چه بند ۱۲ دیباچه را به چالش می کشد و به نوعی مانع نیل به هدف آن در قوانین کشور های عضو است توجه به این واقعیت است که در فرضی که طرفین دادگاه صالح را انتخاب کرده اند و این امر منجر به انتخاب ضمنی قانون شده است، اگر دادگاه منتخب، دادگاه کشوری خارج از اتحادیه ی اروپا باشد منجر به اعمال قوانین کشوری غیر از اتحادیه ی اروپا می شود(Behr, 2001: 243).
به نظر می رسد این ایراد وارد نباشد. چرا که با توجه به آن چه پیش از این ذکر گردید؛ مقرره اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک امر بدیهی پذیرفته و به طرفین حق انتخاب هر قانونی را داده است که این امر می تواند شامل قوانین خارج از اتحادیه ی اروپا نیز باشد.
چنین تدبیری مطابق با موازین بین المللی نیز خواهد بود؛ چراکه در بسیاری از موارد این احتمال وجود دارد که طرفین عضو کشور های اتحادیه ی اروپا نباشند هر چند تحت مقرره ی رم یک معامله ای را منعقد نمایند، با قوانین خود آشنایی بیشتری داشته و علاقمند به اعمال آن دسته از قوانین بر قرارداد خود باشند. به عنوان مثال در فرضی که یکی از شعب یک شرکت ایرانی واقع در آلمان قراردادی با یک تاجر آلمانی تحت مقرره رم یک منعقد می کند تا کالاهایی را که تاجر آلمانی در انباری در برزیل دارد خریداری نموده و در تهران تحویل گیرد، بدیهی است تاجر ایرانی علاقمند است تا قانون ایران بر قرارداد حاکم شود تا هم از هزینه ها کاسته شود و هم اعمال و اجرای آسان تری را پیش رو داشته باشد؛ به خصوص آن که محل تحویل کالا نیز در ایران است. در این فرض اگر طرفین ضمن شرطی در قرارداد مرجع حل و فصل دعاوی ناشی از عدم تحویل کالا و موارد گمرکی و مالیاتی را دادگاه های ایران قرار دهند، قانون ایران نیز به طور ضمنی پذیرفته شده و اعمال می گردد.
با مشخص شدن مفهو آزادی اراده و انواع آن، باید به این سوال پاسخ گفت که آیا آزادی اراده با انعقاد قرارداد پایان می پذیرد و طرفین پس از امضای قرارداد دیگر حق هیچ نوع دخل و تصرفی در قرارداد با استفاده از آزادی اراده ندارند و یا اصل حاکمیت اراده پس از انعقاد قرارداد نیز از بین نرفته و امکان تغییراتی را به طرفین می دهد؟ این اصل چه حقوقی را برای طرفین قائل شده است؟ در گفتار های آتی به موضوعات مزبور پرداخته خواهد شد.
گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم
بر خلاف آن چه ممکن است در بادی امر به ذهن خطور کند با امضای قرارداد قدرت اصل حاکمیت اراده به پایان نمی رسد بلکه طرفین حتی پس از انتخاب قانون قابل اعمال و امضای قرارداد می توانند از حقوقی که مقرره به آن ها اعطا نموده استفاده نمایند و تغییراتی در قرارداد ایجاد کنند از جمله ی این حقوق، اختیار تجزیه قرارداد یا تغییر قانون حاکم است که از این بین تجزیه ی قرارداد می تواند حین تنظیم سند یا پس از آن نیز باشد. این گفتار به این تغییرات اختصاص داده خواهد شد.
بند نخست: تجزیه قانون حاکم
«تجزیهی قانون قابل اعمال برقرارداد» به معنی حاکم کردن چند قانون بر بخشهای مختلف یک قرارداد است (امیر معزی، ۱۳۹۱: ۱۶۷). اصطلاح تجزیه ی قانون قابل اعمال متفاوت از مفهوم تجزیه ی قراردادی است هر چند این دو اصطلاح به نوعی با یک دیگر مرتبط هستند. در هیچ یک از مقرره ها و کنوانسیون ها مفهوم تجزیه ی قراردادی تعریف نشده است اما برخی فرهنگ های لغات آن را چنین تعریف کرده اند: «قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخش ها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتا یا به موجب قصد طرفین، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند» (Campbell, 1983: 714).
کشور های مختلف نسبت به تجزیه ی قراردادی روی کرد های متفاوتی دارند. به عنوان مثال در حقوق ایران در مورد تجزیه ی قراردادی صراحتی وجود نداشته و منجر به بروز اختلافاتی در این امر شده است تا حدی که برخی به تجزیه ناپذیری عقود معتقد شده اند (سلجوقی، ۱۳۸۰، ۷۰)، هر چند اغلب نویسندگان به وجود این امر در حقوق داخلی نیز معتقدند و مقالاتی در باب اثبات این امر به رشته ی تحریر در آورده اند (میرزا نژاد جویباری، ۱۳۸۲، ۲۸۵-۳۳۰). با این حال در حقوق بسیاری از کشور ها و برخی اسناد مهم بین المللی راجع به قرارداد ها از جمله حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تجزیه ی قرارداد پذیرفته شده است. مبنای تجزیه پذیری قرارداد در وهله ی اول حاکمیت اراده ی طرفین است. به عنوان مثال در حقوق انگلستان یکی از شرایط مهم تجزیه ی قرارداد توجه به قصد طرفین است به نحوی که با تجزیه ی قرارداد به قصد اصلی طرفین لطمه ای وارد نشود (Treitel, 1999: 48 & Upex, 2004: 245 & chitty, 1977: 495).
معمولا انتخاب قانون توسط طرفین به طور کلی و نسبت به تمام موارد قرارداد و موضوعات آن صورت می گیرد. این که به وسیله ی تجزیه ی قرارداد به طرفین اجازه داده شود انتخاب نا مناسب یا کاملا بدی داشته باشند نشان گر عملکرد ضعیف آزادی اراده در انتخاب قانون است و به معنای رد اصل تجزیه قانون قابل اعمال نیست.
در واقع در قرارداد ها اراده ی طرفین بر حفظ قرارداد تا حدی ممکن است و هر میزان از اجزای قرارداد که به انجام برسد همان مقدار از قرارداد مطابق اراده ی طرفین محقق می شود (صفایی، ۱۳۸۹، ۱۵۸). به این ترتیب اگر بتوان قرارداد را به بخش های مختلف تجزیه کرد حاکمیت قوانین مختلف بر هر بخش نیز معقول خواهد بود اما این حاکمیت قوانین مختلف نباید به قصد اصلی طرفین لطمه ای وارد کند (Richard, 1997: 287). این امر با عرف و عادت تجاری نیز منطبق است (Honnold, 1991: 500).
باید توجه نمود که اگر قرارداد قابل تجزیه باشد امکان تفکیک آن به بخش های مختلف و حکومت قوانین متفاوت بر آن بخش ها نیز بی معنا نخواهد بود اما این امر به معنای وجود بند های مختلف در یک قرارداد نیست. به عنوان مثال اگر قراردادی میان یک تاجر ایرانی و فرانسوی منعقد شود و طی آن تاجر فرانسوی تحویل ۵۰ بسته عطر فرانسوی اصیل را در قبال مبلغ معینی به عهده بگیرد طرفین می توانند قانون حاکم بر شرایط حمل و نقل را متفاوت از قانون مربوط به تحویل کالا و تعهدات مربوط به عیب و نقص کالا قرار دهند.
مقرره رم یک در مورد امکان تجزیهی قانون حاکم بر قرارداد در بخش اخیر بند ۱ مادهی ۳ اعلام میدارد: «طرفین قرارداد با انتخاب خود میتوانند قانونی را برای تمام قرارداد یا تنها بخشی از آن حاکم کنند». برخی چنین دریافتهاند که این ماده به طور مستقیم نمیتواند بیانگر تجزیهی قرارداد باشد چرا که نص ماده به صراحت به طرفین اجازه نمیدهد هر بخش را مشمول قانونی قراردهند بلکه آنها میتوانند قانون حاکم بر بخشی از قرارداد را تعیین کنند (Giuliano & Lagarde, 2004: 16) ولی در مورد سایر بخشهای قرارداد، بحثی به میان نیامده است.
به نظر میرسد در این حالت تجزیهی عملی اتفاق میافتد چون حتی در فرضی که طرفین در خصوص قانون قابل اعمال نسبت به سایر بخشهای قرارداد تصریحی ننموده باشند، فرض میشود قانونی انتخاب نشده و به کمک معیارهای عینی موجود در ماده ۴ ملزم به تعیین قانون حاکم برای سایر بخش ها بوده و به این ترتیب قرارداد تجزیه میشود (لاگارد، ۱۳۷۵: ۳۵۳).
به این ترتیب، برای تجزیه قرارداد و اعمال قانون حاکم بر بخشهای مختلف آن دو شرط لازم است:
قرارداد قابل تجزیه و تفکیک منطقی باشد به گونه ایی که یک موضوع واحد تحت حاکمیت چند قانون قرار نگیرد.
انتخاب قانون حاکم، ارتباطی هرچند جزئی با موضوع داشته باشد. زیرا قانون کاملاً بیارتباط امکان اجرا نخواهد داشت. به عنوان مثال، نمیتوان مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در موضوعی مانند اجاره اموال توسط یک تاجر به دیگری، به عنوان قانون منتخب انتخاب نمود. این شرط به دلیل ایراد ماهوی و عدم امکان اجرای عملی باطل است. تشخیص در خصوص این ارتباط با قاضی است.
بند دوم: تغییر قانون حاکم
این که طرفین یک قرارداد چه زمانی میتوانند قانون منتخب خود را جهت اعمال بر قرارداد بینالمللی مشخص نمایند موضوع بند۲ مادهی ۳ مقرره رم یک است. مطابق این ماده: «طرفین هر زمان که بخواهند…» می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. به این ترتیب، بنا بر این که چه زمانی قانون حاکم تعیین شود شیوهی تعیین متفاوت است.
امکان دارد طرفین در همان ابتدای قرارداد قانون منتخب خود را مشخص نمایند و این قانون تا پایان رابطهی قراردادی بر آن حاکم باشد یا بعد ها ضمن سندی جداگانه قانون حاکم تعیین و به قرارداد ضمیمه گردد. اگر طرفین بدواً قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب نمایند، میتوانند مطابق بند۲ مادهی ۳ پس از تعیین، آن را تغییر دهند اما چنین تغییری مطلق نخواهد بود؛ چرا که با تعیین قانون اولیه ممکن است حقوقی برای هر یک از طرفین به وجود آمده باشد که با تغییر قانون به رسمیت شناخته نشوند. مقرره رم یک با توجه به این امر پیش بینی نموده است که هرچند تغییر قانون منتخب توسط طرفین میسر است اما مانع از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمیشود.
مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده
روابط قراردادی حقوق بین الملل خصوصی به طور کلی بر مبنای حاکمیت اراده ی طرفین استوار است و وجود آزادی اراده نشانه ی احترام به شخصیت انسانی است به این معنا که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده ی اوست و قانون فقط باید جلوی تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تالی فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده ی فرد نگردد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۸). آزادی اراده بی حد و حصر نبوده و محدودیت ها یی بر آن حکومت می کند که باید رعایت شود. این محدودیت ها می تواند ناشی از تعارض با اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا ارزش های یک جامعه و یا به منظور کاهش ابهامات و اختلاف های موجود در یک موضوع خاص باشد. دو ماده ی ۹ و ۲۱ مقرره اساسی ترین محدودیت ها را بیان می کنند که شامل دو دسته ی نظم عمومی و مقررات امری برتر می شود.
مقرره رم یک با وضع این قوانین در مجموع سه هدف اصلی را در این راستا دنبال می کند:
در جایی که ضرورت ایجاب می نماید مانند حمایت از طرف ضعیف تر در قرارداد از نظم عمومی حمایت کند.
مقررات امری برتر را به منظور اعمال در کنار قانون حاکم وضع نماید.
بر اهداف سنتی نظم عمومی تکیه کند (Behr, 2011: 256).
در مواد مختلف مقرره از سه اصطلاح مقررات امری برتر، نظم عمومی و عبارت «مقررات قانونی که با توافق قابل عدول نیستند» (در مواد (۳)۳ ، (۴)۳ ، (۲)۶ ، (۱)۸ و (۵)۱۱ ) استفاده شده است. باید مشخص گردد این اصطلاحات چه تفاوتی با یک دیگر داشته و در کجا استفاده می شوند (Bonomi, 2008: 285 ).
گفتار نخست: مقررات امری حاکم
در مقرره رم یک نیز همانند کنوانسیون رم ۱۹۸۰ «قواعد الزام آور» به دو روش مختلف ارجاع داده شده است که در موقعیت های متفاوتی اعمال می شود و بدیهی است که نحوه ی اعمال نیز متفاوت است (Brocher, 2008: 1651). طبق ماده ی ۹ مقرره رم یک مقررات امری تعیین کننده عبارتند از: «مقرراتی که برای یک کشور به منظور حفظ منافع عمومی، از قبیل سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حیاتی و قاطع می باشد، تا چنان حدی که آن ها قابل اعمال بر مورد وضعیت های واقع در قلمروشان هستند، قطع نظر از قانونی که بر قرارداد حاکم می شود».
در این ماده تعریفی از مقررات امری برتر ارائه شده است که فقدان آن در کنوانسیون روم احساس می گردید و باعث شده بود اختلافاتی در خصوص تشخیص وجه تمایز میان دو اصطلاح «قواعد لازم الاجرا» و «قواعد الزام آور» به وجود آید. علاوه بر این به دلیل ابهامات موجود در ماده ی ۷ کنوانسیون روم، این کنوانسیون به کشور های عضو اجازه می داد تا با تخطی از مفاد آن در مورد قواعد آمره خارج از این ماده اعمال نظر نمایند و آلمان و بسیاری دیگر از کشور ها نیز چنین نمودند (Dickinson, 2007: 53).
در ماده ی ۹ مقرره بر خلاف ماده ی ۷ کنوانسیون روم، مثال هایی از قواعد آمره از جمله سازمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حیاتی بیان شده ولی آن را منحصر به این موارد ندانسته و به دادگاه ها این اجازه را می دهد تا آن چه بر اساس شرایط و قانون ملی هر کشور قاعده ی آمره فرض می شود تحت این ماده قابل اعمال باشد.
بر خلاف بند های ۳ و ۴ ماده ی ۳، ماده ی ۹ مقرره قواعد الزام آور را صرفا بر مبنای حقوق ملی یا حقوق اتحادیه ی اروپا قابل اعمال نمی داند بلکه تمرکز قواعد الزام آور بر کشور محل اجرا و دادگاه آن کشور است (Brand, 2011: 24) در هر حال اگر چند مکان برای اجرای تعهدات متفاوت وجود داشته باشد امکان اعمال قواعد آمره ی کشور های مختلف وجود خواهد داشت اما درهر حال این دسته از موانع به عنوان استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شوند.
این ماده تنها در مورد اصل حاکمیت اراده کاربرد ندارد بلکه چنین مقرراتی در موردی که قانون قابل اعمال انتخاب نشده نیز باید رعایت شود. برخی معتقدند نظم عمومی نیز به اندازه ی قواعد الزام آور قابل اجرا هستند و این امر ربطی به قانون منتخب ندارد (Behr,2011:242). بند های دوم و سوم ماده ی ۹ این امر را تایید می کنند. مطابق بند ۲ ماده ی ۹: «هیچ چیز در این قانون نمی تواند اعمال مقررات امری تعیین کننده در قانون مقر دادگاه را محدود کند».
طبق بند ۳ همان ماده: «به قواعد امری تعیین کننده (مقررات امری برتر) قانون کشوری بایستی ترتیب اثر داده شود که تعهدات ناشی از قرارداد در آن جا انجام می شود و یا انجام شده است، البته تا آن حد که قواعد امری مذکور اجرای قرارداد را غیر قانونی نداند…». به این ترتیب، مشاهده می شود منظور از این قواعد، قواعد کشور مقر دادگاه است و نه قانون حاکم برقرارداد. با این وجود این بند همچنان سوالات مربوط به لزوم رابطه ی عملی قرارداد با قواعد آمره قانون کشور مقر دادگاه که در بند ۱ ماده ی ۷ کنوانسیون روم ۱۹۸۰ وجود داشت را بی پاسخ گذاشته است (Erauw, 2004: 267).
البته باید توجه نمود مطابق بند ۴ ماده ی ۳، در فرضی که کشور مرتبط یکی از اعضای اتحادیه ی اروپا است و قانون قابل اعمال طرفین، قانون کشور دیگری است، قانون منتخب نمی تواند به قوانین قابل اعمال اتحادیه ی اروپا لطمه ای وارد کند. به این ترتیب اگر طبق قانون مرتبط، دادگاه اجرا کننده ی رأی در یکی از کشور های عضو واقع شده باشد، این امر نمی تواند با توافق طرفین نادیده گرفته شود. در نتیجه اگر دو شرکت قبرسی قراردادی منعقد کنند که تنها عامل ارتباطی آن ها با قبرس یا یکی از کشور های عضو مرتبط باشد، طرفین هرچند می توانند قانون هر کشوری را که تمایل دارند بر قرارداد حاکم کنند اما توافق آن ها نمی تواند خلاف قواعد الزام آور کشور قبرس یا حقوق الزام آور اتحادیه اروپا مانند حق رقابت باشد.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت در فرضی که تمام عناصر مرتبط در زمان انتخاب قانون در کشوری به جز کشور منتخب از نظر قانون واقع شده باشد (به این معنا که کشوری که قانون آن توسط طرفین انتخاب شده است شرایطی متفاوت از کشور خارجی دیگر داشته باشد) انتخاب معتبر است. با این حال چون انتخاب قانون کشور دیگر معمولا به دلیل تمایل طرفین به فرار از قواعد الزام آور کشور مرتبط در فرضی است که اگر طرفین قانون را انتخاب نمی کردند آن قواعد اعمال می شد، مطابق ماده ی (۳)۳ قواعد حقوقی الزام آور نادیده گرفته شده در نتیجه ی انتخاب قانون کشور دیگر قابل اعمال است. به این ترتیب در موردی که تمام عناصر مرتبط با آن شرایط در زمان انتخاب قانون در کشور عضو دیگری واقع شده باشد و طرفین قانون کشور ثالثی را (کشور غیر عضو) انتخاب کرده باشند باز هم انتخاب معتبر است هرچند طبق ماده ی (۳)۴ علاوه بر قانون منتخب طرفین، قواعد الزام آور حقوق اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از حقوق قانون کشور مقر صادر کننده ی رای مد نظر قرار می گیرد.
برخی معتقدند دو اصطلاح «مقررات قانونی که با توافق قابل عدول نیستند» و «قواعد الزام آور برتر» به یک معنای واحد اشاره می کنند که همان قواعد آمره است (Lando& Nielsen, 2008; 1687). به نظر می رسد مفهوم بیان شده در ماده ی ۹ نسبت به مذکور در مواد (۳)۳ ، (۴)۳ ، (۲)۶ ، (۱)۸ و (۵)۱۱ خاص تر بوده و محدوده ی شمول کمتری را در بر می گیرد.
گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه
تقریبا در تمام نظام های حقوقی دنیا به مفهوم نظم عمومی توجه شده است. ماده ی ۲۱ مقرره رم یک مانند ماده ی ۱۶ کنوانسیون روم ۱۹۸۰ و ماده ی ۲۶ مقرره ی رم دو در خصوص نظم عمومی به دادگاه ها اجازه داده است تا از اعمال قواعد قانون منتخب در موردی که اعمال آن به طور آشکار با نظم عمومی مقر دادگاه در تعارض است امتناع نماید. مطابق این ماده: «اعمال مفادی از قانون هر کشوری که توسط این مقررات تعیین می شود تنها در صورتی می توان از اعمال آن امتناع کرد که اعمال آن مقرره به وضوح با نظم عمومی دادگاه در تعارض باشد».
در این ماده هیچ تعریفی از نظم عمومی ارائه نشده است اما بدیهی است که منظور از نظم عمومی در کلیه ی مواد مربوط به این موضوع، نظم عمومی داخلی یک کشور است.
از نظر برخی حقوق دانان ارائه ی یک تعریف کامل و دقیق از نظم عمومی غیر ممکن. شاید دلیل این امر وابستگی مفهوم نظم عمومی به هنجار های جوامع و قوانین و عرف و عادات و رسوم حاکم بر هر جامعه است. با این حال برخی از حقوق دانان نظم عمومی را چنین تعریف می کنند: «نظم عمومی به قوانینی اطلاق می شود که هدف از آن حفظ منافع عمومی بوده و تجاوز به آن نظمی را که لازمه حسن جریان امور است بر هم می زند» (کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۶۱). برخی دیگر معتقدند که در حقوق داخلی کشور ها نظم عمومی به معنای رعایت قواعد امری است (الماسی، ۱۳۸۵: ۱۲۹). این معیار یکی از ضوابط تمیز قوانین امری و غیر امری است. در فرضی که هدف از وضع قانون حفظ حقوق خصوصی افراد باشد، قانون تکمیلی محسوب می شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵۵).
در یک دوره ی زمانی حقوق دانان معتقد بودند محدودیت های مربوط به نظم عمومی به واسطه ی برتری حقوق عمومی نسبت به حقوق بین الملل خصوصی قابل توضیح است. به این معنا که طرفین در انتخاب قانون خود بر اساس موضوعات حقوق بین الملل خصوصی آزادند اما قادر نیستند برای موضوعات مرتبط با حقوق عمومی قانون حاکم انتخاب کنند. بنا بر این به طور سنتی قلمرو اراده در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی محدود شده است. به این ترتیب طرفین در یک قرارداد بین المللی آزادند تا قواعد یا اصولی را انتخاب کنند تا بر معاملات آن ها حاکم شود اما مسائل مرتبط با حقوق عمومی مانند «اتحادیه های بزرگ صنایع»، امنیت یا محیط زیست خارج از قلمرو حاکمیت اراده در قرارداد های خصوصی قرار می گیرد و حقوق عمومی انتخاب طرفین را نادیده گرفته و بر موضوعات مربوط حاکم می شود (Mc.Connaughay, 2001: 595).
با در نظر گرفتن نظریه ی بالا نظم عمومی به عنوان بخشی از قواعد آمره حقوق عمومی تعریف شده است (Brocher, 2008: 1647). همچنین گرایشاتی در خصوص حمایت از طرف ضعیف تر در قرارداد های خاص وجود دارد که آن را وابسته به همین امر می دانند (Purcell, 1992: 423).
در تفسیر مقرره ی رم دو، کمیسیون اتحادیه ی اروپا تلاش کرد تا برخی از انواع مصادیق مربوط به نظم عمومی کشور ها از جمله ممنوعیت های ناشی از جرائم کیفری را معرفی نماید. از آن جا که این تجربه ها موفقیت آمیز نبودند در نسخه ی نهایی مقرره ی رم یک تکرار نشدند ( Hein, 2008: 1694).
به این ترتیب باید به دو سوال پاسخ داد. منظور ازدادگاه در بند ۱ ماده ی ۲۱ دادگاه کدام کشور است و تفاوت نظم عمومی با مقررات امری در چیست؟ منظور از دادگاه در این ماده همانند ماده ی ۹ مقرره دادگاه کشوری است که مرجع رسیدگی به دعوا محسوب می شود. ماده ی ۲۱ مقرره از اصطلاح «به وضوح » استفاده کرده است که نشان دهنده ی درجه ی بالای اهمیت و در عین حال تفسیر مضیق این ماده است. لذا، برای اعمال این ماده باید به قوانین کشور رسیدگی کننده توجه نمود و مشخص کرد چه مواردی خلاف نظم عمومی است.
به عنوان مثال اگر قراردادی میان تاجر ایرانی و آلمانی منعقد شود و قانون فرانسه را بر آن حاکم نمایند و در صورت بروز اختلاف دعوا در دادگاه ایران مطرح شود دادگاه ایران مجاز است با توجه به نظم عمومی کشور ایران و نه فرانسه اقدام به صدور رای نماید.
یکی از حقوق دانان تفاوت سه اصطلاح محدودکننده اراده در مواد (۳)۳، (۲)۹ و ۲۱ مقرره را به ترتیب اولویت چنین بیان می دارد: در پایین ترین درجه قواعد الزام آور ماده ی ۳ قراردارد که به عنوان یک قاعده الزام آور ساده نمی تواند با سایر مواد مقابله نماید. پس از آن ماده ی ۹ و در بالاترین درجه ماده ی ۲۱ وجود دارد (Symeonides, 2010: 531). برخی دیگر تفاوت های مهمی میان نظم عمومی و قواعد آمره قائل هستند و معتقدند نظم عمومی بر حالت تدافعی تاکید دارد و در غیر این صورت بر قوانین قابل اعمال حاکم نمی شود. منظور از حالت تدافعی آن است که تا زمانی که امری مغایر با نظم عمومی وجود نداشته باشد، مقررات مربوط به نظم عمومی مانعیتی برای انتخاب قانون توسط طرفین یا اجرای آن ایجاد نمی کند؛ در حالی که قواعد آمره حالت تهاجمی دارند و به عنوان یک قانون ثانویه به قانون قابل اعمال اضافه می شوند. تفاوت دوم آن است که نظم عمومی به حمایت از ارزش های قانون کشور مقر دادگاه می پردازد اما قواعد آمره ممکن است در راستای حمایت از ارزش های کشور ثالث نیز استفاده شود (Behr, 2011: 256 ). به این ترتیب، نظم عمومی آخرین مرحله در تجزیه ‌و تحلیل انتخاب قانون است در حالی که اعمال قواعد امری مقدم بر هر تجزیه ‌و تحلیل دیگری است؛ بنابراین وقتی‌که یک قاعده امری اجرا می‌شود، نیازی نیست که انتخاب قانون دیگری صورت بگیرد. هم چنین قواعد آمره می‌توانند برای جلوگیری از اعمال نظم عمومی در آخرین مرحله، آن را تصریح نموده و در همان مراحل نخستین اعمال کنند (Hay,2007:143). با این وجود در هر دو مورد می توان به مصلحت عمومی به عنوان مبنای قواعد آمره و نظم عمومی اشاره کرد (Kunda, 2010: 31).
با بررسی اصل حاکمیت اراده مشخص گردید این اصل تا چه حد در قراردادها اهمیت داشته و محدوده ی آن تا کجا است. با این حال، نگاه دقیق تر به قرارداد های استثنا شده نشان گر اصل دومی نیز می باشد که هرچند به روشنی بیان نشده است اما در ورای مواد مستتر بوه و در برخی قرارداد های خاص بیشتر خود را نمایان می کند و این اصل «حمایت از طرف ضعیف تر» است.
به نظر می رسد قانون قابل اعمال ذکر شده در ماده ی ۳ از یک سو بر اساس مبنای کلی انتخاب طرفین (ضابطه ی ذهنی) و از سوی دیگر به واسطه ی رابطه با قانون کشوری خاص (ضابطه ی عینی) وضع شده که هر دو معیار به نوعی در قرارداد های خاص نمود یافته اند (Behr, 2011:240).
در فصل پایانی با مفهوم ضابطه ی ذهنی و عینی آشنا شده و به بررسی قراردادهای خاص پرداخته خواهد شد.
فصل سوم:
انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین
دلائل متعددی میتواند برای عدم انتخاب قانون حاکم وجود داشته باشد. در بسیاری موارد شایع است طرفین نمی توانند بر قانون قابل اعمال واحدی توافق کنند، چرا که هر یک بر اعمال قانون خود اصرار میورزد. گاهی اوقات متعاقدین صرفاً از انتخاب قانون حاکم چشمپوشی میکنند یا انتخاب قانون توسط طرفین نامعتبر است. در تمام این موارد وجود یک قاعدهی پیش فرض برای پر کردن این خلاء ضروری است ( Ulrich Magnus, 2009: 28).
در این فصل با ارائه ی دو مبحث در مورد معیار های انتخاب قانون حاکم در فرض سکوت طرفین و قواعد مربوط به قرارداد های خاص، مواد مربوط به فرض عدم حکومت ارادی قانون بر قراداد شفاف سازی خواهد شد.
مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم
مقرره ی رم یک حاوی برخی تغییرات اساسی با لحاظ کردن قواعد قانون منتخب و قانون قابل اعمال بر قرارداد در فقدان انتخاب صریح یا ضمنی قانون توسط طرفین قرارداد است. این قواعد بر سه اصل استوار است:
الف- مقرره چند دسته از قرارداد ها را به روشنی طبقه بندی و تفکیک نموده و برای هر یک از این دسته از قرارداد های خاص عامل ارتباطی معینی جهت مشخص کردن قانون قابل اعمال بر آن تعیین کرده است. این اولین قاعده در فقدان انتخاب قانون در قرارداد های خاص است (Lein. 2005: 389).
به عنوان مثال یکی از این دسته بندی ها قرارداد های فروش کالا است. از جمله سایر دسته بندی ها شامل ارائه خدمات، امتیاز فعالیت تجاری، قرارداد توزیع و هم چنین قرارداد اجاره تحت شرایط خاص است.
بند اول ماده ی ۴ مقرره به این قرارداد ها اختصاص یافته و قانون حاکم بر آن ها از پیش تعیین شده است. بر اساس مقرره، قرارداد های مزبور تحت حاکمیت قانون کشوری است که فروشنده، ارائه دهنده ی خدمات، دارنده ی حق امتیاز یا توزیع کننده در آن جا «محل سکونت عادی» دارند. باید توجه نمود که مقرره رم یک تعریف جدیدی از محل سکونت عادی ارائه می دهد (Vernoij, 2009: 71).
ب- قرارداد هایی که خارج از طبقه بندی ذکر شده است تحت حاکمیت قانون کشوری است که طرفی که «اجرای تعهد شاخص قرارداد» به عهده ی اوست، در آن جا محل سکونت معمولی دارد. این دومین قاعده در فرض عدم انتخاب قانون حاکم به وسیله ی طرفین است. بنا بر این فرض کنوانسیون روم در مورد اجرای تعهد شاخص به یکی از دو قاعده ی اصلی رم یک در مورد قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب آن به وسیله ی طرفین تبدیل شده است.
پ- در فرضی که قانون قابل اعمال توسط دو قاعده ی فوق قابل تعیین نباشد؛ قرارداد تحت حاکمیت قانون کشوری است که «نزدیک ترین ارتباط» را با آن دارد. بنابراین قاعده اصلی در کنوانسیون رم تبدیل به آخرین راه کار در مقرره ی رم یک شده است.
در مورد مال غیر منقول، قانون کشور محل وقوع مال و در زمینه ی فروش مال از طریق حراجی، قانون کشوری که حراجی در آن جا واقع می شود و در نهایت قراردادهای مربوط به نظام های چند جانبه را تحت شمول مقررات همان نظام دانسته است (موارد الف تا ح بند ۲ ماده ۴). به نظر می رسد دلیل اعمال این مقررات در ۵ دسته اول ناشی از اصل نزدیک ترین ارتباط است.
این نحوه از قانون گذاری به دلیل مضیق بودن مورد انتقاد برخی حقوق دانان قرار گرفته است. آن ها معتقدند به این ترتیب قضات فاقد انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق قواعد با نیاز های جامعه ی تجاری خواهند بود و فضای کافی برای ایجاد توازن میان نفع تجار و انطباق قواعد بر آن ها نخواهند داشت (Maxplank Inst, 2007: 258). تنها به واسطه ی انتخاب ضمنی، غلبه ی اندکی بر انعطاف ناپذیری مقرره نسبت به قواعد انتخاب قانون حاکم با در نظر گرفتن قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب طرفین وجود دارد (Tang, 2008: 792-793).
در فصل پیش رو پس از بررسی انواع معیار های انتخاب قانون حاکم و نقد آن ها، قرارداد های خاص بررسی شده و در نهایت مشخص می شود مقرره برای قانون گذاری به صورت عام و خاص در چنین شرایطی از چه رویکردی استفاده نموده است.
گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم
برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد گزینه ها و یا به تعبیر برخی حقوق دانان «معیار های» گوناگون و طبقه بندی های متفاوتی وجود دارد (شهیدی، ۱۳۸۵: ۲۹۴). از جمله این معیار ها می توان به قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا، قانون نزدیک ترین ارتباط، قانون محل تعهد شاخص قرارداد و … اشاره نمود.
باید توجه نمود که نه تنها معیارهای برشمرده شده، بلکه کلیه ی ضوابط موجود جهت تعیین قانون حاکم بر قرارداد از یکی از دو ضابطه ی اصلی «عینی» یا «ذهنی» پیروی می کنند. برای آشنایی بیشتر با این دو معیار بررسی هر یک از آن ها به تفکیک ضروری است.
بند نخست: معیار عینی
منظور از معیار عینی یافتن قانون حاکم بر قرارداد به کمک آن دسته از عوامل ارتباطی است که سبب می شود قرارداد به نوعی با قانون آن محل در ارتباط باشد. این معیار متکی بر عوامل خارجی و مستقل از احساسات و مقاصد طرفین است (Leo, 2008: 8).
با استفاده از این معیار ضابطه های متعددی برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد در فرض سکوت طرفین در قواعد حل تعارض بین المللی به وجود آمده است. از جمله ی مهم ترین این ضوابط که در حقوق بین الملل شناخته شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- قانون محل اقامت خوانده، ۲- قانون محل اجرا، ۳- قانون محل انعقاد ۴- قانون مقر دادگاه ۵- قانون محل وقوع مال ۶- قانون نزدیک ترین ارتباط ۷- قانون کشوری که تعهد شاخص قرارداد ذ آن جا اجرا می شود. ۸- قانون دولت متبوع طرفین
مبنای معیار عینی یا نوعی نظریه ی برتری دولت و تفوق انحصاری حاکمیت دولت است. مطابق این نظریه از آن جا که اصل حاکمیت اراده از قواعد حل تعارضی بوه که وابسته به حاکمیت دولت است لذا دولت خود را برای اعمال محدودیت ها و ضوابط آن محق می داند؛ چرا که این امر با قواعد آمره دولت ها در ارتباط بوده و منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است (افضلی مهر، ۱۳۹۲: ۹۶-۱۰۸).
قواعد آمره از یک سو و بحث اقتصادی از سوی دیگر ضرورت توجه به این امر را بیشتر مشخص می نماید. از آن جا که رابطه ی تجاری افراد و معاملات آن ها با اقتصاد یک کشور رابطه ی تنگاتنگی دارد باید به «مرکز ثقل اقتصادی قرارداد» توجه نمود که از طریق تشخیص قانون مناسب قرارداد که بیشترین ارتباط نزدیک را با آن دارد، میسّر می شود.
در حقیقت در رابطه ی عینی تلاش می شود تا به جای یافتن قصد طرفین با ابهام و تردید، با بررسی وضعیت یک پرونده و روند انعقاد معامله و اتفاق های پس از آن قانونی بر قرارداد اعمال شود که بیشترین رابطه را با آن شرایط دارد. در این معیار، قانونی مناسب خواهد بود که با توجه به نتیجه، قابل پیش بینی، معلوم و قابل اطمینان باشد.
به عنوان مثال، مالک یک کارخانه ی صنعتی در ایران قراردادی برای ساخت و تحویل یک دستگاه با تاجر ایتالیایی منعقد می کند و در آن شرط می شود که از قطعات ساخت آلمان استفاده شود . تاجر ایتالیایی متعهد می گردد که دستگاه پس از ساخت مورد تایید کارشناسان آلمان قرار گیرد و نهایتا از طریق بارنامه به وسیله ی کشتی به بندر عباس ارسال گردد. در مقابل تاجر ایرانی تعهد می کند تا مبلغ قراردادی را از طریق حساب های ارزی مشترک در بانک سوئیس پرداخت کند. طرفین در مورد قانون حاکم بر قرارداد سکوت می کنند اما با این حال در مذاکرات پیش از قرارداد به توافق می رسند که از مقررات صادرات و واردات ایران و ایتالیا پیروی کنند. نهایتا قرار بر این می شود که طرف ایرانی برای آموزش لازم کار با دستگاه به ایتالیا سفر کند.
در چنین فرضی عوامل عینی متعددی وجود دارد که می تواند با توجه به هر یک از آن ها قانونی را بر قرارداد بار نمود. هر یک از عوامل مذکور می تواند بیان گر یک رابطه ی عینی باشد. از جمله مواردی که قضات در یافتن قانون مناسب بر قرارداد به آن توجه می کنند چنین پیوند ها و ارتباطاتی است. به عنوان مثال در فرض مذکور محل انعقاد قرارداد، محل طراحی دستگاه، کشور سازنده ی دستگاه، محل آزمایش مورد معامله، کشور یا بندری که کالا باید در آن جا تحویل داده شود، کشور محل آموزش، کشور بانکی که از طریق آن ثمن معامله پرداخت می گردد، مقررات صادرات و واردات حاکم بر قرارداد و … می توانند عواملی باشند که قاضی با توجه به آن ها قانون نزدیک ترین ارتباط را مشخص نماید.
مثال عملی دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به پرونده ی ۷۰۷۱ آی سی سی است که خواهان ایرانی به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی مطرح نمود ( امیر معزی، ۱۳۸۸: ۸۳) و در آن داوران با توجه به معیار هایی هم چون محل طراحی و ساخت، پیمان کاران تهیه کننده ی قطعات مورد نیاز، بندر محل تحویل کالا، تعیین شرایط FOB جهت تحویل کالا، نوع پول و محل بانک، زبان قرارداد، محل اقامت خوانده، استاندارد های کالا، که همگی در انگلستان بوده یا وابسته به آن است، قانون حاکم بر قرارداد را قانون انگلستان تشخیص دادند.
به این ترتیب می توان گفت اعمال قانون نزدیک ترین ارتباط با قرارداد در فرض سکوت طرفین از همین معیار نشات می گیرد. از دیگر نتایج اعمال این ضابطه موارد زیر را می توان بر شمرد:
۱- در یک قرارداد طرفین نمی‌توانند قانون بی‌ارتباط یا کم‌ارتباط با قرارداد را انتخاب نمایند.
۲- امکان تقلب نسبت به قانون در فرضی که قانون دیگری ارتباط بیشتری با قرارداد دارد ممکن نیست. در چنین حالتی انتخاب طرفین معتبر نخواهد بود.
۳- متعاقدین ملزم به رعایت کلیه ی قوانین و مقررات آمره و مرتبط با نظم عمومی کشورهایی هستند که با قانون آن ها با قرارداد به نوعی در ارتباط است.
بند دوم: معیار ذهنی
معیار ذهنی تفسیر مواردی است که طرفین در قرارداد نسبت به آن ها توافق کرده اند یا تنها در بحث ها و مذاکرات دو طرف وجود داشته است بدون آن که در آن مورد به توافق رسیده باشند (امیر معزی، ۱۳۹۱: ۱۹۷). در این روش آن چه اهمیت دارد قصد و نیت طرف های قرارداد است و در صورت تعارض قصد طرفین با متن قرارداد، قصد حقیقی طرفین در اولویت قرار خواهد گرفت.
در این معیار تمرکز بر در یافت قصد واقعی طرفین با توسل به مدارک موجود است و دقیقا در نقطه ی مقابل معیار عینی قرار دارد. در حقیقت در معیار ذهنی قاضی در تلاش خواهد بود تا تمام توان خود را در یافتن قصد و خواندن ذهن طرفین در طی روند انعقاد قرارداد، هنگام انعقاد قرارداد و پس از آن به کار برد تا قانونی را بر قرارداد حاکم نماید که با قصد طرفین نزدیک تر باشد هر چند که قانون نزدیک ترین ارتباط نباشد.
بنابراین در این شیوه از دلایلی هم چون استماع شهادت شهود و بررسی مذاکرات پیش از قرارداد، صورت جلسه های تنظیم شده میان دو طرف، اصلاحات قرارداد، مذاکرات نمایندگان و مواردی از این دست استفاده می شود.
این نحوه از قضاوت برخلاف کشور های دارای قوانین مدون که با تکیه بر قانون خود در صدد تلاش برای ارائه ی راه حل بوده و از انعطاف کمتری بر خوردار می باشند در کشور های کامن لاو که رویه قضایی نوعی منبع قانون محسوب می شود بیشتر به چشم می خورد. دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در بسیاری از آراء خود با استفاده از این معیار قصد واقعی طرفین را بر متن قرارداد ترجیح داده است (ماهرو زاده، ۱۳۵۶: ۱۰۷).
معیار ذهنی تا حد زیادی به انتخاب ضمنی نزدیک است؛ تا حدی که شاید بتوان آن دو را در یک طبقه بندی جای داد. در واقع از دید این معیار، عدم انتخاب صریح به معنای نبود قانون حاکم بر قرارداد نیست بلکه طرفین می توانند به صورت ضمنی قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کرده باشند یا حداقل به طور ضمنی اعمال قانون ملی را نفی کرده باشند (امیر معزی، ۱۳۹۱: ۱۹۸).
بنابراین به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت انتخاب ضمنی توافق ضمنی طرفین است و حقیقتاً اراده ی طرفین در وجود عاملی که ذکر کرده اند به نحوی تعیین قانون حاکم بوده است اما در معیار ذهنی انتخاب ضمنی نوعی اماره ی قانون گذاری است که در آن قانون گذار این فرض را در نظر می گیرد که کسی که برای مثال قرارداد خود را در انگلستان منعقد می کند قصد داشته است قانون آن کشور بر قراردادش حاکم باشد هر چند در حقیقت این طور نباشد. در برخی منابع حقوق این تمایز با استفاده از دو اصطلاح انتخاب ضمنی و اراده ی فرضی متعاملین از یکدیگر تفکیک شده است (نصیری، ۱۳۸۳: ۹۳).
گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا
مقرره رم یک از میان این معیار ها از سه گزینه ی محل سکونت معمولی متعهد، قانون نزدیک ترین ارتباط و محل تعهد شاخص قرارداد استفاده کرده است. این گزینه ها در مواد مختلف تکرار شده اند و جایگزین یکدیگر می گردند. بنابراین آشنایی با هر یک از آن ها ضروری است.
بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص
بند ۲ مادهی ۴ مقرره رم یک قرارداد را در صورتی که مشمول مستثنیات بند ۱ نگردد، تابع قانون کشوری میداند که طرف قراردادی که باید «تعهد شاخص قرارداد» را انجام دهد در آن جا «سکونت عادی» دارد.
به این ترتیب، در حالتی که قراردادی، شامل مجموعهای از حقوق و تعهدات واجد صلاحیت برای طبقهبندی در بیش از یکی از انواع خاص قرارداد باشد، اجرای قرارداد باید با توجه به مرکز ثقل قرارداد تعیین شود.
این ماده از تلفیق دو گزینه ی محل سکونت معمولی و محل اجرای تعهد شاخص قرارداد استفاده نموده و فرضی را به وجود آورده است که در آن قانون حاکم را تحت شرایطی قانون محلی دانسته است که محل سکونت فردی است که اجرای تعهد شاخص قرارداد به عهده ی او است.
اما بدواً باید به چند سوال پاسخ گفت. نخست، محل سکونت عادی به چه مکانی اطلاق می گردد، تعریف تعهد شاخص چیست؟ و نهایتاً اگر اجرای قرارداد دو جانبه باشد و هر دو طرف متعهد به اجرای تعهداتی در مقابل یک دیگر باشند، چه کشوری عامل اجرای شاخص قرارداد است؟
الف- محل سکونت معمولی: مفهوم سکونت معمولی در ماده ی ۱۹ مقرره تعریف شده است. مطابق این ماده: «برای مقاصد این مقررات محل سکونت عادی شرکت ها و دیگر اشخاص حقوقی، تاسیس شده یا تشکیل نشده، محل اداره ی مرکزی آن ها خواهد بود. محل سکونت عادی شخص حقیقی که در راستای فعالیت حرفه ای خود عمل می کند، بایستی محل اصلی حرفه ی او باشد».
تعریف ارائه شده در این ماده بر کل مقرره حاکم است. این امر بدان معنا است که این تعریف نه تنها بر ماده ی ۴ بلکه در خصوص مواد دیگر مقرره که در آن از این تعریف استفاده شده است نیز کاربرد دارد. مفهومی که ماده ی ۱۹ در مورد محل سکونت معمولی ارائه داده است، برگرفته از کنوانسیون روم ۱۹۸۰ است که پیش از این در ماده ی ۲۳ مقرره رم دو نیز استفاده شده بود با این تفاوت که در مقرره ی رم یک تعریف کنوانسیون از محل سکونت معمولی با استفاده از الفاظ ماده ی ۲۳ تعدیل گشته است. همان گونه که مشاهده می گردد در مقرره در این ماده برای تعریف محل سکونت معمولی میان اشخاص حقیقی و حقوقی تمایز قائل شده است.
۱- محل سکونت معمولی اشخاص حقوقی: از دیدگاه مقرره محل سکونت معمولی اشخاص حقوقی، محلی است که «مرکز اداره ی» آن ها است. مقرره در این مورد شرکت های ثبت شده و ثبت نشده را تفکیک نکرده است. راه حل مشابهی در بند ۱ ماده ی ۲۳ نیز ارائه شده است.
باید توجه نمود که مفهوم مرکز اداری متفاوت از دو اصطلاح «مرکز اصلی تجاری» و «دفتر ثبت شده» است (Garcimartín, 2007: 69). این دو مفهوم در ماده ی ۶۰ مقرره ی بروکسل یک استفاده شده بودند و ارتباطی با اصطلاح استفاده شده در مقرره رم یک ندارند. متاسفانه هیچ یک از بند های دیباچه یا مواد مقرره شامل تعریفی از این اصطلاحات نیست و به ناچار باید از توضیحات حقوقدانان یا تعاریف سایر معاهدات و اسناد بین المللی از جمله ماده ی ۱۳ دیباچه ی معاهده ی اعسار برای این هدف استفاده نمود (Virgos & Garcimartin,2004 : 39-48).
۲- اشخاص حقیقی: مقرره فاقد تعریف محل سکونت معمولی برای کلیه ی اشخاص حقیقی است و تنها قاعده ی خاصی در مورد آن دسته از قرارداد هایی که به وسیله اشخاص حقیقی دارای فعالیت تجاری منعقد می شوند وضع نموده است. در این مورد محل سکونت معمولی «مرکز فعالیت های تجاری» قلمداد می شود. در غیر این صورت، یعنی در فرضی که قرارداد در حیطه ی فعالیت های خصوصی فرد منعقد می شود، محل سکونت معمولی مکانی است که فرد مورد نظر معمولا زندگی می کند. این تمایز وقتی بارز می شود که شخص حقیقی در کشوری زندگی کند و مرکز فعالیت های تجاری خود را به جای دیگری منتقل کرده باشد. به این ترتیب در فرضی که شخصی در بلژیک زندگی می کند و صاحب شرکت دارو سازی در هلند است؛ اگر قراردادی در خصوص تحویل یا توزیع دارو منعقد کند قانون هلند بر قراردادش اعمال می شود و اگر قرارداد خرید منزلی در انگلستان را امضا نماید، قرارداد وی تحت حاکمیت قانون بلژیک است؛ هر چند وی در هلند قرارداد را امضا نموده باشد.
ب- محل تعهد شاخص: اصطلاح تعهد شاخص اولین بار در حقوق سوئیس و در اظهار نظر دادگاه عالی فدرال آن کشور مطرح شد (Lasok & Stone, 1987: 362) و رویه دیوان ها ی بین المللی به مرور به سمت تعیین محل سکونت عادی طرفی که متعهد به اجرای بخش اساسی قرارداد است جهت اعمال قانون حاکم بر قرارداد پیش رفت. در تعریف این تعهد برخی از حقوق دانان بیان می کند: «اجرای شاخص اجرای طرفی است که اصولا ملزم به انجام چیز هایی غیر از پرداخت پول باشد» (Karrer, 1987:114).
در مقرره رم یک تعریفی از «اجرای شاخص قرارداد» ارائه نشده است اما برخی از حقوقدانان معتقدند در اجرای شاخص قرارداد، حمل و تحویل کالا یا خدمات، تعهد اساسی محسوب میشود و محل پرداخت بهای آنها مرکز ثقل تعهدات نیست (Colier, 2004: 199). به این ترتیب، براساس منابع اقتصادی و کارکرد اقتصادی و اجتماعی، قانون کشور فروشنده یا تأمین کنندهی کالا و خدمات ارجحیت مییابد (O’Brien, 1999: 341). اما در فرضی که دو طرف، قراردادی را به منظور انجام خدمات متقابل منعقد میکنند، تکلیف چیست؟ به عنوان مثال اگر یک تاجر فرش ایرانی در مقابل صادرات فرش خود به تاجر فرانسوی از وی عطرهای پاریسی خریداری نموده و به کشور وارد نماید، محل اجرای تعهد شاخص در کدام کشور واقع شده است؟
در چنین فرضی هر دو محل اجرا، اجرای شاخص محسوب شده و نمیتوان قانون حاکم را بر اساس محل اجرای تعهد شاخص، مشخص نمود. بنابراین باید به معیارهای دیگر در زمینهی تعیین قانون حاکم رجوع نمود.
بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط
مطابق بند ۴ ماده ی ۴ مقرره رم یک: «هر گاه بر طبق بند های ۱ و ۲ قانون حاکم را نتوانند معین کنند، قرارداد تابع قانون کشوری خواهد بود که ارتباط نزدیک تری با آن دارد». این ضابطه مختص مقرره نبوده و در رویه های پیشین نیز مشاهده می شود. بارزترین مصداق آن کنوانسیون روم ۱۹۸۰ است که در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در صورت سکوت طرفین قاضی را از جستجوی اراده معاف دانسته است.
اما سوال آن جاست که چه مرجعی باید این ارتباط را کشف کند و برای تعیین قانون نزدیکترین ارتباط از چه معیاری استفاده میشود؟
در پاسخ به سوال نخست اختلاف نظری وجود نداشته و بدیهی است تعیین قانون نزدیک ترین ارتباط با مرجع رسیدگی است که پرونده نزد آن مطرح شده است و قاضی با استفاده از عوامل عینی و مادی در صدد کشف قانون مناسب بر قرارداد برمیآید.
پیش از این ذکر گردید که دو قاعده ی اصلی بر مقرره حاکم است که شامل تعیین عامل ارتباط میان قرارداد و قانون حاکم و تعیین تعهد شاخص قرارداد بود.
در حال حاضر مقرره ی رم یک برخی دستورالعمل های دادگاه ها را برای تعیین قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب به وسیله ی طرفین با وضع دو قاعده ی اصلی ذکر شده نسخ کرده است. اما این قواعد در جایی که به وضوح از تمام اوضاع واحوال پرونده کشف شود که قرارداد نسبت به دو قاعده ی مزبور «آشکارا» رابطه ی نزدیک تری با قانون کشور دیگر دارد، اجرا نمی شود.
استثناء مشابهی در کنوانسیون رم نیز وجود داشت با این تفاوت که در کنوانسیون مزبور از اصطلاح «به وضوح» استفاده نشده بود. در چنین حالتی قانون کشور دیگر اجرا می گردد. این بدان معنا است که مطابق مقرره ی رم یک دادگاه ها نسبت به کنوانسیون انحراف کمتری برای دسته بندی دوباره ی این استثنائات دارند. بنابراین می توان گفت که مقرره ی رم یک اگرچه نسبت به کنوانسیون انعطاف کمتری دارد اما با دقت نظر بیشتری وضع قاعده نموده است. از سوی دیگر دیباچه ی رم یک به روشنی مقرر می دارد هرگاه قرارداد به وضوح با یک کشور به جز کشوری که مطابق سایر قواعد باید قانون ان اعمال شود رابطه ی نزدیک تری دارد، قانون کشور دیگر باید اعمال شود.
به منظور تعیین قانون کشوری که رابطه ی به وضوح نزدیک تری دارد باید توجه نمود که آیا قرارداد مورد بحث ارتباط خیلی نزدیک تری با یکی دیگر از قرارداد یا قرارداد ها دارد یا خیر. برخی معتقدند افزودن اصطلاح به وضوح باعث شده است پذیرش این قاعده قانع کننده تر باشد (Hartely, 2008: 726).
در خصوص سوال دوم باید گفت به نظر می رسد قواعد وضع شده به وسیله ی مقرره، بیشتر ناظر به وضعیت عینی قرارداد است و از نظریه ی معیار عینی استفاده کرده است (Gutmann, 2009: 243). از وصف «آشکارا» در قانون نزدیک‌ترین ارتباط نیز به وضوح می توان این امر را استنباط کرد که برای تعیین قانون نزدیک‌تر به دعوا، عوامل عینی در نظر گرفته می‌شوند نه معیارهای ذهنی طرفین دعوا (میرحسینی،۶۶:۱۳۹۳). بدین ترتیب، این ضابطه به دادگاه اجازه می دهد که با تحقیق در عوامل تماس به طور عینی و تحلیل تبعات آن ها قانون کشوری را معین کند که با آن نزدیک ترین ارتباط را دارد (امیر معزی،۱۳۹۱، ۲۴۴).
انتقاد به این ماده از آن جا نشات می گیرد که ماهیت احتیاط آمیز اختیار دادگاه در تصمیم گیری برای تعیین این که چه موضوعی نزدیک ترین ارتباط را تشکیل می دهد منجر به افزایش معاملات مبهم می شود (Chvika, 2009: 153).
بند سوم: شرط گریز
بند ۳ ماده ی ۴ مقرره رم یک «شرط گریز» را به این صورت مقرر نموده است: «هنگامی که از تمام اوضاع و احوال پرونده پیداست که قرارداد به وضوح با قانون کشور دیگری به غیر از کشوری که بند های ۱ و ۲ اشاره می نمایند ، ارتباط نزدیک تری دارد، قانون همان کشور بر قرارداد حاکم خواهد شد».
آن چه عملا در شرط گریز به وقوع می پیوندد آن است که اگر قراردادی منعقد شود و ماده ی ۴ مقرره بر آن اعمال گردد در وهله ی اول تحت حاکمیت بند های ۱ تا ۳ این ماده قرار می گیرد چرا که این بند ها در مقام بیان اصل و قاعده می باشند. با این حال اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که قرارداد رابطه ی نزدیک تری با قانون دیگری دارد بند آخر ماده ی ۴ بر قرارداد حاکم می شود و قانون سابق را کنار می زند. استفاده از عباراتی هم چون آشکارا در این بند نشان گر لزوم تفسیر مضیق ین ماده و استثنایی بودن آن است.
بسیاری از منتقدان این بند معتقدند وجود چنین امری باعث ترغیب دادگاه ها به صدو رای بر اساس سلیقه ی شخصی می شود (Behr, 2011: 255). در مقابل برخی دیگر در راستای حمایت از این بند معتقدند عبارت «نزدیک ترین ارتباط» عملکرد دو گانه ای در مقرره رم یک دارد. از یک سو به عنوان شرط گریز در بند ۳ ماده ی ۴ استعمال می گردد و از سوی دیگر در آخرین بند به عنوان اصل نزدیک ترین ارتباط در مقرره طبقه بندی شده است. این امر می تواند در قراردادهایی مانند معاوضه به عنوان یک ویژگی دو جانبه اعمال گردد (Garcimartin, 2008: 70).
مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص
در حالی که مواد ۳ و ۹ مقرره، نظم عمومی را عاملی محدود کننده برای حاکمیت اراده ی طرفین بر می شمرد، مواد ۵ تا ۸ استثنائات خاصی را بر آزادی اراده بر مبنای طبقه بندی هایی جهت حمایت از اشخاص به وجود آورده است که از این بین مواد ۶ تا ۸ مقرره نفع خاصی برای حمایت از طبقات خاصی با این تلقی که آن ها در یک رابطه ی قراردادی طرف ضعیف تر هستند پیش بینی نموده است.
پیش از مقرره رم یک حمایت از طرف ضعیف تر به وسیله ی اعمال قانون مناسب از سوی حقوق بین الملل خصوصی از اهداف کنوانسیون ۱۹۸۰ بود. مقرره رم یک از همان اهداف با شدت بیشتر پیروی نموده و با استفاده از حاکمیت اراده و تعیین قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب قانون، آن را تحقق بخشیده است. در حال حاضر، چنین قواعدی به منظور حمایت از ۴ دسته از طرفینی که به عنوان طرف ضعیف تر در قرارداد شناخته می شوند وضع شده است (۲۰۱۱: ۲۴۸ Behr,). در این راستا مواد ۵ تا ۸ مقرره رم یک قرارداد های مربوط به حمل و نقل، مصرف کنندگان، استخدام های فردی و بیمه را تحت حمایت خود در می آورد.
گفتار نخست: قرارداد های موضوع ماده ی ۴
در ماده ی ۴ مقرره، قراردادها جهت ممانعت طرفین قرارداد از انتخاب قانون حاکم در فرضی که احتمال تقلب نسبت به قانون وجود داشته باشد با توجه به دسته های ارتباطی آن ها طبقه بندی شده اند و در بندهای مختلف به آن ها اشاره شده است. بنابراین دلیل این طبقه بندی ها، دسته های ارتباطی متفاوتی است که بر هر کدام از قراردادها حاکم بوده و باعث می شود قانون خاصی نسبت به آن ها اعمال شود.
در بحث تعارض قوانین، هرکدام از قراردادها یک دسته ارتباط مستقل را تشکیل می‌دهند که مسائل خاص و جزئی در درون آن‌ها جای می‌گیرند. با توجه به اینکه محتوای دسته‌های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نیست، لذا توصیف یک رابطه حقوقی در هر کشور ممکن است باعث قرار گرفتن رابطه حقوقی مذکور در دسته‌های ارتباط مختلفی شود. منظور از توصیف، تعیین و تشخیص قضایی نوع امر حقوقی است که یک قاعده حل تعارض باید نسبت به آن اجرا گردد (مدنی، ۱۳۶۹: ۲۰۴).
قرارداد های موضوع ماده ی ۴ به شرح زیر است:
الف- قرارداد فروش کالا:
بر اساس ماده ی ۴ قرارداد فروش کالا تابع حاکمیت قانون کشور محل سکونت عادی شخص فروشنده است. ماده ی ۱۷ دیباچه ی مقرره تفسیر قرارداد فروش کالا را به عهده ی ماده ی ۱/۵ مقرره ی بروکسل یک نهاده است (Virgos & Garcimartin, 2004: 153-154).
ب- قرارداد ارائه ی خدمات:
این قرارداد باید تحت حاکمیت قانون کشوری باشد که محل سکونت عادی ارائه دهنده ی خدمات است. در مورد این قرارداد نیز مانند قرارداد فروش کالا ماده ی ۱۷ مقرره این شرط را مقرر می دارد که قرارداد ارائه ی خدمات مانند بند اول ماده ی ۵ مقرره ی بروکسل یک تفسیر شود.
پ- قرارداد مربوط به اموال غیر منقول:
در مورد این دسته از قرارداد ها قانون کشور محل وقوع مال غیر منقول اعمال می شود. قرارداد های مربوط به حقوق اموال غیر منقول و اجاره ی این اموال نیز تابع قاعده این ماده هستند. تا این بخش از ماده مطابق اصول بین المللی بوده و نظام های حقوقی جهان نیز به دلایلی از جمله سهولت اجرا و شرایط خاص موضوع قرارداد و ارتباط آن با حاکمیت سرزمینی یک کشور از این قاعده پیروی می کنند اما این بند ازماده استثنایی دارد که در بند بعد به آن اشاره شده و ماده را تخصیص می زند.
ت- قرارداد های اجاره ی مال غیر منقول:
قرارداد های اجاره ی مال غیر منقول که برای استفاده ی خصوصی و موقت به بیش از ۶ ماه متوالی اجاره داده نمی شوند به شرط این که مستاجر شخص حقیقی و محل سکونت وی نیز در همان کشور باشد تابع قانون کشور محل سکونت عادی موجر است.
این استثنا بازتابی از قانون قابل اعمال مذکور در بند ۱ ماده ی ۲۲ مقرره ی بروکسل یک است. با این حال نتیجه ی این دو ماده بسیار متفاوت می باشد. مقرره ی بروکسل ۱ در ماده ی مربوط در مقام اعطا صلاحیت قضایی انحصاری به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است در حال که مقرره ی رم یک طرفین را از انتخاب قانون قابل اعمال متفاوت یا قضاوت بر مبنای اعمال شرط گریز که پیش از این ذکر گردید منع نمی کند (Garcimartín Alférez, 2007: 68).
به نظر می رسد رابطه ی مال غیر منقول و قانون حاکم بر آن یک نوع رابطه ی آمره باشد که با حاکمیت دولت ها در ارتباط است و مقرره قصد اعمال قانونی به جز قانون کشور محل وقوع مال را نداشته است این نظر با توجه به نحوه ی وضع استثنا که اعمال قاعده ی این بند را به شرطی مجاز دانسته است که محل سکونت مستاجر در همان کشور باشد قوت بیشتری می یابد. شروط متعددی هم چون مدت قرارداد، منع اعمال قانون در خصوص شخص حقوقی و یکی بودن محل اقامت موجر و مستاجر از دلایل دیگر اثبات کننده ی این اصل است.
همان گونه که در فصل پیش بیان شد در جایی که انتخاب طرفین با قانون آمره در تعارض قرار گیرد انتخاب طرفین نادیده گرفته می شود و قواعد الزام آور به عنوان یکی از محدودیت های اصل حاکمیت اراده عمل خواهد نمود بنابراین می توان نظر فوق را با این استدلال رد نمود که در دو فرض ذکر شده در نقد ماده نیز قانون حاکم هم چنان قانون کشور محل وقوع مال خواهد بود هر چند طرفین قانونی دیگر را انتخاب کرده باشند. این امر ناشی از تعارض حاکمیت اراده با قواعد آمره است. به علاوه به نظر می رسد در خصوص اموال غیر منقول قانون نزدیک ترین ارتباط همواره قانون کشور محل وقوع مال باشد.
ث- قراردادهای فرانشیز:
این دسته از قراردادها تابع قانون کشور محل سکونت عادی شخص امتیاز گیرنده هستند.
ج- قراردادهای توزیع:
چنین قراردادهایی مشمول قانون کشور محل سکونت عادی توزیع کننده می باشند.
منطق این دو ماده واضح است. در قرارداد های فرانشیز یا توزیع، متعهد فرانشیز و توزیع کننده طرف ضعیف تر قرارداد محسوب می شوند و بنابراین برای حمایت ازاین دسته افراد قانون کشور آن ها بر قرارداد اعمال می شود. در این مورد کمیسیون اروپایی نیز این هدف را تایید می کند.
چ- قرارداد های حراج:
قاعده ی حاکم بر این قرارداد ها قابل پیش بینی است. کشور محل حراج باید بتواند قانون خود را بر قرارداد اعمال کند. دلیل این امر نیز بدیهی است چرا که در یک حراجی ممکن است اشخاص متعددی شرکت کنند که از تابعیت ها و کشور ها متفاوت باشند. حراجی باید بتواند تحت یک قانون واحد باشد تا روند آن دچار اختلال نگردد(Garcimartin, 2008:69). آن چه کمی نیازمند توضیح است بند اخیر ماده می باشد که مقرر می دارد: «… در صورتی که بتوان چنان محلی را معین کرد».
این عبارت قصد ارائه ی راه حل در خصوص مواردی را دارد که مزایده فاقد محل فیزیکی است. به عنوان مثال مزایده ها و حراجی هایی که از طریق شبکه های تلویزیونی یا کنفرانس های اینترنتی برگزار می شوند از این دست می باشند. هم چنین در مواردی که پیشنهاد از راه دور و به وسیله ی تلفن یا پست الکترونیکی انجام می گیرد نمی توان مکانی فیزیکی برای حراجی متصور شد. عبارت ماده چنین حراج هایی را پوشش می دهد.
ح- قراردادهای نظام چند جانبه:
آخرین فرض بند اول ماده ی ۴ اندکی مبهم به نظر می رسد. مطابق این فرض قراردادی که در درون نظام چند جانبه ای منعقد می شود که منافع چندگانه ی اشخاص ثالث را در خرید فروش اسناد مالی مطابق بند ۱ ماده ی ۴ و بند ۱۷ دستورالعمل ۲۰۰۴/۳۹ شورای وزیران بر اساس قواعد غیر ارادی گرد هم آورده یا تسهیل می کند و تابع قانون واحد باشد بایستی تحت حکومت همان قانون باشد.
منظور از این ماده به صورت ساده آن است که قرارداد هایی که به وسیله بازار های اسناد مالی سازمان یافته منعقد می شوند، تحت حاکمیت قانون همان بازار ها خواهند بود.
در طرح پیشنهادی کمیسیون اروپایی این بند وجود نداشت. تعریف این بازار ها برگرفته از آیین نامه ی ۲۰۰۴/۳۹ شورای وزیران است که متفاوت از «بازار تنظیم شده» و «معاملات اسنادی چند جانبه» و «نظام های داخلی» می باشد. وجه تمایز مقرره نسبت به آیین نامه ی اشاره شده قلمرو اعمال جهانی مقرره است در حالی که آیین نامه ی مذکور مربوط به بازارهای اتحادیه ی اروپا است. به همین دلیل در متن بند ۱۸ دیباچه ی مقرره از نمونه های موجود در آیین نامه ی پارلمان و شورای اروپا به عنوان مثال یاد شده است.
بنابراین به طور کلی قواعد حاکم بر قرارداد ها از منظر این ماده را می توان به ترتیب زیر بیان نمود:
۱- اولین قاعده ی ذکر شده در ماده ی ۴ مقرره رم یک مربوط به محل سکونت معمولی یکی از طرفین است.
۲- قاعده ی مربوط به قانون محل سکونت معمولی یکی از طرفین در ترکیب با قاعده ی محل اجرای تعهد شاخص قرارداد تبدیل به قاعده ای می گردد که در بند دوم ماده ی ۴ به آن اشاره شده و مربوط به قراردادهایی است که مشمول هیچ یک از قراردادهای بند نخست این ماده نگردد.
۳- آخرین بند از ماده ی ۴ فرضی را تعیین می نماید که در آن نتوان با توسل به هیچ یک از بند های اول و دوم قانون حاکم را مشخص نمود. بدین ترتیب در فرضی که قرارداد مشمول بند اول نگردد و محل تعهد شاخص نیز یا مشخص نباشد و یا متعدد باشد. در چنین فرضی مقرره قانون کشوری را بر قرارداد حاکم می داند که دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد است.
۴- با وجود سه بند قبل و قواعد بیان شده، در بند سوم ماده ی ۴ فرضی را مطرح نموده است که اوضاع و احوال پرونده به وضوح به سوی قانون کشور دیگری رهنمون می گردد. در این فرض با استناد به معیار نزدیک ترین ارتباط و در جمع با قواعد قبل، این قانون بر دیگر قواعد تفوق یافته و آن ها را کنار می زند.
به این ترتیب با شناخت قواعد کلی در فرض فقدان قانون قابل اعمال بر قرارداد درک مواد بعد در خصوص قرارداد هایی با طرف ضعیف ترآسان می نماید. در گفتار آتی به این مواد پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم: قراردادهای با اشخاص ضعیف تر
مواد ۵ تا ۸ مقرره قراردادهایی را مطرح نموده است که در آن ها، مقرره جنبه ی حمایتی خود را از طرف ضعیف تر با وضع قواعدی اعلام نموده و حقوقی به طرف ضعیف تر اعطا کرده است تا به این ترتیب عدالت را که لازمه ی یک قانون گذاری صحیح است رعایت کرده باشد. در این گفتار به عنوان آخرین مباحث این مجموعه، این قراردادهای خاص بررسی خواهند شد.
بند نخست: قرارداد حمل و نقل
نو آوری مقرره رم یک نسبت به مقررات پیشین در زمینه ی حمل و نقل افزودن موضوع حمل و نقل مسافر و تعیین قانون حاکم در مورد آن است. ماده ی ۵ مقرره به این امر اختصاص دارد. این ماده پس از قبول و تایید اصل حاکمیت اراده بیان شده در ماده ۳ در قرارداد های حمل و نقل، در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، هر یک از قراردادهای مربوط به حمل و نقل کالا یا مسافر را تفکیک نموده و برای هر یک قواعدی وضع می نماید.
الف- حمل ونقل کالا
بند اول ماده ی ۵ به حمل و نقل کالا اختصاص دارد. مطابق این بند: «…قانون حاکم ،قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل خواهد بود مشروط بر این که محل در یافت کالا یا محل تحویل کالا یا محل سکونت عادی فرستنده کالا نیزدرهمان کشور واقع شده باشد…».
این قانون به شرطی قابل اعمال است که محل دریافت کالا با محل تحویل یا محل سکونت عادی فرستنده کالا در یک کشور واقع شده باشد. به این ترتیب، به عنوان مثال اگر فردی ساکن ایران برای مسافرت به آلمان عزیمت نموده و در آن جا بسته ای خریداری و آن را جهت حمل به مقصد ایران به متصدی حمل و نقل آلمان تحویل دهد، قرارداد آن ها می تواند مشمول قانون آلمان گردد، چرا که هرچند فرد صاحب کالا، ساکن ایران است اما محل تحویل کالا در کشوری است که متصدی حمل و نقل در آن جا سکونت عادی دارد. همچنین در فرضی که فردی از ایران محموله ای را به متصدی حمل و نقل جهت ارسال به آلمان بسپارد قرارداد مشمول قانون آلمان خواهد بود اگر محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آلمان باشد.
ب- حمل و نقل مسافر
دومین بند از ماده ۵ به حمل و نقل مسافران اختصاص داه شده است. نکته قابل توجه در این بند تعیین محدودیت بر حاکمیت اراده افراد است. مطابق بند ۲ ماده ۵ اگر چه افراد طبق ماده ی ۳ مقرره نسبت به انتخاب قانون حاکم آزاد هستند؛ اما این قانون باید از میان یکی از پنج کشور مذکور در بند سوم تعیین شود. به عبارت دیگر، طرفین آزادند تا قانون یکی از ۵ مکان زیر را جهت اعمال بر قراردادشان انتخاب نمایند:
قانون کشوری که اقامتگاه عادی مسافر در آن کشور باشد.
قانون کشوری که محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.
قانون کشوری که محل استقرار اداره ی مرکزی متصدی حمل و نقل در آن کشور باشد.
قانون کشوری که مکان عزیمت در آن کشور واقع باشد.
قانون کشوری که مکان مقصد در آن کشور باشد.
دلیل محدود کردن اراده طرفین به این پنج مورد آن است که از نظر قانون گذار، قانون مرتبطی فراتر از این چند دسته وجود ندارد. لذا هر نوع انتخاب خارج ازاین محدوده به دلیل فقدان رابطه منطقی و ارتباط نزدیک قابل قبول نیست. در فرضی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب ننموده باشند «…قانون حاکم قانون کشوری خواهد بود که محل سکونت عادی مسافر در آن کشور واقع است…»
در واقع، دومین حالت از موارد پیشین قانون نزدیک ترین ارتباط فرض شده است؛ اما مقرره رم یک اعمال این قانون را مشروط به وجود شرط یکسان بودن کشور مقصد یا عزیمت با کشور محل سکونت عادی مسافر نموده است. در صورت فقدان یکی از شروط فوق مقرره رم یک قانون حاکم را قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل و نقل معرفی می کند. بنا بر این مقرره در خصوص کالا و مسافر دو سیستم کاملا متفاوت را در پیش گرفته است. در یک مقایسه کلی می توان به دو اختلاف چشم گیر پی برد:
اصل حاکمیت اراده در حمل و نقل کالا فاقد هر نوع محدودیت است در حالی که در حمل و نقل مسافر این آزادی میان پنج گزینه محدودشده است.
در فقدان شرایط خاص هر دسته ، در صورت عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در قرارداد حمل و نقل کالا قانون کشور محل تحویل کالا حاکم می شود. اما در زمینه ی حمل و نقل مسافر قانون کشور محل سکونت عادی متصدی حمل ونقل به عنوان قانون نزدیک ترین ارتباط فرض شده است.
هدف از این ماده ایجاد تعادل میان متصدی حمل و نقل با اختیار انتخاب قانون واحد قابل اعمال برای تمام قرارداد ها و از سوی دیگر حمایت از مساقر جهت جلوگیری از اصطکاک وی با نظام های غیر قابل پیش بینی و بی ارتباط است(Garcimartin, 2008:71).
در نهایت بند ۳ ماده ی ۵ مقرره رم یک موضوعی مشابه با بند ۳ ماده ی ۴ عنوان می دارد. مطابق این بند: «هنگامی که از تمام اوضاع و احوال پرونده پیداست که در صورت عدم انتخاب قانون قرارداد ،به وضوح ارتباط نزدیک تری با قانون کشوری دارد که بند های ۱و۲ به آن اشاره می نمایند، قانون همان کشور اعمال خواهد شد».
بند دوم: قراردادهای مصرف
قواعد حاکم بر قرارداد های مصرف در ۴ بند از ماده ۶ مقرره رم یک ذکر شده است. از آن جا که قرارداد های بیمه و حمل و نقل خاص محسوب می شوند؛ مطابق اصول حقوقی، مقررات عام پیش بینی شده در مقرره با این قراردادها قابل جمع بوده و اعمال مفاد این ماده بر آن ها تاثیری نمی گذارد.
ماده ی ۶ با یک فرضیه در ابتدای بند آغاز می شود که مطابق آن «قرارداد های مصرف کننده» تحت حاکمیت قانونی قرار خواهد گرفت که محل سکونت معمولی مصرف کننده است. اما این قواعد تنها با در نظر گرفتن بند ۱ و ۲ این ماده اعمال می شود:
به این ترتیب چند شرط برای اعمال این ماده به چشم میخورد:
مصرف کننده باید شخص حقیقی باشد.
صاحب حرفه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
هدف ازمعامله عدم وجود فعالیت ها ی تجاری یا حرفه ای توسط مصرف کننده باشد.
وجود یکی از دو شرط اضافی که در بخش الف و ب همین بند ذکرشده است.
برای آن که بتوان به قانون محل سکونت عادی مصرف کننده استناد کرد فعالیت های صاحب حرفه یا باید به وسیله ای در کشوری که مصرف کننده محل سکونت عادی دارد معطوف باشد و یا در آن کشور فعالیت کند.
در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۸۰ رم در مقرره رم یک قرارداد مصرف با دقت بیشتری تعریف شده است و مصرف کننده را به عنوان شخصی حقیقی معرفی کرده که می تواند قرارداد را خارج از حرفه یا تجارتش منعقد نماید. هم چنین مقرره رم یک برای قرارداد های مصرف کننده قابلیت جهان شمولی را تعریف می کند به این معنا که در کشور های عضو وغیر عضو قابل اعمال است (Garcimartin, 2008:71).
بندهای دوم و سوم ماده ی ۶ مقرره رم یک به تعیین قانون حاکم در دو فرض وجود حاکمیت اراده و فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین پرداخته است:
بند دوم این ماده به دنبال بند اول به طرفین اجازه می دهد با شروطی از فرض این ماده عدول کنند و اصل حاکمیت اراده را جاری ساخته و قانون دلخواه را انتخاب نمایند. با این حال این امر بی قید و شرط نیست. بلکه مطابق بخش اخیر ماده انتخاب آن ها نمی تواند مصرف کننده را از حقوق حمایتی محروم کند که قانون حاکم در صورت نبود انتخاب به وی اعطا می نمود. به این ترتیب هر چند مقرره حاکمیت اراده و امکان اعمال ماده ی ۳ در خصوص آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را برای طرفین معتبر تلقی کرده است اما این آزادی را با قواعد حمایتی بندهای ۱ و ۲ محدود نموده است. به این ترتیب اگر شرایط حاکم در بند اول وجود داشته باشد امکان تعیین قانون حاکم بر اساس ماده ی ۳ به شرطی ممکن است که بتواند شرایط بند دوم ماده ۶ را فراهم نماید.
پیش بینی چنین ماده ای شرایط را برای شخص حرفه ای در رابطه ی قراردادی مصرف کننده پیچیده می کند. دلیل این امر آن است که اگر شرط انتخاب قانون توسط طرفین در قرارداد وجود نداشته باشد، مصرف کننده از مفاد حمایتی پیش بینی شده برای وی به واسطه ی قانون محل سکونت معمولی خود سود می برد. در مقابل اگر قانون در قرارداد انتخاب شده باشد مصرف کننده از مفاد حمایتی قانون حمایت از مصرف کنندگانی که درهر دو کشور محل سکونت معمولی خود و کشوری که قانون آن بر قرارداد بار شده است بهره خواهد جست. بدیهی است این امر منجر به عدم تمایل تاجر یا فرد حرفه ای برای عدم انتخاب قانون حاکم در قرارداد مصرف کننده خواهد شد (Brand, 2011: 30).
در صورتی که شرایط بند ۱ فراهم نباشد قانون حاکم بر اساس ماده ی ۳ تعیین می شود. بند ۳ ماده ی ۶ نحوه ی اعمال قانون حاکم در این شرایط را همانند ماده ی ۴ در نظر گرفته است. بنابر شرایط ماده اصل نزدیک ترین ارتباط در این مورد نیز قابل اعمال است. باید توجه شود که قواعد مصرف کننده نسبت به تمام معاملات مصرف کننده اعمال نمی شود. در حقیقت،این واقعیت ساده که یکی از طرفین مصرف کننده است برای اعمال این قواعد کافی نیست. در جایی که شرایط ضروری موجود در بند ۱ ماده ۶ فراهم نباشد مصرف کننده می تواند به جای دادگاه کشور محل سکونت معمولی و اعمال قوانین آن، دعوای خود را نزد دادگاه خارجی برده و دادگاه را وادار کند بر مبنای قانون خارجی حکم صادر نماید (Cachia, 2009: 479).
بند سوم: قرارداد بیمه
ماده ی ۷ مقرره رم یک قواعد ویژه ای جهت قانون قابل اعمال در قرارداد های بیمه وضع نموده است. این قواعد طولانی ترین ماده در مقرره رم یک است و مانند بیمه نامه هایی است که به وسیله ی شرکتی که می خواهد تمام احتمالات را در رابطه اش با قرارداد بیمه ی مصرف کننده پوشش دهد تنظیم می شود (Garcimartin, 2008:71). این امر به دلیل تلاش مقرره در راستای هماهنگی این ماده با قواعد آیین نامه های مربوط به بیمه است. حجم زیاد آیین نامه های مربوط به بیمه نشان گر همین امر می باشد (Behr, 2011: 252).
بند دوم این ماده تعریف قرارداد بیمه و خطر عمده را به دستور العمل داخلی شورای وزیران اتحادیه اروپا ( ۷۳/۲۳۹/EEC ) مورخ ۲۴ جولای ۱۹۷۳ محول می نماید اما قلمرو اعمال آن را در صدر ماده به دو بخش تقسیم می کند:
الف- در صورتی که قرارداد ریسک عمده ای را شامل شود قرارداد های مربوط به تمام کشور ها می توانند تحت شمول این ماده قرار بگیرند.
ب- در فرضی که قرارداد بیمه حاوی ریسک عمده ای نباشد تنها بر قرارداد هایی حکومت می کند که جزء کشور های عضو قلمداد شوند.
به این ترتیب، قرارداد بیمه ای که ریسک واقع شده در قلمرو سرزمینی کشور های عضو را پوشش می دهد، حتی در فرضی که ریسک عمده ای موجود نیست تحت حاکمیت قانون منتخب طرفین قرار می گیرد.
قانون حاکم بر بیمه همانند سایر قرارداد ها می تواند با انتخاب طرفین یا بدون آن باشد. قانون بیمه نیز از همان اصول مربوط به سایر قوانین حمایتی پیروی می کند و هر چند اصل آزادی اراده ی طرفین در انتخاب قانون حاکم را ملاک قرار می دهد اما آن را با موردی که در بند ۳ ذکر شده است محدود می نماید. در نتیجه، قانون حاکم از میان موارد زیر انتخاب می شود:
قانون هر کشور عضوی که در زمان انعقاد قرارداد بیمه، ریسک در آن جا واقع می شود؛
قانون کشوری که محل سکونت عادی بیمه گزار در آن جا است؛
در مورد بیمه عمر قانون کشور عضوی که بیمه گذار تبعه آن کشور است.
برای قرارداد های بیمه ای که پوشش دهنده ی ریسک های محدود به حوادث پیشامده در یکی از کشور های عضو غیر از کشور عضوی که ریسک در آن واقع می شود، قانون همان کشور عضو؛
هرگاه بیمه گزار یک قرارداد مطابق این بند فعالیت تجاری یا صنعتی یا یک حرفه آزاد را دنبال کند و قرارداد بیمه دو یا چند ریسک را که مرتبط با آن فعالیت ها در کشور های مختلف عضو را پوشش می دهد، قانون هر یک از کشورهای عضو مورد نظر، یا قانون کشور محل سکونت عادی بیمه گزار.
بند ۲ ماده ی ۷ پس از اشاره به دستور العمل شورای وزیران، قرارداد بیمه را در فرضی که قانون حاکم توسط طرفین انتخاب نشده است تابع قانون محل سکونت عادی بیمه گر قلمداد می کند، مگر از تمام اوضاع و احوال مشخص شود قرارداد ارتباط نزدیک تری با کشوری دیگر دارد لذا دراین صورت همانند تمام موارد قانون نزدیک ترین ارتباط حاکم می شود.اگر طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند قرارداد تحت حاکمیت قانون کشور های عضوی است که ریسک در زمان انعقاد در آن جا واقع شده است. چنان چه چندین ریسک در بیش از یک کشور عضو وجود داشته باشد قرارداد بیمه به عنوان ترکیبی از چندین قرارداد که هر کدام به تنهایی در ارتباط با یکی از کشور های عضو هستند تلقی می شود (Garcimartin, 2008:71).
می توان چنین گفت که ماده ی ۷ حداقل از جهاتی به منظور حمایت از منافع عمومی مصرف کنندگانی وضع شده است که اقدام به خرید بیمه نامه های شرکت های بیمه ای می کنند که طرف قوی تر در معامله محسوب می شوند (Brand, 2011: 30).
هم چون ماده ی ۶ در مورد قرارداد های مصرف کننده، ماده ی (۳)۷ به طور خاص محدودیت هایی برای کشور های عضو که ممکن است قانون آن ها جهت حاکمیت بر قرارداد های بیمه انتخاب شود وضع می کند. در هر حال بر خلاف ماده ی ۶، ماده ی ۷ در مورد قواعد الزام آور کشور ها بحثی به میان نیاورده است. ممکن است این سوال مطرح شود که در برخورد قانون منتخب در این فرض با قواعد آمره چه اتفاقی خواهد افتاد و این که آیا حقوق مکتسبه ی افراد در فرض عدم انتخاب قانون همانند ماده ی ۶ و آن چه در مورد قرارداد های مصرف کننده ذکر شد حفظ می گردد یا خیر؟
پاسخ به این سوال چندان دشوار به نظر نمی رسد. برخلاف آن چه ممکن است در بدو امر به ذهن خطور کند و به دلیل عدم تصریح این ماده حقوق مکتسبه قابل چشم پوشی قلمداد گردد نباید فراموش نمود که قواعد آمره ای هم چون حقوق مکتسبه از محدودیت ها ی اصل حاکمیت اراده قلمداد می شوند. بنابراین در تعارض با حاکمیت اراده آن بخش از قرارداد که مخالف قواعد آمره است قابل استناد نیست هرچند در ماده این امر به صراحت بیان نشده باشد. دلیل این امر وجود ماده ی ۹ می باشد که پیش از این به تفصیل بررسی شده است.
بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی
ماده ی ۸ سومین ماده ی حمایتی است که در راستای هماهنگی با مواد مرتبط حمایتی موجود در مقرره ی بروکسل یک با بسط حمایت از کارگران در «قرارداد های فردی استخدام» قواعدی را وضع کرده است.
در بند اول ماده ی ۸ از اصل حاکمیت اراده برقرارداد های مربوط به استخدام شخصی بحث می شود. مطابق این بند طرفین آزاد هستند تا قانون منتخب خود را انتخاب کنند اما این انتخاب نباید به حمایت هایی که از مستخدم به عمل می آید لطمه وارد سازد. این حمایت ها در بند های ۲تا ۴ ماده ی ۸ بیان شده اند.
در حالی که بند اول ماده به طرفین اجازه می دهد تا قانون قابل اعمال را بر اساس ماده ی ۳ مقرره انتخاب کنند؛ ۳ بند بعدی ماده محدودیت هایی برای آزادی اراده وضع کرده است. این محدودیت ها به وسیله ی عبارت ذکر شده در بخش اخیر بند ۱ این ماده به بند های بعدی مرتبط می شود.
انتخاب قانون در قراردادهای استخدامی با هدف حمایت از مستخدم مجاز شمرده شده است. بنابراین، بدیهی است که با انتخاب قانون مستخدم نباید ازحمایتی که در فقدان انتخاب قانون ازآن بهره مند است محروم بماند. در حقیقت اصل حاکمیت اراده در این ماده تنها به سود مستخدم است (Garcimartin, 2008:71).
بند های ۲ تا ۴ ماده ی ۸ نحوه ی تعیین قانون حاکم در نبود انتخاب آن توسط طرفین را مشخص می سازد. بند ۲ نوعی قاعده ی الزام آور دارای منفعت را وضع کرده است که طبق آن در صورت سکوت طرفین در مورد انتخاب قانون حاکم، قانون کشوری بر مقررات حاکم خواهد بود که مستخدم عادتا در آن جا کار می کند. در صورتی که این کشور قابل تعیین نباشد، بند سوم این ماده راه حلی ارائه داده است که طبق آن قرارداد تابع کشوری خواهد بود که فرد در آن کشور استخدام شده است. این سه بند به ترتیب اولویت تنظیم شده اند. بنا براین نحوه ی انتخاب قانون حاکم به ترتیب به شرح ذیل خواهد بود.
قانون کشوری که مستخدم در آن جا فعالیت می کند عادتا کار خود را در زمان اجرای قرارداد در آن کشور متمرکز کرده است. در فرضی که مستخدم موقتا در کشور دیگر استخدام شود قانون حاکم همچنان قانون کشوری است که وی عادتا در آن جا فعالیت می کند.
اگر اجرای بند اول امکان پذیر نباشد قرارداد تابع قانون کشوری است که در آن محل تجاری، شخص مستخدم استخدام شده است.
در فرضی که اوضاع و احوال نشان گر وجود ارتباط نزدیک تر با کشوری غیر از کشور های اشاره شده در فوق باشد ،قانون کشوری که دارای ارتباط نزدیک تری با قرارداد است حاکم خواهد بود.
همانند دیگر مواد مربوط به قانون قابل اعمال در فقدان انتخاب بند ۴ ماده ی ۸ شرط گریزی برای قانون قابل اعمال کشوری که قرارداد ارتباط نزدیک تری با آن دارد وضع می کند.
به طور خاص دو قید آشکارا و به طور واضح در این ماده تکرار نشده اند. هدف قانون گذار از این امر ایجاد انعطاف بیشتر برای قضات در کشورهایی است که قرارداد های استخدام تحت شمول قاعده کلی موضوع ماده ۴ قرار نمی گیرد؛ با این حال قرار داد استخدام محسوب می شود (Garcimartin, 2008:76).
باید توجه نمود پیش از آن که طرفین برآورد منطقی در مورد سود ناشی از انتخاب قانون، در قرارداد شخصی استخدام را داشته باشند بر اساس ساختار ماده ی ۸ نیازمند تعیین قواعد الزام آوری هستند که تحت بند های ۲ تا ۴ اعمال می شود. این امر به این معنا است که حتی در مورد انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین باید قواعد آمره ای که در بند های ۲ تا ۴ ماده ی ۸ از آن نام برده شده است شناسایی و لحاظ گردد (Garcimartin, 2008:72).
نتیجه گیری و پیشنهادات:
الف) نتیجه گیری
مقرره ی رم یک در خصوص تعهدات قراردادی با نسخ کنوانسیون روم ۱۹۸۰ از جایگاه ویژه ای در حقوق بین الملل خصوصی برخوردار شده است.
قلمرو مقرره ی رم یک از سه جنبه ی زمانی، سرزمینی و موضوعی قابل بررسی است. هر چند قابلیت جهان شمولی مقرره از جهاتی هم چون امکان انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قراردادهایی با موضوعات مدنی یا تجاری توسط طرفین آن قابل تحسین است اما هم چنان تنها بر کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به استثناء دانمارک حاکم می باشد. مقرره رم یک مطابق ماده ی نخست خود بر موضوعات اداری، گمرکی و مالیاتی حکومت نکرده و در زمینهی آئین دادرسی و ادلهی اثبات نیز مطابق اصل، قواعد قانون کشور مقر دادگاه حاکم است. به علاوه با توجه به تاریخ لازمالاجرا شدن مقررهی رم یک و پیروی از اصل عطف ما به سبق نشدن قوانین، قراردادهای پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن این مقرره مشمول قانون سابق خواهند بود مگر طرفین با تراضی بعدی و با استناد به اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از بارزترین قواعد حاکم بر مقرره، قرارداد خود را تابع قوانین آن قرار دهند که در این فرض نیز به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد نخواهد شد.
مطابق ماده ی ۳ مقرره طرفین می توانند آزادانه هر قانونی را بر قرارداد خود حاکم نموده و برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی لزومی به وجود هیچ نوع رابطه ای میان قرارداد و قانون منتخب طرفین نیست اما این امر به معنی بی توجهی به کلیه ی اصول قانونی نیست. طرفین باید در انتخاب خود که می تواند صریح یا به صورت ضمنی و از طریق شروط مندرج در قرارداد یا مذاکرات میان آن ها و … باشد قواعد آمره و نظم عمومی تعریف شده در ماده ی ۹ مقرره را رعایت نموده و به آن احترام بگذارند. ضمانت اجرای تخطی از این ماده نادیده گرفته شدن حاکمیت اراده در آن حدود است. ضمن آن که امکان انتخاب قوانینی به جز قوانین ملی و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که در حکم قانون در سطح بین الملل است برای دو طرف قرارداد وجود ندارد. به این ترتیب آن ها نمی توانند اصول حقوقی یا عرف را بر قرارداد خود حاکم کنند. با این حال، وجود این محدودیتها از گستردگی حاکمیت اراده طرفین نمیکاهد و برای مثال مقرره به طرفین حق تجزیهی قرارداد و یا تغییر قانون منتخب را اعطا کرده است.
با وجود تمام این آزادی ها گاهی ممکن است به دلایل مختلف قانون قابل اعمال بر قرارداد انتخاب نشده یا معتیر نباشد. در چنین فرضی ماده ی ۴ به عنوان قابل بحثترین ماده در مقررهی رم یک دو معیار اساسی برای تعیین قانون قابل اعمال در مقرره پیشبینی کرده است که شامل قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص ( بند۲ مادهی۴) و قانون نزدیکترین ارتباط است. معیار نزدیکترین ارتباط به عنوان اصل در تمام مواردی که قضات در کشف مقصود طرفین با بن بست رو به رو می شوند به یاری ایشان میشتابد و به کمک این معیار عینی میتوان قانون حاکم بر قرارداد را کشف نمود. از این معیار در بند مربوط به شرط گریز نیز استفاده شده است. مقرره رم یک به قضات اجازه میدهد در فرضی که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ، به وضوح قانون کشوری غیر از کشوری که بر قانونش قرارداد حاکم است به عنوان ارتباط نزدیک تر شناسایی می شود، سایر قوانین را نادیده گرفته و به نزدیک ترین ارتباط توجه نمایند.
یکی از نقاط قوت مقرره ی رم یک طبقه بندی چهار دسته از قرارداد ها در راستای حمایت از طرف ضعیف تر می باشد که شامل قرارداد حمل و نقل، مصرف کننده، بیمه و استخدام شخصی است به علاوه به طور پراکنده در مواد دیگری نیز برای حفظ عدالت موادی وضع نموده که در آن با حاکم کردن قانون کشور محل سکونت معمولی یک طرف قرارداد از حقوق وی دفاع کرده است. قراردادهای فرانشیز و توزیع کالا و ارائه ی خدمات از این دست می باشند.
ب) پیشنهادات
با بررسی مقررات و قواعد مربوط به مقرره ی رم یک و در راستای بهبود قوانین مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ایران با در نظر گرفتن چنین قواعد پیشرفته ای پیشنهاد می شود:
۱- با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و نقش مهم آن در تعیین قانون حاکم بر قرارداد در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی پیشرفته ی جهان، شایسته است ضابطه ی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی ایران در خصوص پیروی عقد از محل وقوع آن اصلاح گردد و این اختیار به طرفین ایرانی نیز داده شود تا بتوانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده قانون دلخواه را بر قراردادهای بین المللی خود حاکم نمایند. همسو شدن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران (۱۳۷۶) که این اصل را به رسمیت شناخته است؛ این امکان را ایجاد می نماید که قانون ایران همگام با تحولات جهان در سطح بین المللی گسترش یافته و ابهامات مربوط به امری یا تکمیلی بودن ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی نیز رفع شود.
۲- صرف نظر از ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی ایران در زمینه ی تعهدات ناشی از قراردادهای بین المللی وجود موادی هم چون ماده های ۹۶۶تا ۹۷۱ ، نشان گر تمایل قانون گذار به تبعیت از ضابطه ی عینی است. با این حال در فرض سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم بر قرارداد قوانین بین الملل خصوصی ایران معیاری برای اعمال قانون ارائه نمی دهند. پذیرش قانون نزدیک ترین ارتباط و پیش بینی آن در فرض سکوت طرفین می تواند کمک شایانی به قضات در یافتن قانون حاکم بر قرارداد در چنین شرایطی نماید.
۳- انتخاب معیار تعهد شاخص قرارداد برای تعیین قانون حاکم در فرض فقدان قانون قابل اعمال نمی تواند پیشنهاد مناسبی در حقوق بین الملل خصوصی ایران باشد؛ چرا که بر اساس این معیار قانون کشوری بر قرارداد حاکم می گردد که محل سکونت معمولی طرفی است که تعهد شاخص قرارداد را به عهده دارد و از آن جا که کشورهای جهان سوم از جمله ایران معمولا طرف وارد کننده در قرارداد محسوب می گردند، پذیرش این ضابطه منجر به اعمال قانون خارجی در اکثر قرارداد های منعقده توسط آن ها خواهد شد.
۴- پیش بینی قوانینی که بتواند در قراردادهایی که در سطح بین المللی منعقد می شود از طرف ضعیف تر حمایت کند گزینه ی مناسبی است که با تأسی از مقرره ی رم یک می توان به آن عمل نمود و فقدان آن در حقوق بین الملل خصوصی ایران احساس می شود؛ لذا پیشنهاد می گردد درکنار قانون تجارت الکترونیک که به طور کلی اشاره ای گذرا به این امر می نماید، به طور خاص در زمینه ی موضوعاتی مانند حقوق مصرف کنندگان، قرارداد های حمل و نقل، قرارداد های کار و استخدام و … وضع قانون گردد.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی:
۱٫ کتب:
امیرمعزی، احمد (۱۳۹۱)، قواعد حل تعارض در قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، چاپ نخست، تهران: دادگستر.
انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی (۱۳۸۸)، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
باکر، دیوید و بودفیلد، کوین (۱۳۸۷)، حقوق به زبان ساده «تراست»، ترجمه اسماعیل اصغری، تهران: میزان.
بلدسو، رابرت (۱۳۷۵)، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقائی، چاپ اول، تهران: گتابخانه گنج دانش.
پاشا صالح، علی (۱۳۷۵)، فرهنگ نامه صالح، ج۲، چاپ تهران، دانشگاه تهران.
تقی زاده انصاری، مصطفی (۱۳۸۷)، حقوق اتحادیه اروپا، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۷)، ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزهم، تهران: گنج دانش.
جنیدی، لعیا (۱۳۷۸)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی.
سلجوقی، محمود (۱۳۸۰)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
ــــــــ، ـــــ (۱۳۷۴)، قواعد عمومی قرارداد ها، ج۱، تهران: شرکت سهامی انتشار.
صفایی، سید حسن (۱۳۸۴)، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
کاتبرت، مایک (۱۳۸۰)، حقوق اتحادیه اروپا، ترجمه بهروز اخلاقی، موسسه اطلاعات و پژوهش های حقوقی، شهر دانش.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۴)، قواعد عمومی قرارداد ها، ج۱، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ــــــــ، ـــــ (۱۳۸۱)، مقدمه ی علم حقوق، چاپ سی و یکم، تهران: سهامی انتشار.
ــــــــ، ـــــ (۱۳۸۴)، کلیات حقوق؛ نظریۀ عمومی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
الماسی، نجاد علی (۱۳۸۵)، تعارض قوانین، چاپ سیزدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مدنی، سید جلال الدین (۱۳۷۶)، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ چهارم، نشر همراه.
میرحسینی، مجید (۱۳۹۳)، مبانی تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
نصیری، مرتضی، (۱۳۸۳)، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
۲٫ مقالات:
شریعت باقری، محمد جواد (۱۳۹۱)، «حاکمیت اراده بر قرارداد های بین الملل خصوصی»، فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، دوره ۱۷ شماره ۵۸٫
شهیدی، مهدی (۱۳۷۷)، «قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۱-۲۲، صص ۲۳-۴۲٫
صفایی، سید حسن و احمدی، جلال سلطان (۱۳۸۹)، «تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰وین)»، فصلنامه ی حقوق، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱٫
لاگارد، پل، «حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قرارداد ها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم ۱۹ (ژوئن ۱۹۸۰)»، ترجمه محمد اشتری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۰، ۱۳۷۵، ص ۳۰۷٫
مافی، همایون و حسین کاویار (۱۳۹۲)، «بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱٫
ماهروزاده، رضا (۱۳۵۶)، «تفسیر معاهدات بین المللی»، مجله روابط بین الملل، دانشگاه تهران، شماره. ۹
میرزا نژاد جویباری، اکبر(۱۳۸۲)، «فسخ جزئی یا تجزیه ی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰وین) و حقوق ایران»، مجله ی حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ی ۲۹٫
نیکبخت، حمیدرضا (۱۳۷۶-۱۳۷۷)، «قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲٫
۳٫ پایان نامه ها:
۱- افضلی مهر، مرضیه (۱۳۹۲)، مبنا و قلمرو ضابطه ی عینی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، استاد راهنما: سید حسن وحدتی شبیری، استاد مشاور: مصطفی سروی مقدم و مصطفی فضایلی، دکتری تخصصی، دانشگاه قم، دانشکده حقوق.
۲- قاسمی، مینا (۱۳۸۳)، نقد و بررسی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی، استاد راهنما: همایون مافی، استاد مشاور: اکبر میرزا نژاد، کارشناسی ارشد دانشکده حقوق داشگاه مازندران.
B) Latina’s Reference:
۱٫ Books:
Campbell Black, H. (1983), Black’s Law Dictionary, 15th d.
Collier ,John (2004), Conflict of Laws, Cambridge University Press, 3th Edition, p. 194.
Juenger, J. (1993), Choice of Law and Multistate Justice, Dordrecht, Boston, Martinus Nijhoff Publisher.
Chitty, Chitty on Contract, Vol.I, 24th edition, London, Sweet & Maxwell, 1977.
Fawcett, J., & J.M. (2008), Carruthers, Cheshire, Northland Fawcett Private International Law, New York, Oxford University, 14th end
Honnold, John O. (1991), Uniform Law for International Sale Under the 1980 United Nation convention, Second Edition, Kluewer Law & Taxation,
Kunda, Ivana, Manuel, Carlos (2011), Practical Handbook on European Private International Law, Project Financed by the European Civil Justice Program.
Richard, Paul H. (2005), Law of Contract, 5th edition, London, Longman,.
Sukhninder Panesar (2001), General Principles of Property Law, Publisher: Longman, 1st e
O’Brien, John (1999), Conflict of Laws, Published by Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London.
Treitel, Guenter (1999), The Law of Contract, 10th edition, London, Sweet & Maxwell.
Upex, Robert (2004), Davies on contract, 9th edition, London, Sweet & Maxwell.
Lasok, D, & Stone, P.A (1987), Conflict of Laws in the European Community, Abingdon, Oxon, England: Professional Book and Limited.
Virgos, Miguel & Francisco Garcimartin (2004), The European Insolvency Regulation: Law and Practice, 1th edition, Kluwer Law International, Netherland.
۲٫ Articles:


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع تا اولین جلسه دادرسی

فصل اول : مفاهیم ، کلیات و داده های کتابخانه ای موجود

در این فصل سعی برآن شده است که با توجه به کتب آئین دادرسی مدنی موجود و سایر کتب حقوقی و مقالات و نظرات مشورتی و همینطور عقاید شخصی نگارنده در زمینه موعد و تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه و تعاریفی از دادرسی و بررسی دادرسی عادلانه پرداخته شود .

این فصل متشمل بر چهار مبحث می باشد و هر یک از مباحث متشکل از گفتارهائی است که به تفصیل بیان کننده مفاهیم و کلیات می باشد .

مبحث اول : تعریف موعد و تمایز آن از مفاهیم مشابه

این مبحث مشتکل از دو گفتار است که گفتار اول به تعریف مفهوم موعد پرداخته شده است و در گفتار دوم به تمایز مواعد با مفاهیم مشابه آن مانند مروز زمان و مهلت عادله اشاره شده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتــــار اول : تعریف مــــوعــــد

موعد mawed(mow)

جای وعده کردن
زمان وعده ؛ «اگر فی المثل چهارماه هم از موعد بگذرد ، زحمت نمی دهد و منفعت نمی خواهد » زمان مقرر طبق وعده
زمان اجرای کاری
عهد و پیمان ¹

در آئین دادرسی مدنی ، منظور از مواعد مدت زمانی است که درآن عملی حقوقی باید انجام شود² که به توسط قانون یا دادرسی دادگاه یا یکی از مأموران رسمی یا توسط طرفین قرارداد مقررمی شود.

پایان موعد را سررسید گویند تعیین موعد را ضرب الاجل نامند در احتساب موعد آخرین روز موعد سررسید است روز انعقاد عقد یا عمل حقوقی به حساب نمی آید سررسیدی که با روز تعطیل روبروگردد به روز بعد منتقل می شود .

موعد علی الاصول به نفع متعهد است مگر آنکه خلاف آن معلوم گردد . پایه ی این اماره غلبه است .

۱-عمید، حسن – فرهنگ عمید – انتشارات دانشگاه تهران –ج ۲ – ص ۸۹۵
۲- جعفری لنگرودی ،محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق – انتشارات گنج دانش- چاپ ۱۷ – تهران ۱۳۸۶-ص۶۹۹

گفتـــار دوم : تمایز مواعد با مفاهیم مشابه

این گفتار به دو بند تقسیم می شود که تمایز آن مواعد با مفاهیم مشابه مانند مرور زمان و مهلت عادله را بررسی می کند .

بند اول : تمایز آن با مرور زمان

الف ) تعریف مـــــرور زمان

مرور زمان : prescription

مروز زمان گذشتن مدتی است مقرر در قانون یا فرمان ها که برگذشت آن اثری از آثار ذیل مترتب می گردد .
۱- تملک مال . این را مروز زمان مملک گویند .
۲– اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم و یا تعقیب دعوی
مرور زمان امری است مستمر که ممکن است دچار انقطاع یا تعلیق گردد . ایراد مرور زمان یعنی ایراد به اینکه دعوی مشمول مرور زمان است .

در فقه اسلام از قدیم توجه به مسئله ی مرور زمان می شد و قدما از فقها که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده اند چنانکه شیخ مفید در مقنعه می گوید : « و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا فی ید غیره فلم یتکم ولم یطلب ولم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلاحق له »

یعنی بدان که کسی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که شخصی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسب آن نکند حق او از مال خود ساقط می شود و معلوم نیست چگونه پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسائله سخنی نگفته اند .
مرور زمان در امور حقوقی ، به مدتی گفته می شد که پس از پایان آن ، دعوا به شرایط ایراد بهای خواسته خوانده ، تا اولین جلسه دادرسی شنیده نمی شد و طرح ایراد در جلسه دادرسی مسموع نخواهد بود زیرا منظوراز « تا اولین جلسه دادرسی » آن است که این را باید قبل از شروع جلسه دادرسی طرح گردد . در اصطلاح آئین دادرسی مدنی مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود .

ب- مدت برای حصول مرور زمان

برای حصول هر مرور زمانی اعم از مملک یا مبری مدت های مختلفه درنظر گرفته شد که به تناسب اهمین موضوع زیاد و کم می شود و روی گذاشتن این مدت ها می توان فرض تملک و اسقاط و ابراء را نمود بنابراین در مرور زمان حتماً گذشتن زمان مدتی لازم است و فرض فوری نمی توان نمود که فوراً مرور زمانی حاصل شود در قانون ایران حداکثر برای حصول مرور زمان به طور کلی ۲۵ سال است و حداقل آن چند ساعت است که در خیار مجلس صدق پیدا می کند .

در مرور زمان اصولاً روز اول حساب می شود ولی ساعت را به حساب نمی آورند ولی در قوانین ما با توجه به مبحث خیار مجلس می توان گفت که در این مورد بخصوص ساعت هم به حساب می آید .

مقایسه موعد با مرور زمان :

با توجه به تعریفی که از موعد در گفتار اول بیان شد که عبارت بود از انجام کار در مدت های مقرر حال با توجه به این تعریف و مفهوم مرور زمان که به شرح فوق گذشت تمایز مواعد با مرور زمان مشخص خواهد شد .

در قوانین ایران در قسمت مواعید روز اول را حساب نمی کنند زیرا آن روز ناقص است و نمی توان به عنوان روز کامل تلقی نمود و در قوانین دیگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و یا طلوع آفتاب دیگر نمی گیرند بلکه از نصف شب به نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأ ساعت روزانه را از نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأساعت روزانه را از نصف شب احتساب می کنند .
م ۶۱۴ ق آئین دادرسی مدنی سابق می گوید : مواعیدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزءمدت محسوب نمی شود زیرا که روز اول موعد حساب نمی شود و روز آخر هم تا موقعی که به اتمام نرسد و نصف شب را درک نکند نمی تواند به حساب بیاید .

قانون مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۴ موسوم به قانون تبدیل بروج به ماههای شمسی که در مجلس دوره پنجم تصویب شده است اساس حساب مرور زمان است با توجه به مواردی که در قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قسمت مواعید ذکر شده است .

سال ۱۲ (دوازده) ماه است و ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود هفته هفت روز تمام و روز ۲۴ ساعت است . پس برای حصول مرور زمان باید رعایت این نکته را کرد ولی در هرحال روز تعطیل در مواعد حساب نمی شود مثلاً اگر روز آخر موعد مصادف با جمعه یا تعطیل باشد حساب نمی شود.

ولی برعکس در مرور زمان روز جمعه و تعطیل را باید حساب نمود به عنوان مثال برای حساب مرور زمان اعم از مملک یا مسقط و مبری (یا در قسمت جزائی که منتهی به عدم تعقیب و مجازات می شود) باید روز آخر هم که پایان ساعت ۲۴ نصف شب گنجانده شده است فرض کنیم یک مرور زمان ۲۰ ساله که مبدأ آن روز اول فروردین ماه ۱۳۰۰ است ختم ۲۰ ساله آن ساعت۲۴ (نصف شب) بین روز اول و دوم فروردین ماه ۱۳۲۰ شمسی خواهد بود .

توضیح آنکه سال های کبیسه که اسفندماه آن طبق قانون سی روز حساب می شود درنظر قانونگذار یکسال کامل است و یکسال و یک روز نیست همینطور سال های غیرکبیسه هم یکسال محسوب می شود .

خلاصه قوانین درمورد مرور زمان فقط سال را در نظر می گیرند که عده معین از ایام را برعکس مواعد که عده معینی از ایام سال را شامل می شود .

مرور زمان در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قدیم در این خصوص نیز منسوخ گردیده است ولی قانون جدید آئین دادرسی مدنی تعدادی از مواد خود را به مواعد اختصاص داده است و این نشانه جایگاه و اهمین نقش مواعد در دادرسی ها می باشد .

شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوق دانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند .

تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد و یا مواعدی که در دادرسی ها باید رعایت شود که از جانب اصحاب دعوا نادیده گرفته می شود مانند اقدام به موقع برای واخواهی و تجدیدنظرخواهی ازاین مقوله اند ولی بحث پدیده مرور زمان با اینگونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود اگر چه برخی از نویسندگان اینگونه موارد را موید اثبات مرور زمان تفاوت های بسیاری است که عبارتند از :

الف – به لحاظ ماهیت حقوقی ؛ اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهایی مملک یا مسقط حق و تعهدات و نیاز به تأثیرعامل دیگری ندارد ، درحالیکه گذر زمان به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد فقط مهلتی است برای اجرای حق

ب – به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق ؛ پدیده مرور زمان حاکی از انتقال کامل یک حق و یا انتقال ناقص و تبدیل آن به تعهد طبیعی است درحالی که گذشت زمان در ظرف زمانی کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی گردد .

ج – به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده ؛ پدیده مرور زمان یک استثناء براصل استصحاب بقای حال سابق است درحالی که گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است .

د – به لحاظ نوع حق ، پدیده مرور زمان در حقوق غیرمالی را ندارد در حالی که گذر زمان در حقوق مالی و غیرمالی به طور یکسان عنوان گردیده است .

به تعبیر یکی از نویسندگان وظیفه حکومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد .
عدم استماع دعوی (مشمول مرور زمان شده)خواهان تنها جریمه کاملی و تنبلی و نتیجه اقدام و عمل اوست.

بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتضا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی که در درازمدت از آن حق غفلت نموده اند.

به استناد و محمل قانونی مشخص که با اصول منطقی و عقلی نیز سازگاری کامل دارد موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم که در دراز مدت از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند دو محمل مزبور عبارتند از :

کاهش ارزش ادله مثبته حق وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار کامل از امتیازی که به او تعلق دارد مدت های طولانی استفاده نکند به ویژه که حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماند که ذی حق به زیان خویش عمل نموده وحقی را علاوه بر این که معطل گذارده ، دیگران را نیز به موقع از استفاده از حق منع نموده است و در درجه دوم دلائلی که آن حق متکی به آنهاست نیز کمرنگ شده و کارایی لازمه را نخواهد داشت.

استفاده نکردن از حق اگر مدتی ادامه پیدا کند، کمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می برد .حق بدون ضمانت اجرا می ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است این مدت را که معمولا ده سال است در اصطلاح حقوق ما “مرور زمان”می نامند .

باید دانست که مرور زمان اصل حق را زایل نمی کند، امتیاز مطالبه آن را از بین می برد ، چنانکه در اثر ایراد مدعی علیه (مدیون)دعوی مطالبه حق رد می شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد دین خود را ادا کرده است و نمی توان پولی را که داده است پس بگیرد.حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته “حق طبیعی”می نامند.مرور زمان شامل همه حق ها نمی شود.¹

از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بر می آید که در حقوق خانوادگی و مالی مرو زمان اثر ندارد. باید افزود که چون به نظر مشهور در فقه، رور زمان دعوی را ساقط نمی کند، پاره ای از دادگاهه نیز ایراد مرور زمان را نمی پذیرند.

بند دوم؛ تمایز موعد با مهلت عادله

در این بند سعی بر آن شده تا با تعریفی از مهلت به بیان


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

منبع مقاله درباره بیمه الکترونیکی

بند اول : بیمه نامه ۱۵
بند دوم : محتوای بیمه نامه ها ۱۵
گفتار سوم : انواع بیمه نامه ۱۶
بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه ۱۶
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور ۱۶

بند سوم : بیمه نامه زمانی ۱۷
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل ۱۷
گفتار اول : انعقاد قرارداد ۱۸
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه ۲۰
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه ۲۱
فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن ۲۳
مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن ۲۴
گفتار اول : اصول بیمه ۲۴
بند اول : اصل حسن نیت ۲۴
بند دوم : اصل غرامت ۲۸
بند سوم : اصل نفع بیمه ای ۲۸
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) ۳۱
بند پنجم : اصل علت نزدیک ۳۱
بند ششم : اصل داوری ۳۲
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه ۳۳
بند اول : شرط بدون خسارت ۳۳
بند دوم : شرط خسارت ۳۴
بند سوم : شرط تمام خطر ۳۴
بند چهارم : شرط ۳۵

بند پنجم : شروط دیگر ۳۶
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه ۳۷
گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر ۳۷
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه ۳۹
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف ۴۰
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال ۴۱
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه ۴۲
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه ۴۵
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر ۴۷
مبحث سوم : ریسک بیمه ۵۱
گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای ۵۱
بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه ۵۱
بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن ۵۵
گفتار دوم : اعلام ریسک ۶۰
بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه ۶۰
بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه ۶۱
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی ۶۲
گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) ۶۵
بند اول : انتقال ریسک ۶۵
بند دوم : اجتناب از ریسک ۶۶
بند سوم : کاهش ریسک ۶۷
بند چهارم : پذیرش ریسک ۶۷
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر ۷۰
گفتار اول : امضای اظهاریه ۷۰
گفتار دوم : ارزیابی ۷۰
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق ۷۰
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت ۷۱
فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی ۷۲
مبحث اول : مسئولیت بیمه ۷۳
گفتار اول : مفهوم مسئولیت ۷۳
گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای ۷۵
گفتار سوم : بیمه اتکایی ۷۷
مبحث دوم : بیمه الکترونیکی ۷۸
گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی ۷۸
گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی ۸۲
مبحث سوم : آثار تحریم ۸۸
گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی ۸۸
بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری ۸۸
بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه ۸۹
گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران ۹۰
فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای ۹۲
بیمه بین المللی ۹۲
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی ۹۳
گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم ۹۳

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی ۹۴
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین ۱۰۰
گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه ۱۰۰
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری ۱۰۱
گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی ۱۰۲
گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۰
ب ـ منابع خارجی ۱۱۲

چکیده:
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .
واژگان کلیدی: رژیم حقوقی،قرارداد،بیمه بین الملل

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی

میحث اول : تعریف بیمه
گفتار اول : تعریف لغوی
واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است) و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .
برخی از کارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و بمعنای ” تامین وآسایش ” ترجمه کرده اند.
لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه ” بیم ” باضافه پسوند ” ه ” تشکیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ” می باشد ، که البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس » و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس» و یا « اشورنس » استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد »
گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی
در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . »
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .
‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .
‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.
حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .
‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .
ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.
مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ).
در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .
همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می‌شود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می‌شود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد.
گفتار سوم : بیمه بین المللی
یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :
الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .
ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .
ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود .
با وجود اینکه


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

منابع مقاله درباره بیمه الکترونیکی

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه ۱۶
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور ۱۶
بند سوم : بیمه نامه زمانی ۱۷
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل ۱۷
گفتار اول : انعقاد قرارداد ۱۸
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه ۲۰
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه ۲۱
فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن ۲۳
مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن ۲۴
گفتار اول : اصول بیمه ۲۴
بند اول : اصل حسن نیت ۲۴
بند دوم : اصل غرامت ۲۸
بند سوم : اصل نفع بیمه ای ۲۸
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ) ۳۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند پنجم : اصل علت نزدیک ۳۱

بند ششم : اصل داوری ۳۲
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه ۳۳
بند اول : شرط بدون خسارت ۳۳
بند دوم : شرط خسارت ۳۴
بند سوم : شرط تمام خطر ۳۴
بند چهارم : شرط ۳۵
بند پنجم : شروط دیگر ۳۶
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه ۳۷
گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر ۳۷
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه ۳۹
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف ۴۰
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال ۴۱
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه ۴۲
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه ۴۵
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر ۴۷
مبحث سوم : ریسک بیمه ۵۱
گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای ۵۱
بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه ۵۱

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن ۵۵
گفتار دوم : اعلام ریسک ۶۰
بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه ۶۰
بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه ۶۱
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی ۶۲
گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ) ۶۵
بند اول : انتقال ریسک ۶۵
بند دوم : اجتناب از ریسک ۶۶
بند سوم : کاهش ریسک ۶۷
بند چهارم : پذیرش ریسک ۶۷
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر ۷۰
گفتار اول : امضای اظهاریه ۷۰
گفتار دوم : ارزیابی ۷۰
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق ۷۰
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت ۷۱
فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی ۷۲
مبحث اول : مسئولیت بیمه ۷۳
گفتار اول : مفهوم مسئولیت ۷۳
گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای ۷۵
گفتار سوم : بیمه اتکایی ۷۷
مبحث دوم : بیمه الکترونیکی ۷۸
گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی ۷۸
گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی ۸۲
مبحث سوم : آثار تحریم ۸۸
گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی ۸۸
بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری ۸۸
بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه ۸۹
گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران ۹۰
فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای ۹۲
بیمه بین المللی ۹۲
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی ۹۳
گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم ۹۳
گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی ۹۴
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین ۱۰۰
گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه ۱۰۰
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری ۱۰۱
گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی ۱۰۲
گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۱۰
ب ـ منابع خارجی ۱۱۲

چکیده:
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .
واژگان کلیدی: رژیم حقوقی،قرارداد،بیمه بین الملل

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی

میحث اول : تعریف بیمه
گفتار اول : تعریف لغوی
واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است) و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .
برخی از کارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و بمعنای ” تامین وآسایش ” ترجمه کرده اند.
لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه ” بیم ” باضافه پسوند ” ه ” تشکیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ” می باشد ، که البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس » و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس» و یا « اشورنس » استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد »
گفتار دوم : ‏تعریف اصطلاحی
در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . »
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.
‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .
‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .
‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.
حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .
‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع » در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .
ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.
مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ).
در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق می گیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود .
همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار می‌رود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق می‌شود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد می‌شود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که می‌تواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد.
گفتار سوم : بیمه بین المللی
یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :
الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .
ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .
ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود .
با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است ؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

دانلود تحقیق در مورد مؤلّفه

تقدیم به:

محضر یوسف فاطمه ارواحنا له الفداه

فهـرسـت مطـــالـب
عنــوان صفحــه

چکیده ۱
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق .۳
ب: اهداف تحقیق ۵
ج: پرسش های تحقیق ۸
د: فرضیه های تحقیق ۸
ه : سازماندهی تحقیق ۸
فصل نخست: مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت ۱۰
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق) ۱۴
الف : حدود ۱۴
ب : اقامه حد ۱۶
ج: عصر غیبت ۱۷
گفتار دوم: شرایط قضاوت ۲۵
الف : شرایط تکوینی قضاوت ۲۹
ب : شرایط اکتسابی ۳۰
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی ۳۹
گفتار نخست: مبانی نقلی ۳۹
الف : اقامه حدود در قرآن ۴۲
ب: اقامه حدود در روایات ۴۴
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی ۴۸

فصل دوم: مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود
مبحث نخست: مبانی عقلی ۵۲
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت ۵۷
الف: ولایت فقیه از نگاه عقل ۶۰
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع ۶۴
ج: مدیریت فقهى یا علمى ۶۸
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود ۷۲
گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت ۷۵
الف: دیدگاه امام خمینی ۷۷
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی ۸۰
ج: دیدگاه صاحب جواهر ۸۴
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت ۸۵
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری ۹۶
ب: دیدگاه شیخ انصاری ۹۸
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی ۱۰۵
د:دیدگاه آیت الله خویی ۱۰۷
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت ۱۱۳

نتیجه گیری ۱۲۴
پیشنهادها ۱۳۲

منابع ۱۳۴
الف: کتاب ها ۱۳۴
۱-کتب فارسی ۱۳۴
۲- کتب عربی ۱۳۶
ب : مقالات ۱۴۰
چکیده لاتین ۱۴۰

چکیده

افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمین می کنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم : در دوبخش تدوین شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.

کلید واژگان: ۱-حد ۲-اقامه حدود ۳-عصر غیبت ۴-قضاوت

مقدمه

الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می‌یابد که از سویی با برپایی حکومت اسلامی، امکان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود که مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش کشیده شد که در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حکومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
۲- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
۳- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
۴- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.

پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.

ب: اهداف تحقیق
یکى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، که از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تکوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور که نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأکید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نکته وجود دارد که از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندک تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد که شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع کند؛ بلکه جرائمى که در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نکند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى که آن را اظهار کند – که خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور که در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى که در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.

مؤلّفه آخر آن است که بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفى است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است که به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلکه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممکن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تکثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به کمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است که آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است که باید به اذن وى باشد یا این‌‌که شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد که چنان‌‌چه اجراى حدود از احکام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور که ممکن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند که قاضى، ولایتِ بر حکم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، کسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است که آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌که مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا کرد؟
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است که در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دلیل اقامه شود و چنان‌‌چه دلیل روشنى بر اختصاص این امر به امام معصوم علیه‌‌السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌‌شویم؛ ولى اگر دلیلى بر این اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولایت مطلقه براى فقیه جامع الشرائط، اصاله عدم الاشتراط در این مورد حاکم است. ضمن آن‌‌که این مطلب مسلّم است که اثباتِ حدّ باید با نظر حاکم شرع باشد؛ ولى بحث در این است که در مواردى که بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نیز اصل جرم با خصوصیّات و شرایط آن ثابت است، آیا این افراد مى‌‌توانند خودْ حاکم و مجرى در


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درمورد مؤلّفه

تقدیم به:

محضر یوسف فاطمه ارواحنا له الفداه

فهـرسـت مطـــالـب
عنــوان صفحــه

چکیده ۱
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق .۳
ب: اهداف تحقیق ۵
ج: پرسش های تحقیق ۸
د: فرضیه های تحقیق ۸
ه : سازماندهی تحقیق ۸
فصل نخست: مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت ۱۰
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق) ۱۴
الف : حدود ۱۴
ب : اقامه حد ۱۶
ج: عصر غیبت ۱۷
گفتار دوم: شرایط قضاوت ۲۵
الف : شرایط تکوینی قضاوت ۲۹
ب : شرایط اکتسابی ۳۰
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی ۳۹
گفتار نخست: مبانی نقلی ۳۹
الف : اقامه حدود در قرآن ۴۲
ب: اقامه حدود در روایات ۴۴
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی ۴۸

فصل دوم: مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود
مبحث نخست: مبانی عقلی ۵۲
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت ۵۷
الف: ولایت فقیه از نگاه عقل ۶۰
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع ۶۴
ج: مدیریت فقهى یا علمى ۶۸
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود ۷۲
گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت ۷۵
الف: دیدگاه امام خمینی ۷۷
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی ۸۰
ج: دیدگاه صاحب جواهر ۸۴
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت ۸۵
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری ۹۶
ب: دیدگاه شیخ انصاری ۹۸
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی ۱۰۵
د:دیدگاه آیت الله خویی ۱۰۷
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت ۱۱۳

نتیجه گیری ۱۲۴
پیشنهادها ۱۳۲

منابع ۱۳۴
الف: کتاب ها ۱۳۴
۱-کتب فارسی ۱۳۴
۲- کتب عربی ۱۳۶
ب : مقالات ۱۴۰
چکیده لاتین ۱۴۰

چکیده

افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمین می کنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم : در دوبخش تدوین شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.

کلید واژگان: ۱-حد ۲-اقامه حدود ۳-عصر غیبت ۴-قضاوت

مقدمه

الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می‌یابد که از سویی با برپایی حکومت اسلامی، امکان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود که مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش کشیده شد که در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حکومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
۲- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
۳- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
۴- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.

ب: اهداف تحقیق
یکى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، که از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تکوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور که نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأکید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نکته وجود دارد که از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندک تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد که شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع کند؛ بلکه جرائمى که در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نکند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى که آن را اظهار کند – که خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور که در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى که در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است که بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است که به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلکه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممکن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تکثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به کمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است که آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است که باید به اذن وى باشد یا این‌‌که شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد که چنان‌‌چه اجراى حدود از احکام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور که ممکن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟

در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند که قاضى، ولایتِ بر حکم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، کسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است که آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌که مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا کرد؟
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است که در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دلیل اقامه شود و چنان‌‌چه دلیل روشنى بر اختصاص این امر به امام معصوم علیه‌‌السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌‌شویم؛ ولى اگر دلیلى بر این اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولایت مطلقه براى فقیه جامع الشرائط، اصاله عدم الاشتراط در این مورد حاکم است. ضمن آن‌‌که این مطلب مسلّم است که اثباتِ حدّ باید با نظر حاکم شرع باشد؛ ولى بحث در این است که در مواردى که بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نیز اصل جرم با خصوصیّات و شرایط آن ثابت است، آیا این افراد مى‌‌توانند خودْ حاکم و مجرى در


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه حقوق : مؤلّفه

تقدیم به:

محضر یوسف فاطمه ارواحنا له الفداه

فهـرسـت مطـــالـب
عنــوان صفحــه

چکیده ۱
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق .۳
ب: اهداف تحقیق ۵

ج: پرسش های تحقیق ۸
د: فرضیه های تحقیق ۸
ه : سازماندهی تحقیق ۸
فصل نخست: مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت ۱۰
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق) ۱۴
الف : حدود ۱۴
ب : اقامه حد ۱۶
ج: عصر غیبت ۱۷
گفتار دوم: شرایط قضاوت ۲۵
الف : شرایط تکوینی قضاوت ۲۹
ب : شرایط اکتسابی ۳۰
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی ۳۹

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: مبانی نقلی ۳۹
الف : اقامه حدود در قرآن ۴۲
ب: اقامه حدود در روایات ۴۴
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی ۴۸

فصل دوم: مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود
مبحث نخست: مبانی عقلی ۵۲
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت ۵۷
الف: ولایت فقیه از نگاه عقل ۶۰
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع ۶۴
ج: مدیریت فقهى یا علمى ۶۸
د : اصل نیابت ولایتِ فقیه در اجرای حدود ۷۲
گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت ۷۵
الف: دیدگاه امام خمینی ۷۷
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی ۸۰
ج: دیدگاه صاحب جواهر ۸۴
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت ۸۵
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری ۹۶
ب: دیدگاه شیخ انصاری ۹۸
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی ۱۰۵
د:دیدگاه آیت الله خویی ۱۰۷
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت ۱۱۳

نتیجه گیری ۱۲۴
پیشنهادها ۱۳۲

منابع ۱۳۴
الف: کتاب ها ۱۳۴
۱-کتب فارسی ۱۳۴
۲- کتب عربی ۱۳۶
ب : مقالات ۱۴۰
چکیده لاتین ۱۴۰

چکیده
افراد یک جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند که اختلال در کار یکی از آنها موجب زوال سلامت اعضای دیگر می شود. از این رو، در همه کشورها برای جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی، مقرراتی را اجرا می کنندکه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمین می کنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم : در دوبخش تدوین شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.

کلید واژگان: ۱-حد ۲-اقامه حدود ۳-عصر غیبت ۴-قضاوت

مقدمه

الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاهها از آن جهت اهمیت می‌یابد که از سویی با برپایی حکومت اسلامی، امکان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود که مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش کشیده شد که در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حکومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.

این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
۲- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
۳- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
۴- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.

ب: اهداف تحقیق
یکى از ویژگى‌‌هاى بسیار مهمّ دین اسلام، که از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعیّت این دین به شمار مى‌‌آید، تبیین جرم‌‌ها و گناهان و بیان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوى و اخروى آن‌‌ها است. هر آنچه در اسلام به عنوان عملى قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب مى‌‌شود، داراى آثار مهمّ دنیوى و عقوبت‌‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنیوى، جنبه وضعى، و به تعبیر دیگر، جنبه قهرى و تکوینى، و برخى دیگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان طور که نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأکید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نکته وجود دارد که از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندک تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد که شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، که در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، کاشف از آن است که اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده که نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع کند؛ بلکه جرائمى که در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نکند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى که آن را اظهار کند – که خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور که در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى که در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه دیگر، مواردى است که به عنوان عفو در اختیار حاکم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.
مؤلّفه آخر آن است که بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حکم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است که به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلکه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممکن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تکثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به کمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است که آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است که باید به اذن وى باشد یا این‌‌که شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد که چنان‌‌چه اجراى حدود از احکام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور که ممکن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند که قاضى، ولایتِ بر حکم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، کسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است که آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌که مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا کرد؟
بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است که در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دلیل اقامه شود و چنان‌‌چه دلیل روشنى بر اختصاص این امر به امام معصوم علیه‌‌السلام دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌‌شویم؛ ولى اگر دلیلى بر این اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولایت مطلقه براى فقیه جامع الشرائط، اصاله عدم الاشتراط در این مورد حاکم است. ضمن آن‌‌که این مطلب مسلّم است که اثباتِ حدّ باید با نظر حاکم شرع باشد؛ ولى بحث در این است که در مواردى که بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نیز اصل جرم با خصوصیّات و شرایط آن ثابت است، آیا این افراد مى‌‌توانند خودْ حاکم و مجرى


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

حقوق کیفری ایران

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :
گفتار نخست : مفهوم شناسی
تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده است . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism است از واژه ی لاتین Recider گرفته شده است که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد .
در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعریف نمود . علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده است . در این مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .
الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم
قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم محسوب می شود با این وجود حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.
براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر شود ، بنابراین تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی . سایر حقوق دانان نیز با توجه به قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

۱- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:
نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:
« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد » مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی ابتدا در تعریف مختصری بیان می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد ».
یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد ». همانگونه که ملاحظه می شود این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در بیان تعریف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم برخی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود »
با توجه به تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده است .
۲٫ تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .
برخی از نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.
بنابراین برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده است .
نویسندگان حقوق جزای عمومی پس از انقلاب اسلامی ،علیرغم تغییرات قانونگذاری و محور قرار گرفتن اجرای کامل مجازات به جای محکومیت قطعی در صدق عنوان تکرار جرم ، کما فی السابق به ذکر همان تعاریف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ی اصلی در تعریف را قطعیت حکم پیشین قرار داده اند : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلی اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد شد ». همچنین یکی دیگر از اساتید حقوق جزا درتعریف تکرار جرم می نویسد:« تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه ی محکومیت کیفری است که شرایط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود »
با توجه به اعتباری بودن مفاهیم حقوقی به نظر می رسد که این تعاریف همگام و همپای تحولات و تغییرات قانون کیفری در مورد تکرار جرم حرکت نکرده اند و از این جهت این اشکال بر آنان وارد است که تعریف ارائه شده توسط ایشان منطبق با قانون حاکم فعلی نیست.

۳٫ تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه
تکرار(received) موقعی است که بعد از محکومیت قطعی جزیی اول مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود با توجه به نوع و فاصله آن با محکومیت اول ، شرایط تکراری قانونی تحقق یابد. مانند اینکه ۲ سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی، مرتکب یک حریق مشدد شود .
ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم
از دیدگاه جرم شناختی تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است . در نگاه برخی از جرم شناسان ، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می گیرد.

به طور مثال برخی تکرار جرم را به نحوی ساده به بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده جرم را بزهکار پیشین می دانند که به رفتار جنایی باز می گردد . برخی دیگر از جرم شناسان گفته اند: تکرار جرم ، تکرار رفتار جنایی به وسیله ی فردی است که ثابت است که از عدم اهلیت روانی رنج می برد . این برداشت و تلقی از تکرار جرم در تعاریف مزبور تمایز وتفکیک بین تکرار و تعدد جرم را در حقوق کیفری نادیده می انگارد.
برخی دیگر از جرم شناسان تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از محکومیت قبلی و یا احیانا ًتحمل مجازات می دانند، هر چند جرم اخیر مورد رسیدگی و حکم نهایی قرار نگرفته باشد به طور مثال ، H.M.matcalf تکرار جرم را به بازگشت به عادت جنایی پیشین به ویژه پس از تحمل مجازات تعریف می کند . در تعریف این جرم شناسان محکومیت قبلی ، اجرای مجازات و یا سپری کردن مدت زمانی در زندان ضروری و لازم است هر چند در ثبت لحظه ی وقوع تکرار جرم به محض تخلف پیگرد و یا دستگیری، اختلاف نظر دارند. این اختلاف برداشت ایشان، در ارائه ی آمارها جنایی از نرخ تکرارکنندگان جرم مؤثر است به گونه ای که با انتخاب و اتخاز هر یک از این تعاریف نرخ تکرار جرم متفاوتی در تحقیقات جرم شناسی ارائه می گردد .
به طور مثال براساس یک نظر تکرار کنندگان جرم کسانی هستند که پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب نشده اند. براساس برداشت دیگر ، تکرار کننده ی جرم کسی است که قبلاً به دلیل ارتکاب جرم محکوم به حبس شده و اکنون نیز پس از آزادی از زندان به دلیل ارتکاب مجدد جرم مورد تعقیب قرار گرفته ،دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد هر چند حکم نهایی در خصوص وی صادر نشده است .
گفتار دوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه
در حقوق کیفری عمومی تأسیساتی وجود دارند که با تکرار جرم شباهت زیادی دارند و حتی گاهش تشابه آنقدر زیاد است که در رابطه با آن امر نظرات مختلف اظهار می شود. لذا در این گفتار به بررسی موردی آنها می پردازیم.
الف) تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم
در حقوق کیفری ایران تکرار تا پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم را منوط به وجود حکم قطعی سابق می دانست ولو اینکه مجازات مقرر در این حکم قطعی اجرا نشده باشد . در ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۰۴ و ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ قطعیت حکم، مرز قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار قرار داده شده بود. ماده ی ۲۴ اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰ نیز با اندک تفاوتی سخن از حکم لازم الاجراء به میان آورده بود. در حالیکه با تصویب قانون را جع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ این ملاک و معیار به اجرای مجازات تغییر یافت . بنابراین ملاک ،جرایم تا قبل از اجرای مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و جرایم پس از اجرای مجازات مشمول قاعده ی تکرار جرم گرفتند.
قانون جزای فرانسه نیز همانند قانون مجازات عموم ایران وجود یک حکم قطعی نهایی را قبل از ارتکاب مجدد جرم فارق اساسی و وجه تمایز میان دو قاعده ی تکرار و تععدی می داند .
علیرغم تغییر مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانین مجازات پس از انقلاب اسلامی، تبصره ی ۴ ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ که در خصوص تصحیح حکم پس از آگاهی از محکومیت های سابق متهم بود بدون هیچ گونه کم و کاستی مجدداً در ذیل ماده ی ۴۸ ق.م.ا گنجانده شد. این تبصره مقرر می دارد که : « هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در


بهمن ۲۰ ۱۳۹۷

منبع مقاله با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید:
«هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد…»
در ماده ۱۹ اعلامیه و ۱۸ میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.
این دو مسأله قرنها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده میشد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمیتواند امری تازه باشد.
با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوتهایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» میباشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با استفاده از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق میباشد.
۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آزادی بیان از بنیادیترین حقوقی است که یک انسان میتواند داشته باشد این حق که در قرون اخیر مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق و سایر اسناد بین المللی و علمای حقوق و اندیشمندان قرار گرفته قرنها پیش مورد تاکید ادیان الهی به خصوص اسلام بوده است به طوری که در دهه اولیه اسلامی که مقارن با حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین بود. این حق به طور کامل اجرا میشده و افراد جامعه در بیان عقاید خود آزادی کامل اما در چارچوبی مشخص بنام شرع داشتهاند. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت در برخورد با اهل یعنی (خوارج) مادامی که آنها تنها بیان و نشر عقیده مینمودند با آنها برخورد نداشتند و حتی حقوق و سهمیه آنها را از بین المال پرداخت میفرمودند و زمانی که حضرت به پیکار با آنان پرداختند که آنها اقدام به تفکیر و کشتار مسلمین و بیگانگان مینمودند. اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ضمن بیان و بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلام و کلام معصومین علیهم السلام به بررسی و ذکر تضاد و یا تعارضات میان این حق در اعلامیه و فقه اسلامی با رویکرد تحلیلی میپردازد.
۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون:
– آزادیهای عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده میباشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ – فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا.. جوادی آملی – اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این ۴ کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی.

۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری میباشد.
۵- اهداف مشخص تحقیق
بررسی آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون و فقه اسلامی و شیعی، بیان تعارضات در زمینه آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلامی و حل اینگونه تعارضات با الهام از فقه اسلامی و کلام بزرگان دین و استفاده از ابزار احکام ثانویه از اهداف مشخص این تحقیق می باشد.
۶- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران
این تحقیق میتواند مورد استفاده دانشجویان و طلاب محترم، محققان و علاقه مندان قرار گیرد.
۷- سئوالات تحقیق:
سؤال اصلی: چه تضادی میان آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی وجود دارد؟
سؤال فرعی: چگونه و تحت چه شرایطی میتوان تضادهای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون اسلامی را رفع نمود؟
۸- فرضیههای تحقیق:
۱) بین حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و شیعی علی رغم تشابهات، تضادهایی نیز وجود دارد.
۲) میتوان این تضادها را با الهام از اسلام و احکام ثانویه اسلامی رفع نمود.
۹- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
اعلامیه جهانی حقوق بشر = اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) با رای مثبت ۴۸ و ممتنع ۸ دولت از مجموع ۵۶ عضو سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی رسید.
میثاقین = میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
۱۰- روش تحقیق
این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای (کتب – مقالات – پایان نامهها) و اینترنتی و با روش فیش برداری و با رویکرد توصیفی، کیفی و تحلیلی در قالب پنج فصل و بر فصل شامل تعدادی گفتار و بند تهیه و ارائه میگردد در فصل اول (کلیات) – تعاریفی از آزادی و بیان و آزادی بیان ارائه شد. در فصل دوم آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شرح واقع و در فصل سوم به مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی پرداخته می شود در فصل چهارم نیز به موضوع نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره و در فصل پنجم تلاشهای صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با احکام اسلامی بیان و در آخر نتیجه گیری صورت می پذیرد
فصل اول
کلیات
گفتار اول – تعریف آزادی بیان
بند اول- تعریف آزادی
آزادی توانایی انجام هر آن عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند. آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است. همان گونه که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه آمده است: «آزادی عبارت است از توانایی انجام هر گونه عملی که به دیگران لطمه وارد نیاورد. یعنی اینکه آزادی انجام هر گونه عملی در راهبرد زندگی در چارچوب یک نظم توأم با مسئولیت است. آزادی دو چیز است اول اینکه انسان در معرض تعدی و تجاوز مزاحمت دیگران نباشد و دوم اینکه بتواند هر چه بخواهد انجام دهد به شرط آنکه زیانی به حقوق دیگران وارد نیاورد که در اصطلاح اولی را آزادی منفی و دومی را آزادی مثبت مینامند و این هر دو ناشی از رفتار متقابلی است که افراد در اجتماع با یکدیگر دارند و باید در پیش بگیرند و چون سهم هر یک از اعضای اجتماع در آزادی با یکدیگر برابر است و همه به طور برابر از آزادی برخوردارند سپس لازم است مشخص شود که حدود آزادی چیست تا در حین اینکه خود از آزادی بهرمند است حرمت حریم آزادی دیگران نیز مصون و محفوظ باقی بماند. اینجاست که قانون تعیین میکند که قلمرو آزادی فرد تا کجاست.
و اما آزادیهای عمومی و آن عبارت است از مجموع حقوق که برای خود نوعی استقلال و خود سامانی در زمینههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی تامین میکند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته میشود.
بند دوم – تعریف بیان
در کتب حقوقی کلمه بیان مورد تعریف واقع نشده است شاید دلیل آن روشن بودن و واضح بودن این کلمه برای اذهان میباشد. بیان مترادف کلماتی چون، حرف و صحبت، سخن و گفتار میباشد و در اصطلاح کلماتی است که انسان در محاورات خود با افراد و اجتماع آن را بکار میبندد.
کلمه بیان به دو مفهوم در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است یکی معنا آنچه انسان با دیگران ارتباط کلامی برقرار میکند که همان سخن و از خصوصیات نوع بشر است. چنانچه در سوره الرحمن آیه ۴ بعد از ذکر خلق انسان میفرماید «علمه البیان» (او را بیان آموخت) در اینجا بیان در معنای لغوی آن استعمال شده است اما معنای دیگری که در قرآن برای کلمه بیان مطرح نموده عبارت از خود قرآن است در جایی که میفرماید: «هذا بیان للناس و هدس و موعظه للمتقین» (و این بیانی برای مردم و هدایت و پندی برای متقین است) (آل عمران – ۱۳۸) قرآن خود از جنس لفظ و کلام است و در آیات متعددی همچون «انا انزلنا قرءناً عربیاً لعلکم تعلمون (همانا ما قرآن را عربی فرو فرستادیم شاید که تعقل کنید) – (یوسف آیه ۲) بدان اشاره نموده است.
خداوند متعال با خلق انسان و بطور جزئی با خلق هر عضوی از وی کارایی خاص آن را به او عنایت فرموده است. در آیات ۸ و ۹ سوره بلد میفرماید: «الم نجعل له و عینین و لساناً و شفقین» که اشاره به خلق چشم و زبان و لب نموده که بر انسان را برای انجام کاری توانایی بخشیده است که همه از مصادیق در خلق الانسان» و البته مشترک بین انسان و دیگر حیوانات میباشد ولی آنچه در این میان از اختصاصات انسان میباشد قدرتی است که وی برای بیان مقاصد و برقراری ارتباط با دیگران دارد. در حالی که داشتن وسیله آن که زبان و لب میباشد با حیوانات وجه مشترک دارد بنابراین چنین اعضایی برای برخورداری از قوه کلام و بیان کافی نبوده و قرآن با اشاره به «علمه البیان» بیان را تعلیم مستقیم خداوند دانسته و آنرا یکی از ویژگیهای انسان و از علائم گرامی داشت وی نسبت به ؟؟ حیوانات برشمرده است.
بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان
قبل از اینکه به تعریف جامع و حقوقی از آزادی بیان بپردازیم باید به مسأله آزادی عقیده پرداخته شود چرا که ابتدائا باید عقیده و نظری وجود داشته باشد تا آن بیان شود و این دو لازم و ملزوم هم بوده و از هم قابل انفکاک نمیباشند.
آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که میپسندد یا آن را عین حقیقت میپندارد آزادانه انتخاب کند بیآنکه مواجه با نگرانی و یا بیم و تجاوزی شود.
آزادی بیان عقیده از جمله حقوق غیرقابل سلب و ارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل آزادی عقیده به نظر میرسد و به کار افتادن اندیشه و فکر نباید با موانعی مواجهه شود که این حق طبیعی را از انسان سلب کند. با وجود این بازتابهای اجتماعی نسبت به تاثیرات ناشی از بیانات جسورانه و بیملاحظهای را که ممکن است جریحه دار کردن وجدان عمومی باشد نباید نادیده گرفت.

مسأله آزادی بیان و عقیده در حقوق داخلی و قوانین اساسی کشورها و نیز در قواعد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطرح گردیده است. مثلاً در قانون اساسی ایران آزادی بیان در نشریات به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی بیان و نشر افکار در رادیو و تلویزیون با رعایت موازین اسلامی و مصالح


بهمن ۱۹ ۱۳۹۷

فروش – ۱۱ معیار افزایش عملکرد فروش که بیشترین اهمیت را دارند

 

فروش

در حالیکه درآمد به ازای هر نماینده فروش نهایتا مهمترین معیار عملکرد فروش است، حوزه های دیگری نیز وجود دارند که مدیران فروش باید بر آنها تمرکز کنند. برخی مدیران در دام تمرکز بیش از حد بر گفته و “آمار سازی” می افتند که برخی از معیارهای حیاتی عملکرد را فراموش می کنند.

مدیران می توانند میزان بیشتری از کنترل را بر عملکرد فروش و معیارهای فعالیت اعمال کنند. با تمرکز بر این حوزه های کلیدی که در کنترل آنها هستند، مدیران فروش می توانند بهبودی را در عملکرد فروش و رشد عایدی خود داشته باشند.

به منظور کمک به شما جهت بهبود عملکرد فروشنده‌های خود، شماری از معیارهای مهم فروش و شاخص های مهم عملکردی (KIP ها) که باید بر آنها تمرکز کنید را مطرح می کنیم.

 1. زمان صرف شده برای فروش

برای اندازه گیری این موضوع که فروشنده شما چقدر وقت برای فروش صرف کرده است وقت بگذارید. این گام می تواند به شما کمک کند تا موضوعاتی را که مانع عملکرد فروش شما هستند را شناسایی کنید. از این گذشته، زمان مهمترین کالای ارزشمند فروشنده شما می باشد.

به دنبال برطرف کردن موانعی که بر سر راه فروش تان هستند باشید. به عنوان مثال، امروزه بسیاری از نمایندگان فروش تلاش می کنند تا محتوای مناسب پیدا کنند. تخمین زده می شود که نمایندگان فروش بین ۶٫۵ و ۸٫۸ ساعت در هفته را صرف جستجوی اطلاعات می کنند.

اگر موضوعات بازیابی محتوا بازدارنده تیم های فروش شما می باشند، در مورد معرفی نرم افزارهای توانمند سازی که این ناکارآمدی را از بین می برند و عملکرد فروش را بهبود می دهند فکر کنید.

 1. زمان پاسخگویی به مشتری راغب

امروزه کسب و کارها با سرعتی فزاینده در حرکت هستند. افزایش بازاریابی داخلی به این معنی است که شرکت ها دارند بیش از پیش بر تاکتیک های آنلاین برای تولید مشتری راغب (leads) می کنند.

با این وجود، تحقیقات نشان داده است که طول عمر یک مشتری آنلاین راغب می تواند بسیار کوتاه باشد. سرعت پاسخدهی امری کلیدی است.

شرکت هایی که تلاش می کنند تا با یک مشتری راغب در یک ساعت پس از پرس و جوی اولیه تماس بگیرند، هفت برابر بیشتر از شرکت هایی که حتی یک ساعت بیشتر منتظر مانده اند احتمال دارد که آن مشتری را به دست آورند. شرکت هایی که ۲۴ ساعت صبر می کنند تا با مشتری راغب تماس بگیرند، نسبت به آنهایی که در ساعت اول پاسخ می دهند، ۶۰ برابر احتمال کمتری دارد که آن مشتری را به دست آورند.

زمان پاسخدهی سریع می تواند عملکرد تیم فروش شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد. احتمال دارد که شرکت شما در حال انجام یک سرمایه گزاری قابل توجه در بازاریابی باشد تا یک حضور آنلاین داشته باشد، و تمامی رسانه های بازاریابی را توسعه دهید تا مشتریان احتمالی را مطلع کنید. اطمینان حاصل کنید که این سرمایه گزاری با پاسخ دادن سریع و موثر به مشتریان راغب جواب بدهد.

 1. استفاده از تمامی رسانه های بازاریابی

به گفته انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)، ۹۰% محتوای بازاریابی توسط فروش استفاده نمی شود. در عین حال، سرمایه گزاری در بازاریابی محتوا همچنان رو به افزایش است و به گفته انجمن بازاریابی خدمات فن آوری اطلاعات، اکنون ۱۶% از بودجه کل را تشکیل می دهد. این نوع ناکارآمدی می تواند تاثیر عمدهی بر عملکرد تیم فروش شما داشته باشد.

پیاده سازی نسل بعدی نرم افزارهای مدیریت محتوای فروش راهی است برای افزایش سطح عملکرد فروش و بازاریابی. اولویت دادن به نرم افزارهایی که حلقه بازاریابی فروش را می بندد و به شما این امکان را می دهد تا استفاده از مجموعه رسانه های بازاریابی را اندازه گیری کنید. به معرفی سیستم ها و فرایندهایی فکر کنید که به رهبران بازاریابی این امکان را می دهند تا محتوای مناسب را مستقیما به سمت نمایندگان فروش سوق دهند.

 1. نرخ برنده شدن فرصت

نگه داشتن حساب نرخ برنده شدن فرصت بینش لازم در خصوص توانایی نمایندگان فروش تان برای بستن و انجام یک معامله را در اختیار شما قرار می دهد. توانایی بستن و انجام یک معامله بخش عمده ای از عملکرد فروش است. برخی از نمایندگان شما ممکن است در شبکه سازی و پیش بردن یک معامله عالی باشند، اما در زمان بستن و به انجام رساندن معامله ناکام باشند.

با زیر نظر داشتن این معیار شما می توانید با نمایندگانی که دائما نرخ های فرصت پایینی را گزارش می کنند کار کنید. گاهی اوقات انجام صحبت های تلفنی با این نمایندگان، یا فراهم کردن راهنمای هایی می تواند این روند را تغییر دهد. اگر عملکرد فروشنده شما همچنان به واسطه نرخ برنده شدن فرصت پایین مشکل دار است، می توانید در مورد انتقال دادن این فروشنده به یک نقش جدید به عنوان نماینده توسعه فروش (SDR) فکر کنید، جایی که او می تواند از توانمندی های خود به منظور حرکت دادن مشتریان راغب به سمت جلو استفاده کند.

 1. اندازه متوسط معامله

اندازه متوسط معامله انجام شده معیاری است که می تواند به سرعت معامله هایی که ممکن است ارزش دنبال کردن نداشته باشند را مشخص کند. یکی از اولویت های شما به عنوان مدیر فروش حصول اطمینان از این امر است که نمایندگان شما دارند زمان خود را تا حد ممکن به صورت خردمندانه مورد استفاده قرار می دهند. همچنین ممکن است متوجه شوید که نمایندگان شما دارند به سمت معامله های کوچک تر انحراف پیدا می کنند، چرا که انجام اینگونه معامله ها آسانتر است، به جای اینکه مهمترین فرصت های موجود را دنبال کنند.

اگر اندازه متوسط معامله شما کمتر از آن چیزی است که دوست دارید، وقت بگذارید تا تلاش های شرکت تان در تولید مشتریان راغب و اینکه چرا این تلاش ها به مشتریان راغبی منجر می شوند که معامله های کوچکی انجام می دهند را مورد ارزیابی قرار دهید. با قسمت بازاریابی در مورد راههایی که تولید مشتری راغب می تواند به نوعی تغییر داده شود تا عملکرد فروش را افزایش دهد صحبت کنید.

 1. ماتریس های چرخه فروش 

طول متوسط زمانی که لازم است تا نمایندگان فروش شما معامله را جوش دهند یک معیار کلیدی دیگر است، زمانی که موضوع اندازه گیری عملکرد نمایندگان فروش شما به میان می آید. شما باید میانگین زمانی که یک معامله طول می کشد تا از هر یک از مراحل مسیر فروش شما بگذرد را اندازه گیری کنید. با این معیار، شما به سرعت قادر خواهید بود که معامله هایی که احتمال کمتری دارد جوش بخورند را به واسطه مقدار زمانی که برای پیشرفت آنها لازم است مشخص کنید.

همچنین قادر خواهید بود که گلوگاه های فروش را شناسایی کرده و اقدامی در خصوص آنها انجام دهید. شاید نمایندگان شما به برخی راهنمایی های تخصصی نیاز دارند، یا اگر به نظر می رسد انجام یک معامله به سرمایه گزاری زمانی زیادی نیاز دارد اما احتمال برنده شدن آن معامله (بر اساس طول سیکل میانگین فروش) بسیار پایین است، ممکن است زمان آن باشد که فروشنده شما زمان خود را در معامله هایی سرمایه گزاری کند که انجام آنها به لحاظ آماری محتمل تر است. با مسلح کردن خود با این اطلاعات مهم چرخه فروش، شما می توانید به سرعت گلوگاه های فروش را از بین ببرید و به تیم خود در خصوص نحوه سرمایه گزاری کردن زمان خود جهت بدهید.

 1. هزینه فروش به نسبت درآمد

این معیار عملکرد فروش، کارآیی کلی بخش فروش را نشان می دهد. هزینه های کل حقوق ها، پورسانت ها، و هزینه های سازمان فروش شما را شامل می شود. در طول زمان این معیار می تواند به شما کمک کند تا سطح سرمایه گزاری مورد نیاز برای دست پیدا کردن به سطح عملکردی خاصی را اندازه گیری کنید. شما قادر خواهید بود بگویید چقدر سرمایه گزاری لازم است تا شرکت شما به یک عایدی سالانه دست پیدا کند.

هزینه فروش به نسبت درآمدتان را نسبت به میانگین این صنعت بسنجید تا سطح بهره وری فروش تان را اندازه گیری کنید.

 1. نشتی قیف فروش

به گفته فوکاس، نشتی قیف فروش یک معیار حیاتی برای اندازه گیری است، چرا که این معیار نشان می دهد که آیا سوراخ هایی در قیف فروش شما وجود دارند یا نه. با اندازه گیری درست، شما می توانید به طور دقیق تعیین کنید که این سوراخ ها کجا هستند، چه چیزی باعث ایجاد آنها شده است، و بینش لازم را در خصوص این موضوع به دست آورید که چطور می توانید جلو این نشتی ها را بگیرید – این سوراخ ها تنها باعث نشت مشتریان راغب بالقوه ارزشمند نمی شوند، بلکه باعث نشت عایدی و درآمد نیز می شوند.

در واقع دو معیار کلیدی وجود دارند که نسبت به نشتی قیف فروش بینش ایجاد می کنند: زمان پاسخ دادن به مشتری راغب (که در قسمت قبلی ذکر شد) و نرخ تماس های پیگیری. هر دوی این معیارها می توانند به سلامت و کارآیی نیروی فروش شما اشاره داشته باشند. کسب و کارهایی که به صورت فوری به مشتریان راغب واکنش نشان می دهند احتمال بیشتری دارد که معامله را جوش بدهند، و البته ثبات در این امر حیاتی است. آیا نمایندگان فروش شما فورا به مشتریان راغب واجد شرایط دست پیدا می کنند؟ چند وقت یکبار این مشتریان راغب را پیگیری می کنند؟ اگر زمان قابل توجهی بین این زمان های پیگیری وجود دارد و این مشتریان راغب از قیف فروش خارج می شوند پیش از آنکه واجد صلاحیت یا فاقد علاقه تشخیص داده شوند، شما یک فرصت خوب را برای افزایش آمار فروش تان با استفاده از جلوگیری از نشتی این سوراخ شناسایی کرده اید.

 1. معیارهای خاص اقدام   

ورای معیارهای مربوط به نتایج، حیاتی است تا عملکرد فروش بر اساس اقدامات قابل سنجش مورد ارزیابی قرار گیرند. به دلیل اینکه عواملی از قبیل زمانی که طول می کشد تا یک فروشنده یک مشتری راغب را پیگیری کند از تاثیری قابل توجه برخوردار است که آیا شرکت شما قادر به انجام یک فروش می شود یا نه، شناسایی کردن موثرترین اقدامات تاثیرگذار و تعیین کردن شاخص های مهم عملکردی بر اساس این اهداف، یک راه بسیار موثر برای نگه داشتن تیم فروش تان در مسیر درست می باشد.

شما می توانید اهداف مبتنی بر عمل عمومی یا اختصاصی (یا هردو) برای تیم فروش خود تعیین کنید. این اهداف عموما مبتنی بر شماری از اقدامات هدف و یک دوره مشخص (روز، هفته، ماه، غیره) می باشند. Geckoboard مثال هایی خوب از معیارهای مبتنی بر عمل را مطرح می کند:

 • # ایمیل های توسعه ای ارسالی
 • # تماس های نخست یا پیگیری صورت گرفته
 • # ایمیل های پیگیری ارسالی
 • # نشست های برنامه ریزی شه یا انجام شده
 • # طرح های پیشنهادی ارسال شده
 1. حجم فروش بر اساس مکان، کانال، یا منطقه

زمانی که موضوع افزایش فروش به میان می آید، بصیرت آفرین ترین معیارها اغلب آنهایی هستند که می توان آنها را به نماهایی گرانولار (تفکیک پذیر) تجزیه کرد، از قبیل تعداد مشتریان به دست آمده توسط هر نماینده، به ازای هر مکان، به ازای هر کانال یا منطقه فروش. بینش های به دست آمده از این داده های گرانولار  اغلب اقدام پذیر می باشند، و شرکت ها را قادر می سازند تا فرصت های جدید را به طور دقیق مشخص کنند یا سودآورترین کانال های فروش را شناسایی کنند. سپس، با متمرکز کردن بیشتر نیروی فروش و بازاریابی بر این کانال های سودآور یا سفارشی کردن پیام ها برای یک مکان خاص، شما می توانید تعمدا و مستقیما آمار و ارقام فروش ورودی به چرخه بعدی را تحت تاثیر قرار دهید.

 1. رضایت کارکنان

در حالیکه معیارهای مبتنی بر نتایج و اقدامات نشانگر سلامت سازمان فروش شما هستند، اندازه گیری رضایت کارکنان نیز اهمیت دارد. نهایتا، نمایندگان فروش شادتر، بهره وری بیشتری دارند و تمایل بیشتری برای جذب کردن مشتریان راغب و جوش دادن معامله دارند.

نشانه های اولیه کاهش در رضایت کارکنان تیم فروش شما می توانند نشانه های پیش بینی کننده زیان های آتی در عایدی شما یا کاهش در دیگر معیارها باشند. از این رو، انجام اقدامات سریع به منظور افزایش دادن روحیه کارکنان می تواند شرکت شما را از شماری افت ها حفظ کند.

 

 • مقاله ای از : تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT
 • نویسنده : دکترسیدرضاآقاسیدحسینی

 


بهمن ۱۸ ۱۳۹۷

طرح توجیهی- ۴ دلیل اینکه چرا یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) اهمیت دارد

 

طرح توجیهی Business Plan یک ابزار استراتژیک مهم برای کارآفرینان می باشد. یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) خوب نه تنها به کارآفرینان کمک می کند تا بر گام های خاص مورد نیاز برای به موفقیت رساندن ایده های خود تمرکز کنند، بلکه به آنها کمک می کند تا هم به اهداف کوتاه مدت و هم به اهداف بلند مدت شان دست پیدا کنند.

اگر برنامه ای نداشته باشید،‌ در واقع برای شکست خوردن برنامه دارید.   بنجامین فرانکلین

سرمایه گزار فعالیت های اقتصادی پرریسک و پیشگام سیلیکون ولی،‌ یوگین کلینرونس می گوید که نوشتن یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) شما را مجبور می کند که منظم فکر کنید. یک ایده ممکن است عالی به نظر آید، اما زمانی که همه جزئیات و آمار و ارقام آن را می نویسید،‌ ممکن است اوضاع تغییر کند.

در حالیکه یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) در کارآفرینی بسیار ضروری است،‌ همه کارآفرینان نیاز به آن را احساس نمی کنند. بسیاری از کارآفرینان اکراه دارند که طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) خود را بنویسند. در واقع،‌ مقالات آنلاین بسیاری وجود دارند که ادعا می کنند طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) مرده است یا موضوعیتی ندارد. البته همه با این حرف موافق نیستند.

شمار زیادی از متخصصان تامین مالی کسب و کار قبول دارند که داشتن یک ایده کسب و کار کافی نیست. حتی ایده های کسب و کار عالی می توانند کاملا بلااستفاده باشند اگر نتوانید آنها را تدوین کرده و یک طرح استراتژیک را برای آنها پیاده کنید تا ایده کسب و کارتان جواب دهد.

اگر دنبال آن هستید که تامین مالی ایده تان از طریق وام یا موسسات سرمایه گزار انجام شود، به خاطر داشته باشید که داشتن یک کسب و کار خوب بسیار ارزشمند است. شما باید یک طرح کسب  کار به خوبی مستند سازی شده را مد نظر قرار دهید که خودش حرف برای گفتن داشته باشد. این طرح باید واضح باشد و به راحتی قابل خواندن و فهمیده شدن باشد.

مگر اینکه تعهدی ایجاد شود، در غیر اینصورت تنها وعده است و امید؛‌ اما طرح و برنامه ای در کار نیست – پیتر اف. دروکر

قبل از نوشتن یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن )، مهم است دو عامل مهم را مد نظر قرار دهید:‌

 • خواننده این طرح چه کسی خواهد بود؟

به عنوان مثال، اگر به افزایش سرمایه علاقه مند هستید،‌ احتمال زیادی دارد که سرمایه گزاران مخاطب هدف شما باشند. اگر به شراکت و سرمایه گزاری مشترک علاقه مند هستید،‌ شرکای احتمالی کسب و کار مخاطبان شما خواهند بود.

 • می خواهید واکنش آنها چه باشد؟‌

بسته به مخاطبان هدف شما،‌ بر پیغام کلیدی که می خواهید آنها دریافت کنند تا واکنشی که می خواهید را به دست آورید تمرکز کنید.

در اینجا ۴ دلیل اینکه چرا به یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) نیاز دارید ارائه شده است:

 1. به منظور جمع کردن پول برای کسب و کارتان

سرمایه گزاران و وام دهندگان بالقوه قل از اینکه به شما پول بدهند از شما یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) مکتوب می خواهند. صرفا شرح دادن کسب وکارتان کافی نخواهد بود. در عوض، اطمینان حاصل کنید که یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) و طرح مالی جامع دارید که احتمال موفقیت ایده تان و اینکه راه اندازی کسب و کارتان به چه مقدار پول نیاز دارد را نشان دهد. مثل :  طرح توجیهی مهاجرت به کانادا از طریق شرکت استارتاپ Startup  ویزای کانادا

 1. به منظور اتخاذ تصمیمات درست

به عنوان یک کارآفرین،‌ داشتن یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) به شما کمک می کند تا ایده ها و استراتژی های کسب و کارتان را تعیین کنید و بر آنها تمرکز کنید. شما نه تنها بر موضوعات مالی تمرکز می کنید،‌ بلکه بر موضوعات مدیریتی،‌ برنامه ریزی منابع انسانی،‌ تکنولوژی، و ایجاد ارزش برای مشتریان خود نیز تمرکز می کنید.

 1. به منظور کمک به شما جهت شناسایی نقاط ضعف بالقوه

داشتن یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) به شما کمک می کند تا تله ها و گلوگاه های بالقوه ای که بر سر راه ایده تان وجود دارند را شناسایی کنید. شما همچنین می توانید طرح خود را با دیگرانی که می توانند در خصوص آن به شما توصیه و نظر بدهند به اشتراک بگذارید. کارشناسان و متخصصانی را شناسایی کنید که در موقعیتی هستند که می توانند توصیه هایی ارزشمند به شما بدهند و طرح تان را با آنها به اشتراک بگذارید.

 1. به منظور منتقل کردن ایده های تان گروه های ذینفع

طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) یک ابزار ارتباطی است که می توانید از آن به منظور به دست آوردن سرمایه لازم از موسسات مالی و وام دهندگان استفاده کنید. همچنین طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) می تواند به منظور متقاعد کردن افراد برای کار کردن برای شما،‌ به دست آوردن اعتبار تامین کنندگان، و جذب کردن مشتریان بالقوه مورد استفاده قرار گیرد. مثل : ویزای خود اشتغالی کانادا

ایجاد یک طرح کسب وکار مستلزم اندیشیدن بسیار است. شما می بایست آنچه را می خواهید انجام دهید را مد نظر قرار دهید،‌ و از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کنید. لازم نیست که این فکر خیلی پیچیده باشد. در دل این طرح،‌ باید مشخص کنید که الان کجا هستید،‌ کسب و کارتان به کجا می خواهد برسد،‌ و چطور می خواهد به آنجا برسد.

همانطور که راهنمای طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) ارنست و یانگ می گوید،‌ نوشتن یک طرح توجیهی ( بیزینس پلن ) موفقیت آن را تضمین نمی کند، اما می تواند گامی بلند در جهت کاهش احتمال شکست باشد.


بهمن ۱۵ ۱۳۹۷

تست  باتری آیفون

اسمارتفون بدون باطری قادر به انجام هیچ کاری نیست! در واقع این باطری است که جادوی اسمارت فونتان را فعال می‌کند.

متاسفانه حتی اگر حسابی مراقب تلفن‌ همراه تان باشید، باطری آن طی مرور زمان ظرفیت شارژش را از دست می‌دهد، اما برای اینکه بتوانیم تشخیص دهیم که باطری  گوشی ما از نظر سلامت در چه وضعیتی قرار دارد، تست‌هایی وجود دارد که در ادامه آن‌ها را یاد می‌گیریم.

تست باتری ایفون
در سیستم عامل iOS تعدادی ابزار مفید  موجود است که میزان عمر باتری گوشی را به اطلاع کاربر می رسانند. همچنین اپلیکیشن هایی که بیشترین استفاده از باتری گوشی موبایل را دارند توسط این ابزار کاربردی شناسایی می شوند. با این وجود هیچ یک از این سیستم های کمک یا اطلاعات خاصی  درباره سلامت دراز مدت باتری گوشی موبایل به کاربر نشان نمی دهند.

تفاوت سلامت باطری و طول عمر باطری 

همانطور که احتمالاً می دانید سلامت باتری  و عمرباطری   دو معقوله کاملاً متفاوت از هم هستند. عمر باتری و یا همان Battrey Life طول عمر باتری را با یک بار شارژ تعیین می کند  یعنی وقتی شما یک بار باطری گوشی خودتون شارژ کامل می کنید   چند ساعت  می توانید با این مقدار شارژ  از گوشی موبایل خود استفاده کنید و سلامت باتری و یا همان Battrey Health عمر باتری دستگاه شما را با گذشت زمان مشخص می نماید یعنی باتری موبایل شما چه مدت کارایی لازم را خواهد داشت   .
به عبارت دیگر پس از یک سال، عمر باتری گوشی و یا تبلت  شما به هیچ عنوان مانند زمانی که آن را به صورت آکبند تهیه کرده بودید نیست. این فرآیند سال به سال طی می شود و از عمر مفید باطری شما می کاهد. احتمالاً شما نیز در تلفن های قدیمی ترتان با مشکل باتری مواجه بودید و به دلیل تخلیه زود هنگام باتری مکرراً آن را شارژ می کردید و  گاهی موارد باد کردن باتری موبایل که نشان از پایان عمر باتری گوشی شما دارد در صورت تعویض نکردن منجر به شکسته شدن درب پشت گوشی شما و گاها انفجار باطری موبایل خواهد شد .
مشکل این است که اکثر تلفن های هوشمند جدید دارای باتری داخلی هستند . این بدان معناست که کاربران  به راحتی نمی توانند باتری گوشی موبایل و یا تبلت  خود را با یک نمونه نو جایگزین کنند.
خوشبختانه، دو راه بسیار عالی برای سنجش سلامت  باتری وجود دارد. اولین راه بررسی حداکثر ظرفیت باقی مانده است یعنی میزان شارژی که باتری می‌تواند نگه دارد. و راه دوم تعداد کل دفعاتی است که باتری تاکنون شارژ شده است.
از طرف دیگر،  با پیشرفت تکنولوژی  ورقابت بسیار زیاد کمپانی های سازنده هر روزه شاهد بزرگ تر شدن ال سی دی ها افزایش کیفیت پخش تصاویر  ارتقای دوربین گوشی ها بهبود سرعت پردازش موبایل ها و تبلت ها و خیلی مسائل دیگری که شما بهتر می دانید سازندگان این محصولات  برای پوشش انرژی  روی آورن به باتری های نسل جدید مثل لیتیوم و برای کاهش وزن موبایل ها و تبلت ها جدید ترین تکنولوژی باتری ها که نوع پلیمر می باشد که هم انعطاف  پذیر و هم بسیار سبک تر از نمونه های قبلی هستند
باتری لیتیوم یون یا پلیمر  با هر بار شارژ کمی تنزل پیدا می‌کند. اپل ادعا می‌کند طراحی باتری‌های آیفون به‌گونه‌ای است که بعد از ۵۰۰ بار شارژ هنوز حدود ۸۰ درصد از ظرفیت آن باقی مانده است.
در آپدیت سیستم عامل آیفون و آیپد، یعنی iOS 11.3 قابلیتی جدید اضافه شده که به دارندگان آیفون ۶ یا نسخه های بالاتر امکان مشاهده سلامت باتری آیفون را می دهد که ما این قابلیت جدید را هم بررسی خواهیم کرد.

ادامه در جی اس ام باتری


بهمن ۱۴ ۱۳۹۷

دی وی دی زیست کنکور

بسیاری از دانش‌آموزان کنکوری، علاقه مند هستند زیست کنکور را از طریق فیلم های آموزشی زیست یاد بگیرند. استفاده از فیلم‌های آموزشی مفهومی شاید کم هزینه‌ترین و پربازده‌ترین روش باشد به شرط آنکه از فیلم‌های آموزشی باکیفیت و مناسب استفاده کنید.

یک مزیت مهم این روش این است که وقت شما در رفت و آمد بین کلاس‌ها تلف نمی‌شود و حتی می‌توانید در اوقات پرت خود مانند زمانی که در مترو یا تاکسی هستید هم زیست را فرابگیرید.

بسیاری از موسسات مفهوم و حل تست را به صورت مخلوط تدریس می‌کنند که روش صحیحی نیست. دلیل آن هم این است که ذهن انسان مانند یک قفسه است و اگر مطالب دسته‌بندی شده و به ترتیب در آن جای گیرد بازده یادگیری شما بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

می‌خواهیم بهترین دی وی دی زیست کنکور را در این مقاله به شما معرفی کنیم

بهترین دی وی دی زیست دهم

بهترین دی وی دی زیست دهم برای درس زیست کنکور سراسری دی وی دی نکته زیست دکتر ابوالحسنی است.

بهترین دی وی دی زیست یازدهم

بهترین دی وی دی زیست یازدهم برای دانش‌آموزان کنکوری.

بهترین دی وی دی زیست دوازدهم

بهترین دی وی دی زیست دوازدهم برای داوطلبین کنکور تجربی، زیست مفهومی دکتر ابوالحسنی است. توصیه می کنم برای تماشای فیلم آموزشی زیست کنکور به آپارات روح اله ابوالحسنی مراجعه کنید.

برای موفقیت در زیست کنکور باید در آزمونهای آزمایشی به طور مداوم شرکت کنید تا مدام مطالب در ذهن شما مرور شود. در آخر توصیه می‌کنم مقاله زیر را راجع به آزمون آزمایشی برای کنکور بخوانید:

بهترین آزمون آزمایشی برای کنکور

 


بهمن ۵ ۱۳۹۷

بهترین پکیج افزایش فالوور اینستاگرام

تاکنون روش های بسیاری برای افزایش فالوور در دیگر سایت ها معرفی شده است و هرکدام مزایا و معایب بسیاری داشتند .برخی باعث مسدود شدن پیج ها شده و برخی دیگر هزینه های جانبی زیاد داشتند .روش های موثر نیز در تعداد فالوور دارای محدودیت بودند اما تا کنون روشی برای جذب روزانه ۲۰ هزار فالوور در اینستاگرام , بدون هزینه جانبی معرفی نشده است .اما ما سرانجام روشی را پیدا کردیم که به میزان قابل توجهی فالوور اینستاگرام را روانه پیج های شما خواهد کرد آن هم بدون هیچ هزینه جانبی !

با تهیه این پکیج شما قادر خواهید بود :
۱- برای پیج های خود فالوور اضافه کنید و باعث رونق آن شوید.
۲- میتوانید پیج هایی با فالوور بالا ایجاد کنید و از طریق فروش پیج های آماده به دیگران کسب درآمد کنید .
۳- میتوانید تبدیل به فروشنده فالوور شده و از این طریق کسب درآمد کنید .
۴- میتوانید به سرعت یک برند تبلیغاتی در اینستاگرام ایجاد کنید و به آن اعتبار ببخشید
۵- حتی میتوانید سایت یا کانال فروش فالوور راه اندازی کنید
و بسیاری کارهای دیگر که منجر به کسب درآمد شما شود آن هم با هزینه بسیار ناچیز و صرفا فقط خرید این پکیج آموزشی

این آموزش چگونه کار میکنه ؟
این آموزش توسط چند نرم افزار انجام میشود که فقط بر روی سیستم عامل ویندوز ( همه ی انواع ویندوز ) و همچنین بر روی سرور مجازی (vps) قابل نصب و اجرا است .
برای افزایش فالوور چه باید کرد ؟
برای افزایش فالوور اینستاگرام فقط کافی است که طبق آموزشی که ما برای شما تهیه کرده ایم عمل کنید تا فالوور های پیج خود را افزایش دهید .
روزانه چقدر فالوور میشود از این برنامه دریافت کرد ؟
این آموزش و این روش ظرفیت این را دارد که شما روزانه ۲۰ هزار و بیشتر از این مقدار فالوور برای پیج خود بدست آورید .البته میزان فالوور دریافتی , بسته به مقدار وقتی است که شما برای کار با برنامه اختصاص میدهید. به طور میانگین طی ۱ ساعت کار شما میتوانید براحتی ۵ هزار فالوور بدست آورید.
فالوورها ایرانی هستن یا خارجی ؟
هم ایرانی هم خارجی
فالوورها فیک هستن یا واقعی ؟
هم فیک و هم واقعی
آیا در این روش باید سکه جمع کرد ؟
خیر
آیا نیازمند پسورد پیج اینستاگرام است ؟
این روش در ۲ متد با پسورد و بدون پسورد انجام میشود که از هر کدام که بخواهید میتوانید استفاده کنید
برای چند پیج میتوانیم از این روش فالوور اضافه کنیم ؟
برای هر تعداد پیج که بخواهید میتوانید از این روش فالوور دریافت کنید – محدودیتی وجود ندارد.
برای دریافت فالوور نیاز است که مجددا هزینه پرداخت کنیم ؟
خیر
آیا این برنامه ربات اینستاگرام یا امثال آن است ؟
خیر
در هنگام کار برنامه آیا موس و کیبورد درگیر میشود ؟
خیر – برنامه در پس زمینه ویندوز اجرا میشود و شما میتوانید با کامپیوتر کارهای عادی خود را انجام دهید.
آیا نیاز به ساخت یا خرید شماره مجازی دارد ؟
خیر
محدودیت های این برنامه چیست ؟
به طور کلی محدودیت خاصی ندارد یعنی تاریخ انقصا ندارد , از کار نمیوفتد و همیشه میتوانید توسط آن به صورت نامحدود ( بدون محدودیت زمانی ) فالوور های پیج خود یا دیگران را افزایش دهید .البته هیچ گونه محدودیت در اجرای برنامه در کامپیوتر های مختلف نیست و شما میتوانید روی هر کامپیوتر یک نسخه از این برنامه را اجرا کنید
چطور میتوانم از این برنامه کسب درآمد کنم ؟
شما میتوانید با فروش فالوور توسط این برنامه به کسب درآمد بپردازید , یک جسجتوی مختصر در گوگل به شما نشان میدهد که سایت های فروشنده فالوور , چطور هر کا (۱۰۰۰ ) فالوور را تا مبلغ ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان به فروش میرسانند .پس دست به کار شوید و بدون هیچ گونه هزینه و تنها با چند ساعت کار ساده در روز به کسب درآمد بپردازید .

برای دیدن جزییات بیشتر و خرید این پکیج می توانید به این سایت مراجعه نمایید :

پیج طلایی اینستاگرام 


بهمن ۴ ۱۳۹۷

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانشگاهی نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. تأسیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده‌است و امروزه بیش از ۱۰۰۰ مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف مهارتی در سراسر کشور دارد. بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی این دانشگاه در کلان‌شهر تهران قرار گرفته‌است. این دانشگاه با هدف افزایش سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی-کاربردی در مقاطع کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خبرگی اقدام می‌کند.

این دانشگاه مسئولیت برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، پشتیبانی‌های کارشناسی، عملیاتی، اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را برعهده دارد. مراکز و موسسات آموزش عالی علمی – کاربردی زیرنظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش‌های علمی-کاربردی و به قصد ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزهٔ فعالیت شغلی افراد تأسیس شده‌است.

اهداف آموزش‌های علمی – کاربردی این دانشگاه :

 1. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.
 2. ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه.
 3. فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان دوره‌های نظری در حل مسائل کاربردی.
 4. زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی به دو صورت زیر صورت می پذیرد:

۱- ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

۲- ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

لازم به ذکر است منظور از ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی همان ثبت نام کاردانی به کارشناسی می باشد. زیرا این دانشگاه ثبت نام کارشناسی پیوسته یعنی از مقطع دیپلم تا لیسانس را ندارد.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی برای ورودی مهر ماه معمولا مرداد ماه آغاز می گردد که ثبت نام از طریق سایت سنجش صورت می پذیرد نه سایت خود دانشگاه علمی کاربردی.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی ورودی بهمن ماه نیز معمولا بهمن ماه شروع می گردد و آن نیز از طریق سایت sanjesh.org صورت می پذیرد.

برای ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نیست و داوطلبان با هر مدرک دیپلمی می توانند بدون مشکل در این دانشگاه ثبت نام نمایند.

گزینش در دانشگاه علمی کاربردی بر اساس سوابق تحصیلی یا همان معدل کل دیپلم می باشد. البته علاوه بر معدل عوامل دیگری نیز در قبولی داوطلب دخیل می باشند که از این عوامل می توان به بومی بودن ، مرتبط بودن رشته ، سهمیه آزاد و شاغل اشاره نمود.

بسیاری از داوطلبان از مشاوران مرکز سبز مشاور درباره اینکه با چه مدرک دیپلمی چه رشته ای را می توان ثبت نام سوال می کنند که در پاسخ به سوال این عزیزان باید گفت در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی با هر مدرک دیپلمی شما آزاد هستید هر رشته ای شرکت نمایید و در واقع نیازی نیست مدرک شما حتما مرتبط با رشته انتخابی باشد.

همچنین بسیاری از داوطلبان از مشاوران سبز مشاور درباره میزان معدلی که باید داشته باشند تا قبول شوند سوال می پرسند. در جواب این عزیزان باید گفت که میزان معدل برای قبولی در ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کابردی ، کاملا بستگی به رشته انتخابی شما و شهر شما دارد. برای مثال ممکن است با معدل ۱۰ در رشته حسابداری در شهرستان ثبول شوید ولی با معدل ۱۶ در تهران در این رشته قبول نشوید.

بنابراین برای ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی حتما از مشاوران سبز مشاور کمک بگیرید زیرا مشاوران مرکز با تجربه چندین ساله می توانند شما را یاری کنند تا انتخاب بهتری برای قبولی داشته باشید.

برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی به سبز مشاور مراجعه نمایید.

آدرس اینترنتی سایت ما sabzmoshaver.com می باشد.

 


بهمن ۲ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت سی ام، سیگنال‌ها در لینوکس

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

فرمان kill به منظور پایان دادن پروسه‌ها استفاده می‌شود. این فرمان ما را قادر می‌سازد تا اجرای یک برنامه را که رفتار بدی دارد و باعث اختلال در سیستم شده است را متوقف کنیم:

ابتدا برنامه xlogo را در پس‌زمینه اجرا می‌کنیم. شل PID پروسه را چاپ می‌کند. سپس از فرمان kill برای از بین بردن پروسه استفاده می‌کنیم.

به این منظور پس از فرمان kill شماره PID را وارد کنید:

kill 28401

فرمان kill دقیقاً پروسه را از بین نمی‌برد. بلکه به جای آن سیگنال‌هایی برای آن ارسال می‌کند. سیگنال‌ها یکی از انواع روش‌های مختلفی هستند که سیستم‌عامل با برنامه‌ها ارتباط برقرار می‌کند. ما قبلا با استفاده از Ctrl+C و Ctrl+Z این ارتباط را مشاهده کرده‌ایم. وقتی که ترمینال این کلیدها را دریافت می‌کند سیگنالی برای برنامه ارسال می‌کند. در مورد Ctrl+C یک سیگنال با نام INT (interrupt) ارسال می‌کند و زمانی که Ctrl+Z را فشار می‌دهیم یک سیگنال با نام TSTP (Terminal Stop) را ارسال می‌نماید. برنامه‌ها در عوض به سیگنال‌ها گوش می‌کنند.

این واقعیت که یک برنامه می‌تواند گوش فرا دهد و در برابر سیگنال‌ها عمل کند آن‌ها را قادر می‌سازد که کارهایی مثل ذخیره کار در حین رخداد را در حالتی انجام دهد که سیگنال تخریب را دریافت می‌کند.

ارسال سیگنال به فرآیندها با فرمان kill

رایج‌ترین ترکیب برای فرمان kill به این شکل است:

kill [-signal] PID…

اگر هیچ سیگنالی به خط فرمان اختصاص نیابد، سیگنال TERM (Terminate) به صورت پیش‌فرض ارسال می‌شود. فرمان kill اغلب به منظور ارسال سیگنال‌هایی که در جدول زیر وجود دارد، استفاده می‌شود:

حال، این فرمان را امتحان می‌کنیم:

در این مثال برنامه xlogo را در پس‌زمینه اجرا کرده و سپس برای آن یک سیگنال HUP را به همراه kill ارسال می‌کنیم. در نتیجه برنامه xlogo ایان یافته و Shell حاکی از آن است که پروسه پس‌زمینه یک سیگنال Hangup دریافت کرده است. ممکن است برای مشاهده پیام، لازم باشد چندین بار Enter را فشار دهید. توجه داشته باشید که سیگنال ممکن است از طریق شماره و یا نام (شامل اسامی که حروف پیشوند SIG دارند) مشخص شود.

مثال بالا را امتحان کنید و دیگر سیگنال‌ها را آزمایش کنید. به خاطر داشته باشید که شما می‌توانید از jobspecها نیز به جای PIDها استفاده کنید.

پردازش‌ها نیز شبیه فایل‌ها دارای مالک هستند و شما بایستی مالک یک پروسه (و یا کاربر ارشد باشید) تا بتوانید پروسه را با استفاده از kill از بین ببرید.

علاوه بر سیگنال‌هایی که در جدول قبلی یافت می‌شوند که اغلب هم به همراه kill به کار برده می‌شوند، جدول زیر سیگنال‌های رایج دیگر را لیست کرده است:

برای دریافت لیستی کامل‌تر از سیگنال‌ها از فرمان زیر استفاده کنید:

ارسال سیگنال‌ها به چندین فرآیند با فرمان killall

همچنین ممکن است که سیگنال‌هایی را به چندین فرآیند که یک برنامه یا نام کاربری مشترک دارند را ارسال کنید. با استفاده از ترکیب زیر چگونگی استفاده از فرمان killall قابل پیاده‌سازی است:

killall [-u user] [-signal] name

برای شرح بیشتر، چندین نمونه از برنامه xlogo را آغاز کرده و سپس با killall همگی را نابود می‌کنیم:

به یاد داشته باشید که دست مثل فرمان kill برای استفاده از killall نیاز به مجوزهای کاربر ارشد (Super User) دارید.

دیگر فرمان‌های مرتبط با پروسه‌ها

از آنجایی که مانیتور پروسه‌ها یک وظیفه پراهمیت مدیریت سیستم است، فرمان‌های زیادی برای این کار در نظر گرفته شده‌اند. جدول زیر لیستی از این فرمان‌ها را نشان می‌دهد:

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت سی ام، سیگنال‌ها در لینوکس اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


بهمن ۱ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و نهم، کنترل پروسه‌ها

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

اکنون که می‌توانیم پروسه‌ها را ببینیم و آن‌ها را مانیتور کنیم. بایستی کمی بر روی آن‌ها پیدا کنیم. به منظور آزمون از یک برنامه کوچک که xlogo نام دارد استفاده می‌کنیم. برنامه xlogo یک برنامه نمونه است که X Window System (دستگاه زیربنایی که باعث می‌شود تصویر گرافیکی بر روی نمایشگر نمایان شود) عرضه شده است.

 X Window به سادگی یک پنجره با قابلیت تغییر اندازه که حاوی لوگو x است را نمایش داده که آن را تست می‌کنیم:

پس از آن که فرمان xlogo را در خط فرمان وارد کردید یک پنجره کوچک حاوی لوگو بایستی بر روی صفحه نمایش نمایان شود. بر روی برخی سیستم‌ها این فرمان ممکن است یک پیام هشدار را نمایش دهد که می‌توان آن را نادیده گرفت.

ایجاد وقفه در یک پروسه

بیایید ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد که دوباره برنامه xlogo را اجرا کنیم. اول فرمان xlogo را وارد کنید و مطمئن شوید که برنامه در حال اجراست. سپس به ترمینال بازگشته و کلیدهای ترکیبی Ctrl+C را فشار دهید:

در داخل ترمینال وارد کردن Ctrl+C باعث ایجاد وقفه در یک برنامه می‌شود. به این معنا که ما خیلی از برنامه درخواست کرده‌ایم که پایان بیابد. وقتی که xlogo را وارد کردیم، پنجره xlogo بسته می‌شود و خط فرمان به حالت عادی باز می‌گردد.

در بسیاری از برنامه‌ها (نه لزوماً همه آن‌ها) می‌توان با استفاده از این تکنیک در خط فرمان وقفه ایجاد نمود.

قرار دادن یک پروسه در پس‌زمینه

فرض کنید که می‌خواهیم بدون پایان دادن به برنامه xlogo به خط فرمان شل (Shell) بازگردیم. این کار را با قرار دادن برنامه در حال اجرا در پس‌زمینه انجام خواهیم داد. فرض کنید که ترمینال دارای یک نمای جلویی (با چیزهایی که بر روی آن نمایان است) و یک نمای پس‌زمینه (با چیزهایی که در زیر آن مخفی است) می‌باشد. برای اجرای برنامه و قرار دادن سریع آن در پس‌زمینه پس از فرمان یک علامت & قرار می‌دهیم:

پس از ان که فرمان وارد شده، پنجره xlogo نمایان می‌شود ولی این بار خط فرمان شل (Shell) باز می‌گردد. توجه کنید اعدادی هم نمایش داده می‌شوند. این پیام بخشی از ویژگی Shell تحت عنوان «کنترل وظیفه» می‌باشد. با این پیام Shell به ما می‌گوید که ما کار شماره ۱ را آغاز کرده‌ایم که دارای PID به شماره ۲۸۲۳۶ است. اگر که فرمان ps را وارد کنیم، مشاهده می‌کنیم که این پروسه به لیست پروسه اضافه شده است:

ویژگی کنترل وظیفه همچنین به ما این قابلیت را می‌دهد که لیست کارهایی که از ترمینال اجرا شده‌اند را مشاهده کنیم:

بازگردان یک پروسه به نمای جلویی

پروسه‌ای که در پس‌زمینه در حال اجراست از ورودی‌های صفحه کلید مصون است، شامل هر گونه وقفه که با وارد کردن Ctrl+C ایجاد می‌شود. به منظور بازگرداندن یک پروسه به نمای جلویی از دستور fg استفاده کنید، به مثال زیر دقت کنید:

توقف یک پروسه

برخی اوقات ما می‌خواهیم که یک پروسه را بدون از بین بردن و پایان دادن آن متوقف کنیم. این کار معمولاً به این دلیل انجام می‌شود که به ما اجازه دهد تا پروسه‌ای را از نمای جلویی به پس‌زمینه منتقل کنیم. به منظور توقف یک پروسه در نمای جلویی Ctrl+Z را وارد کنید. به مثال زیر توجه کنید:

پس از متوقف کردن xlogo ما می‌توانیم با تغییر اندازه پنجره xlogo تایید کنیم که برنامه متوقف شده است.

برای بازگرداندن برنامه به نمای جلویی فرمان fg %1 را وارد کنید و به منظور انتقال برنامه به پس‌زمینه فرمان bg %1 را وارد نمایید:

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و نهم، کنترل پروسه‌ها اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۳۰ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و هشتم، فرآیندها

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

همانطور که می‌دانید سیستم‌عامل‌های مدرن به صورت چندوظیفه‌ای عمل می‌کنند؛ به این معنا که با جابه‌جایی دایم بین برنامه‌های در حال اجرا این تصور را ایجاد می‌کنند که چند کار در حال انجام می‌باشد. هسته لینوکس این کار را با استفاده از پروسه‌ها یا همان فرآیندها انجام می‌دهد. فرآیندها شیوه‌ای هستند که لینوکس با استفاده از آن برنامه‌های مختلفی را که در CPU منتظر اجرا شدن هستند را مدیریت می‌کند. برخی اوقات یک برنامه کند شده و یا یک اپلیکیشن خاص قادر به پاسخگویی نیست. در این فصل به برخی ابزارهای موجود در خط فرمان که به ما اجازه آزمون عملکرد برنامه‌ها و پروسه‌های آن‌ها را می‌دهد نگاهی می‌کنیم.

فرآیندها در لینوکس چگونه کار می‌کنند؟

هنگامی که یک سیستم شروع به کار می‌کند. هسته مرکزی یا همان کرنل (Kernel) فعالیت‌هایی را به عنوان پروسه آغاز کرده و برنامه‌ای با نام init را اجرا می‌کند.

Init نیز به نوبه خود، اسکریپت‌هایی از شل (Shell) را که در مسیر /etc قرار دارند اجرا کرده (به آن‌ها اسکریپت‌های init می‌گویند) که این اسکریپت‌ها نیز سرویس‌های سیستم را آغاز می‌کنند.

بسیاری از این سرویس‌ها به عنوان daemon programs پیاده‌سازی می‌شود، یعنی برنامه‌هایی که مثل روح در پس‌زمینه باقی مانده و وظیفه خود را بدون رابط کاربری انجام می‌دهند.

این واقعیت که یک برنامه قادر است دیگر برنامه‌ها را اجرا کند بر اساس یک طرح پردازشی بیان می‌شود که در این طرح پروسه والد، پروسه‌های فرزند را اجرا می‌کند.

هسته مرکزی اطلاعات هر پروسه را نگهداری می‌کند تا همه چیز سازماندهی شده باشد. برای مثال هر پروسه یک شماره که شناسه پروسه یا Process ID و به اختصار PID را دریافت می‌کند. همچنین کرنل (هسته مرکزی) حافظه‌ای که به هر پردازش اختصاص می‌یابد و آمادگی پردازش برای بازگشت به اجرا را پیگیری می‌کند. قابل توجه است که در لینوکس پروسه‌ها نیز همچون فایل‌ها مالک و شناسه کاربر و … دارند.

نمایش فرآیندها با فرمان ps

رایج‌ترین فرمان برای نمایش فرآیندها فرمان ps است. برنامه ps دارای گزینه‌های زیادی می‌باشد ولی در ساده‌ترین شکل به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

نتایج در این مثال دو پروسه را نشان می‌دهد با شماره‌های ۵۱۹۸ و ۱۰۱۲۹ که همان پروسه‌های bash و ps هستند. همانطور که می‌بینیم فرمان ps به صورت پیش‌فرض موارد زیادی را نشان نمی‌دهد و فقط پروسه‌هایی که با نشست فعلی ترمینال مرتبط هستند را نشان می‌دهد. برای نشان دادن بایستی گزینه‌های بیشتری را اضافه کنیم ولی قبل از آن نگاهی به دیگر فیلدهایی که توسط فرمان ps تولید شده بیندازیم. TTY مخفف teletype و به معنی دورنگار می‌باشد و اشاره به ترمینال کنترل کننده پروسه‌ها دارد. فیلد TIME مقدار زمان پردازشی استفاده شده از CPU را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینیم هیچ کدام باعث فعالیت زیاد کامپیوتر نمی‌شوند.

اکنون اگر یک گزینه به آن اضافه کنیم، می‌توانیم یک تصویر بزرگتر از کاری که سیستم می‌کند را دریافت کنیم:

با اضافه کردن گزینه x (دقت داشته باشید که این گزینه دارای علامت دش – نمی‌باشد) به فرمان ps می‌گوییم که همه پروسه‌ها (جدای از اینکه ترمینال چه گزینه‌هایی را کنترل کرده) نمایش دهد. وجود علامت سوال (?) در ستون TTY نشانگر این است که ترمینال کنترلی بر روی آن ندارد و با استفاده از این گزینه ما لیست همه پروسه‌هایی که مالک آن هستیم را نشان می‌دهیم.

از آنجایی که سیستم در حال اجرای پروسه‌های زیادی است، فرمان ps لیست بلندی را ایجاد می‌کند. گاهی قرار دادن ps در داخل less نمایش آن را ساده‌تر می‌کند. یک ستون جدید با نام STAT وجود دارد. STAT مخفف واژه انگلیسی state می‌باشد و وضعیت اخیر پروسه را نشان می‌دهد. این کار با استفاده از حروف اختصاری که شرح آن در جدول زیر آمده است صورت می‌گیرد.

وضعیت پروسه ممکن است با کاراکترهای دیگری در دنباله آن همراه شود. این کاراکترها نشانگر مشخصه‌های پروسه‌های خارجی هستند. برای مشاهده جزئیات بیشتر در این مورد به صفحات manual مراجعه کنید.

یکی دیگر از گزینه‌های رایج aux می‌باشد. این گزینه اطلاعات بیشتری را به ما خواهد داد:

این مجموعه گزینه‌ها پروسه‌هایی که به هر کاربر تعلق دارند را نمایش می‌دهد. با این گزینه‌ها ما ستون‌های داده بیشتری را دریافت می‌کنیم که در جدول زیر نشان داده شده‌اند:

نمایش پویای پردازش‌ها با فرمان top

با وجود اینکه فرمان ps اطلاعات زیادی درباره اینکه سیستم چه می‌کند را به ما می‌دهد وای این فرمان تنها یم تصویر را از وضعیت سیستم در لحظه اجرای فرمان را به ما نشان می‌دهد. برای اینمه نمایشی پویاتر از وضعیت فعالیت‌های ماشین را دریافت کنید، فرمان top گزینه خوبی است. برنامه top یک نمایش دنباله‌دار که در لحظه (به صورت پیش‌فرض هر ۳ ثانیه یکبار) بروزرسانی می‌شود را از وضعیت پروسه‌های سیستم به منظور نمایش فعالیت پروسه‌ها به ما نشان می‌دهد.

نام این فرمان از واقعیت گرفته شده است که از برنامه بالایی برای نمایش پروسه‌های بالایی سیستم استفاده می‌شود. نمایش فرمان top شامل دو بخش است: یک بخش خلاصه سیستم که در بالا وحود دارد و در ادامه آن جدولی از پروسه‌های فعالیت CPU که در ادامه، جدول آن آورده شده است:

بخش خلاصه سیستم شامل اطلاعات مفیدی است که در جدول زیر نمایش داده می‌شود:

برنامه top دستورات صفحه کلید را قبول می‌کند. دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها h است که صفحه راهنمای برنامه را نشان می‌دهد و همچنین q که ما را از برنامه top خارج می‌کند.

محیط‌های دسکتاپ اپلیکیشن‌های گرافیکی را به ما ارائه می‌کند که اطلاعاتی مشابه برنامه top را در اختیار ما قرار می‌دهند (مانند Task Manager در محیط ویندوز). ولی برنامه top بهتر از نسخه‌های گرافیکی می‌باشد. به دلیل اینکه سریع‌تر عمل می‌کند و منابع سیستمی بسیار کمتری را درگیر خود می‌کند. علاوه بر آن، برنامه مانیتوری سیستم ما نبایستی بازدهی سیستمی که در حال بررسی آن هستیم را کاهش دهد.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و هشتم، فرآیندها اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۲۸ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و هفتم، فرمان chown

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

فرمان chown سرنام واژگان Change Ownership به معنی تغییر مالکیت می‌باشد. این فرمان به منظور تغییر مالکیت کاربر و تغییر مالکیت گروه یک فایل و یا یک پوشه صورت می‌پذیرد. به منظور استفاده از این فرمان بایستی حتماً دسترسی‌های کاربر ارشد (Super User) را داشته باشید.

فرمت فرمان chown به این صورت است:

chown [owner][:[group]] file…

chown قادر به تغییر مالکیت فایل و یا مالکیت گروه فایل بسته به اولین آرگومان موجود در فرمان می‌باشد. جدول زیر لیستی از برخی مثال‌ها را نشان می‌دهد:

حال فرض کنید که ما دو کاربر داریم: یکی Emily که به مجوزهای کاربر ارشد (Super User) دسترسی دارد و کاربر دوم Amanda که دسترسی کاربر ارشد را ندارد. Emily می‌خواهد تا یک فایل از پوشه home حساب کاربری خود به پوشه home حساب کاربری Amanda کپی کند. از آن جایی که Emily می‌خواهد که Amanda قادر به ویرایس این فایل باشد، مالکیت فایل کپی شده را از Emily به Amanda تغییر می‌دهد:

در اینجا می‌بینیم که Emily فایل را از پوشه home خود به پوشه خانگی Amanda کپی کرد. سپس Emily مالکیت فایل را از root به Amanda تغییر داد. با استفاده از نقطه انتهایی در اولین آرگومان، Emily همچنین گروه فایل را به گروه لاگین Amanda که بایستی همان گروه Amanda نامیده باشد تغییر داد.

دقت کنید که پس از اولین استفاده از sudo، Emily برای وارد کردن پسورد خودش متوقف نشد. به این دلیل که فرمان sudo در اکثر پیکربندی‌ها برای چندین دقیقه به شما اعتماد می‌کند (تا زمانی که وقت در نظر گرفته شده آن به اتمام برسد).

فرمان chgrp – تغییر مالکیت گروه

در نسخه‌های قدیمی یونیکس فرمان chown فقط مالکیت فایل را تغییر می‌داد، نه مالکیت گروه را. به این منظور یک فرمان جداگانه با نام chgrp برای تغییر مالکیت گروه استفاده می‌شد. این فرمان دقیقاً شبیه فرمان chown کار می‌کند به جز اینکه محدودتر است.

فرمان passwd – تغییر پسورد در خط فرمان لینوکس

برای تغییر پسورد خودتان می‌توانید از مجوزهای دسترسی حساب کاربری خود استفاده کنید ولی برای تغییر پسورد کاربران دیگر، شما نیاز به دسترسی کاربر ارشد (Super User) دارید.

برای تغییر پسورد بایستی از فرمان passwd به این صورت استفاده کنید:

passwd [user]

از شما پسورد قدیمی درخواست می‌شود. آن را وارد نموده و سپس پسورد جدید مورد نظر خود را وارد نمایید:

در صورتی که پسوردی کوتاه یا ضعیف را برای حساب کاربری خود در نظر بگیرید فرمان passwd از قبول پسورد خودداری خواهد کرد. همین اتفاق خواهد افتاد اگر پسوردی مشابه پسورد قدیمی و یا پسوردی بر اساس یک کلمه موجود در دیکشنری انتخاب کنید.

در صورتی که دسترسی کاربر ارشد (Super User) را داشته باشید، با اضافه کردن نام کاربری مورد نظر خود در ادامه فرمان passwd قادر به تغییر آن خواهید بود.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و هفتم، فرمان chown اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۲۷ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و ششم، تغییر هویت در لینوکس

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

برخی اوقات لازم است که برای انجام بعضی از کارها از هویت یک کاربر دیگر استفاده کنیم. این کار بیشتر برای دریافت دسترسی کاربر ارشد (Super User) به کار می‌رود. به این منظور سه راه وجود دارد:

 1. از کاربر فعلی خارج شده و با کاربر مورد نظر Login کنیم.
 2. استفاده از فرمان su
 3. استفاده از فرمان sudo

مورد اول را نادیده می‌گیریم چون همه می‌دانیم که چگونه با یک کاربر دیگر Login کنیم.

از داخل Shell با استفاده از فرمان su می‌توانید هویت خود را به عنوان یک کاربر دیگر تغییر دهید و سپس شروع به انجام فرمان‌های لازم در خط فرمان کنید.

فرمان sudo به مدیریت این اجازه را می‌دهد تا تنظیمات پیکربندی را در داخل فایل /etc/studores انجام دهد و فرمان‌های ویژه‌ای که کاربران خاص قادر به انجام آن هستند را تعریف کنند. این که به صورت پیش‌فرض چه فرمان‌هایی برای sudo تعریف شده‌اند، بسته به نوع توزیعی دارد که از آن استفاده می‌کنید.

فرمان su اجرای یک Shell با کاربر جانشین

فرمان su برای اجرا و شروع یک Shell جدید به عنوان یک کاربر دیگر (جانشین) استفاده می‌شود. ترکیب استفاده شده در این فرمان به این صورت است:

su [-[l]] [user]

اگر گزینه –l در این فرمان آورده شود، نتیجه نشست Shell یک Login شل برای کاربر تعیین شده است. به این معنی که محیط کاربر تعیین شده بارگذاری شده و پوشه فعلی کاربر به پوشه home کاربر تعیین شده تغییر پیدا می‌کند. اگر در فرمان نام کاربر آورده نشود، به صورت پیش‌فرض کاربر ارشد (Super User) در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که می‌توانید گزینه –l را به صورت اختصاری (-) در نظر بگیرید. به این صورت:

پس از اجرای فرمان، پسورد کاربری که تعیین کردیم از ما خواسته می‌شود و اگر پسورد با موفقیت وارد شود، یک Shell جدید باز می‌شود و همانطور که به یاد دارید علامت # نشانه دسترسی کاربر ریشه (root) بوده در صورتی که $ نشانه کاربر عادی است. برای خروج از این حالت و برگشت به حالت کاربر عادی که با آن به لینوکس وارد کرده‌ایم کافی است فرمان exit را وارد کنید:

علاوه بر این می‌توانیم به جای تغییر کلی Shell فقط یک فرمان را به حالت root اجرا کنیم. به این صورت:

 sudo –c ‘command’

با استفاده از این فرمت یک خط فرمان در Shell اجرا می‌شود. این نکته را به یاد داشته باشید که فرمان مورد نظر را در داخل تک کوتیشن قرار دهید:

فرمان sudo – اجرای یک فرمان با عنوان کاربری دیگر

فرمان sudo در بسیاری موارد شبیه فرمان su می‌باشد ولی sudo قابلیت‌های مهم دیگری نیز دارد. مدیریت می‌تواند sudo را به گونه‌ای پیکربندی کند تا به کاربران اجازه دهد تا فرمان‌های خاصی را در حالت root (به شکلی کاملاً کنترل شده) اجرا نمایند. به طور خاص یک کاربر عادی ممکن است از انجام فرمان‌هایی منع شده باشد (برای افزایش امنیت و یکپارچگی سیستم).

ویژگی مهم دیگر sudo این است که برای استفاده از آن لازم نیست پسورد کاربر ارشد (Super User) را داشته باشید. پس به این شیوه بدون در اختیار قرار دادن پسورد root در اختیار دیگران (ریسک امنیتی بالایی دارد) برخی از کاربران خاص خود را قادر به انجام فرمان‌هایی خاص می‌کنید. برای مثال فرض کنید sudo پیکربندی شده تا به ما اجازه دهد که یک برنامه بکاپ فرضی با نام backup_script را اجرا کنیم که برای اجرای این برنامه نیاز به دسترسی کاربر ارشد (Super User) داریم. با استفاده از sudo به این صورت انجام می‌شود:

پس از اجرای فرمان از ما پسورد خواسته می‌شود (پسورد کاربری خودمان، نه پسورد کاربر ارشد) و پس از انجام تشخیص هویت فرمان موجود در اسکریپت بک‌آپ اجرا می‌شود. یک تفاوت مهم بین su و sudo این است که sudo یک Shell جدید را آغاز نمی‌کند و به تبع آن محیط کاربری، کاربر دیگری را بارگذاری نمی‌کند. یعنی این که برای اجرای فرمان‌ها لازم نیست فرمان‌ها داخل کوتیشن قرار گیرند. برای مشاهده اینکه چه دسترسی‌هایی برای sudo تعیین شده است از گزینه –l برای لیست کردن آن‌ها استفاده کنید:

اوبونتو و فرمان sudo

یکی از مشکلات اخیر برای کاربران عادی این است که چگونه برخی وظایف را که نیاز به دسترسی کاربر ارشد (Super User) را دارد اجرا کنند. این وظایف شامل نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزارها، ویرایش فایل‌های پیکربندی سیستم و دسترسی به Deviceها هستند. در دنیای ویندوز این کار اغلب از طریق اعطای سطوح دسترسی مدیریتی به کاربران انجام می‌شود. این کار باعث می‌شود تا کاربران بتوانند به راحتی وظایف خود را انجام دهند. هر چند این کار باعث می‌شود برنامه‌هایی که توسط کاربر اجرا می‌شوند نیز همان توانایی‌های کاربر را داشته باشند. این در بیشتر موارد پسندیده و مطلوب است ولی این کار موجب می‌شود که بدافزارهایی مثل ویروس‌ها نیز به راحتی توانایی اجرا در کامپیوتر را داشته باشند.

در دنیای یونیکس جریان متفاوت است. در یونیکس همیشه اختلاف بزرگتری بین کاربران عادی و ادمین وجود دارد. این رویکرد یونیکس باعث می‌شود فقط زمانی دسترسی کاربر ارشد (Super User) صادر شود که به آن نیاز باشد. به این منظور همانطور که در درس قبل مشاهده کردید از فرمان‌های su و sudo استفاده می‌شود.

چند سال گذشته، بیشتر توزیع‌های لینوکس متکی به فرمان su برای رسیدن به این هدف بودند. فرمان su نیاز به پیکربندی که فرمان sudo لازم دارد، نداشت و داشتن یک حساب کاربری root در یونیکس رسمی شده بود. این مشکلی را به وجود می‌آورد.

کاربران برای راحتی کار خود حتی در موارد غیرضروری از اکانت root برای عملیات خود استفاده می‌کردند. تا جایی که برخی کاربران سیستم خود را به صورت اختصاصی با کاربر root پردازش می‌کردند تا از اخطار آزاردهنده مجوز رد شد (Permission Denied) جلوگیری شود. این دقیقاً همان جایی است که شما امنیت یک سیستم لینوکس را کاهش می‌دهید تا شبیه یک ویندوز مایکروسافتی شود که اصلاً ایده خوبی نیست.

همیشه این مثال معروف را به یاد داشته باشید. ویندوز مایکروسافت مثل یک خانه ساحلی است. راحتی و رفاه بالایی دارد ولی امنیت آن پایین است. لینوکس درست مثل یک قلعه است که در نوک کوه بنا شده دسترسی به آن دشوار است ولی امنیت بسیار بالایی دارد.

وقتی که اوبونتو معرفی شد، سازندگان آن یک رویه دیگر را پیش گرفتند. به صورت پیش‌فرض اوبونتو Login به حساب کاربری root را غیرفعال کرده است و به جای آن شما می‌توانید با استفاده از فرمان sudo به سطوح دسترسی کاربر ارشد (Super User) دسترسی پیدا کنید. حساب کاربری اولیه دسترسی کامل به سطوح دسترسی کاربر ارشد (Super User) را از طریق فرمان sudo دارد.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و ششم، تغییر هویت در لینوکس اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۲۶ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و پنجم، فرمان umask

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

فرمان umask دسترسی‌های پیش‌فرضی که هنگام ایجاد یک فال به آن داده می‌شود را تعیین می‌کند. این فرمان از نشان‌گذاری اوکتال برای نمایش یک mask از دسترسی‌هایی که بایستی از مشخصه‌های فایل حذف شود استفاده می‌کند.

به مثال زیر توجه کنید:

در اینجا ما ابتدا فایل foo.txt را با استفاده از فرمان rm حذف کردیم تا مطمئن شویم دسترسی‌ها از اول داده می‌شود. حالا با استفاده از فرمان umask، ماسک پیش‌فرض را مشاهده می‌کنیم. عدد ۰۰۰۲ معمولا این عدد به صورت پیش‌فرض برای umask داده می‌شود (در برخی موارد هم به صورت پیش‌فرض از ۰۰۲۲ استفاده خواهد شد).

هر فایل جدیدی که ما در سیستم ایجاد می‌کنیم را نمی‌توانیم به صورت دستی با آن دسترسی بدهیم! کار طاقت‌فرسایی خواهد بود. در نتیجه سیستم‌عامل یک مقداری به صورت پیش‌فرض دارد که با استفاده از آن هر فایل جدیدی که ایجاد می‌شود به آن دسترسی می‌دهد. ولی این جمله اشتباه است که «به فایل‌های جدید ایجاد شده دسترسی می‌دهد.» بهتر است بگوییم از فایل‌های جدید ایجاد شده دسترسی می‌گیرد. در واقع هر مقداری که در umask موجود باشد، از دسترسی‌های موجود در فایل کم خواهد کرد.

حال به مثال برمی‌گردیم. برای ایجاد یک فایل جدید از فرمان > foo.txt استفاده می‌کنیم. اکنون که فایل را ایجاد کرده‌ایم با استفاده از فرمان ls -l foo.txt دسترسی‌های آن را مشاهده خواهیم کرد.

همانطور که گفتیم هر مقداری که در umask موجود باشد از دسترسی‌های فایل کم خواهد شد. دسترسی پیش‌فرض فایل —rw-rw-rw- می‌باشد. یعنی کاربر، گروه و همگان دسترسی خواندن و نوشتن را خواهند داشت. حال اگر ۰۰۰۲ را به مقدار باینری تبدیل کنیم می‌شود ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰ یعنی umask دسترسی همگان را ۰۱۰ از وضعیت خواندن و نوشتن به وضعیت فقط خواندنی محدود می‌کند.

یک راه دیگر برای مشاهده دسترسی اورجینال فایل این است که مقدار umask را صفر کنیم تا مطمئن شویم هنگام ایجاد فایل جدید umask هیچ تاثیری روی دسترسی‌های اصلی فایل نخواهد گذاشت.

به مثال زیر توجه کنید:

همانطور که می‌بینید با فرمان rm foo.txt فایل قبلی را حذف کردیم با فرمان umask 0000 مقدار umask را به صفر تبدیل کردیم تا مطمئن شویم که تاثیری بر دسترسی‌های اورجینال فایل نخواهد گذاشت. سپس با فرمان  >foo.txt دوباره فایل  foo.txtرا ایجاد کردیم و با فرمان ls -l foo.txt دسترسی‌ها را مشاهده کردیم:

همانطور که می‌بینیم دسترسی‌های پیش‌فرض خواندن و نوشتن برای همه حالت‌ها می‌باشد rw-

بیشتر اوقات شما نیازی به تغییر مقدار پیش‌فرض umask ندارید به این دلیل که مقدار تعریف شده توسط توزی لینوکس شما کفایت می‌کند. هر چند در برخی وضعیت‌هایی که می‌خواهیم امنیت بالا ایجاد کنیم تغییر آن به مقداری سخت‌گیرانه‌تر خالی از لطف نیست.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و پنجم، فرمان umask اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۲۵ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و چهارم، اوکتال (Octal) چیست؟

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

اعداد مبنای هشت، برای بیان اعداد در کامپیوترها استفاده می‌شود. اما کامپیوتر تمام عمل شمارش خود را بر مبنای ۲ یعنی صفر و یک انجام می‌دهد. یعنی سیستم شمارش کامپیوتر فقط دو عدد صفر و یک را دارد. پس اگر از صفر شروع به شمارش کند اینگونه شمارش می‌شود: ۰، ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱ و …

حال که با باینری (مبنای ۲) آشنا شدید درک اوکتال راحت‌تر خواهد بود. در سیستم عددگذاری اوکتال (مبنای هشت)، هشت رقم در سیستم شمارش وجود دارد. در نتیجه شمارش اینگونه خواهد بود: ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱ و …

در کنار سیستم شمارش اوکتال شمارش هگزادسیمال را هم داریم که از شماره‌های ۰ تا ۹ به علاوه حروف A تا F به منظور شمارش استفاده می‌کند.

اما همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد کامپیوتر تمام محاسبات خود را بر مبنای ۲ انجام می‌دهد پس چرا باید از اوکتال و هگزا دسیمال استفاده کنیم؟ پاسخ این سوال برمی‌گردد به راحتی برای انسان‌ها. در موارد زیادی بخش‌های کوچکی از داده بر روی الگوی کوچک بیت قرار می‌گیرند. مثلاً الگوی رنگ RGB که در نرم‌افزار فتوشاپ و دیگر سیستم‌های رنگی در کامپیوتر استفاده می‌شود را در نظر بگیرید. در نمایشگرهای بیشتر کامپیوترها هر پیکسل رنگی شامل سه جزء رنگی است.

۸ بیت قرمز، ۸ بیت سبز، ۸ بیت آبی. برای مثال یک زنگ آبی زیبا از ۲۴ رقم باینری تشکیل می‌شود به این صورت:

۰۱۰۰۰۰۱۱۰۱۱۰۱۱۱۱۱۱۰۰۱۱۰۱

در اینجا برای راحتی انسان، مدل دیگری از سیستم اعداد به کار خواهد آمد. هر رقم هگزا دسیمال معادل ۴ رقم باینری است. پس ما با به کار بردن یک عدد فقط ۶ رقمی هگزادسیمال (۴۳۶FCD) می‌توانیم به کامپیوتر بفهمانیم که منظورمان همان عدد ۲۴ رقمی باینری است.

در این وضعیت هم ما به نتیجه دلخواه خود می‌رسیم که نیازی به حفظ کردن ۲۴ رقم باینری نداریم. همین کار را می‌توانیم در مثال استفاده اوکتال برای دسترسی‌ها در لینوکس به کار ببریم. در آموزش بعدی که دسترسی‌ها شرح داده خواهند شد این موضوع ملموس‌تر خواهد شد.

تغییر وضعیت دسترسی فایل (Change File Mode)

به منظور تغییر دسترسی یا تغییر وضعیت (Mode) یک فایل یا یک پوشه از فرمان chmod استفاده می‌شود. Chmod سرنام واژگان Change Mode به معنی تغییر حالت (تغییر دسترسی) است. به یاد داشته باشید که برای تغییر وضعیت یک فایل یا پوشه مالک فابل یا کاربر root قادر به انجام این کار خواهد بود. فرمان chmod دو شیوه منحصر به فرد برای انجام این کار را استفاده می‌کند: ۱- نمایش با اعداد مبنای هشت ۲- نمایش سمبولیک.

نمایش با اعداد مبنای هشت (Octal Representation)

با نشان‌گذاری مبنای هشت ما از اعداد مبنای هشت برای ایجاد یک الگوی مورد نظر از دسترسی‌ها استفاده می‌کنیم. از آنجایی که هر کدام از اعداد در یک عدد مبنای هشت ارایه‌کننده سه رقم باینری است، این الگو به خوبی برای ایجاد دسترسی‌ها در فایل به کار ما می‌آید.

با مشاهده جدول زیر مفهوم ذکر شده، ملموس‌تر خواهد بود:

با به کار بردن سه رقم اوکتال ما می‌توانیم وضعیت دسترسی فایل را به ترتیب برای کاربر (User)، گروه (Group) و همگان (World) تعیین کنیم.

به مثال زیر توجه کنید:

برای تبدیل هر زمان که کاراکتری وجود داشته باشد به جای آن عدد ۱ و هر زمان که کاراکتری نباشد (علامت -) به جای آن صفر می‌گذاریم. به عنوان مثال rw- می‌شود ۱۱۰

در مثال فوق یک فایل با نام foo.txt ایجاد کردیم و سپس وضعیت دسترسی آن را با استفاده از فرمان ls –l foo.txt مشاهده می‌کنیم. –rw-rw-r—کاراکتر اول از سمت چپ (-) یعنی اینکه این یک فایل عادی است. سپس rw- یعنی عدد باینری ۱۱۰ که معادل اوکتال آن می‌شود ۶. به همین صورت دوباره rw- که می‌شود ۱۱۰ باینری یعنی ۶ اوکتال و در نهایت r— یعنی عدد ۱۰۰ باینری برابر با ۴ اوکتال.

پس اگر بخواهیم دسترسی آن را به شیوه الگوی اوکتال بیان کنیم، می‌شود ۶۶۴. حال چگونه این مقدار را تغییر دهیم؟ به سادگی با به کاربردن فرمان chmod و سپس مقدار دسترسی بر مبنای الگوی اوکتال و در آخر نام فایل که می‌شود فرمان chmod 600 foo.txt.

در آخر با به کار بردن فرمان ls -l foo.txt مشاهده می‌شود که دسترسی ما به -rw——- یعنی الگوی عدد اوکتال ۶۰۰ تغییر کرد.

دقت نمایید که وقتی دسترسی فایل را با استفاده از فرمان ls –l مشاهده می‌کنید اولین رقم از سمت چپ نشانگر نوع فایل است و آن را با رقم‌های دسترسی اشتباه نگیرید.

نمایش سمبولیک (Symbolic Representation)

chmod همچنین از یک نشانه‌گذاری سمبولیک نیز برای اختصاص دسترسی‌های فایل پشتیبانی می‌کند. نشان‌گذاری سمبولیک به سه بخش تقسیم می‌شود:

 1. کسی که تغییر بر روی آن تأثیر می‌گذارد.
 2. عملیاتی که انجام خواهد شد.
 3. دسترسی که تنظیم خواهد شد.

برای اختصاص و تعیین شخصی که تغییر بر روی آن تاثیر خواهد گذاشت از ترکیب کاراکترهای u ، g ، o و a استفاده می‌کنیم.

جدول زیر این کاراکترها را توصیف می‌کند:

در صورتی که هیچ کاراکتری به این منظور اختصاص نیابد معنی آن all به معنی همه گروه‌های دسترسی خواهد بود.

عملیات ممکن است کاراکتر (+) باشد که نشانگر این است که یک دسترسی اضافه شده است. اگر کاراکتر (-) استفاده شود یعنی اینکه یک دسترسی کم شده و اگر کاراکتر (=)  استفاده شود یعنی اینکه فقط دسترسی‌های اختصاص یافته بایستی اعمال شوند و دیگر دسترسی‌ها حذف خواهند شد. دسترسی‌ها طبق معمول با کاراکترهای r ، w و x اختصاص می‌یابند.

جدول زیر لیستی از برخی مثال‌های نشان‌گذاری سمبولیک دسترسی‌های را نشان می‌دهد:

برخی افراد ترجیح می‌دهند که از نشان‌گذاری اوکتال استفاده کنند و برخی دیگر طرفدار نشان‌گذاری سمبولیک هستند. نشان‌گذاری سمبولیک برخی امتیازات و برتری‌هایی دارد. مثلاً اینکه به کاربر اجازه می‌دهد تا یک مشخصه را بدون اینکه دیگر مشخصه‌ها را درگیر کنیم در دسترسی‌ها تعیین کنیم. به هر حال اینکه از کدام یک استفاده کنیم بنا به شرایط و سلیقه افراد متفاوت خواهد بود.

تنظیم وضعیت دسترسی با استفاده از رابط گرافیکی (GUI) در لینوکس

اکنون که دیدیم چگونه با استفاده از خط فرمان دسترسی پوشه‌ها و فایل‌ها را تغییر دهیم، بهتر می‌توانیم رابط گرافیکی که به این منظور در نظر گرفته شده است را درک کنیم. هم در Nautilus (GNOME) و هم در Konqueror (KDE) با کلیک راست کردن بر روی یک فایل و یا پوشه و انتخاب گزینه Properties در زبانه  Permissions این مطلوب، قابل رویت خواهد بود.

در این وضعیت ما می‌توانیم تنظیمات دسترسی را برای مالک (Owner)، گروه (Group) و همگان (World) تعریف کنیم. در صورت وجود با کلیک کردن بر روی گزینه دسترسی‌های پیشرفته (Advanced Permissions) یک پنجره جدید گشوده خواهد شد که به ما اجازه می‌دهد تنظیمات هر مشخصه را به صورت جداگانه تعیین کنیم.

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و چهارم، اوکتال (Octal) چیست؟ اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۲۵ ۱۳۹۷

نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

بیت کوین ، بیت کوین چیست ،استخراج بیت کوین ، خرید بیت کوین و داریک لند

بیت‌کوین‌ها عموماً از راه فعالیت‌های استخراج بیت کوین که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین است، بدست می‌آیند. این روش مستلزم در اختیار داشتن کامپیوترها و سخت‌افزارهای قدرتمندی است.
حذف محدودیت های رایج در پرداخت های مالی یکی از مزایایی اصلی بیت کوین است.
با استفاده از این ارز دیجیتال می‌توانید در هر زمان و مکان پول را ارسال و دریافت کنید.
علاوه بر این شما گردش بیت کوین را کنترل می‌کنید بدون اینکه هیچ بانک، موسسه مالی یا طرف سوم در این فرایند دخالت کند.

در حوزه امنیت کاربران نیازی ندارند که اطلاعات شخصی خودشان را به هر نحوی در اختیار سایرین بگذارند تا تراکنش های مالی آن ها نهایی شود. همچنین امکان پشتیبان گیری و رمزگذاری بیت کوین های شما نیز فراهم شده است.

بیت  کوین می‌تواند آغازگر دورانی باشد که در آن شفافیت اطلاعات باعث قانونمندی بیشتر طرفین می‌شود.
یک نمونه کاربردی در اینجا این است که در صورت رواج بیشتر این ارز دیجیتال، گرانی های اختیاری و دلخواه که بعضاً توسط بعضی از تاجران یا تولیدکنندگان اعمال می‌شود، غیرممکن است.

بستر بیت کوین که فناوری بلاک چین است نیز با ساختار توزیع شده خودش دامنه این شفافیت را افزایش می‌دهد.

تبادل و معاوضه بیت کوین با پول کاغذی هزینه های جانبی کمتری نسبت به تبدیل پول با کارت های اعتباری و پی پال دارد.

یکی دیگر از خوبی های بیت کوین مخصوصاً برای صاحبان کسب وکار عدم برگشت پذیری آن است.

به عبارت دیگر وقتی یک تراکنش بیت کوینی انجام شد دیگر امکان ندارد که درگیر مشکلاتی مثل نقص درگاه سیستم بانکی شود و مستقیماً به آدرس نفر موردنظر می‌رود.

بیت کوین یک دارایی است. همچنین همانطور که احتمالا می‌دانید این دارایی فیزیکی نیست و به صورت دیجیتالی منتقل می‌شود.

خرید بیت کوین از سایت‌های فروشنده بیت کوین و یا به‌طور مستقیم از طریق افراد دیگر انجام می‌پذیرد . شما می توانید با روش‌های مختلفی مانند کارت‌های اعتباری، حساب‌های اینترنتی و یا حتی با سایر ارزهای دیجیتال، از سایت‌ها یا افراد حقیقی، بیت کوین خریداری نمایید.

سایت “داریک لند” به مدیریت میثم منصوری به شما کمک خواهند کرد تا بتوانید آموزش بازار های جهانی را به سبکی کاملا ساده و نتیجه بخش تجربه کنید و با روش­های اصولی درآمد خود را افزایش دهید.

داریک لند
یکی از مهمترین عواملی که باعث می­شود دانش­ پذیران در بازار های جهانی نتیجه نگیرند، اموزش غیراصولی آن است و سایت “داریک لند” به چند روش به شما کمک خواهد کرد:

اموزش بیت کوین

۱. ارائه محصولات آموزشی از جمله فیلم آموزشی و … برای دانش ­پذیران

۲. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت و ترفند های بازار های جهانی

۳٫جدیدترین و کاربردی ترین مطالب در زمینه مباحث بازارهای جهانی
برای ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمائید:

بیت کوین چیست


دی ۲۴ ۱۳۹۷

آموزش خط فرمان: قسمت بیست و سوم، مجوزهای دسترسی (Permissions)

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.

سیستم‌عامل‌ها در یونیکس با انواع سنتی MS-DOS تفاوت دارند. از این نظر که آن‌ها نه‌تنها چندوظیفه‌ای هستند بلکه چندکاربری نبز هستند. یعنی اینکه بیش از یک نفر می‌تواند به صورت همزمان از یک کامپیوتر استفاده کند. در حالی که یک کامپیوتر معمولاً یک کیبورد و مانیتور دارد ولی باز هم قابلیت استفاده توسط چند کاربر را داراست. برای مثال اگر یک کامپیوتر به شبکه یا اینترنت متصل باشد، کاربران ریموت می‌توانند اپلیکیشن‌های گرافیکی را اجرا رده و رابط گرافیکی را در صفحه نمایش خود مشاهده کنند و با آن  کار خود را انجام دهند. سیستم Windows X نیز این ویژگی را به عنوان بخشی از طراحی اولیه خود پشتیبانی می‌کند.

قابلیت چند کاربری لینوکس یک نوآوری جدید نیست بلکه بخشی است که به طور عمیق در طراحی سیستم‌عامل گنجانده شده است. اگر به محیطی که لینوکس در آن ایجاد شده فکر کنیم، این موضوع ملموس‌تر خواهد بود. سال‌ها قبل، پیش از آنکه کامپیوترهای شخصی وجود داشته باشند، کامپیوترهای بزرگ و مرکزی و گران‌قیمت موجود بود. یک سیستم معمولی کامپیوتر یک دانشگاه را فرض کنید. این سیستم شامل یک کامپیوتر مرکزی بود که در داخل ساختمان قرار داشت و ترمینال‌هایی وجود داشت که هر یک به این سیستم مرکزی متصل بودند و از طریق ریموت از این سیستم بهره‌برداری می‌کردند. در این حالت بود که کامپیوتر قابلیت استفاده چندین کاربر را به صورت همزمان فراهم می‌کرد.

برای اینکه این دسترسی‌ها عملیاتی شود بایستی متدی برای حفاظت از هر کاربر و همچنین حفاظت آن‌ها از یکدیگر به‌وجود می‌آمد. چون که انجام ارهایی که هر شخص مجوز انجام آن را نداشت موجب تخریب کاربر و حتی کامپیوتر می‌شد.

مالکیت، گروه اعضا و دسترسی همگانی در لینوکس

اگر خاطرتان باشد در آموزش‌های قبلی وقتی سیستم را کاوش می‌کردیم ممکن بود زمان مشاهده فایلی مشابه /etc/shadow با مشکل زیر مواجه شویم:

علت به وجود آمدن این خطا این است که کاربران عادی دسترسی لازم برای خواندن این فایل را ندارند. وقتی که یک کاربر مالکیت یک فایل یا پوشه را دارد، بر روی دسترسی آن کنترل دارد. کاربران همچنین می‌توانند به نوبه خود عضو گروهی که شامل یک یا چند کاربر دیگر است نیز باشند که از ظریق مالکان این گروه دسترسی به فایل‌ها و پوشه‌های آن ایجاد شده است. علاوه بر این به منظور دسترسی یه یک گروه، مالک ممکن است برخی حقوق دسترسی را برای همگان آزاد بگذارند که در یونیکس به این منظور از واژه world (دنیا) استفاده می‌شود. برای اینکه به هویت خود در لینوکس پی ببرید دستور id را در خط فرمان به کار برید:

در خروجی مشاهده می‌شود که زمانی که حساب‌های کاربری ایجاد می‌شود، به کاربران یک شماره با نام user ID (uid) به معنی شناسه کاربر، اختصاص می‌یابد. در ادامه برای راحتی کار کاربران یک نام کاربری به این شناسه تخصیص داده می‌شود. کاربر همچنین یک شناسه گروهی Primary Group ID یا همان gid را به خود اختصاص می‌دهد که ممکن است به گروه‌های دیگر تعلق داشته باشد. مثالی که می‌بینید مربوط به یک سیستم فدورا است. این خروجی ممکن است در سیستم‌های دیگر مانند اوبونتو متفاوت باشد.

این اطلاعات از تعدادی فایل‌های متنی سرچشمه می‌گیرد. اطلاعات حساب‌های کاربری در فایلی با نام /etc/passwd و گروه‌های کاربری در فایلی با نام /etc/group تعریف می‌شود. هنگامی که کاربران و گروه‌ها ایجاد می‌شوند این فایل‌ها نیز ویرایش شده و در موازات آن فایل /etc/shadow که حاوی اطلاعات پسورد کاربر است نیز تغییر پیدا می‌کند. در هر حساب کاربری، فایل /etc/passwd موجب تغییر این موارد می‌شود: نام کاربری، uid و gid و نام واقعی حساب پوشه خانگی کاربر (Home Directory).

اگر محتویات /etc/passwd و /etc/group را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که در کنار حساب‌های کاربری عادی حساب‌هایی برای کاربران ارشد (Superuser) و دیگر کاربران سیستم وجود دارد.

در حالی که بسیاری از سیستم‌های یونیکسی کاربران عادی را به یک گروه عمومی مثل گروه users اختصاص می‌دهند، لینوکس‌های مدرن یک گروه یگانه و تک کاربره به نام کارب ایجاد کرده و به وی اختصاص می‌دهند. این کاربر باعث می‌شود که اختصاص برخی انواع دسترسی‌ها آسان‌تر شود.

دسترسی‌های خواندن، نوشتن و اجرا

حقوق دسترسی به فایل‌ها و پوشه‌ها را با عبارات دسترسی خواند (Read Access)، دسترسی نوشتن (Write Access) و دسترسی اجرا (Execution Access) تعریف می‌کنند. اگر به خروجی فرمان ls در مثال زیر توجه کنیم، می‌بینیم که این دسترسی‌ها چگونه پیاده‌سازی شده‌اند.

 به کاراکتر اول در خروجی بالا توجه کنید. آن را به چهار بخش تقسیم کنید. کاراکتر اول از سمت چپ نوع فایل را مشخص می‌کند. جدول انواع فایل در زیر، مقادیر مختلف آن را توضیح داده است. ۹ کاراکتر باقیمانده را مشخصه‌های file mode می‌نامند. این کاراکترها را از سمت چپ سه یه سه از هم جدا کنید. اولین بخش سه‌تایی دسترسی‌ها برای مالک فایل یا همان کاربر (File’s Owner) را مشخص می‌کند. بخش سه‌تایی دوم دسترسی‌ها برای مالک گروه (Group Owner) را مشخص می‌کند.

این دسترسی‌ها به ترتیب با کاراکترهای اختصاصی rwx تعریف می‌شوند که r به معنی دسترسی خواندن (Read)، w به معنی دسترسی نوشتن (Write) و x به معنی دسترسی اجرا (Execution) می‌باشد. اگر هر کدام از این دسترسی‌ها از کاربر (User) یا گروه (Group) و یا همگان (World) منع شده باشد به جای آن علامت دش (-) گذاشته می‌شود.

جداول زیر این دسترسی‌ها را به تفصیل بررسی کرده:

جدول انواع فایل
جدول مشخصه‌های مجوزه‌های دسترسی
جدول مثال‌های مشخصه‌های مجوزه‌های دسترسی

منبع: کتاب The Linux Command Line نوشته William E. Shotts

نوشته آموزش خط فرمان: قسمت بیست و سوم، مجوزهای دسترسی (Permissions) اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.


دی ۲۲ ۱۳۹۷

موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید کرده و می کند.

حرف آخر

حرف آخر علاوه بر تولید دی وی دی های آموزشی نسل جدیدی از مشاوره ی تحصیلی را راه اندازی کرده است ،در این نوع مشاوره ،دانش آموز علاوه بر اینکه از یک مشاور انگیزشی و برنامه ریزی بهره می برد ، همواره یک مشاوره تخصصی که پاسخگو به تمامی اشکالات دروس تخصصی او می باشد را در کنار خود دارد . داشتن دو مشاوره به طور همزمان (یکی برنامه ریز و دیگری تخصصی ) از ویژگی های مجموعه حرف آخر می باشد که این موسسه را از دیگر موسسه ها متمایز می کند.

همانطور که می دونید،فرایند آموزش از دو بخش تشکیل شده:

الف)محتوای مناسب
ب)تمرین و تکرار هدفمند تا لحظه ای که اطلاعات ورودی به مغز ،تبدیل به عادت بشه.

ما حرف آخری ها در هر دو بخش ،حرف آخروزدیم .اگه کمی صبر کنید براتون توضیح می دم.

بریم سراغ بخش اول ، یعنی محتوای مناسب . خیلی مهمه که بدونید محتوای آموزشی مناسب باید ۴ خاصیت داشته باشه .

۱)باید با کیفیت و بی حاشیه باشه ،اونهم در کمترین زمان ممکن

۲)باید تصویرسازی شده و شهودی بر مبنای انیمیشن باشه . زیرا فرآیند آموزش کنکور، لحظه ای نیست .بلکه یک ماراتن آموزشیه و برای اینکه مفاهیم در این مدت طولانی فراموش نشه ،تثبیت مفاهیم در حافظه ی تصویری (نیم کره راست)الزامیه و این ممکن نیست مگر ،تصویرسازی و شهودی کردن مفاهیم.

۳) باید الگو محور باشه (یعنی یک شاه کلید برای باز کردن ۱۰۰۰ قفل) نه تکنیک محور که برای باز کردن ۱۰۰۰ قفل، ۱۰۰۰ کلید لازم باشه.

۴) باید مدل آموزش طوری باشه که بعد از پهن بندی هر مطلب ،جمع بندی اون مفهوم صورت بگیره تا دانش آموز در هر مفهوم صاحب یک نقشه راه بشه . چون داشتن نقشه راه سرعت حل تستها روبصورت چشمگیری بالا می بره ، ما حرف آخری ها سالها زمان گذاشتیم تا چنین محتوای مناسبی رو که براتون توضیح دادم ،ایجاد کنیم.

اما بریم سراغ بخش دوم. یعنی تمرین و تکرار هدفمند

تجربه و شواهد نشون داده که انسانهای موفق کسانی هستند که در زمینه ی کاری خودشون ، تمامی علم و اطلاعاتشون رو با تمرین و تکرار زیاد تبدیل به عادت کرده اند تا کارشون رو با سرعت زیاد و عکس العمل سریع انجام بدن.

تمرین و تکراری که نتونه علم شما رو تبدیل به عادت بکنه نمی تومه منجر به نتیجه مطلوب بشه.

جواب معمای تبدیل علم به عادت ،در اختیار ما حرف آخری هاست

خلاصه اینکه جدیدترین تکنولوژی آموزشی برای رسیدن به یک رتبه ی فوق العاده رو برلتون آماده کردیم.

خیلی میتونید رو ما حساب کنید

سه قانون کلیدی موسسه حرف آخر

قانون اول حرف آخر: در زمین فوتبال، بازیکن بازی می‌کند، نه مربی!

همانطور که در زمین فوتبال، مربی در بیرون زمین قرار دارد، معلم هم نقش مربی را دارد و هدایت می‌کند. یعنی “مربی بازی نمی کند”، این اصل آموزش است. ولی می‌بینیم که امروزه این نقش‌ها عوض شده است! مربی بازی می‌کند. تمام تفکرات معلم روی تخته پیاده می‌شود و دانش آموزان هم تفکرات معلم را پشت سر هم می‌نویسند و جزوه تولید می‌کنند. بعد هم معلم تمرین و تکلیف در منزل می‌دهد. بسیاری از دانش‌آموزان از پس همه تکالیف برنمی‌آیند و از استاد می‌خواهند که کلاس رفع اشکال بگذارد! بعد از ماه ها شرکت در کلاس های کنکوری، توی کنکور برای اولین بار در نقش بازیکن واقعی ظاهر میشوند و نتیجه هم که پیشاپیش مشخص است!
دانش آموز بدون طی کردن مسیر و آزمون و خطای واقعی، نکات پی در پی را صرفا حفظ می‌کند. ولی دانش آموز تا حرکت نکند به چالش نمی افتد؛ در دوراهی ها نمی‌تواند راه درست را انتخاب کند. اگر معلم، معلم باشد، دانش آموز را گام به گام در مسیر‌های مختلف حرکت می دهد و دانش آموز به خوبی مسیر را یاد می گیرد و توانمند می شود.
دانش آموز عزیز! برای رسیدن به موفقیت باید خودت تمرین کنی و پابه توپ بشوی و گل بزنی! اگر از تو سوال بپرسم که اگر در نگاه اول بعضی از تست ها را نتوانی جواب بدهی، چه کار میکنی؟! جواب می‌دهی که “سوال رو که می‌بینم، نمیدونم از کجا باید شروع کنم؛ بلافاصله میرم سراغ پاسخنامه!”
دشمن قسم خورده دانش آموزها = پاسخنامه!
در مجموعه حرف آخر، اساتید دروس مختلف گام به گام شما را وادار به حرکت می‌کنند و به اصطلاح “ماهی گیری را به شما یاد می دهند.” به شما اجازه نمی‌دهند که به راحتی از روی سوال ها عبور کنید. به علاوه تمام آموزش ها تعاملی هستند؛ یعنی به طور کامل درگیر آموزش می شوید و ساعت ها از این روش آموزشی موثر که برای نخستین بار در سیستم آموزشی کشور پیاده شده است، لذت می‌برید. لذت یادگیری!

قانون دوم: رتبه های برتر، الگوسازهای موفقی هستند!

رتبه های برتر مسیرهای حل سوالات را به خوبی شناخته، بازی کردن را یاد گرفته اند! رتبه های برتر برای خودشان الگوسازی کرده اند. ولی نه در طول یک سال! بلکه چندین سال زحمت کشیده اند و دست و پا زده اند. به روابط شخیصت داده اند، به درک شهودی از مفاهیم دست می‌یابند و در کنار هر مفهومی که یاد می‌گیرند در کنارش کاربردش را هم یاد می گیرند. به سادگی از روی هیچ مفهوم یا جمله ای از کتاب عبور نمی‌کنند و تا عمق مطلب نفوذ می‌کنند. رتبه برترها مفهوم ها رو یاد می‌گیرند و طبقه بندی می‌کنند. بعد قوانین حاکم بر مفاهیم را یکپارچه می‌کنند و اصطلاحا الگوسازی می‌کنند. رتبه های برتر تکنیک باز نیستند!
دانش آموز عزیز! این کار هر کسی نیست! باید برایش کلی زمان بگذارید. شاید زمانی به درازای تمام دوران تحصیل! رتبه برترها شخصیت رتبه برتر شدن را دارند و فکر تولیدکننده دارند نه مصرف کننده؛
“تا زمانی که یک درس به صورت الگو درنیاد، شما نمیتونی انتظار رتبه برتر شدن داشته باشی.”
سوال: این وسط وظیفه معلم چیست؟
جواب: اولا مفاهیم را به صورت شهودی و عمیق در ذهن دانش آموزان جا بی‌ا‌ندازد و ثانیا این الگوسازی هایی که یک دانش آموز در طول مدت زمان زیادی باید استخراج کند، را معلم باید به شما ارائه بدهد.
مجموعه حرف آخر، آموزش شهودی و ادغام روابط را در دو پدیده جدید “انیمیشن” و “الگو” به شما دانش آموزان ارائه می‌دهد:
۱- نقش انیمیشن به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه آموزش ، در انتقال مفاهیم به صورت عمیق و شهودی و همچنین ماندگاری طولانی مدت اطلاعات در نیمکره سمت چپ مغز اثبات شده است که در این مجموعه توسط تیم های حرفه ای انیمیشن ساز زیرنظر اساتید تولید و ارائه می‌شوند.
۲- الگو در یک کلام یعنی ترمینال و شاه کلید حل تمام تیپ های مختلف؛ یعنی ادغام روابط و فرمول ها تنها در یک ماشین حل سوال!‌‌ که البته مهم ترین ابداع و تلاش استاد منتظری و مجموعه حرف آخر می‌باشد. تلاش هایی که گاها دو یا سه ماه به طول می‌انجامد که یک فصل را در قالب یک الگو ارائه داده و در اختیار شما قرار بدهند.
برای اینکه ببینید آموزش بر اساس الگو چه تفاوتی با آموزش بر اساس تکنیک (که اصلا مبنای علمی ندارد) داشته و ببینید که مجموعه حرف آخر چگونه می‌تواند شما را در حل تمام تست های یک فصل فقط با یک الگو توانمند کند، نمونه تدریس‌های زیادی از حرف آخر را در اختیار شما گذاشته ایم که خودتان ببینید و قضاوت کنید.

قانون سوم؛ فقط الگو کافی نیست! باید دست و پا بزنی!

اما با داشتن این الگوها باز هم نمیشه نتیجه گرفت! به خاطر اینکه هنوز معلم دارد بازی میکند. “تو” باید بازی کنی، باید کار کنی، یک سوال رو که می‌بینی تمام اطلاعات رو بریز وسط، الگو را پیاده کن، برای هر سوال شاید یک ساعت باید زمان بگذاری که “خودت” بین داده و خواسته مساله ارتباط برقرار کنی و مسیر را خودت حرکت کنی. معلم الگوها رو به تو یاد میده! تو میخوای چیکار بکنی؟! این مهمه!
میخوای شروع کنی؟ میخوای کار کنی و زحمت بکشی؟ اگر میخوای تو یک سال این کار رو بکنی، حرف آخر میتونه بهت “کمک” بکنه! کاری که قراره تو چهارسال انجام بشه! اما این کافی نیست! با این الگوها “تو” میخوای چیکار کنی؟
همه جا گفته می‌شود که موفقیت یعنی یک مثلث سه راسی:

آموزش      مشاوره      آزمون

مجموعه حرف آخر در بخش آموزش با دو رویکرد منحصر به فرد “انیمیشن” و “الگو” در قالب لوح های فشرده یک جهش کیفی در یادگیری و درک شما از مفاهیم ایجاد می‌کند.
مجموعه حرف آخر در بخش مشاوره، شما را با مشاورین مجرب مرتبط کرده و می توانید تا روز کنکور از تجربیات و برنامه های آن ها استفاده کنید.
مجموعه حرف آخر در بخش آزمون، شما را راهنمایی می‌کند که اولا شرایط آزمون دادن چیست و ثانیا استانداردهای آزمون های آزمایشی را به شما معرفی کند که بتوانید به‌صورت هدفمند در آزمون دلخوهتان شرکت کرده و با برنامه راهبردی آن هماهنگ شوید.
اما این سه مورد تنها یک بال موفقیت است. بال دیگر موفقیت یعنی دست و پا زدن! باید بر اساس الگوهایی که آموزش می‌بینید و مشاوره ای که میگیرید و در کنارش آزمون می‌دهید، یواش یواش یاد بگیرید که چجوری باید مسیر حل سوالات رو طی کنید.


دی ۱۵ ۱۳۹۷

ترتیب پاسخگویی به سوالات کنکور

ترتیب پاسخگویی به سوالات دفترچه اختصاصی کنکور تجربی

یکی از معضلاتی که دانش آموزان کنکور تجربی دارند، ترتیب پاسخگویی به سوالات دفترچه کنکور است، مخصوصا دروس اختصاصی. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم بهترین ترتیب پاسخگویی کدام است.

آیا ترتیب پیش فرض دفترچه کنکور تجربی، ترتیب مناسبی است؟

همانطور که می‌دانیم ترتیب دفترچه کنکور تجربی : زمین شناسی، ریاضی، زیست، فیزیک و شیمی است و در حالت پیش فرض ترتیب نسبتا معقولی است زیرا بعد از یک درس محاسباتی، یک درس نسبتا حفظی قرار داده شده است تا ذهن خسته نشود، ولی راهکار مناسبی برای همه دانش آموزان نیست.

 

دفترچه کنکور تجربی اختصاصی

 

آیا ترتیب پاسخگویی برای همه افراد باید یکسان باشد؟

جواب قطعا خیر است. مثلا دانش آموزی در درس ریاضی بسیار ضعیف است ولی پایه زیست قوی ای دارد؛ اگر ابتدا به سراغ ریاضی برود دچار اتلاف وقت، افت روحیه و خستگی ذهن می‌شود. پس همانطور که متوجه شدید یکی از قوی ترین استراتژی ها، در اولویت قرار دادن دروسی است که در آن قوی هستیم.

اکنون دو ماه (یا کمتر) به کنکورم مانده و احساس میکنم روشم غلط بوده، آیا ترتیب پاسخگویی ام را می­توانم اصلاح کنم؟

در روزهای پایانی، به هیچ وجه عادت خود را تغییر ندهید زیرا این موضوع فقط باعث آسیب به رتبه شما می‌شود و با همان سیستم قبلی خود ( هرچند اشتباه) جلو بروید.

چگونه بفهمم بهترین ترتیب برای من کدام است؟

با شرکت در آزمون‌های آزمایشی متعدد مانند قلم چی، با آزمون و خطا به مرور متوجه خواهید شد که بهترین ترتیب ممکن برای شما کدام است. فراموش نکنید که شرکت در آزمون‌های آزمایشی به صورت منظم و طولانی، یکی از ویژگی های مهم یک رتبه برتر کنکور است. به جای آنکه طعم تلخ شکست را در کنکور تجربی بچشید سعی کنید در آزمون‌های آزمایشی شکست بخورید تا به مرور وضع خود را اصلاح کنید و در جلسه کنکور موفقیت شیرینی را تجربه کنید.

چگونه تحلیل آزمون خوبی داشته باشیم؟

 

جمع بندی

با مطالعه مطالب بالا متوجه شدید که ترتیب ثابتی برای پاسخگویی وجود ندارد و هر کس با توجه به این که در کدام درس قوی تر است باید آن را در اولویت قرار دهد. همچنین سعی کنید دروس محاسباتی و حفظی را یک در میان بچینید. مثلا  اگر در فیزیک و زیست قوی هستید و قصد قبولی در رشته های زیرگروه ۱دارید (زمین شناسی در آن ضریب صفر دارد) اینگونه باید عمل کنید:

۱-زیست ( حفظی)

۲- فیزیک ( محاسباتی)

۳- شیمی ( حفظی)

۴- ریاضی ( محاسباتی)

البته ترتیب دیگری را هم میتوان قائل شد:

۱-فیزیک

۲- زیست

۳- ریاضی

۴- شیمی

که این دو ترتیب را در آزمون‌های آزمایشی می‌توانید تست کنید تا متوجه شوید کدام برای شما مناسبتر است.

منبع : سایت نکته زیست 


دی ۱۵ ۱۳۹۷

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

احتمالا بار ها در مورد دستگاه های فلزیاب، گنج یاب و دستگاه طلایاب مطالب زیادی را شنیده اید و حداقل نحوه کار آن ها را می دانید. اما بسیار مهم است که بدانید فلزیاب ها اساسا با طلایاب ها تفاوت دارند.

تفاوت اصلی در نوع کارکرد آن ها است و این که برای چه اهدافی استفاده می شوند. تکنولوژی گسترده ای از این دستگاه ها در ایستگاه های بازرسی پلیس و فرودگاه ها به کار گرفته می شود که قطعا صرفا طلایاب نیستند.

طلایاب ها برای استخراج معادن و همین طور یافتن فلزات غیر  آهنی استفاده می شوند و میدان مغناطیسی آن ها بر اساس یافتن مواردی چون طلا، قلع، مس و پلاتین استفاده می شود و کاملا هم تجاری بوده و از نوع نیمه خودکار و سنگین و … آن را می توانید در بازار بیابید.

خرید و انتخاب دستگاه فلزیاب و طلایاب چگونه است

این دستگاه ها توسط برخی شرکت ها برای مصارف شخصی به فروش می رسند و نمونه های دیگر باید به شیوه های متفاوت خریداری شوند.

مارک های متنوعی در دنیا و بخصوص اروپا، ژاپن و چین این دستگاه ها را طراحی و مهندسی خواهند کرد. بسته به امکانات و برخی تفاوت ها قیمت این دستگاه های مدرن دچار تغییراتی می شوند.

احتمالا شما هم مانند بسیاری دیگر، مدل های عصا مانند، را مشاهده کرده اید که با کنترل دست و حرکت یک میدان مغناطیسی دایره ای شکل و حرکت بر روی زمین کار می کنند.

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

نحوه تشخیص نوع فلزات در زیرزمین توسط فلزیاب ها

هر کدام از فلزات فاز مغناطیسی متفاوتی را به دستگاه ها القا می کنند و فلزیاب ها از این روش می توانند تشخیص دهند که کدام فلز در خاک و چه عمقی از آن نهفته است (بررسی میزان عمق نیز بر اساس همین فاصله ارسال سنجیده می شوند که در برخی از دستگاه های ضعیف تر این امکان وجود ندارد).

در واقع این اختلاف شنیداری موجود در خاصیت القای این دستگاه ها است که در نهایت به صدا های بوق ممتد بدل شده و به شما اطلاع می دهد که دستگاه فلزی را یافته است.

انتخاب بهترین گزینه فلزیاب مرتبط با فعالیت مشتری

حال اگر کسی قصد خرید و یا تهیه یکی از این دستگاه ها را داشته باشد قطعا در بازار ایران با مشکل مواجه خواهد شد، نخست این که برند های فعال در این حوزه بی شمار بوده و از کشور های زیادی هستند.

از یک سوی دیگر ممکن است اطلاعات کافی را برای انتخاب تکنولوژی دستگاه (فرکانس پایین، القا یا همان پالس و نوسان ساز یک نواخت) نداشته باشید. پس قطعا تهیه آن از یک مرکز معتبر با فعالیت چندین ساله بهترین راه است.

تکنولوژی دستگاه‌ های فلزیاب طلا یاب گنج‌ یاب

تشخیص نوع دستگاه طلایاب با توجه به زمین و خاک

شما باید بسته به زمین و خاکی که می خواهید فعالیت خود را بر روی آن انجام دهید این دستگاه را انتخاب کنید و جالب است بدانید در زمین های خیس و مرطوب دستگاه های حتی ضعیف امکانات خوبی را ارائه می دهند و کافی هستند.

عموما به دلیل تشخیص مناسب فلز از دستگاه های با ویژگی Just Gold استفاده می شود که قیمت بالایی دارند.

شرکت فلزیاب پرشین شما را در انتخاب بهترین دستگاه فلزیاب مورد نظر شما راهنمایی خواهد کرد.

تلفن های مشاوره و فروش فلزیاب

۰۹۱۲۴۵۵۵۱۵۴

۰۹۱۲۴۵۵۱۹۸۵

۰۹۱۲۴۵۵۴۸۶۰

۰۹۱۲۸۵۵۸۵۸۹

۰۹۱۲۸۵۵۴۲۶۹

۰۹۱۲۰۹۴۶۰۴۹

۰۹۱۸۲۹۴۶۴۸۸

۰۹۱۸۲۵۷۸۰۱۹

۰۹۱۶۲۴۲۲۵۰۵

۰۹۱۳۰۲۴۶۲۷۴

۰۹۱۱۴۳۳۲۳۸۲

۰۹۱۱۴۳۳۲۳۸۴

www.felezyabpersian.com

 

 


دی ۸ ۱۳۹۷

کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران

کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران است که کار فروش کتاب را با شعار ارسال رایگان کتاب به تمام نقاط کشور آغاز کرد. کتاب وب قصد دارد کتاب‌های مورد نظر شما را در هر کجای ایران که هستید در سریع‌ترین زمان ممکن به دست شما برساند.بانک کتابِ کتاب وب شامل بیش از ۵۰۰۰۰ عنوان کتاب است و جدیدترین کتاب‌ها روزبه‌روز به این فهرست اضافه می‌شوند.

هنگام خرید کتاب از کتابفروشی، ترجیح می‌دهیم بین کتاب‌ها گشتی بزنیم و کتاب‌های مختلف را ورق بزنیم. در خرید کتاب، ظاهر آن برای ما مهم است و معمولاً چند خط یا گاهی چند صفحه از کتاب را می‌خوانیم. بنابراین وقتی هم  که می‌خواهیم از فروشگاه اینترنتی کتاب خرید کنیم، معرفی کتاب برای ما مهم است. یکی از اهداف کتاب وب معرفی کتاب با استفاده از رسانه‌های گوناگون (مقاله، پادکست، بلاگ، فیلم) است. فروشگاه اینترنتی کتاب وب هر اثر را با متن مفصلی معرفی می‌کند و صفحات ابتدایی آن را به صورت فایل پی دی اف رایگان همراه آن در اختیار قرار می‌دهد. همچنین به تناسب نوع و محتوای کتاب، فایل صوتی معرفی کتاب، سخنرانی رونمایی کتاب و بحث و بررسی، گزیده‌ای از فیلم‌های سینمایی مرتبط با کتاب، و فیلم معرفی آن از زبان نویسنده و مترجم را برای دانلود منتشر می‌کند.

-هدف اصلی راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی کتاب وب، صرفه‌جویی در وقت شما برای خرید کتاب است. صنعت چاپ و نشر کتاب در ایران سابقهٔ درازی دارد، ولی هنوز خرید کتاب کار وقت‌گیری است. چرا که در شهرستان‌ها تعداد کتاب‌فروشی‌ها محدود است و در تهران، بازار کتاب در نقاط مشخصی مثل خیابان انقلاب و خیابان کریمخان متمرکز شده است. به همین خاطر خرید کتاب غالباً کار وقت‌گیری است. آسان‌ترین راه برای خرید کتاب، مراجعه به یک فروشگاه اینترتی کتاب است. امروزه فروشگاه اینترنتی، خرید بسیاری از کالاها را آسان کرده است، ولی در مورد کتاب وضع اندکی فرق می‌کند. زیرا تعداد عناوین کتاب‌های منتشرشده بسیار بیشتر از تعداد کالاهای دیگر مانند گوشی‌های موبایل یا لوازم خانگی است. بنابراین مهم‌ترین وظیفهٔ فروشگاه اینترنتی کتاب این است که بانک کتاب کاملی داشته باشد و به اصطلاح روزمرهٔ بازار، «جنسش جور باشد.» کتاب وب برای تأمین این هدف، بانک کتاب کاملی با بیش از ۵۰۰۰۰ عنوان از حوزه‌های مختلف تدارک دیده تا شما برای خرید کتاب، به جای مراجعه به چند کتابفروشی و از دست دادن وقت، همهٔ کتاب‌های مورد نظرتان را فروشگاه اینترنتی کتاب بخرید و یکجا درب منزل تحویل بگیرید.

کتاب وب برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در ایران عزیزمان برنامه‌های تشویقی متنوعی نیز در نظر گرفته است. از جمله تخفیف‌های پی‌درپی در مناسبت‌های مختلف و برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی و طرح پرسش با اهدای جوایز در شبکه‌های اجتماعی.

 

 


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، حقوق صاحبان سهام

ی حاکمیت بد و نیز کل شرکت‏ها طی دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ می‏باشد.
جدول ‏۴-۱: میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده‏ها برای هر یک از متغیرهای پژوهش
VAHU
VACA
STVA
FI
CS
VAIC
MV
ویژگی آماری
شرکت
۶٫۲۰۲۱۴۱
۰٫۵۱۳۳۵۲
۰٫۶۵۵۰۷۰
۰٫۹۳۳۰۱۴
۱۲٫۰۷۴۵۶
۷٫۳۶۹۶۶۲
۲۶۶۰٫۸۰۴
میانگین
حاکمیت خوب (۳۵۵N=)
8.448657
0.431677
0.225930
24.68697
0.662421
8.700199
12033.06
انحراف معیار

۸۱٫۲۷
۴٫۷۴
۰٫۹۹
۵۰٫۰۲
۱۴٫۰۲
۸۳
۲۰۷۴۴۶٫۹
بیشینه

۱٫۰۶
۰٫۰۳
۰٫۰۶
۳۹۷٫۶۱-
۱۰٫۳۵
۱٫۲۱
۲۹٫۵۶
کمینه

۶٫۲۳۵۱۰۳
۰٫۵۲۹۱۷۲
۰٫۶۳۸۲۷۶
۲٫۱۲۲۰۶۹
۱۲٫۰۳۰۲۸
۷٫۴۰۳۵۸۶
۵۸۳۹٫۳۹۹
میانگین
حاکمیت بد (۱۴۵N=)
9.714132
0.414643
0.243454
4.509857
0.812362
9.955779
21374.09
انحراف معیار

۸۷٫۷۱
۲٫۱۵
۰٫۹۹
۴۰٫۵۵
۱۴٫۰۴
۸۹٫۴۱
۱۶۵۷۴۱٫۵
بیشینه

۱٫۰۹
۰٫۰۹
۰٫۰۸
۱۷٫۱۷-
۱۰٫۳۸
۱٫۲۷
۰٫۴۳
کمینه

۶٫۲۱۱۷۰۰
۰٫۵۱۷۹۴۰
۰٫۶۵۰۲۰۰
۱٫۲۸۲۳۲۵
۱۲٫۰۴۱۲۱
۷٫۱۴۴۴۲۴
۳۵۶۹٫۹۰۸
میانگین
کل (۵۰۰N=)
8.824387
0.426454
0.232028
21.24064
0.452359
8.610981
15341.28
انحراف معیار

۸۷٫۷۱
۴٫۷۴
۰٫۹۹
۵۰٫۰۲
۱۴٫۰۴
۸۹٫۴۱
۲۰۷۴۴۶٫۹
بیشینه

۱٫۰۶
۰٫۰۳
۰٫۰۶
۳۹۷٫۶۱-
۱۰٫۳۵
۱٫۲۱
۰٫۴۳
کمینه

آزمون فرضیه‏ها
در پژوهش حاضر، برای آزمون فرضیه‏ها از الگوهای زیر استفاده‌شده است:
?MV?_it=?_0+?_1*?VAIC?_it+?_2*?CS?_it+?_3*?FI?_it+?_it (4-1)
?MV?_it=?_0+?_1*?VAHU?_it+?_2*?STVA?_it+?_3*?VACA?_it+?_4*?CS?_it+?_5*?FI?_it+?_it (4-2)
به‌طوری‌که?MV?_it ارزش بازار ?VAIC?_it سرمایه فکری ?VAHU?_it کارایی سرمایه انسانی ?STVA?_it کارایی سرمایه ساختاری ?VACA?_it کارایی سرمایه فیزیکی ?FI?_it اهرم مالی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) و ?CS?_it اندازه شرکت i در دوره t می‏باشند. سرمایه فکری طبق مدل پالیک (۲۰۰۰)، مجموع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و ساختاری می‏باشد. با برآورد الگوی ۱، چگونگی اثر سرمایه فکری و با برآورد الگوی ۲، چگونگی اثر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه‏های انسانی، ساختاری و فیزیکی بر ارزش بازاری شرکت‏ها مشخص می‎شود. این مدل‏ها ابتدا برای شرکت‎های دارای حاکمیت خوب و سپس برای شرکت‎های دارای حاکمیت شرکتی بد برآورد گردیده است.
آزمون فرضیه‏ اول
فرضیه اول بیان می‏دارد که رابطه معناداری میان اجزای سرمایه فکری و ارزش بازار در شرکت‏هایی که حاکمیت شرکتی خوب دارند، وجود دارد. به دلیل ترکیبی بودن داده‏ها، ابتدا با توجه به اطلاعات مربوط به شرکت‎های دارای حاکمیت خوب، آزمون F لیمر برای مدل‏ (۱) به‌منظور تشخیص پولینگ یا پانل بودن داده‎ها انجام‌شده است. فرضیه صفر این آزمون بیان می‏کند که اثرات ثابت مقطعی صفر و عرض از مبدأ برای همه مقاطع ثابت می‎باشد، یعنی اثرات مشترک وجود دارد. نتایج حاصل، در جدول شماره ۲ آورده شده است.

جدول ‏۴-۲: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب
۰٫۰۰۰۰
احتمال آماره F
1.970392
آماره F مقطعی
۰٫۰۰۰۰
احتمال آماره ?^۲
۱۷۷٫۸۷۱۹۵۳
آماره ?^۲ مقطعی

نتایج بیانگر رد فرضیه صفر (وجود اثرات مشترک) می‏باشد؛ یعنی داده‏ها از نوع پولینگ نبوده و پانل هستند. حال برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی، آزمون هاسمن انجام‌شده است. فرضیه صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، بیانگر وجود اثرات ثابت در بین مقاطع است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۳ ارائه‌شده است.
جدول ‏۴-۳: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب
۰٫۱۲۸۵
احتمال آماره ?^۲
۵٫۶۷۵۵۸۳
آماره ?^۲

با توجه به جدول ۳، چون آماره ?^۲ محاسباتی بزرگ نبوده و مقدار احتمال آن بیشتر از ۰٫۱۰ است، لذا فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد نمی‏گردد و روش اثرات تصادفی مقطعی ترجیح داده می‎شود.
بنابراین، با توجه به آزمون‏های صورت گرفته برای داده‏های مربوط به شرکت‏های دارای حاکمیت شرکتی خوب، به‌منظور برآورد الگوها، از روش مربوط به اثرات تصادفی برای داده‏های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته می‎باشد، استفاده‌شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب در جدول شماره ۴ نشان داده‌شده است.

جدول ‏۴-۴: نتایج حاصل از برآورد الگوی ۱، شرکت‎های دارای حاکمیت خوب
نام متغیر
مقدار ضریب
آماره t
Prob.
C
68458.69-
4.834504-
0.0000
VAIC
275.3313
3.230337
0.0014
CS
5744.997
4.848565
0.0000
FI
5.151509
0.211793
0.8324
R^2
0.116454
R ?^2
0.108726
Durbin-Watson
1.567598

همان‌طور که مشاهده می‎گردد، در طی دوره زمانی موردبررسی، سرمایه فکری در شرکت‏های با حاکمیت خوب اثری مثبت بر ارزش بازاری این شرکت‏ها


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه ارشد درباره ارزش بازار، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد

امتیازی متوازن، پیشنهاد و معرفی‌شده است، اما ازآنجایی‌که ترجمه گسترده‌ای پیرامون آن صورت نپذیرفت، در عمل تأثیرگذاری و پذیرندگی زیادی به دست نیاورد.
بررسی مدل کارت امتیازی، از جهت توسعه‌ای که در سال‌های بعدی توسط نورتون و کاپلان بر این مدل اعمال و منجر به معرفی مدل نقشه‌ی استراتژی شد، جالب‌توجه است. ویژگی دیگر این مدل را شاید بتوان به توجه دیرهنگام اما گسترده‌ای که در چند سال اخیر توسط سازمان‌ها و مترجمین ایرانی به این مدل جلب شده و انتشار کتاب‌های متعدد در این مورد دانست. هرچند، این توجهات بیشتر و شاید تنها بر جنبه‌ی به‌کارگیری این مدل به‌عنوان رویکردی در ارزیابی عملکرد کلی سازمان، تمرکزیافته و در عمل توجه ویژه یا اشاره خاصی به ظرفیت‌های تاریخی این مدل در حوزه سرمایه فکری نشده است.
عبارت “متوازن” در کارت امتیازی متوازن به تعادل یا توازنی اشاره دارد که این مدل میان اهداف مالی از یک‌سو و اهداف غیرمالی از سوی دیگر و اهداف کوتاه‌مدت (به حداقل رساندن شکایات مشتریان در کوتاه‌مدت) از یک‌سو و اهداف بلندمدت (ارتقا سطح رشد و یادگیری کارکنان در بلندمدت) از سوی دیگر و اهداف داخلی از یک‌سو (افزایش بهره‌وری) و اهداف خارجی (افزایش سطح رضایتمندی مشتریان) از سوی دیگر، برقرار می‌کند. درواقع عدم‌کفایت شاخص‌های مالی برای سنجش عملکرد، شرکت‌ها را بر آن داشت که سایر فعالیت‌های خود مانند ارتباط با مشتری، نوآوری در فرآیندها و آموزش کارکنان را نیز موردسنجش قرار داده و برای سنجش عملکرد آن‌ها شاخص‌های دیگری را به شاخص‌های مالی بیفزایند.
در این مدل برای جامعیت شاخص‌ها و سنجه‌ها و درک تصویری روشن از سازمان، بایستی مدیران اطلاعاتی را بر پایه چهارچشم انداز موجود در مدل، در یک کارت جمع‌آوری نموده و به تحلیل آن بپردازند. این چهارچشم انداز عبارت‌اند از:
? چشم‌انداز مشتریان (مشتریان چه دیدگاهی نسبت به سازمان دارند؟)
? چشم‌انداز فرآیندهای داخلی کسب‌وکار (به چه فرآیندهای داخلی باید دست‌یافت؟)
? چشم‌انداز رشد و یادگیری (چگونه می‌توان بهبود و ایجاد ارزش را تداوم بخشید؟)
? چشم‌انداز مالی (چگونه باید به سهامداران خود نگاه کرد؟)
باید بر این نکته تأکید کرد که دامنه عملیاتی مدل کارت امتیازی متوازن، صرفاً در نقش یک سیستم کنترلی و دامنه کاربردی شاخص‌ها و سنجه‌های آن نیز، تنها برای توصیف عملکرد گذشته محدود نمی‌شوند، بلکه این شاخص‌ها و سنجه‌ها برای تبیین و انتقال استراتژی سازمان خواهند بود. هم‌چنین این شاخص‌ها و سنجه‌ها، به تنظیم و هم‌راستا نمودن ابتکارات در سطح افراد، واحدهای مختلف و کل سازمان کمک می‌کنند تا دستیابی به اهداف مشترک را ممکن سازند؛ بنابراین مدیران با به‌کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن، نه‌تنها به روشی از عملکرد گذشته شرکت آگاه می‌شوند، بلکه درمی‌یابند که اکنون در کجای مسیر قرار دارند و چگونه می‌توانند با چالش‌های آینده روبرو شوند.
مدل کارت امتیازی متوازن، سرمایه فکری را در قالبی مجزا موردسنجش قرار نمی‌دهد، اما این قابلیت را دارد تا بخشی از سرمایه‌های فکری را با استفاده از سنجه‌های مختلف موردسنجش قرار داده و توسعه این سرمایه‌ها و تأثیراتشان را بر نتایج مالی مورد پایش قرار دهد. درواقع یکی از مهم‌ترین اهداف پایه‌گذاری کارت امتیازی متوازن، تعدیل دیدگاه سنتی حسابداری دارایی‌های نامشهود، از طریق تلفیق چهارچشم انداز مرتبط با: خلاقیت و یادگیری، بهبود فرآیند کسب‌وکار، روابط مشتری و ایجاد ارزش در دارایی‌های مالی و نامشهود می‌باشد. کارت امتیازی متوازن یکی از نخستین ابزارهایی است که از طریق آن می‌توان دیدگاه جامعی از سیستم‌های سنجش مدیریت، با تمرکز بر شاخص‌های مالی و غیرمالی (مشتریان، فرآیند داخلی و یادگیری و رشد) مرتبط با عملکرد سازمانی معرفی را نمود. این مدل با تمرکز فرآیند گرا بر چگونگی ارتباط اقدامات ویژه سازمان، با خروجی‌های عملکرد سازمانی، اطلاعات داده‌شده توسط ابزار دیگر را تکمیل می‌کند. کارت امتیازی متوازن، بیانیه‌ی مأموریت و استراتژی سازمان را به شاخص‌های و سنجه‌های مشهود تبدیل می‌نماید. شاخص‌ها و سنجه‌هایی که مابین معیارهای بیرونی (سهامداران و ذینفعان) و معیارهای داخلی (مشتریان، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد) تعادل برقرار می‌کند. به‌طورکلی مزایای عملیاتی پیاده‌سازی این مدل را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
توصیف و ترجمه استراتژی و نمای سازمانی؛
برقراری و ارتباط مابین اهداف استراتژیک و معیارها، شاخص‌ها و سنجه‌ها؛
برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت، هم‌چنین ایجاد توازن در استراتژی‌های ابتکاری؛
مدل کارت امتیازی متوازن، استراتژی کل سازمان را به اهداف کمی تبدیل نموده و بخشی از عامل‌های موفقیت نامشهود که جز مؤلفه‌های سرمایه فکری، یعنی: سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است را به‌صورت مستقیم موردسنجش قرار می‌دهد.
روش جویا۳۷
ادوینسون و مالونه۳۸ عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آن‌ها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است
۱- سرمایه انسانی ۲- سرمایه نوآوری ۳- سرمایه فرآیندی ۴- سرمایه ارتباطی
که با قرار دادن این اجزاء در یک فرمول مالی، می‌توان گفت:
MV 39 = BV 40 + IC 41 (2-1)
که در آن:
MV = ارزش بازاری< br />BV = ارزش دفتری = (PC 42 + MC 43)
MC = سرمایه مالی (پولی)
PC = سرمایه فیزیکی
IC = سرمایه فکری (HC+IVC+RC+SC)
HC 44 = سرمایه انسانی
IVC 45 = سرمایه نوآوری
RC 46 = سرمایه مشتری / سرمایه ارتباطی
SC 47 = سرمایه فرآیندی / سرمایه ساختاری
که این محاسبات پیشرفته، توسط اصول حسابداری گپ۴۸ پذیرفته‌شده است و منطبق بر ترازنامه شرکت می‌باشد. .[۷۸]
مدل‌های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری
نرخ بازده دارایی‌ها۴۹
نرخ بازده دارایی‌های شرکت، نرخی است که می‌توان آن را با متوسط صنعت مقایسه نمود تا اختلاف آن با متوسط صنعت به دست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض می‌شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این بازده دارایی‌های اضافی در متوسط دارایی‌های ملموس شرکت ضرب می‌شود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می‌دهد. مزیت عمده این روش فرمول ساده آن و قابل‌دسترس بودن تمامی اطلاعات موردنیاز در صورت‌های مالی تاریخی شرکت می‌باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکری‌شان به آن‌ها نیازمند می‌باشند. .[۶۹]

روش تشکیل سرمایه بازار
این روش معیاری بازاری از سرمایه فکری شرکت را ارائه می‌نماید. در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می‌باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش، جهت سنجش و اندازه‌گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت‌های مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه‌های جایگزینی آن‌ها تعدیل شود. گرچه یکی از اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری، تشریح میان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی‌باشد که دارایی‌های ناملموس شرکت تنها پدیدآورنده این اختلاف بوده‌اند.
بر اساس روش یادشده، سرمایه فکری در شرکت‌های تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چراکه تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین این‌گونه شرکت‌ها وجود دارد. .[۷۸]
روش‌های اندازه‌گیری مالی سرمایه فکری
بر اساس این روش سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آن‌ها باهم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. .[۷۳] ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آن‌ها با مشتریان و به‌کارگیری خلاقیت‌های آن‌ها جهت پاسخ‌گویی به نیازهای خاص مشتریان می‌گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی منعکس‌کننده توانایی شرکت در انتقال نام‌های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می‌دهند مرتبط می‌باشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرآیند دانش نهفته است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اشتراک در بهره‌گیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود.
این روش قادر به‌اندازه گیری پولی سه جزء یادشده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت‌ها، در طول زمان به مدیران ارائه می‌نماید. جهت سنجش و ارزش‌گذاری مالی سرمایه‌های فکری مراحل زیر پیشنهاد می‌گردد.
گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود
ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس
ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود
ارزش بازاری قابل‌دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری
ارزش بازاری قابل‌دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری)
گام دوم – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری
گام سوم – تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت از آن‌ها
گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی
گام پنجم – ارزش‌گذاری

حاکمیت شرکتی۵۰
مقدمه
موضوع حاکمیت شرکتی در دهه‌های اخیر، به دلیل حمایت از منافع سهامداران و توجه به‌سلامت اقتصادی شرکت‌ها و رفاه اجتماعی، دارای عملکرد موفقی بوده است زیرا به‌صورت بالقوه جوانب متعددی از پیامدهای سلامت مالی یک شرکت را پوشش می‌دهد. توسعه پاسخگویی و مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت شرکت‌های سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرح‌شدن بحث نظام راهبری شرکت‌ها گردیده است. در دهه‌های اخیر موضوع برقراری سیستم‌های کنترل داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه‌ی سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروه‌های ذینفع موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بی‌شک نظام راهبری شرکت‌ها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی می‌شود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصاد بزرگ‌تری است که شرکت‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند که برای مثال شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‌باشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه‌ای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یک‌سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه‌های جدید
تر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه‌های ذینفع، اجتماعی، بازار سرمایه و مجموع شرکت‌ها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکت‌ها بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی تأکید داشته و با استفاده از تمهیدات و مکانیزم هایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، سعی در رعایت صرفه و صلاح سهامداران به‌طور یکسان دارد.
تعریف حاکمیت شرکتی
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌وسوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارت‌اند از سهامداران و ساختار مالکیت آن‌ها، اعضاء هیئت‌مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت رادارند. در این میان آنچه بیشتر جلب‌توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن‌ها می‌توانند داشته باشند.
این گروه از سهامداران و مالکان به‌صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون‌سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می‌آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک۵۱ نیز قرار دارد. آن‌ها مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می‌دانند و ازاین‌رو نوع مالکیت یک سازمان می‌باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. .[۱۸]
با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به گونه مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد. یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می‌شود. چون این نوع از سرمایه‌گذاران به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. دلیل دیگر این است که در ا ین حالت ساختار مالکیت متمرکزتر و هدف کسب سود، باعث نظارت بیشتر بر عمکرد شرکت می‌شود. همچنین، در این حالت شرکت‌ها اطلاعات بیشتری در رابطه با عملکرد خود و سودهای آتی گزارش می‌کنند، زیرا الزامات گزارشگری روشن و مفصلی برای این شرکت‌ها وجود دارد.
محمد نمازی نیز در پژوهشی به این نتیجه دست‌یافت که هر چه مالکیت شرکتی افزایش پیدا کند، عملکرد شرکت‌ها به گونه معنی‌داری بهتر می‌شود و میان مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد. .[۱۸]
بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راه برای رسیدن به یک تعریف واحد از حاکمیت شرکتی، لیست کردن برخی تعاریف متعدد ارائه‌شده در این زمینه است. تعاریف در سطح وسیع‌تر نه‌تنها منافع سهامداران بلکه منافع ذینفعان را نیز پوشش می‌دهد. ریشه واژه گاورننس۵۲ را می‌توان در کلمه لاتین گیوبرنس۵۳ به معنی “حکومت کردن” یا “هدایت کردن” یافت. به دلیل اینکه تعاریف مختلف ارائه‌شده از حاکمیت شرکتی ممکن است جامع نباشد لذا مجموعه‌ای از این تعاریف ارائه می‌شود:
• کلیسنس۵۴ (۲۰۰۲) حکمرانی به‌عنوان موضوعی اقتصادی، به این مقوله می‌پردازد که چگونه شرکت‌ها از طریق به‌کارگیری ساختارهای قانونی و سازمانی می‌توانند کارا باشند. مالکین شرکت چگونه ذینفع می‌شوند و چگونه مدیران شرکت می‌توانند به یک نرخ بازده رقابتی دست پیدا کنند. .[۳۸]
• حاکمیت شرکتی به معنای انجام فعالیت‌هایی در جهت بهبود روابط بین شرکت‌ها و سهامدارانشان، بهبود کیفیت عملکرد روسای غیرموظف، تشویق کارکنان به آینده‌نگری و بلندمدت فکر کردن، اطمینان حاصل کردن از


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه با موضوع استان اصفهان، تعهد مستمر، ادارات ورزش، تحول گرا

ا مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی عاطفی دارای بیشترین تأثیر بر سطوح درونی و بیرونی رضایت شغلی بود.
سیمونز۱۰۳ (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان عوامل پیش بینی کننده میزان تعهد سازمانی در میان کارمندان به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی آنها پرداخته است.یافته های او نشان می دهد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت ومعنی داری وجود دارد.
یون و تای۱۰۴ (۲۰۰۲) در مدلی تعهد سازمانی، رضایت شغلی و حمایت سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد رضایت شغلی و حمایت سازمانی از طریق کانالهای مستقل تأثیر تجربه کاری بر تعهد سازمانی را تعدیل میکنند.
کرمیک۱۰۵ (۲۰۰۰) به بررسی و مطاله نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی و رابطه ی آنها با سازگاری شغل پرداخته است. در پایان تحقیق این نتیجه به دست آمده است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دراری وجود دارد.
بلک هرستو همکارانش۱۰۶ (۱۹۹۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین متغییر های توسعه یافته شغلی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
والاس و ویز (۱۹۹۵) در تحقیق خود درباره مدیریت تحول گرا، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در سازمان های ورزشی کانادا در یافتند مدیرانی که در بعد تحول گرایی نمره بالائی دارند، نمره فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان و رضایت شغلی کارکنانشان در سطح بالاتری است.
۲-۶ جمعبندی
در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده در ارتباط با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مهارتهای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد (اسپکتور،۱۹۹۷). در بسیاری از تحقیقات انجام شده، رضایت شغلی طبق دسته بندی ایوان سویچ و ماتسون (۱۹۸۹) در پنج بعد شامل ماهیت کار، سرپرست، مافوق، ارتقاء و ترفیع، همکاران و حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته است. سازمانها جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات، به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلیترین و ضروریترین عامل نیازمند هستند. تعهد سازمانی نیز در حال حاضر به طور طبیعی به صورت چند بعدی میباشد. مهمترین طبقه بندی آن مربوط به تعهد عاطفی (دلبستگی عاطفی به سازمان)، تعهد مستمر (درک هزینه های مربوط به ترک سازمان) و تعهد هنجاری (احساس تعهد نسبت به سازمان) میباشد. مدلهای ارتباطی هم با توجه به فراخور زمانی خود، سیر تکاملی را گذراندهاند. همه این مدلها بر اساس نوع نگرش ارائه کنندگان آنها، جنبههای خاصی از ویژگیهای ارتباطی را در نظر گرفتهاند و هر کدام از مدلهای ارائه شده، زمینه تکامل و توسعه مدلهای قبلی را به همراه داشته است. بارتون (۱۹۹۰؛ به نقل از رضائیان، ۱۳۸۹) سه نوع مهارت ارتباطی شامل شنود مؤثر، مهارت کلامی و بازخورد را معرفی نموده است که پایه بسیاری از تحقیقات در ارتباط با مهارتهای ارتباطی بوده است.
ارتباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مهارتهای ارتباطی با متغیرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فراوانی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مورد برسی قرار دادهاند. مرور تحقیقات نشان میدهد رضایت شغلی هنگامی ایجاد می شود که کارکنان احساس کنند محتوا و زمینه شغلی آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می کند. رضایت شغلی حالت احساسی مثبت یا مطبوعی است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و بقای کارکنان میانجامد و نهایتاً رضایت شغلی بالا میتواند به تعهد سازمانی بالا منجر شود. همچنین نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که رضایت شغلی در اغلب تحقیقات با متغیرهای جمعیت شناختی مانند سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و جنسیت ارتباط معنی دار دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی محدود است با این حال نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

۳

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳-۱
مقدمه
از آنجا که هر پژوهش از نظر موضوع، اهداف، سوالات و سایر موارد با پژوهش های دیگر متفاوت است، پژوهشگر باید برای دستیابی به نتیجه صحیح در پژوهش خود، روش مناسبی را اتخاذ نماید و بر اساس آن پژوهش خود را انجام دهد. روش های تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می رود. بنا براین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها، مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در این فصل روش تحقیق، جامعه و نمونه تحقیق، متغیرهای تحقیق، ابزار جمعآوری دادهها، و نحوه تجزیه و تحلیل دادهها توضیح داده شده است.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر استراتژی، توصیفی، از نظر اهداف بنیادی، کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی میباشد. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات میدانی انجام شد.
۳-۳ جامعه تحقیق
جامعه آماری این پژوهش را مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیاتهای ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. با در نظر گرفتن مدیران، روسای هیاتهای ورزشی، معاونین و کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان استان تعداد کل
جامعه تحقیق برابر۲۰۰ نفر شد.
۳-۴ نمونه تحقیق
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان-کرجسای استفاده شد. بنابراین برای جامعهای با حجم ۲۰۰ نفر نمونهای با حجم ۱۲۷ نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد.
۳-۵ متغیرهای مورد بررسی
متغیرهای مورد بررسی قرار گرفته در این تحقیق عبارتند از:
الف) متغیر مستقل۱۰۷: مهارت های ارتباطی (کلامی، شنودی، بازخوردی) و رضایت شغلی
ب) متغیر وابسته۱۰۸: رضایت شغلی و تعهد سازمانی
ج) متغیر میانجی: رضایت شغلی
۳-۶ ابزار جمعآوری دادهها
برای جمع آوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. این سه پرسشنامه عبارتند از؛ پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی (۱۹۹۰)، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی.
۱) پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات فردی:
در این پرسشنامه اطلاعاتی در مورد سن، جنسیت، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، رشته ورزشی، وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای زمینهای مورد بررسی قرار گرفت.
۲) مهارت های ارتباطی:
پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط بارتون جی در ۱۹۹۰ تنظیم شده و ۱۸ گویه دارد. به هر پاسخ در سیستم لیکرتی از۱ تا ۵ (از بسیار زیاد تا خیلی کم) امتیاز تعلق می گیرد (مقیمی، ۱۳۸۵). پرسشنامه سه بعد ارتباطی را که شامل ابعاد کلامی، شنودی و بازخوردی است، میسنجد.
جدول ۳-۱) گویههای مربوط به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
ابعاد مهارت های ارتباطی
تعداد گویه
شماره گویه های پرسشنامه
کلامی
۶
۱۷-۱۵-۱۲-۷-۴-۳
شنودی
۶
۱۸-۱۴-۱۰-۸-۶-۲
بازخوردی
۶
۱۶-۱۳-۱۱-۹-۵-۱
پایایی این پرسشنامه طی پژوهشی توسط نظری و همکاران (۱۳۸۹) براساس آلفای کرونباخ محاسبه که برابر با (۸۱/۰) گزارش گردیده بود.
۳) رضایت شغلی:
در این پژوهش جهت سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه ی شاخص توصیف شغل JDI استفاده شد. این پرسشنامه در سال ۱۹۶۹ توسط اسمیت، کندال و هیولین در دانشگاه کرنل تدوین شد و در ایران به وسیله ی شکرکن (۱۳۸۳) ترجمه و اعتباریابی شده و در پژوهش ها به کار گرفته شده است. پرسشنامه رضایت شغلی ۱۷ گویه دارد. به هر پاسخ در این پرسشنامه از ۱ تا ۵ (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) امتیاز تعلق می گیرد. از میان گویههای پرسشنامه چهار گویه ۱-۴-۱۳-۱۶ به صورت معکوس نمره داده میشود. این پرسشنامه پنج بعد رضایت شامل رضایت از کار، رضایت از سرپرست، رضایت از همکاران، رضایت از ترفیعات، رضایت از حقوق و مزایا را می سنجد. پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش نعامی و شکرکن (۱۳۸۳) روایی این پرسشنامه از راه همبسته کردن آن با مقیاس مینه سوتا۱۰۹، برای رضایت شغلی کلی و ابعاد، رضایت از کار، سرپرست، حقوق، ارتقاء و همکار به ترتیب ۶۳/۰، ۴۲/۰، ۲۵/۰، ۴۸/۰، ۳۷/۰ و ۳۱/۰ بدست آمده است. همچنین پایایی آن به روش دو نیمه کردن به ترتیب ۸۶/۰، ۸۰/۰، ۸۵/۰، ۷۰/۰، ۶۵/۰، و ۸۱/۰ و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۹/۰، ۸۱/۰، ۸۶/۰، ۸۰/۰، ۸۹/۰ و ۶۰/۰ به دست آمده است.
جدول ۳-۲) گویههای مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی
حیطه
تعداد سوالات
شماره
پایایی دو نیمه کردن آزمون
پایایی آلفای کرونباخ
رضایت از کار
۴
۱-۴
۸۰/۰
۸۱/۰
رضایت از سرپرست
۳
۵-۷
۸۵/۰
۸۶/۰
رضایت از همکاران
۳
۸-۱۰
۸۱/۰
۶۰/۰
رضایت از ترفیعات
۳
۱۱-۱۳
۶۵/۰
۸۹/۰
رضایت از حقوق و مزایا
۴
۱۴- ۱۷
۷۰/۰
۸۰/۰

۴) پرسشنامه تعهد سازمانی:
پرسشنامه تعهد سازمانی ۲۴ گویه دارد. به هر پاسخ در این پرسشنامه از ۱ تا ۵ (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) امتیاز تعلق می گیرد و امتیاز گویه ۱۹ به صورت معکوس نمرهگذاری میشود. پرسشنامه سه بعد تعهد را که شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی می سنجد. دامنه نمرات تعهد سازمانی بین ۲۴ تا ۱۶۸ متغیر است و نمرات بین ۲۴ تا ۵۹ رتبه تعهد خیلی پائین، نمرات بین ۶۰ تا ۹۵ رتبه تعهد پایین، نمرات بین ۹۶ تا ۱۳۱ رتبه تعهد بالا و نمرات بین ۱۳۲ تا ۱۶۸ رتبه تعهد خیلی بالا در نظر گرفته میشود. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی به ترتیب ۸۵/۰، ۸۳/۰ و ۷۷/۰ گزارش شده است (بک و ویلسون۱۱۰، ۲۰۰۰). ضریب آلفای کرونباخ در نمونه ایرانی برای تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی به ترتیب ۸۵/۰، ۷۹/۰ و ۸۳/۰ گزارش شده است (حسینی، امیرتاش و مظفری، ۱۳۸۴؛ صباغیان و همکاران، ۱۳۸۵).
جدول ۳-۳) گویههای مربوط به پرسشنامه تعهد سازمانی
ردیف
حیطه
تعداد سوالات
شماره سوالات
پایایی، آلفای کرونباخ
۱
تعهد عاطفی
۸
۱-۸
۸۵/۰
۲
تعهد مستمر
۸
۹-۱۶
۸۳/۰
۳
تعهد تکلیفی
۸
۱۷-۲۴
۷۷/۰
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در تحلیل توصیفی دادهها، شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، در قالب نمودارها و جداول آورده شده است. جهت آزمون فرضیههای تحقیق در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف، آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی یک متغیره و چند متغیره، آزمون t مستقل و مدل معادلات ساختاری۱۱۱ (SEM) استفاده شد. برای تحلیل دادهها از نرم افزار۱۶ SPSS112 و Lisrel در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد.

۴

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها
(یافته ها)

۴-۱
مقدمه
این فصل شامل یافته‌ها و نتایج تحقیق است که در دو بخش یافته‌های توصیفی و یافته‌های استنباطی آورده شده است. در بخش اول آما
ره‌های توصیفی مربوط به عوامل جمعیت شناختی شامل میانگین، انحراف استاندارد، درصد، فراوانی و درصد تجمعی در قالب جدول و نمودار آورده شده است. در بخش دوم نیز نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون‌های مناسب مورد آزمون قرار گرفته است.
۴-۲ یافته های توصیفی
در این قسمت یافته‌های توصیفی مربوط به عوامل جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، سابقه مدیریتی، سابقه اشتغال و رشته ورزشی آورده شده است.
۴-۲-۱ سن
از لحاظ وضعیت سنی بیشترین درصد مربوط به طبقه ۲۰ الی ۳۰ سال با ۴۸ درصد می باشد (۶۱=f). بعد از آن نیز به ترتیب طبقه ۳۱ الی ۴۰ سال با ۷/۳۰ درصد (۳۹=f) و طبقه ۴۱ الی۵۰ سال با ۱۱ درصد قرار دارند (۱۴=f).

جدول ۴-۱) فراونی و درصد مربوط به سن کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

۲۰ الی ۳۰ سال
۶۱
۴۸
۴۸

۳۱ الی ۴۰ سال
۳۹
۷/۳۰
۷/۷۸

۴۱ الی ۵۰ سال
۱۴
۱۱
۸/۸۹

۵۱ الی ۶۰ سال
۹
۱/۷
۹/۹۶

۶۱ سال و بیشتر
۴
۱/۳
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۲ جنسیت
جدول ۴-۲ وضعیت جنسی گروه نمونه را نشان میدهد. ۱/۵۵ درصد از گروه نمونه را زنان و ۹/۴۴ درصد را مردان تشکیل دادند.
جدول ۴-۲) فراونی و درصد مربوط به جنسیت کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

مرد
۵۷
۹/۴۴
۹/۴۴

زن
۷۰
۱/۵۵
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۳ وضعیت تأهل
از لحاظ وضعیت تأهل درصد بیشتر مربوط به افراد متأهل است. ۱/۶۶ درصد از گروه نمونه را افراد متأهل و ۹/۳۳ درصد را افراد مجرد به خود اختصاص دادند.

جدول ۴-۳) فراونی و درصد مربوط به وضعیت تأهل کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

مجرد
۴۳
۹/۳۳
۹/۳۳

متأهل
۸۴
۱/۶۶
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۴ مدرک تحصیلی
از لحاظ سطح تحصیلات بیشترین درصد مربوط به مدرک دیپلم با ۵/۴۲ درصد است. بعد از آن به ترتیب کارشناسان و مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان دارای مدرک تحصیلی لیسانس (۹/۲۹ درصد)، فوق دیپلم (۳/۱۷ درصد) و فوق لیسانس (۲/۱۰ درصد) هستند.
جدول ۴-۴) فراونی و درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

دیپلم
۵۴
۵/۴۲
۵/۴۲

فوق دیپلم
۲۲
۳/۱۷
۸/۵۹

لیسانس
۳۸
۹/۲۹
۸/۸۹

فوق لیسانس
۱۳
۲/۱۰
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۵ رشته تحصیلی
۷/۷۱ درصد از گروه نمونه که درصد قابل توجهی از مدیران و کارشناسان تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان را تشکیل میدهد، تحصیلات غیر ورزشی و تنها ۳/۲۸ درصد تحصیلات مربوط به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی داشتند.
جدول ۴-۵) فراونی و درصد مربوط به رشته تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳۶
۳/۲۸
۳/۲۸

علوم انسانی
۴۹
۶/۳۸
۹/۶۶

علوم پایه
۱۰
۹/۷
۸/۷۴

فنی و مهندسی
۲۷
۳/۲۱
۱/۹۶

هنر
۵
۹/۳
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۶ رشته ورزشی
گروه نمونه از لحاظ رشته ورزشی تیمی و انفرادی


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه با موضوع استان اصفهان

طبقه بندی شدند. ۹/۵۵ درصد از گروه نمونه در رشته‌های ورزشی انفرادی و ۱/۴۴ درصد در رشته‌های ورزشی تیمی سابقه فعالیت داشتند.

جدول ۴-۶) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان

فراوانی
درصد
درصد تجمعی

انفرادی
۷۱
۹/۵۵
۹/۵۵

تیمی
۵۶
۱/۴۴
۱۰۰

جمع کل
۱۲۷
۱۰۰

۴-۲-۷ سابقه کار و سابقه مدیریت
گروه نمونه دارای سابقه کار با میانگین ۵۶/۹ سال (۵۷/۷=SD) و سابقه مدیریتی ۷۵/۲ سال (۲۷/۴=SD) بودند. حداقل سابقه کار صفر، حداقل سابقه مدیریتی یک سال، حداکثر سابقه کار ۴۴ سال و حداکثر سابقه مدیریتی ۲۲ سال بود (جدول ۴-۷).
جدول ۴-۷) دادههای توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی

سابقه کار
سابقه مدیریتی
N
تعداد
۱۲۷
۱۲۷
میانگین
۵۶/۹
۷۵/۲
انحراف استاندارد
۵۷/۷
۲۷/۴
حداقل
۱
۰
حداکثر
۴۰
۲۲
۴-۳ یافتههای استنباطی
در این بخش فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، آزمون t مستقل، آزمون ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.
۴-۳-۱ آزمون کولموگراف اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون نشان میدهد توزیع دادههای مربوط به کلیه متغیرهای تحقیق و خرده مقیاسهای آنها نرمال است (۰۵/۰میانگین
انحراف استاندارد
Z کولموگراف – اسمیرنوف
سطح معنی داری
N
مهارت های کلامی
۱۷/۲۱
۰۶/۳
۰۶/۱
۲۰/۰
مهارت های شنودی
۸۲/۱۸
۶۵/۳
۱۶/۱
۱۳۲/۰
مهارت های بازخوردی
۴۵/۲۰
۸۳/۳
۳۶/۱
۰۶۶/۰
مهارت های ارتباطی
۴۵/۶۰
۳/۷
۰۳/۱
۲۳۶/۰
رضایت از کار
۹۷/۱۲
۳۵/۲
۳۹/۱
۰۵۱/۰
رضایت از سرپرستی
۸/۹
۷۵/۱
۲۵/۱
۰۶۸/۰
رضایت از همکاران
۹۸/۱۰
۲۹/۲
۳۴/۱
۰۵۳/۰
رضایت از ترقی
۴۶/۱۰
۰۳/۲
۰۳/۱
۲۳۲/۰
رضایت از حقوق و مزایا
۷۰/۱۱
۴۲/۳
۲۲/۱
۰۹۹/۰
رضایت شغلی
۹۵/۵۵
۰۷/۷
۰۸/۱
۱۹۲/۰
تعهد عاطفی
۶۶/۲۸
۵۷/۴
۹۸/۰
۲۸/۰
تعهد مستمر
۵۰/۲۷
۳۹/۴
۰۶/۱
۲۰/۰
تعهد تکلیفی
۷۵/۲۸
۴۶/۴
۰۲/۱
۲۴/۰
تعهد سازمانی
۹۲/۸۴
۸۲/۹
۷۰۲/۰
۷۰۸/۰

۴-۳-۲ آزمون فرضیه صفر اول
بین ویژگیهای جمعیت شناختی(سن/سابقه کار/سابقه مدیریت) با مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی مدیران ارتباط وجود ندارد.


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، عملکرد کارکنان، استان خراسان، سابقه خدمت

تعهد مستمر، تعهد هنجاری و نمره کلی تعهد سازمانی کارکنان دو دانشگاه تفاوت معنیداری وجود ندارد.
گرجی، صیامی و شامانی (۱۳۸۹) وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تأخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار داند. نتایج نشان داد های تحقیق نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی برابر کارکنان برابر ۸/۶۴ درصد بوده است. آنها نشان دادند که میان تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطهی معنیداری وجود ندارد و رابطه بین تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان مستقیم و معنیدار و رابطه میان تعهد سازمانی و غیبت، تاخیر و ترک خدمت معکوس و معنیدار بوده است.
غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که در ابعاد رضایت شغلی، بعد رضایت از نوع کار دارای بالاترین میانگین و بعد حقوق و مزایا دارای پایین ترین میانگین می باشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میان رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد. از میان ابعاد رضایت شغلی با فقط ابعاد ارتقاء شغلی و سرپرست ارتباط مثبت و معنیداری را با تعهد سازمانی دارند و بین ابعاد نوع کار، همکاران و حقوق و مزایا با تعهد سازمانی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در بررسی ویژگی های دموگرافیک، هیچیک از ویژگی های از قبیل سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، نوع استخدام، وضعیت تاهل، و متوسط حقوق ماهیانه دریافتی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید و نهایتا نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داده است که رضایت از سرپرست و مافوق بیشترین تاثیر را در پیشبینی تعهد سازمانی دارد. پس از آن، ارتقا و ترفیع با بیشترین تاثیر را بر پیش بینی تعهد سازمانی دارد، بطوری که این دو متغیر ۴/۳۴ درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین میکنند.
زارعی متین (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان نشان داد بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه ی مثبت ومعنی داری وجود دارد.
کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸) رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بیمارستانی را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق میانگین رضایت شغلی در سطح پائین و میانگین تعهد سازمانی در سطح متوسط بود. آنها علت نارضایتی شغلی را مربوط به نارضایتی از حقوق و ارتقای شغلی میدانند. آنها همچنین نشان دادند که میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت وجود دارد و ارتباط بین تعهد سازمانی با سن و سابقه کار و ارتباط بین رضایت شغلی با سن، سابقه کار و میزان درآمد مثبت و معنیدار است. در این تحقیق رضایت از سرپرستی بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی و تعهد عاطفی بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی بود.
دانشفرد و محجوبروش (۱۳۸۸) رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی را با کارایی کارکنان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مولفه رفتار همکار از سازه رضایت شغلی، مولفه هدف در کارایی و مولفه تعهد عاطفی از سازه تعهد سازمانی بیشترین و قویترین ابعاد در این سازه ها بودند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه رضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر معناداری دارد و با ضریب مسیر ۵۹/۰ بر کارایی کارکنان شرکت تاثیر میگذارد.
استوار و امیرزاده (۱۳۸۷) رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین میان هوش هیجانی با رضایت شغلی و هوش هیجانی با تعهد سازمانی نیز رابطه ای چند گانه وجود دارد که هوش هیجانی ۱۶ درصد از واریانس رضایت شغلی را پیش بینی می کند و هوش هیجانی ۱۴ درصد از واریانس تعهد سازمانی را پیشبینی میکند.
لواسانی، کیوانزاده و ارجمند (۱۳۸۷) معنویت، استرس شغلی، تعهدسازمانی و رضایت شغلی پرستاران شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که پرستاران رضایت شغلی کم و در عین حال تعهد سازمانی متوسط و بالاتر از متوسط و همچنین احساس معنوی و مراقبت معنوی بالا و استرس شغلی بالاتر از متوسط داشتند. نتایج ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که استرس شغلی با سه متغیر دیگر پژوهش رابطه منفی دارد. علاوه بر این، معنویت، تعهد سازمانی و استرس پیشبینهای معنیداری برای رضایت شغلی بودند.
امیری (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان درادارات نشان داد بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین از نتایج فرعی پژوهش حاضر چنین نتیجه گیری می شود که بین مهارت های ارتباط کلامی، ارتباط کتبی با رضایت شغلی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
خوشنام، امیرتاش و هادوی (۱۳۸۷) رابطه بین آمادگیهای عمومی بدن، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مرد تربیت بدنی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که آمادگیهای عمومی بدنی با رضایت شغلی رابطه منفی و معنیدار، اما با تعهد سازمانی رابطه معنیداری ندارد. همچنین آنها نشان دادند که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنیدار وجود دارد و رضایتشغلی به طور مثبت و معنیداری تعهد سازمانی را پیش بینی میکند.
حصاری (۱۳۸۵) رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان را مو
رد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که میانگین رضایت شغلی معلمان در سطح بالایی قرار دارد و بین رضایت شغلی با کلیه مولفههای تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با وضعیت تأهل، وضعیت استخدامی و سابقهی خدمت رابطه معنیداری مشاهده نشد. همچنین رابطه بین رضایت شغلی با جنسیت معنیدار بوده اما رابطه بین تعهد سازمانی با جنسیت معنیدار نمیباشد.
یوسف زاده (۱۳۸۴) در پایان نامه خود که با هدف بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام شد نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی وجود دارد.
کوزه چیان(۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی‌ مدیران و معلمان مرد تربیت‌بدنی‌ آموزشگاههای استان خراسان بیان میکند که:میزان تعهد سازمانی مدیران(۳۲/۶ =DS و ۴۸/۵۶ =M) از تعهد سازمانی معلمان(۲۹/۸ =SD و ۷/۵۲ =M)و میزان رضایت شغلی مدیران(۵۶/۰ =DS و ۴۴/۳ =M) از رضایت شغلی معلمان(۵۷۲/۰ =DS و ۲۹/۳ =M)بیشتر است.بین تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت‌ بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود دارد(۰۵/۰P).بین رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود دارد(۰۵/۰P)،بین سن و رضایت شغلی مدیران و معلمان تربیت بدنی،ارتباط معنی‌داری‌ وجود ندارد.بین سن و تعهد سازمانی مدیران و معلمان تربیت‌بدنی،ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
رضازاده (۱۳۸۱) درپژوهشی به بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد پرداخته است نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد.
کوهستانی و شجاعی فر (۱۳۸۰) رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران دانشگاهی را مورد بررسی قرار دادند آنها نشان دادند که بین رضایت شغلی مدیران و تعهدسازمانی آنان رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
بحرالعلوم (۱۳۷۸) در رساله دکتری خود به بررسی رضایت شغلی کارشناسان تربیت بدنی شاغل در تهران پرداخته که نتایج تحقیقات او نشان می دهد که بین رضایت شغلی با سابقه کار، سن و مدرک تحصیلی همبستگی معنی داری وجود دارد اما بین رضایت شغلی با جنسیت، رشته تحصیلی، وضعیت استخدامی و وضعیت تأهل همبستگی معنی داری وجود ندارد.
فتحاللهی (۱۳۹۰) رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی را با توجه به نقش میانجیگرانه عدالت سازمانی مورد بررسی قرار داد. میان هر سه متغیر با یکدیگر رابطه معنادار وجود داشت، اما عدالت سازمانی نتوانست به طور معنادار رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی را میانجیگری نماید. همچنین تفاوت معناداری در تعهد سازمانی از نظر وضعیت تأهل و جنسیت مشاهده نشد، بین تعهد سازمانی با وضعیت تحصیلی و مدت اشتغال در سازمان همبستگی وجود داشت و بین تعهد سازمانی با سن و وضعیت اقتصادی همبستگی معنادار وجود نداشت.
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی:
یوشل و بکتاش۸۷ (۲۰۱۲) رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک گروهی از معلمها را در ترکیه مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که رضایت شغلی ارتباط مثبتی با تعهد سازمانی دارد و سن تأثیر تعدیل کنندهای بر ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد.
متز و همکاران۸۸ (۲۰۱۲) گردش شغلی را در گروهی از کارکنان مرکز بازپروری نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مثبت و معنیدار است. همچنین ارتباط بین رضایت شغلی با جنسیت مثبت و با تحصیلات، نژاد، سن و تجربه منفی و معنی دار بود. بین تعهد سازمانی با هیچ یک از این متغیرها ارتباط معنیدار مشاهده نشد.
یاماگوچی۸۹ (۲۰۱۲) در یک مطالعه بین فرهنگی ارتباط بین استقلال تیمی، سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در دو فرهنگ آمریکایی و ژاپنی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که در مدل معادلات ساختاری نقش تعدیل کنندگی سرمایه اجتماعی در ارتباط بین استقلال تیمی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دو گروه ژاپنی و آمریکایی متفاوت بود. ارتباط منفی بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در گروه ژاپنی به طور معنیداری قویتر بود.
زهیر، موجلدیلی و زهیر۹۰ (۲۰۱۲) نقش تعدیل کنندگی خلق را در ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین کلیه ابعاد رضایت شغلی با تعهد عاطفی و تعهد مستمر وجود دارد. آنها همچنین نشان دادند زمانی که کارکنان دارای وابستگی اخلاقی۹۱ بالایی به سازمان خود هستند تعهد هنجاری آنها بیشتر است.
ایکسان و همکاران۹۲ (۲۰۱۲) مهارتهای ارتباطی شفاهی، مهارتهای ارتباطی نوشتاری و مهارتهای ارتباطی اجتماعی را در گروهی از داشنجویان مورد بررسی قرار دادند آنها نشان دادند که این دانشجویان از مهارتهای ارتباطی خوبی با میانگینی بین ۸۹/۳ و ۰۹/۴ برخوردارند و به ترتیب مهارتهای ارتباطی اجتماعی، مهارتهای ارتباطی کلامی و مهارتهای ارتباطی نوشتاری بیشترین میانگین را دارا هستند.
لارسن، مارنبرگ و اوگارد۹۳ (۲۰۱۱) درک از شغل، رضایت شغلی و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که کلیه عوامل شغلی از قبیل فضای اجتماعی، کسب درآمد، انعطاف پذیری سرپرستی و .. پیش بینی کنندههای مثبتی برای رضایت شغلی و تعهد سازمان هستند. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد.
کونئونو، آیکات
رینی و جورجیا۹۴ (۲۰۱۱) مهارتهای ارتباطی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و رضایت شغلی را در گروهی از پرستاران یونانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین تحصیلات، ادامه تحصیل و رضایت شغلی با مهارتهای ارتباطی، معنیدار است.
بک، لی و آبوت۹۵ (۲۰۱۱) رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در گروهی از کارکنان کرهای مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تمام ابعاد کیفی (مانند، آموزش، ارتباطات و مزایای دریافتی) به طور مثبتی بر رضایت شغلی تأثیر میگذارند. همچنین رضایت شغلی به صورت همزمان و هم به صورت مستقیم بر عزت نفس و تعهد سازمانی تأثیر میگذارد.
یانگ و چانگ۹۶ (۲۰۱۱) رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در میان گروهی از پرستاران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که رضایت شغلی ارتباط مثبتی بر تعهد سازمانی دارد.
تینگ۹۷ (۲۰۱۱) نقش بازاریابی داخلی را در تعهد سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی رضایت شغلی و درگیری شغلی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که رضایت شغلی، درگیری شغلی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تأثیر میگذارند. همچنین رضایت شغلی و درگیری شغلی نقش تعدیل کنندگی معنیداری بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی دارند.
لامبرت و هوگن۹۸ (۲۰۰۹) در یک مطالعه نشان دادند که بین رضایت شغلی با جنسیت و پست سازمانی ارتباط منفی و معنیدار وجود دارد و ارتباط رضایت شغلی با سن و تحصیلات معنیدار نمیباشد. همچنین بین تعهد سازمانی نیز با پست سازمانی ارتباط منفی و معنیدار وجود دارد. ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی نیز مثبت و در سطح مطلوب می باشد.
گیو (۲۰۰۹) در مقاله ای به عناصر کلیدی فرایند ارتباطات پرداخت و انواع مهارت های ارتباطی درراهبردهای مختلف را برای بهبود ارتباط مورد بررسی قرارداد. یک مدیر ماهر باید روی راه هایی که باعث بهبود روابط می شود، تمرکز کند تابرای تشویق ازمیان کارمندان ازجایگاه بهتری برخوردار باشد. ناسازگاری را به حداقل برساند و تأثیر گذار روی نظرها و رفتارها تا در محل کار واکنشهای عملی و متقابل را کنترل کند.
آنگر و همکاران۹۹ (۲۰۰۹) نیز در بررسی فراتحلیل، ارتباطی معنادار ولی کم بین سرمایه انسانی و موفقیت مدیران و کارآفرینان در سازمان یافتند، این ارتباط در بعد دانش و مهارتها بیشتر از تحصیل و تجربه بود.
لمبرت و پائولین۱۰۰ (۲۰۰۸) تأثیر ویژگیهای شغلی، فردی و سازمانی را بر استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که ویژگیهای شغلی و سازمانی قویترین پیش بینی کنندههای این سه متغیر هستند و استرس شغلی ارتباط معکوس با رضایت شغلی و رضایت شغلی یک ارتباط مثبت و قوی با تعهد سازمانی دارد.
ناماسیوایم و ژائو۱۰۱ (۲۰۰۷) نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی بر ارتباط بین رضایت شغلی و تعارض کار-خانوادگی را در میان کارکنان هتل در هند مورد بررسی قرار دادند. ارتباط مستقیم و نقش تعدیلکنندگی هر سه بعد تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بعد تعهد عاطفی اثر مستقیم بیشتری نسبت به بعد هنجاری بر رضایت شغلی دارد و تعهد مستمر تأثیر معنیداری ندارد.
مارکویتس، دیویس و دیک۱۰۲ (۲۰۰۷) در تحقیقی رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در گروهی از کارکنان بخش خصوصی و بخش دولتی یونان را


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه با موضوع تعهد مستمر، سلسله مراتب، ارتباط مؤثر، تحول گرا

از آن، تأمین این منظور است که گوشدهنده به آنچه گفته می‌شود، گوش دهد نه اینکه حدس بزند. همچنین این مهارت ارتباطی، گوینده را از مبهم گویی، به صراحت و رک‌گویی هدایت می‌کند. در پایان یک گفت و شنود، شنونده فعال و مؤثر کسی است که از آنچه گفته شده و آنچه که از محتوای این گفت و شنود برمی‌آید، شناختی دقیق کسب کند (حسین‌چاری و فداکار، ۱۳۸۴). گوش دادن یک عمل فعال و با اراده است و گوینده از ما می‌خواهد که برای آن انرژی مصرف کنیم، فکر کنیم، انتخاب نماییم، سازماندهی کنیم، اطلاعات آن را مورد تفسیر قرار دهیم، به یاد آوریم و برای آن جواب داشته باشیم (وود۶۳، ۲۰۰۰). در تعاملات میان فردی و ارتباطات کلامی آنچه که مهم است، مرحله گوش دادن است. تحقیقات نشان داده‌اند بهره کاری کسانی که در گوش دادن ضعیف هستند حداقل است (هارجی، ساندرز و دیکسون۶۴، ۱۹۹۶).
مهارت کلامی: یعنی گفتگو با کارکنان به صورت فردی یا گروهی، و برگزاری نشست‌های مؤثر (آهنچیان و منیدری، ۱۳۸۳). در ارتباط کلامی پیام‌ها به صورت رمزهای کلامی انتقال می‌یابند. هدف ارتباطات کلامی ایجاد زمینه برای مبادل? آزاد اندیشه‌ها است. در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباطات کلامی وسعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده ارتباطی این قدر با زندگی انسان عجین نیست اختلاف بین ارتباطات کلامی و غیرکلامی به سادگی مقایسه اعمال و صحبت نیست. مثلاً صحبت کردن نیز آمیخته با عناصر غیرکلامی چون تن صدا، سکوت‌های بین جمله‌ها و غیره است. اساس ارتباطات کلامی بر زبان گذاشته شده است و زبان عامل ارتباط مستقیم و رو در رو بین دو یا چند نفر می‌باشد، زبان نقش دو جانبه به عهده دارد؛ از یک طرف منشأ ارتباط است و اندیشه پیام‌دهنده را به گیرنده بیان می‌کند و از طرف دیگر مخاطب طرف گفتگو است و به او پاسخ می‌دهد (کروبی، ۱۳۸۸).
مهارت بازخورد: بازخورد روندی است که به وسیله آن دریافت کننده پیام، از طریق واژگان کلامی و غیرکلامی درک خود را از پیام ارسالی به فرستنده منتقل می‌کند و حلقه‌های بازخورد تعیین می‌کنند که پیام ارسالی به درستی تعبیر و دریافت شده است یا خیر. برگشت نتیجه پیام به فرستنده به طوری که فرستنده پیام از وضعیت ارسال پیام و دریافت آن آگاه باشد را مهارت بازخورد گویند. دارا بودن این مهارت به منظور هماهنگی طرفین (فرستنده و گیرنده)، کنترل، دقت، ایجاد رابط? قویتر و ارائه پیشنهاد از ناحیه طرفین در سازمان، لازم و ضروری است (رضائیان، ۱۳۸۹). دریافت بازخورد برای اطمینان از اثربخشی ارتباطات و درک اطلاعات منتقل شده، ضروری است. از طریق بازخورد است که دریافت کننده اطلاعات می‌توانند اطلاعات بیشتری دریافت کرده و مطالب برایش واضحتر شود. بنابراین باید برای مخاطبان فرصت کافی ایجاد کنیم تا بر موانع روانی و اجتماعی چیره شوند تا بتوانند به ما بازخورد دهند (محبعلی، ۱۳۷۵).
۲-۲-۱۲ مهارت‌های ارتباطی و رهبری
تنوعات فرهنگی سازمان‌ها را غنی می کند اما همچنین می تواند باعث یک سری موانع ارتباطی شود. مشکلات ارتباطی ناشی از رشد اختلافات فرهنگی و زبانی است. برای رسیدن به یک ارتباط مؤثر، تکنیک هایی می تواند برای بهتر شدن ارتباط میان فرهنگی استفاده شود. نشانه های غیر زبانی را همیشه برای نشان دادن نبود درک و فهم، مشاهده کنند و هنگامی که لازم باشد آن را تکرار یا به طور واضح مشخص میکنند. از این رو مدیر ماهر باید روی راههایی تمرکز کند تا بتواند ارتباط خود را بهبود ببخشد و کارکنان با درک بهتر را پرورش دهد، تضاد و اختلافات را کم کند و با تأثیر رفتارها و نگرش ها بتواند عکس العمل های مثبت را که منجر به موفقیت سازمانی می شود را حفظ کند (گیو، ۲۰۰۹).
هنوز ارتباط با رهبری تحول گرا، آگاهی احساسی، یک سبک رهبری است که شدیداً با کارآمدی و رضایت پیروان رهبران ارتباط دارد. بین شخصیت، ارزشها و رفتار با شیوهی ارتباط بین فردی یک فضای سه بعدی وجود دارد . این ابعاد شامل بعد عمودی در فضا، به طرف بالا و پایین یا تسلط، در مقابل به عنوان صفت مشخصه ای از شخصیت مربوط میشود. این بعد از میزان حرف زدن با شخص و همچنین از میزان رابطهای که برقرار میکند، مشخص میشود. افرادی که در این سلسله مراتب بالاترند، احتمالاً از نظر صفات مشخصه تسلط، برون گرایی و ماجرا جویی در ردهی بالاتری قرار دارند و احتمالاً با توفیق مادی روبرو شده و موفقیت بالاتری در این زمینه دارند. این‌چنین شخصی، در عین مسلط بودن و نیز مورد علاقه بوده، مایل به جلب توافق دیگران است و به احتمال زیاد در آزمونهای سنجش شخصیت رده بالایی را از نظر اجتماعی بودن و شاید رهبری دارا باشد و معمولاً برای کسب موفقیت اجتماعی و شهرت ارزش قائل است، از سوی دیگر تسلط نیز ممکن است همراه با رفتار غیر دوستانه و تمایل به عدم موافقت با دیگران می باشد (لوپز۶۵ و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۳ تعهد
تعهد از واژه هایی است که تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف برای آن ارائه شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان، اخلاق کاری، رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوت های مفهومی، معادل با تعهد مورد استفاده قرار می گیرند، به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روانشناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوه های متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاس های گوناگون اندازه گیری شده است (شکرزاده۱۳۸۱). مطهری (۱۳۶۸) درباره تعهد چنین می گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آن ها معتقد است و پایدار به آن ها می باشد. فر
د متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آن ها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند.
۲-۳-۱ انواع تعهد
برای تعهد انواع مختلفی قائل شده اند. هرسی و بلانچارد۶۶ پنج نوع تعهد را بر شمرده اند: ۱) تعهد نسبت به سازمان ۲) تعهد نسبت به مردم ۳) تعهد نسبت به شغل ۴) تعهد نسبت به خود ۵) تعهد نسبت به مشتری (به نقل از کبیری۱۳۷۱). سامرز و برینباوم۶۷(۱۹۹۸) نیز انواع تعهد مرتبط با کار را به پنج دسته تقسیم کرده اند. از نظر آن ها این پنج نوع تعهد یک مجموعه را تشکیل می دهد، اما هر یک از آن ها متغیرهای نگرشی مجزایی است که به یک کانون خاص مرتبط است. این پنج نوع تعهد عبارتند از: ۱) تعهد به شغل ۲) تعهد به سازمان ۳) تعهد به گروه کاری ۴) تعهد به حرفه ۵) تعهد به ارزش های کار. چلبی (۱۳۷۵) تعهد کار را نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگری در قالب قواعد اخلاقی (اجتماعی) پذیرفته شده درباره کار تلقی می کند و چهار نوع تعهد کاری را از هم تمیز میدهد: ۱) تعهد رابطه ای ۲) تعهد سازمانی ۳) تعهد حرفه ای ۴) تعهد کاری، که در حقیقت عام ترین، دیرپاترین و بالقوه عمیقترین شکل تعهد در کار محسوب می شود.
۲-۳-۲ تعهد سازمانی
معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی، ۱۳۷۵).
پورتر۶۸ و همکارانش (۱۹۷۴) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند. چاتمن و اورایلی۶۹(۱۹۶۸) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری آن تعریف می کنند. شلدون۷۰ تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند. کانتر (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند. به عقیده سالانسیک۷۱ (۱۹۹۷) تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیت ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آن ها حفظ کند. بوکانان۷۲ (۱۹۷۴) تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان می داند، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف سازمان، به خاطر خود سازمان و جدای از ارزش های ابزاری آن. به نظر لوتانز و شاو۷۳ (۱۹۹۲) تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب این گونه تعریف شده است: تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان و اعتقاد قوی به پذیرش ارزش ها و اهداف. وجه اشتراک تعاریف بالا این است که تعهد حالتی روانی است که رابطه فرد را با سازمان مشخص کند و تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طور ضمنی در خود دارد (اسماعیلی، ۱۳۸۰).
۲-۳-۲-۱ دو دیدگاه در باره تعهد سازمانی
منابع موجود در مورد تعهد سازمانی دو دیدگاه کلی درباره این مفهوم ارائه می دهند: یک دیدگاه تعهد سازمانی را امری نگرشی یا عاطفی می داند. بر اساس این دیدگاه تعهد سازمانی عبارت است از دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و تعیین هویت با آن، که از نظر مفهومی دست کم سه عامل می توان برای آن در نظرگرفت: ۱) پذیرش و اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان ۲) تمایل به تلاش زیاد برای تحقق اهداف سازمان ۳) تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان (مودی، ۲۰۰۰).
دومین دیدگاه تعهد سازمانی را امری رفتاری تلقی می کند. این نوع تعهد که تعهد حسابگرانه نامیده می شود بر مبنای کارهای نظری بکر و هومنز (۱۹۹۷) استوار است. در این دیدگاه افراد به دلیل مزایا و منافعی که دارند و سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده اند به سازمان دلبسته می شوند و به عضویت خود در سازمان ادامه می دهند (بکر۱۹۶۰، هربینیاک وآلیوتو ۱۹۷۲، به نقل ازمدنی۱۳۸۴).
برخی محققین عقیده دارند این دو نوع نگرش تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و برخی شکل های تعهد منجر به برخی شکل های دیگر می شود(رابرتز و همکاران، به نقل از برهانی ۱۳۸۱) که این نتیجه گیری با یافته مییر و همکاران (۲۰۰۲) سازگاری دارد. مییر و آلن در مطالعاتی که از سال ۱۹۸۴ تا کنون انجام داده اند با تفکیک دو بعد نگرشی و رفتاری تعهد، برای هر یک از ابعاد تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند. آن ها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نگرشی و تعهد مستمر را با بعد رفتاری تعهد مطابقت داده اند. از نظر آن ها تعهد عاطفی عبارت است از وابستگی عاطفی به سازمان، ابزار هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان، تعهد هنجاری عبارت است از احساس التزام و دین به سازمان و ادامه کار در سازمان و تعهد مستمر، درک هزینه هایی است که با ترک سازمان متوجه فرد می شود. آن ها معتقدند که نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان است (مییر و آلن، ۱۹۹۰).
۲-۳-۲-۲ تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند بعدی؟
پورتر۷۴ تعهد را براساس نیروی کلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می کند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود. ۱) قبول اهداف و ارزش های سازمان ۲) تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش ?) میل به باقی ماندن در سازمان (
استیرز و پورتر۱۹۹۱). در این دیدگاه، تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده است، که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است. سال ها، اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگــــریستن به آن به شکل چند بعدی تغییر داده اند. این محققان به مجموعه ای وسیعتر از پیوندهای بین کارکنان و سازمان ها نسبت به آنچه که پورتر مطرح کرد، علاقه مند بوده اند. درحالی که پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است، تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده است که می تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شود (مودی۱۹۹۸).
مدل های چند بعدی:
۱) مدل اریلی و چتمن: اریلی و چتمن (????) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آن ها می تواند نگرش شکل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر کار کلمن۷۵ در نگرش و تغییر رفتار اریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند، سه شکل متابعت، همانندسازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت، زمانی اتفاق می افتد که نگرش ها و رفتارهای همسو با آن ها به منظور کسب پاداش های خاص اتخاذ می شوند. همانندسازی، زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یـــا حفظ رابطه ارضاکننده می پذیرد (مییر و هرسکویچ، ????). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزش ها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزش ها یا اهداف سازمان منطبق است (مودی، ????). بررسی جدیدتر از یک نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانندسازی و درونی کردن) نامیده شدند (کرمر، ????). در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن قائل شوند. از این رو، آن ها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند. متابعت، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانندسازی و درونی کردن است. برای مثال، اریلی و چتمن متوجه شدند که متابعت به طور مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط دارد. با درنظرگرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیری درنظرگرفته می شود که احتمال ترک شغل را کاهش دهد، این یافته بعضی سوال ها را درباره اینکه آیا متابعت می تواند، به عنوان یک شکل از تعهد سازمانی در نظرگرفته شود را به وجود آورده است (مـــییر و هرسکویچ، ????).
۲) مدل مییر و آلن: مییر و آلن۷۶ مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهت ها و تفاوت هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت، ایجاد کردند. بحث کلی آن ها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و بنابراین، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (مییر و هرسکویچ، ????). آن ها بین سه نوع تعهد، تمایز قائل می شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می شود. سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند.


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه با موضوع استان اصفهان، ادارات ورزش، ارتباطات مؤثر، حقوق و دستمزد

طرفی وجود سازمان وابسته به ارتباطات است. بدون ارتباطات مؤثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود. وقتی ارتباطات برقرار نشود، فعالیت سازمان متوقف می شود و در واقع می توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباط مؤثر بستگی دارد (رابینز، ۱۳۸۲).
رضایت شغلی افراد از جمله موارد مهم در موفقیت افراد و سازمان می باشد و کمتر در ادارات مورد توجه قرار می گیرد. برای خوشحال کردن و راضی کردن کارکنان باید محیط زندگی و کاری آنها رضایت بخش باشد. رضایت شغلی حالت هیجانی لذت بخش فراهم می کند که اغلب منجر به نگرش کاری مثبت می شود. اگر کارکنان سازمان احساس کنند که سخت تر از دیگران کار می کنند اما پاداش های کمتری دریافت میکنند، آنها احتمالا نگرشهای منفی نسبت به شغل، رئیس و همکاران خواهند داشت و اگر هم احساس کنند به خوبی با آنها رفتار میشود و پرداخت عادلانه صورت می گیرد، نگرش مثبتتری نسبت به شغل و رضایت شغلی بهتری خواهند داشت (الوانی، ۱۳۸۲).
به نظر میرسد در سازمانهای ورزشی ما هر چقدر بتوانیم بازدهی و مشارکت کارکنان را بالا و مدیران از تاکتیک توانمند سازی کارکنان بهره بگیرند، می توانند نقش به سزایی در میزان موفقیت این سازمانها داشته باشند.
برای تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی ابتدا میبایست آنها را مورد بررسی و شناخت قرار داد تا از این طریق نقاط قابل بهبود را شناسایی کرد و در این زمینه ها فعالیت کرد. با توجه به اینکه سازمانهای ورزشی به عنوان متولیان اصلی ورزش کشور میباشند، بنابراین به نظر می رسد که متغیرهای مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در این سازمان ها نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به متغیر های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی به ارائه مدل خواهد پرداخت. آگاهی از مهارتهای ارتباطی و نقش آن بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی هدف عمده این تحقیق است، که می تواند منجر به یافته هایی شود که با شناسایی سطوح مهارتهای ارتباطی که باعث رضایت شغلی افراد و تأثیر آن بر تعهد سازمانی افراد شود. بنابراین اگر بتوان شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین این متغیرها به دست آورد علاوه بر ایجاد زمینه درک بهتر شرایط محیط کار و توسعه دانش پایه در این حوزه می توان امکان تحقق و دسترسی اهداف سازمانی را در بخش اداره ورزش و جوانان استان اصفهان را تسهیل کرد.
۱-۵ مدل مفهومی تحقیق
یکی از متغیرهای سازمانی که رابطه آن با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است، مهارتهای ارتباطی میباشد. زارعی متین (۱۳۸۸) و یوسف زاده (۱۳۸۴) نشان دادند که بین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد. امیری (۱۳۸۷) نیز نشان داد که بین مهارت ارتباط کلامی و مهارت ارتباط نوشتاری با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. اما ارتباط بین مهارتهای ارتباطی با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. از سویی رضایت شغلی دارای ابعاد متعددی است که به عنوان عوامل تعیین کننده و مؤثر در تعهد شغلی محسوب میشوند. از لحاظ مفهومی رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است که مجموعه عواطف و شناختهای مثبت فرد را نسبت به شغل و کار خود در سازمان از جوانب مختلف نظیر حقوق و دستمزد، ترفیع و ارتقاء، همکاران، سرپرست و ماهیت کار در بر میگیرد (گلپرور و برازنده، ۱۳۸۹). در کنار رضایت شغلی، تعهد سازمانی نیز مشتمل بر عواطف و شناختهای مثبت نسبت به کلیت سازمان است و از طریق همانندسازی بین کارکنان با اهداف و ارزشهای سازمان، تلاش برای حفظ ارزشها و دستیابی به اهداف سازمان و همچنین از طریق میل به ماندن در سازمان نمود مییابد (گلپرور و حسین زاده، ۱۳۸۹). تحقیقات متعددی (ویلیامز و هازر۵، ۱۹۸۶؛ صداقتیفرد و خلجاسدی، ۱۳۹۰؛ قمری، ۱۳۹۰؛ غلامپور و همکاران، ۱۳۸۹؛ یوشل و بکتاش۶، ۲۰۱۲؛ متز و همکاران۷ ، ۲۰۱۲) افزایش رضایت شغلی را در ارتقای تعهد سازمانی مؤثر میدانند. مودی، پورت و استیرز۸ (۱۹۹۲) معتقدند که رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود به سازمان شکل میگیرد؛ در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه مییابد، از این رو، رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی قلمداد گریده است.
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساختههای مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینههای برنامهریزی، جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینههای ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان، به صورت مشترک مورد سنجش قرار میگیرند که از اهمیت ویژهای برخوردار است (بزرگزاده، ۱۳۷۶). با توجه به موارد ذکر شده مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بوده است (شکل ۱-۱).

شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (ارتباط بین مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی)

۱-۶ اهداف تحقیق
هدف کلی:
ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی
اهداف جزئی:
۱٫ تعیین ارتباط بین ویژگیهای جمعیت شناختی (سن/سابقه کار/سابقه مدیریت)، مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران
۲٫ تعیین تفاوت بین مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس/تأهل/سطح تحصیلات/رشته تحصیلی).
۳٫ تعیین میزان مهارتهای ارتباطی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفها
ن
۴٫ تعیین میزان رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
۵٫ تعیین میزان تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
۶٫ تعیین ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
۷٫ تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
۸٫ تعیین ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
۹٫ تعیین برازش پذیری مدل مفهومی رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
۱-۷ فرضیه‏های تحقیق
۱٫ بین ویژگیهای جمعیت شناختی (سن/سابقه کار/سابقه مدیریت) با مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران ارتباط وجود دارد.
۲٫ بین مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس/تأهل/سطح تحصیلات/رشته تحصیلی) تفاوت وجود دارد.
۳٫ مهارتهای ارتباطی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد.
۴٫ رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد.
۵٫ تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد.
۶٫ بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط وجود دارد.
۷٫ بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط وجود دارد.
۸٫ بین مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط وجود دارد.
۹٫ مدل مفهومی رابطه بین مهارتهای بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان از برازش پذیری مناسبی برخوردار است.
۱-۸ تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات
۱-۸-۱ تعریف مفهومی
سازمان:
سازمان عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهداف معین همکاری میکنند (رضائیان، ۱۳۸۳).
سازمان ورزشی۹:
سازمان های ورزشی دارای مرزهای مشخصی هستند و به طور مستقیم در یک یا چند حوزه ورزش فعالیت می کنند. این سازمان ها از افراد و گروهایی تشکیل شده که به منظور هدفمند و نه تصادفی با هم کار می کنند تا هدف های سازمان را محقق سازند (اسلاک، ۱۹۹۴).
مدیر:
به افرادی گفته می شود که در سازمان و مجموعه تحت سرپرست سازمان مذکور در سطوح ستادی مشغول به فعالیت باشند (الوانی، ۱۳۸۰).
ارتباط۱۰:
فرآیند تبادل پیام بین فرستنده و گیرنده به نحوی که ذهنیات مورد نظر طرفین به یکدیگر منتقل شود ( قاسمی،۱۳۸۷).
مهارتهای ارتباطی۱۱:
عبارت است از توانایی انتقال و ارسال اطلاعات، عقاید و احساسات از فرد یا منبعی به فرد یا منبع دیگر، به منظور ایجاد تغییر در دانش، نگرش یا رفتار می باشد (ساعتچی،۱۳۸۲).
مدیریت ورزشی:
مدیریت ورزشی را بکارگیری ترکیبی از مهارت های مرتبط با برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل ، بودجه بندی و ارزشیابی در بافت سازمانی یا ادارهای که فراورده یا خدمات اولیه آن مرتبط با ورزش یا فعالیت جسمانی باشد تعریف کره اند (دسسنسی، کلی و بلانتن، ۱۹۹۰).
تعهد:
تعهد به افراد قدرت میدهد و رفتارهایشان را باتوجه شرایط مختلف تثبیت میکند لذا میتوان گفت که تعهد سبب نوعی وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص و یا اشیاء در زندگی اجتماعی میشود (لیو، ۲۰۰۸).
تعهد سازمانی۱۲:
بر اساس نظر کلیپ تعهد سازمانی مبین رفتار افراد در جهت ارزشها و اهداف سازمان بر اساس انتظارات هنجاری و قانونی سازمانها از اعضایشان است (دمیرای و کرابای، ۲۰۰۸).
رضایت شغلی۱۳:
رضایت شغلی عبارت است از نگرش کلی فرد نسبت به شغل خویش که به طور مستقیم با نیازهای فرد در ارتباط است (بیدختی، ۱۳۸۶).
۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی۱۴
سازمانهای ورزشی:
در این تحقیق منظور از سازمانهای ورزشی، اداره ورزش و جوانان استان اصفهان می باشد.
مدیران:
منظور از مدیران در این تحقیق، مدیران اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان اصفهان میباشد.
کارشناسان ورزش:
منظور از کارشناسان ورزش در این تحقیق، کلیه کارشناسان ورزش فعال در اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان اصفهان میباشد.
مهارتهای ارتباطی:
مقصود از مهارتهای ارتباطی در این تحقیق مهارتهای کلامی، شنودی و بازخوردی است که بارتون جی۱۵ در ۱۹۹۰ به عنوان مهارتهای ارتباطی معرفی نموده است و توسط پرسشنامه ۱۸ سئوالی مهارتهای ارتباطی او سنجیده میشود (پیوست ۲).
رضایت شغلی:
در این پژوهش رضایت شغلی در پنج بعد رضایت از کار، رضایت از سرپرست، رضایت از همکاران، رضایت از ترفیعات و رضایت از حقوق و مزایا و در قالب پرسشنامه ۱۷ سؤالی رضایت شغلی سنجیده می شود (پیوست ۳).
تعهد سازمانی:
در این پژوهش تعهد سازمانی از طریق پاسخگویی به ۲۴ سؤال پرسشنامه تعهد سازمانی در حیطههای تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی و با مقیاس پنج ارزشی لیکرت سنجیده می شود (پی
وست ۴).

فصل دوم:

مروری بر ادبیات تحقیق
و پیشینه تحقیق

۲
۲-۱
مقدمه
در این فصل ابتدا ارتباط، فرایند ارتباط‌، الگوهای ارتباطی و در ادامه مهارتهای ارتباطی توضیح داده شده است. بعد از تشریح مهارتهای ارتباطی به توضیح و تشریح تعهد سازمانی پرداخته شده و به این منظور ابتدا انواع تعهد، دیدگاههای مختلف در ارتباط با تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی تشریح شده است. بعد از آن رضایت شغلی مورد بحث قرار گرفته و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و تئوریهای مربوط به رضایت شغلی توضیح داده شده است. در نهایت تحقیقات انجام شده در زمینه متغیرهای تحقیق مورد بازنگری قرار گرفته است.
۲-۲ ارتباط
فرهنگ فارسی معین، ارتباط را ربط دادن، بستن چیزی را با چیز دیگر معنی نموده است (معین، ۱۳۵۶). کلمه ارتباطات۱۶ از لغت لاتین (Communicare) مشتق شده است، این لغت در زبان لاتین به معنای عمومی کردن و یا به عبارت دیگر در معرض عموم قرار دادن است. این بدین معنی است که مفهومی که از درون فرد نشأت گرفته است و به دیگران انتقال یافته است. در اصل اعتقاد بر این است که ارتباطات برخی از مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیامها۱۷ را میان عموم گسترش میدهد. تعاریف جدید، ارتباطات را “انتقال مفاهیم” یا “انتقال معانی”۱۸ و نیز ” تبادل پیام ها”۱۹ میدانند (فرهنگی،۱۳۸۲). در یک نگاه جامع می توان ارتباطات را چنین تعریف نمود: “ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آنکه در گیرنده پیام مشابه با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود”( محسنیان راد، ۱۳۸۷). با بسط این عبارت می توان گفت که ارتباطات، انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده است، به گونه ای که برای هر دو قابل فهم و واضح باشد. در صورتی که یکی از این عناصر فرستنده، گیرنده و پیام موجود نباشد، هیچگونه ارتباطی برقرار نمی شود. لذا می توان گفت که ارتباطات، فراگردی است که طی آن افراد از طریق انتقال علایم پیام به ارسال و دریافت معنی مبادرت می کنند (سولیوان، ۲۰۲۰۰۴). ارتباطات به صورت گسترده “سهیم نمودن تجربه ها۲۱” نیز تعریف شده است. در این معنی هر موجود زندهای تجارب و آنچه در درون خود دارد با دیگران در میان میگذارد. آنچه ارتباطات انسانی را از دیگر موجودات زنده متمایز و مشخص میسازد، توانایی بسیار زیاد انسان در خلق و استفاده از نمادها۲۲ است. بر اساس این توانایی است که انسانها مستقیم یا با واسطه، تجارب خود را با دیگران به اشتراک می گذارند (باوز،۲۳ ۲۰۰۸).
ارتباطات کلمهای است که بیانگر فراگرد ایجاد معنی است. پیامها ممکن است از خارج شکل بگیرند، اما معانی در درون شکل میگیرند. توجه داشته باشید که معانی قابل انتقال نیستند فقط پیامها قابل انتقالاند و معنی در خود پیام نیست، بلکه معنی در استفاده کنندگان از پیام میباشد (فرهنگی، ۱۳۸۳).
ارتباطات را “فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی” در نظر گرفتهاند، زیرا فعالیتی است که با کنش۲۴، دگرگونی۲۵، مبادله۲۶ و حرکت۲۷ سروکار دارد. ما به عنوان یک انسان نه میتوانیم فراگرد ارتباطی را باز داشته و نه می توانیم آغاز و پایانی برای آن در نظر گیریم. ارتباطات با تفهیم۲۸ سروکار دارد، لذا این نکته باید برای افراد تفهیم شده باشد که چه میگویند و چه م


دی ۸ ۱۳۹۷

پایان نامه با کلید واژگان انصاف و عدالت، معرفت خداوند، نظام احسن، معرفت خدا

تنها متانت خود را از دست نداده است بلکه همچون غزالی ممدوحان خود را پند داده و کیفر دهر و ناپایداری این دنیا و لزوم رعایت انصاف و عدالت را به آنان گوشزد کرده است.
اقدامات امیر مبارزالدین با مخالفت و نارضایتی حافظ مواجه گشت و وی با تاختن بر اینگونه اعمال آن را ریاکارانه و ناشی از خشک اندیشی و تعصب مذهبی قشری امیر مبارز الدین دانست. سلطنت امیر مبارز الدین مدت زیادی به طول نیانجامید و در سال ۷۵۹ ه.ق دو تن از پسران او شاه محمود و شاه شجاع که از خشونت بسیار امیر به تنگ آمده بودند توطئه‌ای فراهم آورده و پدر را از حکومت خلع کردند.
این دو امیر نیز به نوبه خود احترام فراوانی به حافظ می‌گذاشتند و از آنجا که بهره‌ای نیز از ادبیات و علوم داشتند شاعر بلند آوازه دیار خویش را مورد حمایت خاص خود قرار دادند. اواخر زندگی شاعر بلند آوازه ایران همزمان بود با حمله امیر تیمور و این پادشاه بیرحم و خونریز پس از جنایات و خونریزی‌های فراوانی که در اصفهان انجام داد و از هفتاد هزار سر بریده مردم آن دیار چند مناره ساخت روبه سوی شیراز نهاد.
مرگ حافظ احتمالاً در سال ۹۷۱ ه.ق روی داده است و حافظ در گلگشت مصلی که منطقه‌ای زیبا و با صفا بود و حافظ علاقه زیادی به آن داشت به خاک سپرده شد و از آن پس آن محل به حافظیه مشهور گشت. نقل شده است که در هنگام تشییع جنازه خواجه شیراز گروهی از متعصبان که اشعار شاعر و اشارات او به می‌و مطرب و ساقی را گواهی بر شرک و کفروی می‌دانستند مانع دفن حکیم به آیین مسلمانان شدند.
در مشاجره‌ای که بین دوستداران شاعر و مخالفان او در گرفت سرانجام قرار بر آن شد تا تفألی به دیوان خواجه زده و داوری را به اشعار او واگذارند.
پس از باز کردن دیوان اشعار این بیت شاهد آمد: قدیم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه است می‌رود به بهشت حافظ بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و بر خلاف غزالی به جز یک سفر کوتاه به یزد و یک مسافرت نیمه تمام به بندر هرمز همواره در شیراز بود.
وی در دوران زندگی خود به شهرت عظیمی در سر تا سر ایران دست یافت و اشعار او به مناطقی دور دست همچون هند نیز راه یافت. نقل شده است که وی مورد احترام فراوان سلاطین آل جلایر و پادشاهان بهمنی دکن هندوستان قرار داشت و پادشاهان زیادی او را به پایتخت‌های خود دعوت کردند.
حافظ تنها دعوت محمود شاه بهمنی را پذیرفت و عازم آن سرزمین شد ولی چون به بندر هرمز رسید و سوار کشتی شد طوفانی در گرفت و خواجه که در خشکی، آشوب و طوفان حوادث گوناگونی را دیده بود نخواست خود را گرفتار آشوب دریا نیز بسازد از این رو از مسافرت شد. شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه او به سبب غزلسرایی و سرایش غزل‌های بسیار زیباست.
۳-۴٫ ویژگی‌های شعر حافظ
برخی از مهم‌ترین ابعاد هنری در شعر حافظ عبارتند از:
۱- رمز پردازی و حضور سمبولیسم غنی
رمز پردازی و حضور سمبولیسم شعر حافظ را خانه راز کرده است و بدان وجوه گوناگون بخشیده است. شعر وی بیش از هر چیز به آینه‌ای می‌ماند که صورت مخاطبانش را در خود می‌نمایاند، و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادها و سمبول هایی است که حافظ در اشعارش آفریده است و یا به سمبول‌های موجود در سنت شعر فارسی روحی حافظانه دمیده است.

چنان که در بیت زیر “شب تاریک” و “گرداب هایل” و. .. را می‌توان به وجوه گوناگون عرفانی، اجتماعی و شخصی تفسیر و تأویل کرد:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

۲- رعایت دقیق و ظریف تناسبات هنری در فضای کلی ادبیات
این تناسبات که در لفظ قدما (البته در معنایی محدودتر) “مراعات النظیر” نامیده می‌شد، در شعر حافظ از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
به روابط حاکم بر اجزاء این ادبیات دقت کنید:

ز شوق نرگس مست بلند بالایی
شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست

چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم
کشیده در خم چوگان خویش، چون گویم

۳- لحن مناسب و شور افکن شاعر در آغاز شعرها
ادبیات شروع هر غزل قابل تأمل و درنگ است. به اقتضای موضوع و مضمون، شاعر بزرگ، لحنی خاص را برای شروع غزلهای خود در نظر می‌گیرد، این لحنها گاه حماسی و شورآفرین است و گاه رندانه و طنزآمیز و زمانی نیز حسرت بار و اندوهگین.

بیا تا گل برافشانیم و می‌در ساغر اندازیم
من و انکار شراب این چه حکابت باشد
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
غالباً این قدرم عقل و کفایت باشد
باید برون کشید از این ورطه رخت خویش

۴- طنز و نقد
زبان رندانه شعر حافظ به طنز تکیه کرده است. طنز ظرفیت بیانی شعر او را تا سر حد امکان گسترش داده و بدان شور و حیاتی عمیق بخشیده است. حافظ به مدد طنز، به بیان ناگفته‌ها در عین ظرافت و گزندگی پرداخته و نوش و نیش را در کنار هم گرد آورده است و از عقاید خشک مذهبی انتقاد نمود
پادشاه و محتسب و زاهد ریاکار، و حتی خود شاعر در آماج طعن و طنز شعرهای او هستند:

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد
باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

که می‌حرام، ولی به ز مال او قافست
بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد

۵- ایهام و ابهام
شعر حافظ، شعر ایهام و ابهام است، ابهام شعر حافظ لذت بخش و رازناک است.
نقش موثر ایهام در شعر حافظ را می‌توان از چند نظر تفسیر کرد:
اول، آن که
حافظ به اقتضای هنرمندی و شاعریش می‌کوشیده است تا شعر خود را به ناب‌ترین حالت ممکن صورت بخشد و از آنجا که ابهام جزء لاینفک شعر ناب محسوب می‌شود، حافظ بیشترین سود و بهره را از آن برده است.
دوم آن که زمان پرفتنه حافظ، از ظاهر معترض زبانی خاص طلب می‌کرد؛ زبانی که قابل تفسیر به مواضع مختلف باشد و شاعر با رویکردی که به ایهام و سمبل و طنز داشت، توانست چنین زبان شگفت انگیزی را ابداع کند؛ زبانی که هم قابلیت بیان ناگفته‌ها را داشت و هم سراینده اش را از فتنه‌های زمان در امان می‌داشت.
سوم آن که در سنن عرفانی آشکار کردن اسرار ناپسند شمرده می‌شود و شاعر و عارف متفکر، مجبور به آموختن زبان رمز است و راز آموزی عارفانه زبانی خاص دارد. از آن جا که حافظ شاعری با تعلقات عمیق عرفانی است، بی ربط نیست که از ایهام به عالی‌ترین شکلش بهره بگیرد:

دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر

گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست

ایهام در کلمه “عهد” به معنای “زمانه” و “پیمان”
دل دادمش به مژده و خجلت همی برم

زبن نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

ایهام در ترکیب “نقد قلب” به معنای “نقد دل” و “سکه قلابی”

عمرتان باد و مراد،‌ای ساقیان بزم جم

گر چه جام ما نشد پر می‌به دوران شما

ایهام در کلمه “دوران” به معنای “عهد و دوره” و “دورگردانی ساغر”
تفکر حافظ عمیق و زنده پویا و ریشه دار و در خروشی حماسی است. شعر حافظ بیت الغزل معرفت است.
جهان بینی حافظ
از مهمترین وجوه تفکر حافظ را می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- نظام هستی در اندیشه حافظ همچون دیگر متفکران عارف، نظام احسن است، در این نظام گل و خار در کنار هم معنای وجودی می‌یابند.

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست

فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟
که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم

۲- عشق جان و حقیقت هستی است و در دریای پرموج و خونفشان عشق جز جان سپردن چاره‌ای نیست.

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

۳- تسلیم و رضا و توکل ابعاد دیگری از اندیشه و جهان بینی حافظ را تشکیل می‌دهد.

آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست
راهرو گر صد هنر داد توکل بایدش

۴- فرزند زمان خود بودن، نوشیدن جان حیات در لحظه، درک و دریافت حالات و آنات حقیقی زندگی

که در کمینگه عمرند قاطعان طریق.

فرصت شمار و صحبت کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن

انتظار و طلب موعود
انتظار رسیدن به فضایی آرمانی از مفاهیم عمیقی است که در سراسر دیوان حافظ به صورت آشکار و پنهان وجود دارد، حافظ گاه به زبان رمز و سمبل و گاه به استعاره و کنایه در طلب موعود آرمانی است. اصلاح و اعتراض، شعر حافظ را سرشار از خواسته‌ها و نیازهای متعالی بشر کرده است:

مژده‌ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

که از انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

۳-۵٫ تحلیلی از عرفان
ریشه عرفان را، که دارای دو جنبه نظری و عملی است، باید در اعماق جان وسّر وجود انسان جستجو کردعرفان از انسان موجودی برتر، وجودی والامنبعی پر خیر متحرکّی توانا، سالکی خالـص، رزمنـده‌ای پر توان بوجـود می‌آورد، عرفان جوهره حیات انسانی، صراط مستقیم الهی، و حرارت روحی و عشق درونی و گرمترین شعله محبّت آدمی به خدای جهان آفرین است، عرفان راه خدا، مسلک اَنبیاء و مایه جان اولیاءِ و طریق اصفیاء ومدرسه پر قدرت امامان (ع) است.
عرفان به معنای شهودعظمت حق تعالی از طریق بینائی دل است و این بینائی حاصل معرفت انسان به حقّ است، این معرفت جز از طریق شناخت انبیاءِ و امامان و قرآن و پیروی از آنان به دست نمی‌آید، و عبادت بدون عرفان برنامه‌ای است خشک و اعمالی است کم ارزش، عرفان آزادی از خود پرستی، رهایی از زندان مادیّت ومقیّد شدن به قیدبندگی حق ومنوّر شدن جان به نورالله وصبغه الهی بر خود زدن است! صَبْغَتهَ الله وَمَنْاَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَتهً اهل عرفان با توجه به مکتب الهی معتقدند:برای رسیدن به حقّ و حقیقت بایستی مراحلی را طی کرد، تا نفس بتواند از حقّ و حقیقت بر طبق استعداد خود آگاهی حاصل نماید و تفاوت اینان با حکما (فلاسفه) این است که تنها گرو استدلال عقلی نمی‌گردند، بلکه با وجود تصدیق آن، به یک مرحله‌ای که فوق آن است قایل هستند وآن را مرحله مشهود می‌نامند و می‌گویند پس از آنکه نفس از مقام حسّ وعقل و برهان صعود کند، می‌تواند با ممارست معنوی و معراج روحانی به مقام بالاتری ترقّی نماید وحقایقی را بدون یاری برهان و حسّ دریابد ومشاهده کند و بطور کلّی از مر حله دانش، به مرحله بینش برسدواین چنین دانشی که در برابر حکمت استدلالی، عرفان نا میده می‌شود (رحیمی، ۱۳۷۱: ۲۱۸).
۳-۶٫ اندیشه‌های عرفانی احمد غزالی
تصاویر نمادین عرفانی در زبان فارسی از اوایل قرن هفتم هجری تقری
با تثبیت شده بود و مجازهای زبان صوفیانه در ادبیات عرفانی برای همگان کاملا آشنا و شناخته بود. بسیاری از این نمادها چنان که پیشتر اشاره کردیم از سنت شعر تغزلی اقتباس شد. صوفیان و شاعران عارف دوره‌ی اول همچون عین القضات و سنایی و غزالی آن‌ رمزها را ابداع کردند و سپس دیگر صوفیان و شاعران آنها را در کلام خود تثبیت نمودند. بگونه‌ای که تصویرهای نمادین شعر عرفانی به صورت قراردادهای شعری در‌آمد. سنت شعر صوفیانه، در قرن ۷ و۸ سرشار از تصاویر مجازی تقریباً قراردادی است (زمانی، ۱۳۸۶: ۴۴).
امام محمد غزالی می‌گوید: اگر در تو شوق معرفت خداوند تعالی و جلال و عظمت او قویتر از شوق و شهوت طعام خوردن و صحبت کردن استی تو مر بهشت معرفت را و تماشا کردن در بوستان‌های وی بر بهشت جسمانی که در آن قضای شهوت شکم و فرج است بگزینی ومنکر مشو که در کسی این شهوت شکم و فرج است بگزینی و منکر مشو که در کسی این شهوت نبود که در عارف شهوت معرفت قوی‌تر از آن است که در تو شهوت‌های دیگر چنا نکه در تو شهوت جاه است و شهوت مقصور است بر بازی چوگان. به نظر عارف راستین این جهان پندار است و مردمان همگی به دنبال پندارند، پس بدان که، جمله دنیا نزد عارف همچون بازی کودکان است و عارف از تو تعجب می‌کند که در طلب جاه مانده‌ای و لذت عارف به قدر معرفت وی بود و لذت معرفت را هیچ نسبت نبود با لذت جسمی، که لذت معرفت را زوال نبود و ملالت را به وی راه، بلکه هر لحظه آن لذت بر زیادت بود و بر دوام بود به خلاف شهوت‌های دیگر الا آنکه شهوت معرفت در آدمی آنگاه آفریده شود که به حد بلوغ و مردی رسید (زمانی، ۱۳۸۶: ۴۴).
از منظر غزالی، در حقیقت سخن از عشق الهی از وی شروع شده و وقتی به احمد غزالی می‌رسد به اوج، خود رسیده است و احمد غزالی از جمله عارفان عاشقی است که سیر و سلوک خود را در این راستا قرار داد، سخنان بسیاری که در مورد عشق مطرح نموده و کتاب سوانح وی حاکی از آن است که او عاشق، معشوق ازلی است. عشق پرستی روش صوفیانه برای پالایش دل به شمار می‌آمد. عشق اساس راه به سوی “خداوند است و بنابراین آن را بالاتر از معرفت قرار م یدهد منظورش آن عشق صادقانه است که صوفی می‌تواند از آن همچون پلی برای دست یابی به قلمرو عشق روحانی استفاده کند.
بزرگان مکتب عرفانی عاشقانه، به دلیل اینکه در دریای بیکران الهی مستغرق گشته و از هستی خود فانی و رها شده‌اند احساس قرب بیشتری نسبت به حق تعالی پیدا می‌کنند و زمانی که دم از عشق می‌زنند عشق الهی است و یا سخنانی که در آن لحظات جاری می‌نمایند به جهت آنکه در دریای عشق الهی غوطه‌ور شده‌اند شاید درک آنها برای دیگران دشوار باشد ولی باید گفت که نور الهی در وجود آنان تجلی یافته و بر عقل آنان چیره شده و بدین گونه غوغایی و شوری را برمی انگیزد که قابل وصف نیست و آن عشقی که این گروه از آن سخن گفته‌اند عشق خالص و ناب و عشق کامل و تمام است.
یکی از حالات ارباب طریقت سکر است. سکر حیرت و دهش و وله وهیمان است که در مشاهده جمال محبوب فجاه به سر محب می‌رسد، چون سر مالک به مشاهده جمال محبوب رسید به واسطه دوری از تفرقه و بعد در باطن وی فرح و نشاط و انبساط به نوعی درآمد که حواس او از محسوسات غافل شد و عقلش مغلوب گشت و تمییز از ما بین مرتفع شد و از غایب بیخودی نمی‌داند که چه می‌گوید و این حالت را سکر به جهت آن گفته‌اند که در اوصاف مذکور و به سکر ظاهری می‌ماند، در حالت سکر چون نمی‌داند چه می‌گوید چنانچه مست صوری را معذور می‌دارند.
احمد غزالی


دی ۸ ۱۳۹۷

راهنمای کامل انتخاب کادو (هدیه) مناسب

هدیه دادن از زیباترین رسوم در همه کشورای دنیاس که علاقه و دوستی رو بیشتر می کنه. همیشه کادوها احساس خوب و انرژی مثبت رو با خود انتقال میدن. همه مردها در هر سن و سالی که باشن هدیه گرفتن رو دوست دارن. خرید هدیه واسه مردان راه و رسم خاصی داره. بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون با بهترین هدیه واسه روز پدر فرق داره. یادآوری سالروز تولد واسه بی احساس ترین مردها هم خوشاینده به خصوص اگه این خاطرات با یه جشن صمیمی و یه کادوی خاص همراه باشه. به نظر شما بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون چه چیزیه؟

راهنمای کامل انتخاب کادو (هدیه) مناسب

کابوس همه مردها به خصوص همسران، دریافت یه کادوی دوست داشتنیه! به طور یقین همه آقایون خاطرات خیلی از جوراب :)) دارن. هدیه بهترین راه واسه خوشحال کردن طرف مقابله. این یه واقعیت تلخه که دیگه جورابا نمی تونن آقایون رو خوشحال کنن :))

کمی خلاق باشین با یه جستجوی ساده در اینترنت میشه لیستی از بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون رو پیدا کرد.

واسه انتخاب هدیه این معیارها رو در نظر بگیرین

۱– بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون با در نظر گرفتن شخصیت

همه مردها مثل هم نیستن. اگه واسه مرد مورد علاقه تون به دنبال یه هدیه خاص واسه روز تولد هستین، باید کمی اونو بیشتر بشناسین. ویژگیای شخصیتی هر فرد ملاک خوبی واسه شناخت علایق و خواسته های اونه. با در نظر گرفتن شناختی که از اون دارین می تونین بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون رو جفت و جور کنین. شاید تعجب کنین ولی خیلی از آقایون هنوز با اسباب بازیای کودکان بازی می کنن این درحالیه که بعضی از مردان به تماشای تلویزیون علاقه مندن.

۲– بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون طبق سن

سن ملاک خوبی واسه خرید هدیه در هر مناسبتیه. به طور کامل مشخصه کادویی که یه مرد جوون رو خوشحال می کنه نمی توند مورد پسند پدر بزرگ قرار گیرد. مردان جوون بیشتر دیجیتالی هستن و به کادوهای الکترونیکی بیشتر علاقه نشون میدن ولی پدر بزرگ دوست داشتنی شما نمی تونه با لوازم دیجیتال جدید رابطه خوبی برقرار کنه. شاید جمع عکسای قدیمی تو یه آبوم بیشتر مناسب بزرگ ترا باشه و خاطرات گذشته رو تداعی کنه.

۳– بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون با در نظر گرفتن شغل

واسه خرید کادوی تولد آقایون، شغل و حرفه اونو در نظر بگیرین. خرید هدیه واسه مردان کارمند با خرید هدیه واسه مردانی که فعالیتای یدی دارن فرق داره. هدایایی که طبق حرفه انتخاب می شن، کاربردی تر هستن و همیشه استفاده میشن. اگه می خواین همیشه جزئی از خاطره شریک زندگی تون باشین، کادویی هدیه بدین که همیشه جلوی چشم باشه.

راهنمای کامل انتخاب کادو

۴– بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون با کمی خلاقیت

بهترین هدیه واسه مردان در روز تولدشون ایده های خلاقانه و غیر منتظره س. با کمی خلاقیت می تونین اونو حیرت زده کنین. یه تابلو یا یه نقاشی هدیه بدین البته یه نقاشی خاص که در هیچ جایی نمونه ای از اون دیده نمی شه! واسه جفت و جور کادوی خاص تولد مردان، چهره اونو تو یه قاب خوشگل نقاشی کنین. این یه هدیه فراموش نشدنیه که اندازه علاقه و احترام شما رو نشون میده. در این مورد روی کمک ما حساب کنین.

هدیه گرفتن تجربه شیرینیه که هیچوقت از شیرینی اون کم نمی شه. هدیه دادن یه راه ساده واسه نشون دادن عشق و علاقه در بین زن و شوهره که می تونه در مناسبتای جورواجور انجام شه. یکی از مناسبتایی که هر سال تکرار می شه، روز تولد همسره. فراموش کردن کادوی تولد همسر کار پسندیده ای نیس و ممکنه نتیجه های بدی داشته باشه. همین امروز روی تقویم روز تولد همسرتون رو علامت بزنین و واسه اون روز یه هدیه عالی رو تدارک ببینین.

۱– سبد گل کادوی تولد واسه همسر

گلا در همه دنیا واسه مناسبتای جور واجور هدیه داده می شن. عادی ترین هدیه واسه تولد همسر همین گلای رنگارنگ و زیباست. اگه همسرتون به کارای باغبانی و گلکاری علاقه منده می تونین یه گلدان گل طبیعی رو هدیه بدین. نگهداری از این گلدان واسه همسرتون بسیار مورد پسند و دوست داشتنیه. اگه فضای کافی واسه نگهداری از گلدانای بزرگ رو ندارین، از گلدانای کوچیک فانتزی و کاکتوسای کوچیک الهام بگیرین. گیاه کاکتوس از زیباترین گونه های گیاهی واسه نگهداری در فضای محدوده که تنوع زیادی هم داره. کادوی تولد واسه همسر رو برابر با سلیقه اون انتخاب کنین.

۲– کادوی تولد واسه همسر عاشقونه

هدیه تولد می تونه یه احساس، رفتار و یا حتی یه نگاه باشه. اگه همسر عاشقونه و عاشق پیشه ای دارین می تونین اونو در روز تولد به یه رستوران لوکس برده و یه شام دو نفره رو در فضایی متفاوت تجربه کنین.

بعضی از رستورانا با هماهنگی قبلی، کیک تولد و تزئینات رو هم آماده می کنن. پیشنهاد می کنم از فضاهای متفاوت تری واسه سورپرایز کردن همسرتون ایده بگیرین. رستوران با موزیک زنده، رستوران بین المللی و رستورانای خارج از شهر هم ایده مناسبی هستن. همراه با خوردن شام، می تونین با یه کادوی غیر منتظره اونو غافلگیر کنین. مطمئن باشین خاطره این شب فراموش نشدنی تا همیشه باقی می مونه.

هدایایی که خاطرات رو زنده می کنن همیشه به قلب همسرتون پل میزنن. هدیه ای اصیل و استثنایی به همسرتون بدین که همیشه خاطرات خوش رو تداعی کنه. نقاشی چهره از روی عکس کادویی با اصالته که ریشه در تاریخ داره. شاید در گذشته های دور، نقاشیای پرتره از شخص، مخصوص درباریان و افراد متومل جامعه بود ولی این روزا نقاشی چهره از روی عکس، هنری مردمی و در خدمت همه مردم س.  نقاشی چهره مخصوص سن و سال خاصی نیس و واسه هم خانوما و هم آقایون هدیه ای غافلگیر کننده س. این روزا نقاشی چهره از روی عکس به عنوان کادوی تولد واسه همسر، بسیار محبوب شده. پیشنهاد می کنم یه عکس دو نفره خاطره انگیز رو واسه سفارش نقاشی انتخاب کنین.

۴– کادوی تولد واسه همسر: کادوی مردونه

با در نظر گرفتن علاقه و یا شغل همسرتون یه کادوی تولد مناسب رو جفت و جور کنین. پوشاک و لوازم ورزشی، لوزم نوازندگی مثل گیتار یا تار، جعبه وسیله، عینک آفتابی، شارژر موبایل، لوازم ماهیگیری، ست لوازم اصلاح شامل دستگاه ریش تراش، افترشیو و نرم کننده صورت، کیف و کمربند چرمی، ادوکلن و عطر مردونه، نمونه هایی از کادوی تولد واسه همسر هستن که خانوما می تونن جفت و جور کنن.

۵– کادوی تولد واسه همسر: کادوی زنونه

آقایون با کمی دقت می تونن یه هدیه شیک و خوشگل رو واسه همسر جفت و جور کنن. با در نظر گرفتن بودجه از لیست زیر یه یا چند کادوی تولد واسه همسر رو انتخاب کنین: جواهرات، ست لوازم آرایش، کرم مرطوب کننده، ضد افتاب و کرم دور چشم، شکلای جور واجور پوشاک مجلسی، عطر زنونه، لباس، لوازم ورزشی، واکمن، دستگاه پخش موسیقی.

هدیه باید با تواضع و احترام به همسرتون تقدیم شه. کادوی تولد واسه همسر هر چی که باشه، می تونه در هاله ای از عشق و محبت داده شه. هدیه سالگرد ازدواج، هدیه تولد و هدیه ولنتاین، بهونه ای واسه بیان علاقه در فضایی صمیمی رو ایجاد می کنن. تا فرصت باقیست واسه خلق لحظات باشکوه زندگی و ثبت خاطرات خوش، یه تصمیم مهم بگیرین.

 

آشنایی با نقاشی سیاه قلم


دی ۸ ۱۳۹۷

بهترین رستوران ها برای توریست ها در شهرها و کشورهای مختلف

 

بی شک برای شما هم این مشکل پیش آمده است که قبل از سفر نگران این باشید برای سرو غذا باید به کجا بروید یا اینکه کدام رستوران غذاهایی مناسب با ذائقه شما ارائه میدهد . ما در اینجا به معرفی برخی از رستوران های شهر ها و کشورهای مختلف که هرساله پذیرای توریست های زیادی هستند می پردازیم :

فودکورت دامون کیش معرفی رستوران : فودکورت دامون واقع در طبقه دوم مرکز خرید دامون  متشکل از ۱۲ غرفه گوناگون و در فضایی به مساحت بیش از ۲۵۰۰ متر مربع، بزرگ ترین و متنوع ترین فودکورت جزیره کیش به شمار میرود . علاوه بر تنوع و کیفیت بالای محصولات، تراس اختصاصی فودکورت با آمبیانس خاص و فضای سبز بی نظیر در مساحت بیش از ۹۰۰ متر مربع باعث شده این مجموعه به یکی از محبوب ترین نقاط جزیره کیش در میان مهمانان تور کیش می باشد .

رستوران پوریا کیش معرفی رستوران : رستوران پوریا یکی از رستوران های سنتی جزیره زیبا ی کیش می باشد که در طول سال پذیرای تعداد زیادی از گردشگران تور کیش می باشد . ظرفیت آن حدود ۲۰۰ نفر می باشد و برای سرو غذا در آن نیاز به رزرو نمی باشد . بدلیل استفاده از مواد اولیه تازه و وجود سرآشپزان ماهر کیفیت غذاها بالا می باشد و البته قیمت ها نیز در حد متوسط است. دکوراسیون و طراحی داخلی رستوران کاملا سنتی می باشد دسترسی به مراکز خرید و مرکز شهر آسان می باشد.

رستوران سالود کیش یکی دیگر از رستوران های شیک ، ساحلی و تازه تاسیس در جزیره زیبای کیش رستوران سالود می باشد،این رستوران در دو طبقه همه روزه  آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد،طبقه فوقانی این رستوران یه کافه تراس بسیار زیبا و ویو خلیج همیشه فارس است که در جزیره کیش بی  نظیر است. همچنین برخورد پرسنل بسیار عالی می باشد،در صورت انتخاب رزرو مستقیم جهت حضور خود در رستوران سالود کیش ترانسفر رایگان از محل اقامت شما شهری در اختیار شما قرار می گیرد. کارکنان رستوران سالود کیش در خدمت شما بوده و بعد از پذیرش شما را به سمت رستوران راهنمایی خواهند نمود. در هنگام ورود به سالن در صورت رزرو قبلی، میز شما بنا به درخواست شما مشخص بوده و توسط کارکنان تشریفات داخل سالن به سمت میز خود راهنمایی شده در غیر اینصور اگر شما بدون رزرو به این رستوران رفته اید مشکلی وجود ندارد کارکنان رستوران شما را به میزی مناسب راهنمایی می کنند.این رستوران ارائه دهنده ی انواع غذاهای دریایی، کبابی و خوراک های سنتی با بهترین و درجه یک ترین مواد اولیه غذایی است. با اجرای موزیک زنده توسط خواننده های مطرح جنوبی و ساز و الات مخصوص جزیره همه شب از ساعت ۸ تا ۱۱ شب جذابیت و زیبایی این رستوران چند برابر کرده است.

رستوران نسیم لبنان مشهد این رستوران یکی از رستوران های خوب شهر مشهد است که در سه راه ادبیات شهر مشهد قرار دارد. این رستوران که انواع غذاهای عربی را به شما مسافران تور مشهد ارائه می دهد. منوی این رستوران بسیار خاص است و شامل غذاهای لبنانی خوش طعم نظیر بورک، فطایر و بعلبک را با کیفیت بسیار عالی سرو می کند. محیط رستوران بسیار دل نشین است و دارای صندلی های بسیار راحت و محیطی خانوادگی است. غذاهای رستوران ارگانیک است و از موادی مانند کالباس و مایونز در آن ها استفاده نمی شود. این رستوران دارای سرویس رایگان است تا اگر مایل به صرف غذا در رستوران نبودید از این خدمت استفاده نمایید.

رستوران باران مشهد یکی از رستوران های مجلل شاندیز مشهد رستوران باران با خدمات VIP می باشد،این رستوران زیبا مکانی مناسب برای برپایی جشن هاو قرارهای مهم است و در این رستوران انواع غذاهای فرنگی با تشریفات خاص انگلیسی و فرانسوی سرو می شود. غذای ایرانی نیز در منوی این رستوران وجود دارد و کیفیت غذا و سرویس دهی و فضای داخلی این مجموعه بسیار عالی و خوب است.

مجموعه رستورانهای سدروس مشهد این مجموعه رستورانها در سه شعبه سازمان آب،شعبه ۱۷ شهریور،شعبه رضا شهر مشغول به کار می باشد،سدروس نام یک نوع درخت کاج است که در سال ۸۹ برای مجموعه زنجیره ای به نام گروه رستوران های سدروس انتخاب شد که اکنون بعد از گذشت چند سال به درختی تنومند مبدل شده است که چهارمین شعبه خود را در ۹۴/۰۶/۰۷ افتتاح کرد.این مجموعه با شعار طعمی لذیذ، خاطره ای ماندگار کار خود را شروع و سعی کرد با صداقت و کارآمدی در همه مراحل از طبخ تا عرضه و سرو غذا این مهم را رعایت و سر لوحه کار خویش قرار دهد.این مجموعه رستوران ها داری یک فضای شیک و دنج می باشد که علاوه بر این کافی شاپ هم برای گپ های دوستانه شما در این رستوران تعبیه شده است،این رستوران ها دارای منوی متنوع با کیفیت و قیمت بالا می باشند که شما گردشگران تور مشهد اگر به غذاهای ایرانی علاقه مندید می توانید از این منو بهره مند شوید.

رستوران جی وینو تفلیس گرجستان در مرکز شهر تاریخی تفلیس چند قدم از پل صلح بالاتر این رستوران با سبک ایتالیایی قرار دارد. هدف مسئولین رستوران ارائه خدماتی آگاهان و دوستانه به مشتریان و مسافران تور گرجستان می باشد.وعده های رستوران جی وینو ترکیب دلپذیری از پنیر و فرآورده های گوشتی و کالباس است که در یک یا دو ظرف کوچک برای هر نفر کافیست.رستوران جی وینو یکی از رستوران های برتر تفلیس به انتخاب مسافران این شهر بوده و همچنین یکی از معدود رستوران هایی است که سیگار کشیدن در آن ممنوع است.

رستوران شاکمن تفلیس گرجستان اگر در سفر به تفلیس پایتخت گرجستان به دنبال رستورانی با فضایی گرم،دوستانه،منحصر به فرد با طراحی داخلی گرجی هستید این رستوران بهترین گزینه برای شماست.شما عزیزان در این رستوران می توانید انواع غذاهای گرجی را با پیشنهاد سر آشپز انتخاب کنید و شاهد طبخ آن باشید و برای بیشتر لذت بردن از نوشیدنیهای دست ساز گرجی میل کنید،البته در این محیط بسیار زیبا سیگار ممنوع می باشد.رستوران دارای یک کادر آموزش دیده و مجرب می باشد امید وارم از لحظات خود در این رستوران لذت ببرید.

رستوران مونیخ باتومی گرجستان یکی از رستوران های خوب باتومی که طرف داران زیادی بین گردشگران گرجستان دارد رستوران مونیخ می باشد این رستوران با منویی متنوع پذیرای مهمانان تور باتومی می باشد،علاوه بر غذاهای لذیذ این رستوران دسرهای بسیار خوشمزه ایی هم دارد،همچنین این رستوران دارای موسقی زنده نیز می باشد،سفارش های شما بسیار سریع آماده و توسط کارکنان خوش برخورد تحویل داده می شود.

رستوران کایسون سوشی آنتالیا این رستوران با منوی غذاهای آسیایی،پذیرای مهمانان تور آنتالیا می باشد.از امکانات این رستوران شیک می توان به تلویزیون، صندلی چرخدار مخصوص کم افراد توانان، پارکینگ، خدمات رزرواسیون خوب و … اشاره کرد و مکانی مناسب برای گذراندن یک وعده ی غذایی لذت بخش به همراه خانواده است.مسافران آنتالیا می توانند انواع غذاهای ژاپنی و سوشی را در این رستوان میل نمایند.

رستوران اکیجی آنتالیا برای شما علاقه مندان به تور آنتالیا از غذاهای ترکی مثل کباب ترکی، شیش کوفته، تاندیر کباب، تا غذاهای دریایی و مدیترانه ای مثل شوربا، پیده، دلمه آدانا و…  پیدا می‌شود.توریسم و گردشگری تور آنتالیا، هرگز بدون خوردن غذاهای خانگی و محلی آن منطقه به پایان نمی رسد. در نگاه اول پیدا کردن غذای خانگی در رستوران های آنتالیا، محال به نظر می‌رسد. اما در بین رستوران های آنتالیا نیز مانند شهرهای بزرگ، رستوران‌هایی پیدا می‌شود که غذای خانگی سرو می‌کنند.یکی از رستوران های خوب که به علاقه مندان سفر با تور آنتالیا پیشنهاد میدهیم رستوران اکیجی است با چشم‌ اندازی بی‌نظیر به بندرگاه ، آشپزخانه‌ای بی‌عیب ، سرویس خوب و غذایی عالی تاس‌ کباب ماهیو ماهی شور پخته غذاهای مخصوص این رستوران‌اند . اکیجی ، چند قایق شناور دارد که از آن‌ها هم به عنوان سالن غذاخوری استفاده می‌کند . مسافران تور آنتالیا با آمدن به این رستوران لحظات خوبی را تجربه خواهند کرد.

رستوران پاتیو آنتالیا یکی از بهترین رستوران های ترکیه، در قلب منطقه تاریخی آنتالیا، ینی کالیسی، و در نزدیکی جاذبه های گردشگری و فرهنگی آنتالیا قرار دارد،یک تجربه فراموش نشدنی با بهترین مارمالاد،انواع پاستا و پیتزا، غذاهای اروپایی، ایتالیایی و مدیترانه ای، پنیر و حتی املت را در رستوران پاتیو ترکیه برای خود رقم بزنید،در این (patio bistro & restaurant) صبحانه ای سرو میشود که دهان رو آب میندازه! و بیشتر مسافران تور آنتالیا را به خود جذب می کند.رستوران و بیسترو پاتیو فضایی دنج و دکوراسیونی به سبک کلاسیک دارد و شامی خاطره انگیز سرو خواهد کرد،رستوران پاتیو در سرو غذاهای مدیترانه ای تخصص دارد و در منوی رستوران انواع غذاهای کشورهای مدیترانه ای مثل ترکیه، فرانسه و ایتالیا دیده می شود،رستوران پاتیو در مرکز محدوده‌ی تاریخی کالیسی و در هتل پادینگ مارینا آنتالیا انتخابی مناسب برای قرار های فامیلی و دوستانه می باشد،برخی غذاهای بین‌المللی مثل جگر غاز ، تمپورای میگو و ماهی مرکب ، ماهی خاردار پخته و فیله‌ی آبدار گاو در اینجا سرو می شود که طرفداران زیادی هم دارد.

کباب خانه سلطان احمد استانبول یکی از کباب خانه معروف استانبول است که پذیرای مسافران تور استانبول می باشد. کباب خانه سلطان احمد بهترین کباب ترکی را به مشتریانش ارائه می ده. کباب علی نازیک و مرغ مزه دار شده سلطان از غذا های معروف کباب خانه سلطان احمد می باشد که هوش از سر مشتری می برد. صاحب رستوران به همراه کارکنان مهربان و صمیمی اش به استقبال شما مسافران تور استانبول می آیند. در سفرتان با تور استانبول حتما به این کباب خانه بروید و کباب ترکی های محشر این کباب خانه را امتحان کنید.

رستوران ۳۶۰ در منطقه بیگلو, خیابان استقلال, طبقه آخر ساختمان Misir آماده پذیرایی از مسافران تور استانبول می باشد. منوی رستوران بسیار متنوع است و شامل انواع غذاهای ترکی و بین المللی می باشد. شما مهمانان تور استانبول به راحتی می توانید از داخل رستوران ۳۶۰ نمایی ۳۶۰ درجه کلیسای St.Antoine, تنگه بسفر, قصر سلطنتی  Higa Sophia و دریای مرمره را نظاره گر باشید. اگر می خواهید نمای کامل شهر استانبول را در سفرتان مشاهده کنید با تور استانبول همراه شوید و به این رستوران معروف و پرطرفدار سر بزنید.

رستوران جیا استانبول در شهر کادیکوی واقع شده است و هر روزه پذیرایی تعداد زیادی از مهمانان تور استانبول می باشد. رستوران جیا پس از گذشت سالیان زیاد هنوز شهرت خودش را در بین مردم استانبول و مسافران تور استانبول حفظ کرده است. رستوران جیا دارای دو شعبه های بسار زیادی در فاصله های یک متری از هم قرار دارند که دو شعبه از این شعبه غذاهای سنتی و بقیه شعبه ها کباب سرو می کنند. با انتخاب تور استانبول برای سفر امکان این را دارید تا از وقت گذراندن در این رستوران لذت ببرید.

 


دی ۷ ۱۳۹۷

معنی کلمه عشق

.

در این مقاله من ندا میرشکاری به بررسی معنی کلمه ی عشق می پردازم.

 

عشق چیست؟

برای دانستن تعریف عشق، ابتدا باید بدانیم عشق چیست عشق مجموعه‌ای از احساسات مثبت نسبت به طرف مقابل است، از نظر ماهیت این احساسات شامل توجه، مراقبت، صمیمیت، نزدیکی و از جمله غنی‌ترین تجربه‌های مردم هستند.

سایر امتیازات زندگی مشترک یعنی صمیمیت، با هم بودن، رسیدگی به یکدیگر، امنیت عاطفی و خیلی از جنبه‌های دیگر که روح خسته‌تان را آرامش می‌بخشد و با یأس‌ها و دلتنگی‌هایتان کنار می‌آید و با شما در هیجانات زندگی و اتفاقات خوشایند و ناخوشایند آن شریک می‌شود.

احساس عشق بین دو جنس مخالف مهمترین پاداش و بهترین احساسی است که هر آدمی می‌تواند تجربه کند. بدون عشق و علاقه و همچنین بدون برخورداری از علاقه دیگران جسم و روح انسانی پژمرده می‌شود و می‌میرد. در درون عشق و عاشقی گرایش طبیعی و عشق موجود در میان دو دلداده، بسیاری از گرفتاری‌ها را حل می‌کند.

رابطه تولد و عشق

عشق پدیده‌ای آموختنی است عشق یک حس عاطفی است روان شناس ها و انسان شناس ها در مطالعات و بررسی‌های بی شمار خود به این نتیجه رسیده‌اند که عشق آموختنی و احساسی فرا گرفتنی است.

رفتار اغلب ما به گونه‌ای است که گویا عشق آموختنی نیست بلکه خصوصیتی است که هر آدمی در انتظار یک معجزه است که از دورن بشکفد و به سطح بیایید. همه آدم‌ها تمام عمر خود را تا رسیدن به این زمان صبر می‌کنند. اغلب عمر خود را در جستجوی عشق می‌گذرانیم می‌خواهیم در عشق زندگی کنیم و می‌میریم بی آنکه هرگز حقیقتاً آن را کشف کنیم. بیشتر ما هرگز عشق را نمی‌آموزیم در عشق سر گرم می‌شویم و ادعای عشاق را در می‌آوریم و عشق را به بازی می‌گیرم.

تعریفی که کراس لند از عشق می‌کند خیلی احساساتی و عاشقانه نیست. عشق هنگامی پدید می‌آید که نیازهای دیگری از نیازهای خودتان مهم‌تر است.

چیستی عشق؟
زمانی عشق را میان فرد با فرد دیگر یا پدیده‌ای را توصیف می‌کنیم که در درون آن احساس خیال‌انگیز و هیجان بالایی دیده شود؛ چیزی که در سطوح معمول دوستی و رفاقت وجود ندارد.

در این میان به نظر می‌رسد افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی بوده و اساس رفتارهای خود را در درون خود نمی‌دانند، احتمال بیشتری می‌رود که موارد بیشتری از «به دام عشق افتادن» را در طول زندگی خود تجربه نمایند.

شاید نزدیک‌ترین مفهوم به عشق، دوست داشتن باشد. عشق و دوست داشتن هر دو نگرش‌هایی هستند که فرد در رابطه با شخص دیگر تجربه می‌کند. بین این دو مفهوم صرفاً یک همبستگی مثبت متوسط وجود دارد.

این موضوع به این معناست که گرچه این دو با هم همسو و هم‌راستا هستند ولی لزوماً یک پدیده واحد نیستند.

بررسی شرکت‌کنندگان در پژوهشی نشان داد که افراد همسرشان را فقط کمی بیشتر از دوست هم‌جنس‌شان دوست دارند، اما خیلی بیشتر از دوست، عاشق همسرشان هستند.

از جمله نتایج جالب توجه اینکه نمره مردان در مقیاس‌های دوست داشتن و عشق ورزیدن همبستگی بالاتری داشتند و این به آن معناست که شاید مردان درباره ماهیت واقعی احساساتشان بیشتر سردرگم هستند، در حالی که زنان توانایی بیشتری در تشخیص این تفاوت‌های ظریف دارند.

برای ایجاد درک بهتر تعدادی از تفاوت‌های مقیاس دوست داشتن و عشق ورزیدن در ادامه آمده است:
موارد دوست داشتن:
–    من فکر می‌کنم که … فوق العاده سازگار است.
–    من فکر می‌کنم که … یکی از افرادی است که احترام زیادی به من می‌گذارد
–    من فکر می‌کنم که … و من، کاملاً شبیه یکدیگر باشیم.
موارد عشق ورزیدن:
–    اگر من هرگز نتوانم با … باشم، بیچاره می‌شوم.
–    من احساس مالکیت زیادی نسبت به … دارم.
–    من تقریباً هر کاری را برای … انجام می‌دهم

عشق در دل شما گذاشته نشده تا همان جا بماند مادامی که عشق را به دیگران نبخشایید عشق نیست.

عشق الهی ثروت، توانگری، امید، روشن‌بینی، قدرت، آرامش، شفا می‌آورد پس‌ازاین رو در بخشش آن خساست به خرج ندهید.

منبع: معنی کلمه ی عشق


دی ۷ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درباره بهداشت و سلامت، توسعه شهر

بهداشت و سلامت برای همه شکل می‌دهند.
برای تحقق برابری در سطح شهر به اعمال سیاست‌هایی با هدف بهبود معیارهای زندگی جمعیت محروم و آسیب‌پذیر و توجه به کثرت و گوناگونی شهرنشینان بر حسب سن، جنسیت، توانایی جسمانی، ریشه نژادی و شرایط اقتصادی نیاز است. برقراری اصول برابری در مرکز عملیات اجرایی برنامه‌ریزی شهری، عدم تعادل و توازن در بافت‌های شهری و مشکلات ناشی از دسترسی به شبکه حمل و نقل، آلودگی هوا و صوتی را کاهش داده و کیفیت فضاهای عمومی، پیوندهای اجتماعی، سبک زندگی سالم و فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. ( لى و مک نلى: ۲۰۰۶ ،۱۱۹)
در اکثر موارد نهادهای برنامه‌ریزی شهری، تنها عناصر و حتی ضرورتاً عناصر اصلی مسئول عوامل مرتبط با اهداف بهداشتی و سلامت در فرآیند برنامه‌ریزی شهری نیستند و بنابراین همکاری بین آن عناصر و برنامه‌ریزی کاملاً ضروری است. سازمان‌های دیگر اجتماعی، اقتصادی و محیطی نیز در این عرصه دخالت دارند. در چنین موقعیتی یک رویکرد مشارکت‌جویانه، یعنی فعالیت مشترک در جهت اهداف مورد توافق، ضروری است. همکاری در برنامه‌ریزی شهری باعث دخالت هر دو رویکرد متفاوت در راستای تصمیم‌گیری و تلاش‌های آگاهانه برای درگیر نمودن افراد اجتماع می‌شود. بخشی از این فرآیند مستلزم تشخیص گروه‌های بانفوذ در جامعه است که صاحبان منافع رقیب در تصمیمات هستند.
دال و سانچز نظر کوک درباره این گروه‌ها و ارتباط آن‌ها با برنامه‌ریزان شهری در توسعه شهر سالم را به طور مختصر به قرار زیر بیان می‌کنند:
برنامه‌ریزی برای شهری سالم، چندگانگی فرهنگی در اجتماع و تنوع فرهنگی را به عنوان مشکلاتی که باید بر آن‌ها فایق آمد، مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه آن‌ها را فرصت‌هایی طلایی تلقی می‌کند که باید منتظر به دست آوردن‌شان بود. برنامه‌ریزی شهری باید از طریق روش‌های رهبری و هدایت پویا و استقبال از موقعیت‌های متفاوت، تداوم داشته باشد. برای مثال چنین فرآیندی باید از فعالیت‌های مشارکت‌جویانه و از پایین به بالا استقبال نماید. بنابراین برنامه‌ریزی شهری سالم فضای سالم را برای شهروندان با رهبری سازمان‌دهنده برنامه‌ریزان فراهم می‌کند. در این نوع برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزان همان رهبران اجتماعی محسوب می‌شوند؛ تا جایی که به سازمان‌دهندگانی تبدیل می‌گردند که به ماورای قلمروهای سنتی دست یافته، و به درون گروه‌های گسترده‌تری از صاحبان قدرت‌های اجتماعی نفوذ کرده، با آن‌ها به بحث می‌پردازند و ارتباط برقرار می‌کنند.
هان کوک و دال اولین تعریف از شهر سالم را به شکل زیر ارائه کرده‌اند:
در خلال اولین مرحله از طرح شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی (۱۹۸۷-۱۹۹۲)، تعریف اولیه مورد اشاره با مفهوم زیر کامل شده است.
شهر سالم، براساس یک فرآیند، و نه فقط براساس یک نتیجه و محصول، تعریف می‌شود. شهر سالم شهری نیست که به سطح خاصی از وضعیت سلامت دست پیدا کرده باشد؛ بلکه هدف اصلی آن کسب آگاهی نسبت به سلامتی و تلاش برای بهبود آن در جامعه است. بدین ترتیب، هر شهری می‌تواند به یک شهر سالم تبدیل شود، بدون توجه به آن که شرایط موجود آن چه باشد. اما آنچه که باید به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گیرد، الزام توجه به سلامتی و ایجاد یک ساختار و فرآیند مناسب برای دست‌یابی به آن است (نصرالهی و اونق :۱۳۹۰، ۱۷).
برای تأکید بر نبود تضاد بین تعاریف فوق، با سایر تعاریف بخشی، و نیز هم راستایی و هماهنگی آن‌ها با هم، کادر شماره (۱) نکاتی را که به تدوین اولین تعریف منجر شده‌اند را ارائه می‌نماید:
شهر سالم چگونه شهری است؟
هر فردی مفهوم شهر سالم را بنا بر منافع، سطح تحصیلات، فرهنگ و ارزش‌های مورد قبول خود درک می‌کند.
از نظر یک اقتصاددان، شهر سالم شهری است که در آن کالای وارد شده در فضایی پرتحرک، خلاق و نوآورانه جابجا می‌شوند. از نظر یک شهرساز یا برنامه‌ریز شهری، شهر سالم شهری است که دارای ویژگی‌های کالبدی خوب در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن، حمل و نقل و فضاهای سبز باشد. از نظر یک جامعه‌شناس، شهری است که باعث افزایش پیوندهای اجتماعی می‌شود. یک آموزگار، شهر سالم را شهری می‌داند که مردم را قادر می‌کند رشد و توسعه یابند؛ از نظر یک دانشمند علم امراض مسری، شهری است که از نظر سلامتی در شرایط بهینه‌ای قرار دارد. برای یک برنامه‌ریز بهداشت عمومی، شهر سالم دارای خدمات قابل دسترس سطح بالای بهداشتی است و برای عامه مردم، شهری است که آن‌ها را قادر می‌سازد زندگی خود را به پیش ببرند، سرپناه و تغذیه برای آن‌ها تأمین کند، امکان معاشرت اجتماعی را برای آنان فراهم آورد و اینکه بتوانند با امنیت خاطر در شهر حرکت کنند؛ و به طور کل شهری است که مردم با آزادی و امنیت کامل در آن زندگی می‌کنند.
مفهوم یک شهر سالم از گستردگی فراوانی برخوردار بوده و تعاملی بین ایده‌های برگرفته از جامعه‌شناسی، جغرافیای و برنامه‌ریزی شهری، زیست‌شناسی، سیاست، اقتصاد، فلسفه و بسیاری از اصول دیگر سلامت عمومی است. یک شهر سالم به معنای چیزهای متفاوت برای افراد مختلف در فرهنگ‌های متفاوت از شهرهای گوناگون و حتی از نواحی متفاوت در یک شهر واحد است. از این رو، یک شهر سالم را نمی‌توان به تنهایی با جداول داده‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای تشریح کرد. شهر سالم را باید تجربه کرد و ارزیابی سلامتی در یک شهر باید از طریق به‌ کارگیری مجموعه متنوعی از معیارهای کل‌گرایان
ه و ذاتی و بدیع برای به‌ کارگیری داده‌های اولیه صورت پذیرد. در واقع تنها با تغییر صورت دادن به داده‌ها و تبدیل آن‌ها به داستان‌هایی که قابل فهم برای عامه باشد، آن‌ها را نمی‌توان به شکلی مؤثر در هر فرآیندی از تغییر سیاسی یا مدیریتی به کار گرفت(آریانژاد و زندی : ۱۳۸۲ ،۲۳).

جدول شماره ۲-۷ : چهار روش برای دست‌یابی به شهرهای سالم
الف
الزام سیاسی صریح در بالاترین سطح اصول و راهبردهای طرح شهرهای سالم
ب
تأسیس نهادهای سازمانی جدید برای مدیریت تغییرات
پ
الزام در راستای توسعه یک چشم‌انداز مشترک برای شهر، همراه با برنامه و عملیات اجرایی در جهت سلامتی در زمینه‌های خاص
ت
سرمایه‌گذاری در تشکیل شبکه و هماهنگی‌های متقابل رسمی و غیررسمی
ماخذ: نصرالهی و اونق :۱۳۹۰، ۲۷

عملیات اجرایی توسعه برنامه‌ریزی شهری سالم می‌تواند از طریق چهار عامل زیر حمایت شود:
الف : الزام سیاسی
اصلاح جهت‌گیری فرآیندهای تصمیم‌گیری در امور شهری به سوی توسعه سالم و پایدار شهری مستلزم ایجاد تغییر در تصمیم‌گیری‌ها و چگونگی اجرای آن‌ها می‌باشد. این امر در صورتی قابل دست‌یابی است که از بالاترین سطح حمایت‌های سیاسی در کل شهر برخوردار باشد. در نتیجه این امر فقط با ایجاد تغییرات در یک واحد یا بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای آن محقق نخواهد شد. بدین جهت اموری چون اصول و راهبردهای سلامت برای همه در دستور کار ۲۱ و منشور اتاوا، مشمول تأیید و تصویب سطح بالای سیاسی در حوزه طرح شهرهای سالم هستند.
شهرهایی که در سازمان بهداشت جهانی انتخاب شدند از یک الزام رسمی از طرف شهردار و نمایندگان بخش‌های مختلف برای تدوین اصول و روش‌های تحقق سلامتی برای همه و طرح شهرهای سالم از طرف مجموعه شورای شهر برخوردار بودند. کسب حمایت برای این فرآیند، از طرف تمام جناح‌های سیاسی و احزاب، مهم تلقی می‌شود. ثبات سیاسی حکومت محلی بر موفقیت هر طرح محلی تأثیر می‌گذارد و موفق‌ترین شهرها آن‌هایی هستند که به یک وفاق جمعی در اهمیت سلامت و توسعه پایدار دست یافته باشند. سلامت نباید تنها یک موضوع سیاسی تلقی شود بلکه امری است که به تمام جامعه مربوط می‌شود(بیضایی :۱۳۸۲ ، ۴۵)

ب: ساختارهای سازمانی
اصول همکاری بین بخشی و اهمیت آن در دسترسی به سلامت شهرهای پایدار قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. طرح شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی، به شهرها در جهت مدیریت تحول، در قالب روش‌های اجرایی همکاری، و توسعه آن همکاری‌ها کمک می‌کند. شهرهایی که وارد مرحله سوم این طرح می‌شوند، حتماً باید یک گروه راهبردیِ بین بخشی را، برای هدایت راهبردی و اجرای طرح ایجاد کرده باشند. همچنین نیاز به انتصاب یک نفر نماینده هماهنگ‌کننده نیز می‌باشد. این ساختارها در بین شهرها متفاوتند و بسیاری از شهرها در حال توسعه گروه‌های کاری و بین بخشی هستند که هر یک بر تحقق یک موضوع خاص متمرکز می‌باشند.
ضمن تشکیل این ساختارها، توسعه مشارکت در سطح شهر برای دست‌یابی به سلامت است. ضرورت همکاری بین بخشی باید فراتر از مرزهای مدیریت شهری توسعه یابد تا شامل نمایندگان محلی، گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های دولتی نیز بشود. همچنین این ساختار سازمانی باید در طرح سالم‌سازی طراحی شود. شکل شماره (۲) ساختار سازمانی طرح شهر سالم در شهر بلفاست را به تصویر می‌کشد. شکل شماره (۳) نیز نمونه‌هایی از چگونگی ساختار گروه‌های راهبردی که در یک طرح شهر سالم باید شکل بگیرند را نشان می‌دهد.( http://rpc.tehran.ir)

نمودار شماره ۲-۶ : طرح شهر سالم بلفاست

منبع: تی سروس

شکل شماره ۲-۱ : اعضای گروه رهبری‌کننده طرح شهر سالم

ماخذ: گزارش طرح شهر سالم بلفاست

پ: تدوین یک چشم‌انداز مشترک
چشم‌انداز مشترک برای سالم‌سازی محیط شهری در یک برنامه سلامت بیان می‌شود. این برنامه‌ها از درون طرح‌های سالم‌سازی استخراج و انعکاسی از مشارکت عمومی برای افزایش سطح سلامت شهرها هستند. شهرها خود تهیه و تدوین‌کننده برنامه‌های شهر سالم در دومین مرحله از طرح شهرهای سالم سازمان بهداشت جهانی محسوب می‌گردند. در سومین مرحله، شهرها به تلفیق اهداف مرتبط با سطح سلامتی به طور مؤثرتر در ساختارهای شهری می‌پردازند تا از این طریق به تدوین برنامه توسعه سلامت شهر همت گمارند.

۲-۳-۳۳-۵ ارائه مدلى براى مدیریت یکپارچه حمل و نقل
در ایران با افزایش تعداد خودروها، ترافیک هر روز سنگین تر مى شود. عمدتاً راه حل هاى ارائه شده از سوى نهادهاى مختلف بر اساس تأمین اهداف سازمان مربوطه انجام شده و نتایج مطلوبى در برنداشته است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلى جامع از عوامل تأثیرگذار بر ترافیک است تا با شناسایى آن، برای ایجاد یکنواختی و هم سویى در تصمیم هاى ترافیکى گامى برداشته شود.( آیتى :۱۳۸۱ ،۸۴)
نمودار شماره ۲-۷ : مدل مفهومى کنترل یکپارچه ترافیک

تسهیلات و امتیازات ویژه به وسایل نقلیه عمومی بیشترین اهمیت را از متغیرهاى مؤلفه مدیریت ناوگانى و شبکه حمل و نقل دارا مى باشد و ایجاد محدودیت براى تردد
خودروهاى شخصى به ویژه خودروهاى تک سرنشین در مقایسه با دیگر متغیرها اهمیت کمترى دارد. از متغیرهاى مدیریت بر سفرهاى شهرى، مدیریت پاسخگویی به تقاضای سفرهای بیشترین اهمیت را دارا مى باشد و از طرف دیگر متغیرِ ایجاد سیستم هاى شهری در مقایسه با دیگر متغیرها اطلاع رسانی برای انتخاب مسیر مس
افران شهری اهمیت کمترى دارد..
از متغیرهاى مؤلفه مدیریت بر پارکینگ ها هزینه استفاده از پارکینگ و نقش آن بر استفاده کاربران بیشترین اهمیت را دارا مى باشدو حذف پارکینگ هاى ترافیک زا در کانون ترافیک در مقایسه با دیگر متغیرها اهمیت کمترى دارد.

از متغیرهاى مدیریت بر فرهنگ سازى نقش رسانه هاى عمومی و آموزش از طریق آنها بیشترین اهمیت را دارا مى باشد و اعمال تنبیه و تشویق متناسب براى نهادینه شدن رفتارهای درست ترافیکی و تعریف قوانین مربوطه در مقایسه با دیگر متغیرها اهمیت کمترى دارد.از متغیرهاى مدیریت بر شهرسازى تغییر کاربرى بعضى مناطق که از لحاظ فنى باعث ایجاد ترافیک مى باشد بیشترین اهمیت را دارا مى باشد و مدیریت بر ساخت مناطق جاذب و تولیدکننده سفر در مقایسه با دیگر متغیرها اهمیت کمترى دارد. از متغیرهاى مدیریت بر اورژانس ها استفاده از سیستم هاى هوشمند برای تسهیل تردد سرویس هاى اورژانس (سبز کردن چراغ ها و…) بیشترین اهمیت و سیستم هاى اطلاع رسانی دقیق و همان زمان از ترافیک شهر برای سرویس هاى کمترین اورژانس کمترین اهمیت را دارد
نتایج آزمون آمارى انجام شده بیانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بین مؤلفه مدیریت بر سفرهای شهری و مدیریت یکپارچه ترافیک مى


دی ۷ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درباره سازمان ملل، توسعه هزاره

یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد.
استرن steren، در سال ???? میلادی، طی مقاله‌ای در نشریه شهرها(۱) بیان می‌کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده‌است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه‌ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمانهای مختلف معانی متفاوت داشته‌است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی ومفهوم را کاملا شاهد هستیم.
از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست. به عبارت دیگرمدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام‌های بانک جهانی می‌باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه می‌باشد ( نعمت اللهی:۱۳۸۸ ،۷۸).

۲-۳-۳۳-۱ مدیریت شهری در جهان معاصر
سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای مردمسالاری، بر پاره‌ای از موضوعها و اولویتها تاکید ویژه دارد که عبارتند از:
* بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت
* تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان
* شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح
* جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمه? شفافیت و مشارکت
* تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری
* وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری
برنامه ریزی اجتماعی، از دهه ???? میلادی رواج یافت. در آن دهه، دولت و مدیران شهرهای بزرگ دریافتند که ناآرامی‌های اجتماعی مانند قومی، نژادی و طبقاتی؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی و سیاسی در شهرها است. از اینرو، مقوله برنامه ریزی اجتماعی، اقبال و رواج یافت. در واقع، برنامه ریزی اجتماعی، به عنوان نشانه‌ای از برابری طلبی و مشارکت جویی دولت و مدیران شهر، تفسیر شد (رمضانی: ????، ??).
با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ?? و ?? میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ?? مضامین و مفاهیم جدیدی در

(۱)Cities
ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ?? ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید. در گام اخر تحلیل اندیشه‌های پوزیتویستی در مقابل تفکرات انتقادی و ساختگرایانه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکست راه حلهای همسان در نقاط مختلف که از روی نمونه‌های غربی الگو برداری شده بودند (به عنوان نمونه طرحهای اقتصادی در امریکای لاتین) و تأکید بر حل مشکلات به صورت محلی در اهداف توسعه هزاره سبب تقویت بیش از پیش مدیریت شهری، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه شد.

۲-۳-۳۳-۲ اهداف مدیریت شهری
۱٫ ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد
۲٫ تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
۳٫ حفاظت از محیط کالبدی شهر

۲-۳-۳۳-۳ وظایف مدیریت شهری
یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب “مدیر شهری” با “مدیر شهرداری” تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.
۱٫ آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها
۲٫ آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری
۳٫ تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری
۴٫ آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های
خصوصی در نواحی شهری
۵٫ برنامه ریزی استراتژیک
وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و… نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.
از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد.
بدین ترتیب “مدیر شهری” با “مدیر شهرداری” تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است. در حالیکه دومی، بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.
بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.
امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
شهرهای بزرگ را می‌توان، یک سازمان بزرگ دانست. در این سازمان، مجموعه‌ای از نهادها و شیوه‌ها، در تعامل برای دستیابی به اهداف هستند. امروزه، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری در مدیریت شهری اند. مدیریت شهری می‌کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند. همچنین، می‌کوشد تا بین سه وجه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعادل و هماهنگی فراهم نماید تا زمینه‌های پیدایی شهر یکپارچه را فراهم کند.
مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است. پیش از آنکه به حکمرانی خوب بپردازیم باید دید که حکمرانی چیست؟ از نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی عبارتست از (استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی (اجرایی) برای اداره امور کشور در همه سطوح آن. حکمرانی در بر گیرنده سازو کارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌نمایند، حقوق قانونی خود را می‌طلبند و اختلافات خود را حل وفصل می‌نمایند.)
اضافه شدن لغت “خوب” سبب پیچیده تر شدن اوضاع می‌گردد. افراد، سازمانها، حکومتها و حاکمان حوزه شهری هر کدام با توجه به منافع و تجارب خود اقدام به ارائه تعریفی از حکمرانی خوب می‌نمایند. از دیدگاه کمیته اسکان سازمان ملل متحد، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تصمیم گیری فراگیر کلید‌های اصلی در حکمرانی خوب و پایدار در شهرها به شمار می‌روند. از نظر این کمیته: ((حکمرانی شهری مجموعه‌ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می‌نمایند. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسو سازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروههاست. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. حکمرانی شهری پیوندی نا گسستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمرانی خوب شهری باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند.))
با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ?? و ?? میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ?? مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ?? ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید.
حکمرانی خوب دارای ? مؤلفه اصلی است. این مؤلفه‌ها عبارتند از مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسؤل است حکمرانی خوب در حکم محور اصلی فعالیتهایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد ویژگیهایی را برای حکمرانی خوب برمی شمارد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری احترام به حاکمیت قانون که بسترساز مدیریت بی طرفانه و عادلانه امور است
شفافیت، که زیربنای آن جریان آزادانه اطلاعات است پاسخگویی که بوسیله آن دولت، بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی خود را در قبال آحاد مردم پاسخگو بدانند(شهیدی :۱۳۸۳ ، ۹۸).

۲-۳-۳۳-۴ ضرورت برنامه‌ریزی برای شهری سالم
اهداف مرتبط با سلامت در برنامه‌ریزی شهری، یا همان شهرسازی، که به آن اشاره شده است، کیفیت برنامه‌ریزی شهری را به جهت تأثیراتی که بر سلامت و سطح زندگی می‌گذارد، به تصویر می‌کشد. برنامه‌ریزی شهر سالم به منظور ارتقاء سطح سلامت و تندرستی در فرآیند برنامه‌ریزی دخالت کرده و موارد مشترک زیادی با اصول توسعه پایدار دارد. این به معنای آن است که به جای تمرکز صرف بر روی مسائل اقتصادی و کالبدی، این‌گونه برنامه‌ریزی بر روی مسائل انسانی و چگونگی استفاده مردم از محیط زیست‌ متمرکز می‌شود.
برنامه‌ریزی برای شهری سالم نیاز به اعمال ارزش‌هایی مانند برابری و همکاری (شامل همیاری و مشارکت اجتماعی بین بخشی) در مرکز فرآیند تصمیم‌سازی دارد؛ در این کتاب این‌ گونه موضوعات تشریح شده‌اند و ارزش‌های تعیین‌کننده‌ای را در سیاست‌گذاری سازمان بهداشت جهانی به منظور تأمین


دی ۷ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درباره ناخودآگاه، آداب و رسوم، ضرب المثل

شده است.”
وی ادامه داد: “در سال جاری بلیت اتوبوس‌های بین شهری برای سفر افزایش نداشته‌است این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور و افزایش تورم، یکی از فاکتورهای تعیین کننده افزایش بلیت است.”
به گفته وی، نوع خدمات اتوبوسرانی نمی تواند منجر به کاهش مسافران شود چرا که از دیر باز اتوبوس امن‌ترین وسیله نقلیه در راستای جابجایی مسافران بوده است.
امری با بیان این که ۵ درصدکل جابجایی مسافران از طریق حمل و نقل ریلی و هوایی صورت می‌گیرد اذعان داشت: “بیش از ۵۰ درصد جابجایی مسافران توسط اتوبوس و مابقی توسط حمل و نقل عمومی از جمله مینی بوس‌، ماشین‌های سواری و برخی تاکسی‌ها انجام می‌شود.”
وی در خصوص کیفیت و ارائه خدمات در اتوبوس‌های بین شهری گفت: “در حال حاضر ۱۰ درصد از اتوبوس‌های ناوگان اتوبوس‌رانی کشور VIP هستند اما طبق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته به زودی درصد قابل توجهی از اتوبوس‌های یاد شده را برای جابجایی مسافران وارد ناوگان اتوبوس‌رانی می‌کنیم.”( http://www.khabaronline.ir)

۲-۳-۲۸ چرا باید سفر کنیم؟
هر وقت از سفر و مسافرت سخنی به میان آمده اغلب صحبت‌ها و نوشته‌ها در ارتباط با مناطق مناسب گردشگری، کتابچه‌های راهنما یا هزینه‌های سفر و چگونگی رسیدن به مکان‌های گردشگرپذیر بوده است. شاید کمتر کسی مستقیم و بی‌واسطه درباره فواید سفر و تاثیر آن بر شیوه زندگی انسان سخن گفته باشد. بعضی وقت‌ها هم این موضوع مهم فراموش شده است، اما ناتاشا گائورا، روان‌شناس و پژوهشگر، این مقاله را در فوریه امسال در مجله تراولر به چاپ رساند. نکته‌ای که پیش از خواندن متن باید ذکر شود آن‌که این محقق در نوشتار خود فرد گردشگر را مورد بررسی قرار داده و از سفرهای گروهی و تاثیرات آن سخنی به میان نیاورده است؛ بنابراین آنچه در پی خواهد آمد، تاثیرات فردی سفر کردن را بر می‌شمرد.
همه می‌دانند مسافرت همیشه باعث ایجاد انگیزه‌ای قوی‌تر برای زندگی و تقویت روحیه شادابی و نشاط در انسان می‌شود. آیا دقت کرده‌اید وقتی قصد سفر دارید از شب قبل دچار هیجان خاصی می‌شوید؟ یا این‌که با چه انرژی‌ای مشغول جمع و جور کردن وسایل سفر می‌شوید؟ یا پیش و پس از سفر با چه هیجانی در موردش صحبت می‌کنید؟ روان‌شناسان معتقدند صرف وجود چنین شور و هیجانی خود باعث بهبود کیفیت زندگی می‌شود و امید به زندگی را افزایش می‌دهد، بخصوص در جوامع امروزی که پر از تنش‌ها و درگیری‌های روزانه است و زندگی صنعتی‌ای چنان ما را در بر گرفته است که شاید کمتر فرصت استراحت یا مسافرت داشته باشیم.
امروزه مثل گذشته سفرها محدود به تجار یا بازرگانان نیست، بلکه سفر و گردش به عنوان یکی از برنامه‌های جوامع مختلف مطرح شده و انجام آن همواره مورد تاکید جامعه‌شناسان و روان‌شناسان است. ناتاشا گائورا می‌گوید: بر اساس تحقیقات بالینی سال ۲۰۰۹ که بین ۱۰۰۰ نفر از ساکنان ۶۰ ساله ایالات متحده آمریکا انجام شده، کسانی که در طول زندگی خود مسافرت‌های زیادی داشته‌اند تقریبا ۴۰ درصد کمتر از دیگران در خطر افسردگی دوران بازنشستگی هستند.
در این نوشته از منظری جدید به پدیده سفر توجه شده و ۱۰ فایده عمده آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- آرزوها و تخیلات شما به واقعیت تبدیل خواهند شد
بیشتر مردم بستنی دوست دارند، اما کمتر کسی هست که در زندگی عادی خود بستنی یک کیلویی را یکجا بخورد؛ مگر در شرایطی خاص مثل مسابقه یا…. اما شاید خیلی‌ها آرزوی خوردن یکجای این همه بستنی را داشته باشند. به همین موضوع فکر کنید، البته با این تصور که هنگام قدم زدن در یکی از میدان‌های شهر تاریخی رم مشغول خوردن بستنی هستید و ناگهان متوجه می‌شوید یک ظرف یک کیلویی بستنی خالی در دستان شماست. پس این آرزوی شیرین به واقعیت نزدیک شد. با این مثال شیرین شروع کردم تا شما به مزه کردن شیرینی سفر علاقه‌مند شوید گرچه مطمئن هستم کسی نیست که مسافرت را دوست نداشته باشد( صدرائی : ۱۳۸۶ ، ۲۱).
همگی ما آرزوهایی داریم که شاید در شرایط عادی زندگی روزانه هرگز توان عمل کردن به آنها را نداشته باشیم؛ به عنوان مثال پریدن از روی یک پل مرتفع به داخل رودخانه، رانندگی با سرعت بسیار بالا یا هر آرزوی دیگری که در طول زندگی عادی و روزمره عمدتا توان انجام دادن آنها را نخواهیم داشت. اما وقتی مسافرت می‌رویم، هنگام یکی از گردش‌های روزانه ممکن است این آرزو جامه عمل بپوشد. به این ترتیب، همان آرزوی دست نیافتنی به واقعیتی بسیار شیرین تبدیل می‌شود. بنابراین با سفر به قدرت تخیل و اراده خودتان کمک کرده‌اید و در جهت‌دهی و کنترل آنها سرمایه‌گذاری بسیار بجایی انجام داده‌اید.
روان‌شناسان این موضوع را برای سیستم عصبی بدن حیاتی می‌دانند و می‌گویند: هرچه سیستم تخیل ما فعال‌تر شود و فرصت آزمون آنها را داشته باشیم، فعالیت مغز ما پویاتر خواهد شد؛ همان‌گونه که پایه بسیاری از اکتشافات محققان گذشته همین تخیلات بوده است.
از سوی دیگر با این روش به مغز فرمان می‌دهیم که درست آرزو کند تا بتوانیم آن را برآورده کنیم. پس این موفقیت در برآورده کردن تخیلات‌مان (هنگام مسافرت) باعث می‌شود فرد فعال و بسیار توانمندتری باشیم.
از این مسیر شما یاد می‌گیرید چگونه آرزو کنید، چگونه فرصت آزمون این آرزو را برای خودتان فراهم کنید و برای رسیدن به آن برنامه داشته باشید. این در حقیقت کلید موفقیت آینده شماست(عربانی ، خاکی و امانی : ۱۳۸۴ ، ۴۵).

۲- قدرت برنامه ریزی
صحیح و مدیریت زمان را به‌دست می‌آورید
همگی ما دارای یک برنامه برای زندگی خودمان هستیم؛ اما به دلیل مشکلات و گرفتاری‌های روزانه گاهی از این برنامه‌ریزی دور خواهیم شد. بر اساس تحقیق‌های گوناگون، وقتی سفر می‌کنیم با علم به این‌که مدت زمان مشخصی را در یک محیط خواهیم بود، ناخودآگاه مغز ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهد کرد که بتواند کنترل این زمان را بر عهده بگیرد.
بنابراین برنامه‌های منظم‌تر و کامل‌تری خواهید داشت. در طول سفر به طور معمول خبری از آشفتگی برنامه‌ها و عدم تمرکز نیست، بنابراین سیستم مغزما به طور کامل کنترل را به عهده گرفته و جدا از هرگونه درگیری روزانه برنامه‌ها را کنترل می‌کند. در چنین شرایطی سیستم مغز ما دقیقا آنچه را می‌خواهیم برای ما مهیا خواهد کرد، کاری که هرگز در زندگی روزمره یا در محل کارمان اجازه آن را به او نخواهیم داد. طبق آمار ۲۰ درصد از برنامه‌ریزی‌های روزانه ما محقق نخواهد شد آن هم به دلیل تداخل برنامه‌ها با یکدیگر و عدم کنترل صحیح زمان؛ اما جالب است این تداخل هنگام سفر تقریبا به ۵ درصد کاهش می‌یابد که عدد بسیار قابل قبولی برای برنامه‌ریزی روزانه ماست.
۳- می‌توانید به بهترین شکل کیف‌پولتان را اداره کنید
هیچ وقت مسافرت کردن ارزان نبوده و نیست، بنابراین توجه به برنامه‌ریزی و مدیریت پول بسیار ضروری است. همین محدودیت باعث می‌شود به بهترین شکل ممکن چگونگی کنترل خرج و مخارج را فرابگیریم. ایجاد توان مدیریت مالی بهترین هدیه سفر به ماست. هنگامی که صبح از محل اقامت خارج می‌شویم طبق برنامه هزینه خواهیم کرد و از مخارج غیرضروری خودداری می‌کنیم. تحقیقات نشان داده افرادی که تعداد بیشتری سفر را در کارنامه زندگی خود داشته‌اند میزان سپرده یا پس‌انداز بیشتری نسبت به بقیه افراد دارند و این فقط به دلیل درس‌های خوبی است که آنها از سفر آموخته‌اند(موسایی :۱۳۸۷ ، ۷).
مسافرت همیشه باعث ایجاد انگیزه‌ای قوی‌تر برای زندگی و تقویت روحیه ‌شادابی و نشاط در انسان می‌شود
ناتاشا گائورا می‌گوید: همه ما از بی‌پولی در سفر وحشت داریم، بنابراین به بهترین شکل سعی در برنامه‌ریزی مالی داریم و کنترل کردن میزان دارایی در طول مسافرت را بر خود لازم می‌دانیم. این موضوع باعث می‌شود سیستم مغز ما ناخودآگاه به گونه‌ای شکل گیرد که در طول زندگی به مسائل مالی عکس‌العمل بهتر و سریع‌تری نشان دهد. به‌طور مثال شما هنگام سفر بیشتر به دنبال تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌ها هستید و برچسب‌های قیمت را دقیق‌تر کنترل می‌کنید و سپس تصمیم به خرید می‌گیرید. این درست کاری است که اگر آن را بیشتر تمرین کنید، موضوع کنترل هزینه‌ها در زندگی شما نهادینه خواهد شد. سومیترا سناپاتی، یک کارشناس گردشگری هندی می‌گوید: سیستم مالی خودکار ذهن ما درست زمانی که گروهی سفر می‌کنیم دو چندان فعال خواهد بود و توان کنترل مالی شما را بالا خواهد برد و مدیریت مالی گروهی باعث آموزش بهتر شما در این زمینه خواهد شد.

۴- غم و اندوه از شما دور خواهد شد
همگی ما در طول زندگی دچار شکست‌های روحی یا عاطفی شده‌ایم و می‌شویم. به واسطه همین مشکل، یک دوره از زندگی با ارزش خودمان را براحتی از دست می‌دهیم. اما ناتاشا گائورا معتقد است هنگامی که از مساله‌ای پریشان و ناراحت می‌شوید، در اولین فرصت سفر کنید تا راحت‌تر بر آن مشکل غلبه کنید.
در واقع گرفتاری‌های جدید از جمله عدم تسلط به زبان محلی، ناآشنایی با جغرافیای منطقه و… بخش عمده‌ای از فکر شما را درگیر می‌کند. به این ترتیب مشکلات قبلی به حاشیه می‌رود و شما ناخودآگاه مشکلات قبلی را فراموش می‌کنید. پس از این دوره شما ساده‌تر می‌توانید روش نوینی را برای ادامه دادن زندگی اتخاذ کنید، چرا که پس از سفر ذهن کاملا پاک و تازه‌ای دارید. کریس ولز (روان‌شناس) می‌گوید: وقتی سفر می‌کنید خودتان را مسوول حفاظت از خود می‌دانید، همین مسوولیت جدید باعث تمرکز روی محیط جدید و مسائل مربوط به آن می‌شود و در واقع باقی موارد به حاشیه رانده می‌شوند. در چنین مواقعی متوجه می‌شوید که در کنترل اوضاع خود چقدر می‌توانید توانمند عمل کنید و راه برطرف کردن مشکلات را بسادگی خواهید یافت(وایزبرگ :۱۳۸۲ ،۶).

۵- بهترین دوست یا حتی شریک زندگی را در سفر خواهید یافت
در طول سفر ممکن است با افراد زیادی آشنا شوید به‌طور‌مثال در هواپیما، اتوبوس یا حتی هنگام بازدید از یک موزه.
یک روان‌شناس ایتالیایی می‌گوید: تمامی ما در طول زندگی، کاملا در قالب زندگی کاری یا زندگی روزانه خود شکل گرفته‌ایم و بیشتر حرکات یا رفتارمان طبق همین شرایط انجام می‌شود.
به طور مثال هرگز با صدای بلند در محل کار خود نمی‌خندیم یا این که هنگام غذا خوردن با همکاران خود کاملا رعایت می‌کنیم تا سوژه بحث‌های دیگران نشویم، اما این شرایط در سفر کاملا متفاوت خواهد بود و در واقع هنگام سفر، ما خود واقعی‌مان هستیم؛ بنابراین ضرب المثلی که می‌گوید هرکس را می‌خواهی خوب بشناسی با او سفر کن اینجا مصداق دارد.
این روان‌شناس معتقد است دوستی‌هایی که هنگام سفر شکل می‌گیرند پایدارترین نوع دوستی خواهد بود، چون هر دو طرف خود واقعیشان را به نمایش گذاشته‌اند و پس از آن تصمیم به دوستی گرفته‌اند.

۶- اجتماعی‌تر خواهید شد
یک روان‌شناس فرانسوی معتقد است وقتی انسان به شهرها و کشورهای دیگر سفر می‌کند و آداب و رسوم خوب یا ب
د آنها را می‌بیند و با آنها مواجه می‌شود، ناخودآگاه قسمت‌های خوب را در ذهن خود ثبت می‌کند و مشغول ترسیم کردن نقشه جدیدی برای زندگی اجتماعی خود می‌شود و هنگام بازگشت به دیار خود آنها را جامه عمل می‌پوشاند.
این روان‌شناس می‌گوید: به عنوان مثال اگر به کشوری سفر کنید که در آنجا ۲ نفر هنگام سلام و احوالپرسی هرگز با یکدیگر دست نمی‌دهند، اما این موضوع در کشور شما نشان‌دهنده صمیمت و دوستی پایدار آنهاست، شما دست دادن هنگام دیدار را فراموش خواهید کرد(موسایی : ۱۳۸۷ ، ۹).
اما اگر همان ۲ نفر در اتوبوس برای یک فرد سالخورده از روی صندلی بلند شوند که نشان‌دهنده شخصیت و وقار اجتماعی آنهاست، این کار پسندیده در ذهن شما ثبت خواهد شد و در شهر خودتان همین عمل را تکرار خواهید کرد، حتی به شکل ناخودآگاه. همین صفات نیکو و پسندیده که هر کدام ممکن است سوغات یکی از سفرهای قبلی شما باشد کنار هم باعث اجتماعی‌تر شدن رفتار روزانه می‌شود و به روابط اجتماعی شما کمک فراوانی خواهد کرد(موسایی : ۱۳۸۷ ، ۶).
۷- میزان هوش شما افزایش خواهد یافت
بیشتر روان‌شناسان معتقدند سفر کردن باعث افزایش میزان IQ و هوش افراد می‌شود. آنها می‌گویند وقتی


دی ۷ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درباره ساختار داده، مکان کنترل، مدل جاذبه

کلاسیک تحلیل تقاضای سفرهای شهری وجود دارد تحلیل رفتار سفرهای بین شهری را امکانپذیر میسازد.
یک شیوه جایگزین برای مدلهای ۴مرحله ای استفاده از مدلهای مستقیم تقاضا است که شامل زیر مدلهای تولید سفر،توزیع سفر،شیوه سفر (تفکیک مد به صورت همزمان)و تخصیص است.مشکل اصلی این مدلها ذر آن است که به تعداد زیادی از پارامترهای مختلف نیاز دارد تا بتوان به همه مزایای مذکور دست یافت.اگر تعداد متغیرها افزایش یابد ،کالیبره نمودن مدلهای مستقیم تقاضا دشوار خواهد شد و اگر تعداد متغیرها کم باشد، نتایج حاصل از مدلها از قدرت کافی در پیش بینی تقاضای آینده برخوردار نخواهد بود.چنانچه بتوان بر اساس یک روش علمی تعداد بیشتری از متغیرها را در مدل وارد نمود و فرایند کالیبره نمودن را با موفقیت به پایان رساند میتوان بر مشکل مدلهای مستقیم تقاضای سفرها فائق آمد. لذا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی ،متدولوژی جدیدی جهت ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرهای بین شهری جهت به کار گیری در مدلسازی تقاضای سفرها ارائه شده است
( Li, Guilin: 2004,45).
براساس متدولوژی ارائه شده در این تحقیق ،ابتدا تعداد متغیرهای زیادی جهت مدلسازی تقاضای سفرها انتخاب شده، سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی یک الگوی جدید از متغیرها ساخته و آزمایش شده است.پس از اتمام فرایند کاهش ساختار داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و حصول نتایج آن ،نسبت به ساخت یک مدل مستقیم تقاضای سفرها به شیوه رگرسیون خطی اقدام گردیده است.(هومن: ۱۳۸۰ ،۲۴)
تحقیقات در زمینه سفرهای بین شهری نیازمند درک اولویت های مورد نظر مسافرین و شرایط به وجود آورنده ی نارضایتی آنان در زمان انتخاب یک مد از بین مدهای موجود یا بالقوه نظیر اتومبیل شخصی، اتوبوس بین شهری، خطوط معمولی راه آهن ،خطوط سریع السیر راه آهن، قطارهای مغناطیسی، و خطوط هوایی است.
استفاده از شیوه های مدلسازی تقاضای سفر جهت شناخت رفتار مسافرین شبکه حمل و نقل و برنامه ریزی ارائه تسهیلات مناسب تر به مسافرین به عنوان یکی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی حمل و نقل استراتژیک شبکه کشور میباشد.
مهمترین و متداولترین پارامترهای کلاسیک موثر برایجاد سفرهای بین شهری مسافری را میتوان در مرحله تولید سفر شامل درآمد ، مالکیت اتومبیل ، ساختار خانواده ، بعد خانوار ، ارزش زمین ، تراکم محلهای سکونت و قابلیت دسترسی دانست.
چهار عامل اول از موارد مذکور در بیشتر مطالعات تولید سفر به کار رفته اند. پرکاربردترین عامل در مدلهای جذب سفر، میزان فضای مسقف در دسترس برای فعالیت های صنعتی،تجاری و سایر خدمات است.عامل دیگری که در برخی از مطالعات به کار گرفته شده میزان اشتغال در هر ناحیه است.در تعداد محدودی از مطالعات نیز سعی شده است که از قابلیت دسترسی استفاده شود.
متدولوژی پیشنهادی(استفاده از تکنیک تحلیل عاملی) امکان کنترل پارامترهای بیشتری را در اختیار مدلساز قرار میدهد و نهایتا بر قابلیت اطمینان نتایج حاصل از پیش بینی مدلهای منتج از این پارامترها می افزاید.بدین ترتیب میتوان با به کار گیری متدولوژی پیشنهادی برای ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای سفرهای بین شهری در کریدورهای کشور به منظور ایجاد امکان بررسی تاثیر پارامترهای بیشتری در مدلسازی سفرها بسیار مناسب دانست.( افندی زاده و رحیمی:۱۳۸۷، ۲۳)

۲-۳-۱۱ مولفه های کیفیت و کارایی حمل و نقل عمومی
کیفیت حمل و نقل عمومی جزء اساسی آن به شمار میرود. بنابراین کیفیت و کارآیی سامانه حمل و نقل براساس فاکتورهای متفاوتی شامل کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده و خدمات رسانی شرکت های مسئول، بایستی مورد بررسی قرار گیرد . برای مثال از دید سانتوس ویژگیهای حمل ونقل عمومی کارا و مطلوب عبارت است از:
۱-دسترسی به سامانه حمل و نقل که براساس طول سفر از مقصد افراد تا ایستگاه و فاصله تا ایستگاه بعدی و از آ نجا به مقصد نهایی تعیین می شود. هر چه این مسیر کوتاهتر باشد ، دسترسی به آن بیشتر خواهد بود و در نتیجه محدوده خدمات رسانی سامانه حمل و نقل افزایش مییابد.
۲-زمان سفر، توسط سرعت و نوع مسیر مشخص میشود که به سرعت، فاصله، وضعیت ترافیکی و کیفیت جاده ها بستگی دارد.
۳-قابلیت اطمینان، توسط زمانبندی سامانه حمل ونقل تعیین میشود تا تأخیرها به حداقل برسند.
۴-فاصله زمانی بین هر وسیله، توسط فاصله بین مسیرهای هر سفر تعیین می شود، استفاده کنندگان بایستی از جدول زمانبندی مطلع شوند.
۵-حداکثر ظرفیت استفاده کنندگان، توسط تعداد مسافران در ساعات اوج به ظرفیت وسیله نقلیه تعیین میشود.
۶-مشخصات، عمر وسیله، نحوه نگهداری و تکنولوژی آن در ایجاد آسایش مسافران مؤثر است.
۷-اطلاعات کافی و تسهیلات خدمات رسانی، مانند ایستگاه های سرپوشیده، اطلاعات زمان بندی و مشخصات ایستگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۸-تسهیل رفت و آمد یعنی که مسیرها باید طوری طراحی شوند که تمام فضا را تحت پوشش قرار داده و به مسافران حق انتخاب مسیرهای مناسب تر را بدهند. .(Sampaio, Breno Ramos, Neto, Oswaldo Lima and Sampaio, Yony , 2008)
همانطورکه ملاحظه می شود، عوامل متعددی بر افز ایش کارایی و کیفیت یک سامانه حمل و نقل عمومی موثر هستند . اما نکته قابل بررسی در این تحقیق، توجه به میزان رضایت گروههای استفاده کننده از سفر با مترو و عوامل موثر بر این رضایتمندی است . بنابراین هدف خاص این تحقیق نه بررسی عوامل فنی، برنامه ریزانه، اجرایی است که در کیفیت و کارایی مترو موثرند، بلکه
بررسی تاثیر ویژگیهای فردی گروههای استفاده کننده از سامانه مترو شهری تهران بر میزان رضایت از سفر با مترو است (Lancaster,k:1966,125).
استفاده کنندگان با ویژگی های فردی متفاوت، درک متفاوتی از مطلوبیت، ترجیح و رضایت دارند؛ به عبارتی عینک های ذهنی که افراد از پس آن به موضوعات می نگرند، سبب می شود که با دید متفاوتی به موضوعات و محیط اطراف نگاه کنند. بررسی نمونه ها این امکان را می دهد تا ساختار غالب بر ذهن افراد یک جامعه شناسایی شود . بنابراین بررسی تاثیر ویژگی های فردی این امر را ممکن می سازد تا عوامل فردی تاثیرگذار بر رضایت سفر از مترو مشخص شود . برای نمونه، بررسی و تعمق در گزارش ها نشان میدهد به جز مواردی که به طور خاص بر مسئله نیازمندی ها و نحوه استفاده گروه های خاص مانند سالمندان و معلولان تاکید شده است، ویژگی های استفاده کننده از مترو و تاثیر آن بر میزان رضایت از سفر مورد بررسی قرار نگرفته است . بنابراین هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا رضایت از سفر با مترو تحت تاثیر ویژگی های مانند جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، مکان اشتغال، فاصله از ایستگاه مترو است؟ بدین ترتیب نتیجه این بررسی اهمیت توجه به نیازهای گروههای خاص سنی، جنسی و سایر عوامل تاثیرگذار را مشخص مینماید.( علوی : ۱۳۸۲، ۸۲)

۲-۳-۱۲ اهمیت حمل و نقل پایدار شهری در توسعه پایدار شهری
در توسعه پایدار شهری، تداوم زندگی شهروندان توأم با رفاه اجتماعی و بالندگی مورد توجه است.
در تعریف توسعه پایدار در کمیسیون براتلند در سال ۱۹۸۷ ، آمده است که توسعه پایدار به مفهوم رفع نیاز امروز ، بدون کاهش توانایی آیندگان برای تامین نیازهایشان میباشد. (لقایی و همکاران: ۱۳۷۸،۴۵)
در دیدگاه سازمان های بین المللی ارتقا کیفیت زندگی شهری از طریق حمل و نقل همگون با اقتصاد همساز با محیط زیست و اجتماعی مدار از مهمترین مسائل مدیریت طراحی حمل ونقل شهری است(اردلان:۱۳۸۶،۶۵)
به طور کلی حمل و نقل پایدار براساس بیانیه بانک جهانی (۱۹۹۶) دارای سه رکن اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است:
۱-رکن اقتصادی ومالی شامل مناسب بودن ساختار سازمانی، اقدامات و سرمایه گذاری برای زیرساختهای حمل ونقل میباشد.
۲-رکن زیست محیطی و بوم شناسی که شامل بررسی چگونگی سرمایه گذاری برای حمل و نقل و انتخاب اشکال حمل و نقل که بر روی کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها اثر میگذارد، میباشد.
۳-رکن اجتماعی که بر کافی بودن دسترسی به خدمات حمل و نقل برای همه اقشار جامعه تاکید دارد.
سیاست حمل و نقل پایدار با اتخاذ استراتژیهایی چون توسعه کیفی و کمی حمل و نقل عمومی، افزایش قابلیت پیاده روی یا افزایش پتانسیل استفاده از سیستمهای غیرموتوری شامل پیاده روی و دوچرخه سواری، مدیریت تقاضای سفر، کاهش استفاده از خودروی شخصی (یا جلوگیری از افزایش استفاده از خودروی شخصی) در کل یا بخشهایی از شهر در اوقات و ایام خاص و ارتقاء فرهنگ ترافیک تحقق مییابند. به عبارتی حمل و نقل پایدار با هدف تحقق به ابعاد مختلف توسعه پایدار شهری برآن است تا بوسیله رویکردهای توسعه حمل و نقل عمومی هم در افزایش کیفیات زیست محیطی موثر بوده و هم در تحقق ابعاد اجتماعی و اقتصادی گام بردارد. به طور کلی یک سیستم حمل ونقل پایدار دارای ویژگیهای زیر است:
-نیاز به دسترسی افراد و جامعه را برای رسیدن به امنیت را در روشی توام با سلامت انسان و بوم فراهم کند.
– نحوه انتخاب سامانه حمل ونقل را پیشنهاد نموده و از اقتصاد پویا حمایت کند.
– مصرف منابع تجدیدناپذیر را به حداقل رسانیده و در حد رسیدن به پایداری محدود کند . اجزاء را بازیافت کند و استفاده از زمین و تولید صدا را به حداقل برساند. .(www.cstctd.org)
مهمترین اهداف و خدمات یک سامانه حم ل و نقل پایدار موارد زیر را دربرمیگیرد
۱- تامین حداکثر ایمنی و امنیت قابل اجرا برای زندگی و ساختمانها
۲-حمایت از رفاه اقتصادی و کیفیت پایدار زندگی
۳-توجه به میراث محیطی برای نسلهای آینده
۴-دسترسی عادلانه به سامانه حمل و نقل ملی در مناطق دور افتاده
۵-تأمین مناسب دسترسی برای افراد ناتوان بدون هیچ مانعی
۶-مشارکت و همکاری با دولت و بخش خصوصی برای تحقق نظام سیاسی حمل و نقل منسجم و هماهنگ
مهمترین راهکارهای تحقق حمل ونقل پایدار عبارتند از : حمل ونقل عمومی، طراحی و برنامه ریزی جزییات برای تردد پیاده و تردد دوچرخه است (جهانشاهلو و همکاران، ۱۳۸۵ ) قابل ذکر ا ست که تلفیقی از راهکارهای ارائه شده نیز می تواند به تحقق چنین رویکردی منجر شود. ( محمدی ، عباس زادگان و رضازاده : ۱۳۸۹ ، ۱۷)
۲-۳-۱۳ حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل ونقل با پارامترهای غیر دقیق
برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در مدل جاذبه موجود ، از روش هیورستیکی استفاده می گردد که روابط بین این پارامترها تواما در نظر گرفته نمی شوند و در نتیجه تعداد مراحل تصحیح و زمان حل افزایش می یابند. در این مقاله مدل ریاضی جدیدی ارائه می گردد که این ضعف روش موجود را برطرف کرده است.از طرف دیگر، در دنیای واقعی ، پارامتر های یک شبکه حمل و نقل از قبیل زمان طی کردن فاصله بین هر دو منطقه را نمی توان به طور دقیق و قطعی یک تعریف نمود ، لذا لازم است زمان طی کردن این فاصله بین هر دو منطقه را بصورت یک بازه زمانی تعریف نمود که این بازه زودترین و دیرترین زمان طی شدن مسافت بین دو منطقه را نشان می دهد لذا در مدل پیشنهادی ،به هر پارامترها یک توزیع امکان تخصیص داده میشود.( Breuss, F. and Egger,P :1999,84)

در این روش ،تعداد سفرهای رد و بدل شده بین هر دو منطقه از رابطه زیر محاسبه می گردد:

در تحلیل کردن روش موجود ، این روش در واقع به دنبال تأمین کردن محدودیتهای ذیل می باشد . مجموع تعداد سفرهای توزیع شده از هر منطقه جذب کننده در شبکه های حمل و نقل باید برابر تعداد سفرهای جذب شده آن منطقه باشد و در ضمن توزیع فراوانی زمان سفر بدست آمده در مدل پیشنهادی برابر توزیع داده شد ه در شبکه برای زمان حال باشد.مشکلات روش موجود عبارتند از:
۱- محدودیتهای فوق بطور همزمان و توأم مدنظر قرار نگرفته اند و تأمین کردن هر یک از آنها ، یکی پس از دیگری و بصورت هیورستیک انجام می شود. که به علت وابستگی پارامترهای شبکه به یکدیگر در صورت تأمین کردن یکی از محدودیتهای فوق ، ضمن تلاش برای تأمین کردن محدودیتهای دیگر ، محدودیتهای قبلی دیگر برقرار نخواهد بود . لذا به این دلیل تعداد دفعات تکرار لازم برای دستیابی به این محدودیتها در این روشها ، بالاخص در شبکه های


دی ۷ ۱۳۹۷

منبع مقاله درمورد بختیاری، ریزی، تقسیمات

طولی نکشید که با پیدایش امامزاده و ایجاد مسجد و حمام عصاری به داخل شهر وارد و برای خود قلعه ای بنا نمودند و سپس به آبادی اراضی و مزارع پرداختند. روی هم رفته چون بیشتر این طوایف و افراد مختلف آنان مردمانی سپاهی و یا عشایری بودند و در اینجا جاگیر شدند این محل را کردنشین دانسته و به نام دهکرد معروف گردید.”(سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۸ ، ۹۷).
نام شهر کرد قبلاً ده کُرد بوده‌است. در سال هزار و سیصدو چهارده ده کرد از دهستان به شهرستان تبدیل شد و با تغییر واژه “ده” به “شهر” نام شهرکرد بر آن گذارده شد. در سال هزار و سیصدو چهارده ده کرد از دهستان به شهرستان تبدیل شد و با تغییر واژ “ده” به “شهر” نام شهرکرد بر آن گذارده شد..اتابکان لر از شهرکرد بدلیل موقعیت راهبردی آن به عنوان پاسگاه و تامین عبور و مرور استفاده می‌کرده‌اند. دراکثرمناطق شهرستان بخصوص شهرهای شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان، سورشجان،، و…مردم به فارسی وگویش بختیاری ودر برخی روستاها مانند طاقانک و شهرهایی مثل سامان، بن و شهرکیان به زبان ترکی قشقایی و در برخی دیگر از شهرها مانند هارونی، باباحیدر، نافچ وروستاهای اطراف به گویش بختیاری تکلم می‌کنند. دراین زمان ساختمان سازی در شهر رونق چشمگیری می یابد، مهاجرت از روستا و شهرهای اطراف به شهرکرد افزایش یافته و در نتیجه زمینهای کشاورزی جای خود را به ساختمانهای جدید می دهند. گسترش فیزیکی شهر در این تاریخ بسیار وسیع است بطوری که با نگاهی به نقشه گسترش شهر مشاهده می کنیم که سطحی که بوسیله زیربنای شهری از سال ۱۳۳۵ ه.ش به بعد اشغال گردیده، بیشتر از تمامی سطحی است که شهر از آغاز شکل گیری خود تا این تاریخ در اختیار داشته است. در این زمان شهر به همان شکل خطی و از شرق تا محله کویتی ها و از غرب تا دروازه سامان امتداد می یابد. این امر باعث رشد صنایعی نیز در زمینه ساختمان سازی می گردد بطوری که کارخانه های آجرپزی زیادی در سراسر منطقه احداث می شود و نیروی کار بیشتری را به طرف خود جذب می کند و باعث رونق شهرنشینی می گردد. در عین حال در این زمان شهرکرد از لحاظ امکانات فرهنگی و هنری در فقر چشمگیری بسر می برد و روند رشد شهر به همین شکل ادامه دارد تا ده ۶۰ و پس از انقلاب اسلامی. بعد از انقلاب، سیایت دولت مبنی بر هدایت سرمایه گذاری در مناطق محروم و توسعه نیافته، تحولاتی را در این منطقه باعث می شود. در اثر این سیاست ها، منطقه چهارمحال و بختیاری در ابتدای ده ۶۰ دچار چنان تحول چشمگیری می گردد که طی سالیان ۶۰ و ۶۱ قریب یکصد کارگاه صنعتی نوین در منطقه احداث می گردد. سالهای آغازین دهه ۶۰ اوج توسعه صنعت استان در تاریخ کوتاه تحولات صنعتی آن به شمار می رود ولی پس از حدود سه الی چهار سال صنایع منطقه دچار رکود می گردد. در پی این رکود بسیاری از کارخانجات دچار ورشکستگی شده و به حالت نیمه تعطیل در می آید. بین سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ ه.ش شهرکرد از لحاظ فیزیکی گسترش زیادی پیدا کرده است(سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری : ۱۳۸۸ ، ۹۸).
این شهر با ارتفاع ۲۲۰۰ متر از سطح دریاهای آزاد، تا قبل از صده معاصر با نام “دهکرد”( طرح توسعه و عمران شهر کرد) شناخته شده است. پایداری زیست پذیری به دلیل دارا بودن مؤلفه های مورد نیاز زیست و اسکان ، مهمترین عاملی است که می توان به آن اشاره نمود. دشت مرتفع شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری در بین قسمتی از پشت کوههای زاگرس (کوههای تهلیجان و گل سرخ) قرار دارد. این شهرستان در شمال شرقی استان قرار گرفته و از شمال و شرق به اصفهان، از جنوب به شهرستان بروجن و از غرب به شهرستان فارسان و کوهرنگ محدود شده است. مساحت شهرکرد در طرح جامع ۴۲۳۰ هکتار معادل تقریباً ۴۲ کیلومتر مربع ذکر شده است . این مساحت با الحاق سه روستا به ۴۵ کیلومتر مربع بالغ می گردد. ارتفاع تاثیر زیادی بر روی اقلیم و آب و هوای این شهر می گذارد به طوری که شهرکرد با دیگر مناطق هم عرض خود از نظر اقلیمی تفاوت چشمگیری دارد. به عبارت دیگر می توان چنین بیان نمود که ارتفاع با عث کاهش تاثیر عرض جغرافیایی در این شهر که بر روی دشت واقع شده ، می شود. دشت شهرکرد به صورت باریکه ای در جهت شرقی – غربی و همچنین شمال غرب – جنوب شرق گسترش یافته است( سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری : ۱۳۸۸ ، ۹۹).

۳-۳-۲ امور ایمنی و ترافیک (۱)
هرساله بروز حوادث متعدد رانندگی در جاده های کشور، عده زیادی را به کام مرگ می کشد و هزاران نفر را مصدوم و خانواده های بسیاری را دچار عوارض روحی و جسمی و مشکلات عدیده مالی می کند به طوری که امروزه مسئله تصادفات رانندگی در کشور به یکی از مسائل تلخ تبدیل شده است که هم دولت را به سبب هزینه های در برداشته متأثر می کند و هم باعث می شود تا مردم خسارت دیده و مجبور به تحمیل آسیب های فراوانی شوند. تلفات نیرو ی انسانی بدترین پیامد هر تصادف است و متأسفانه آمار متوفیات ناشی از تصادفات در ایران بسیار بالاست به نحوی که تعداد کشته هابسیار بیشتر از کشورهای توسعه

(۱) Significance
یافته است. در ایران وجه غالب حمل ونقل در کشور ما جاده ای است و این در حالی است که سالانه در حدود ۱۴ هزار نفر در جاده های ایران کشته شده و میلیاردها ریال خسارت برجا می ماند. ضمن اینکه آمار تعداد کشته های درون شهری هم بسیار قابل توجه است .البته در کنار جاده و فرهنگ رانندگی نامطلوب، باید از فرسودگی ناوگان حمل ونقل جاده ای نیز یاد کرد که هنوز در جاده ها تردد دارند و هرسال مبلغ قابل توجهی از بودجه کشور
صرف واردات سوخت و وسایل یدکی برای آنها می شود. اگرچه وقوع حوادث ناخوشایند اجتناب ناپذیر بوده و تحت هیچ شرایطی نمی توان حوادث جاده ای را به صفر رساند، اما واقعیت این است که با یک برنامه ریزی صحیح می توان هزینه های ناشی از خسارات را به حداقل رساند . در این میان نقش حمل ونقل و حوادث جاده ای بسیار مؤثر است . بنابراین با برنامه ریزی مناسب آموزش همگانی، گسترش حمل ونقل عمومی، فرهنگ سازی، هماهنگی ارگان های ذیربط، بازنگری در قوانین و مقررات، اختصاص تجهیزات لازم برای امدادرسانی و رفع نقاط پرحادثه می توان گام های مؤثری برای کاهش حوادث جاده ای برداشت.
جدول شماره ۳-۳ : تعداد پایگاههای امداد نجات جاده ای تا پایان سال ۱۳۸۹
نام استان
اورژانس
سهم استان
هلال احمر
سهم استان
چهارمحال وبختیاری
۲۴
۲/۲
۷
۷/۲
اصفهان
۵۶
۱/۵
۱۳
۰/۵
ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
نمودار شماره ۳-۱ : تعداد پایگاههای امداد نجات جاده ای تا پایان سال ۱۳۸۹

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
جدول شماره ۳-۴ : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال ۱۳۸۹
نام استان
درون شهری
برون شهری
روستایی
نا معلوم
جمع
سهم استان
چهارمحال وبختیاری
۴۷
۱۸۲
۱۱
۰
۲۴۰
۰/۱
اصفهان
۵۹۴
۷۷۴
۷۰
۴۸
۱۴۸۶
۴/۶
ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

با توجه به آمارهای فوق می توان نتیجه گرفت که چهارمحال و بختیاری از جمله استان‌هایی است که ایمن‌ترین جاده‌ها را در اختیار دارد.این مطلب توسط مدیر کل اداره راه و ترابری نیز تایید شده است.

نمودار شماره ۳-۲ : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال ۱۳۸۹

ماخذ: دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

۳-۳ -۳ تقسیمات سیاسی
بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان تا پایان سال ???? شهرستان شهرکرد دارای ? بخش ?? شهرو ?? دهستان بوده مرکز آن شهرکرد است و از دیگر شهرهای این شهرستان می‌توان شهرهای نافچ، طاقانک، کیان، فرخ‌شهر، هفشجان، سورشجان، بن، سامان، شلمزار و گهرو و از دهستانها مرغملک و وانان را نام برد(سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۵ ،۶۶) .

جدول شماره ۳-۵ تقسیمات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۸
بخش مرکزی شهرستان شهرکرد
بخش کیار
بخش بن
بخش سامان
بخش لاران
دهستان حومه (شهرکرد)
دهستان طاقانک
شهرها: شهرکرد، فرخ شهر، هفشجان، کیان، طاقانک و نافچ
دهستان کیار شرقی
دهستان کیار غربی
دهستان دستگرد
شهرها: شلمزار و گهرو
دهستان زاینده رود جنوبی
دهستان وردنجان
شهرها: بن
دهستان سامان
دهستان هوره
شهر: سامان
دهستان لار
دهستان مرغملک
شهرها: سورشجان و سودجان
مأخذ- معاونت برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری: ۱۳۸۸ ،۶۶

جدول شماره ۳-۶ : طول و عرض جغرافیایی شهرستانها: ۱۳۸۸
شهرستان
طول شرقی
عرض شمالی

حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر

ثانیه
دقیقه
درجه
ثانیه
دقیقه
درجه
ثانیه
دقیقه
درجه
ثانیه
دقیقه
درجه
کل استان
۵۶
۲۹
۴۹
۴۹
۲۶
۵۱
۳۰
۹
۳۱
۵
۴۹
۳۲
بروجن
۳۸
۴۶
۵۰
۴۹
۲۶
۵۱
۳۰
۱۶
۳۱
۴۰
۱۳
۳۲
شهرکرد
۳۷
۲۰
۵۰
۲۲
۱۰
۵۱
۳۷
۷
۳۲
۳۵
۴۲
۳۲
فارسان
۴۰
۲۰
۵۰
۴۸
۴۵
۵۰
۳۶
۲
۳۲
۴
۲۳
۳۲
لردگان
۱۴
۱۶
۵۰
۲
۲۰
۵۱
۳۰
۹
۳۱
۲۵
۴۴
۳۱
اردل
۲۳
۱۰
۵۰
۱۸
۴۳
۵۰
۱۲
۳۹
۳۱
۵۰
۱۳
۳۲
کوهرنگ
۵۶
۲۹
۴۹
۳۷
۲۶
۵۰
۵۴
۵۹
۳۱
۵
۴۹
۳۲
کیار
۳۴
۲۷
۵۰
۴۴
۶
۵۱
۱۲
۳۹
۳۱
۵۰
۱۳
۳۲
مأخذ- معاونت برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری:.۱۳۸۸ ،۵۵
جدول شماره ۳-۷ : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان چهارمحال و بختیاری براساس تقسیمات کشوری
سال
تعداد شهرستان
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
۱۳۶۵
۴
۸
۱۲
۳۲
۱۳۷۵
۵
۱۳
۱۸
۳۴
۱۳۸۳
۶
۱۷
۲۶
۳۹
۱۳۸۴
۶
۱۷
۲۶
۳۹
۱۳۸۵
۶
۱۷
۲۶
۳۹
۱۳۸۶
۶
۱۷
۲۶
۳۹
۱۳۸۷
۷
۱۸
۲۷
۳۹
۱۳۸۸
۷
۱۸
۲۷
۳۹
مأخذ – معاونت برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۸ ،۴۵

نمودار شماره ۳-۳ : درصد مساحت شهرستانهای استان

جدول شماره ۳-۸ : تقسیمات استان چهارمحال و بختیاری: ۷شهرستان‌‍، ۲۷شهر، ۱۸بخش و ۳۹دهستان: ۱۳۸۸
مرکز دهستان
دهستان
شهر
مرکز بخش
بخش
مرکز شهرستان
نافچ
حومه
شهرکرد-فرخشهر-کیان
نافچ-طاقانک-هفشجان-
شهرکرد
مرکزی
شهرکرد
طاقانک
طاقانک

هارونی
لار
سورشجان-سودجان
سورشجان
لاران

مرغملک
مرغملک

حیدری
زاینده رود جنوبی
بن
بن
بن

وردنجان
وردنجان

هوره
هوره
سامان
سامان
سامان

شوراب صغیر
سامان

مأ
خذ – معاونت برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۸ ،۴۷
جدول شماره ۳-۹ : تقسیمات کشوری در محدوده استان در سال ۱۳۸۸
شرح
تعداد آبادیها

مسکونی
خالی از سکنه
جمع
شهرستان شهرکرد
۵۸
۳
۶۱
بخش مرکزی
۱۴
۱
۱۵
دهستان حومه
۹
۰
۹
دهستان طاقانک
۵
۱
۶
بخش لاران
۱۱
۰
۱۱
دهستان مرغملک
۲
۰
۲
دهستان لار
۹
۰
۹
بخش بن
۱۰
۲
۱۲
دهستان زاینده رود جنوبی
۵
۰
۵
دهستان وردنجان
۵
۲
۷
بخش سامان
۲۳
۰
۲۳
دهستان هوره
۱۰
۰
۱۰
دهستان سامان
۱۳
۰
۱۳
مأخذ – معاونت برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۸ ،۴۶

۳-۱

۳-۲

۳-۳-۴ ویژگی های اجتماعی
۳-۳-۴-۱ آمار جمعیتی شهرکرد
جدول شماره ۳-۱۰ : آمار جمعیتی شهر شهرکرد و شهرهای شهرستان شهرکرد بر اساس نتایج تفصیلی سرشماری


دی ۷ ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درباره شهر اصفهان، رفتار سفر، توسعه مدل

تحلیل عاملی پیشنهادی، پارامترهای بیشتری را بررسی کرده و نهایتاً با استخراج تعداد محدودی عامل اصلی ( متغیر جدید از ترکیب خطی پارامترهای اولیه ) از آنها به نتایج بهتری برای مدلسازی دست یافت . به این ترتیب می توان بکارگیری مدل تحلیل عاملی پیشنهادی برای انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری را ( قبل از انجام مدلسازی تقاضای سفرها ) به منظور ایجاد امکان توسعه مدلهای مناسب تر برای پیش بینی تقاضای سفرها بسیار مناسب دانست ( افندی زاده و رحیمی:۱۳۸۹ ،۴).

۲-۲-۶ میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یک راه اصلی بین شهری
ریسک تصادف، معیاری از سطح ایمنی یک سیستم حمل و نقل بوده و با میزان مخاطراتی که سیستم در معرض آن قرار می گیرد، ارزیابی می شود. ایمنی سفر با وسیله نقلیه در یک سیستم حمل ونقل جاده ای از یک سو مرتبط با عوامل بیرونی (جریان کلی ترافیک ،اثر محیط اطراف و … ) بوده و از سویی دیگر مرتبط با اجزای مختص به خود است.
با توجه به آمار بالای تصادف ها جاده ای در کشو ر، تعیین میزان مخاطرات سفربا جاده ای که ۹۵ درصد جابجایی مسافر توسط این سیستم انجام می پذیرد، اهمیت شایان دارد. وسایل نقلیه عمومی سهم به سزایی در جابجایی مسافر دارند به طوری که ۶۰ درصد جابجایی مسافر در راه های کشور توسط وسایل نقلیه عمومی به تناسب )اتوبوس ۵۳ درصد، مینی بوس ۴۱ درصد و سواری ۶ درصد( صورت می گیرد.( سازمان حمل و نقل و پایان ههای کشور، دفتر فن آوری اطلاعات، سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای:۱۳۸۶)
سهم۷٫۴ درصدی تصادف ها اتوبوس ها در را ه های کشور، این وسیله را به عنوان یک وسیله نقلیه ایمن در میان سایر وسایل نقلیه حمل و نقل جاده ای مطرح می کند؛ در حالی که به طور متوسط ۲۲۰ میلیون نفر در سطح کشور با این وسیله جابه جا می شوند و این میزان بیش از نصف میزان سفرهای صورت گرفته با کل وسایل نقلیه عمومی است.
در جدول شماره یک، مشخصات برخی شاخص های سفر با اتوبوس در کشور مطابق با صورت وضعیت صادره طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۶ نشان داده شده است.

جدول شماره ۲-۲: مشخصات و خصوصیات سفر با اتوبوس در ایران
سال
متوسط عمر اتوبوس (سال)
تعداد مسافر جابه جا شده(میلیون نفر)
متوسط مسافت در هر سفر(کیلومتر)
میلیون-نفر کیلومتر طی شده
۱۳۸۱
۱۵
۱۱۳
۴۱۵
۴۳۴۴۸
۱۳۸۲
۱۳٫۵
۱۱۶
۴۲۲
۴۷۰۹۰٫۷
۱۳۸۳
۱۳
۱۱۵
۴۱۶
۴۶۰۳۵٫۴
۱۳۸۴
۱۳٫۳
۱۱۶
۴۰۰۶
۴۵۵۸۲
۱۳۸۵
۱۳٫۳
۱۱۸
۴۱۰
۴۶۵۵۵
۱۳۸۶
۱۳
۱۳۳
۳۸۳
۴۹۸۷۹
ماخذ: سازمان حمل و نقل و پایان ههای کشور، دفتر فن آوری اطلاعات، سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای:۱۳۸۶

نتایج تحقیق درخصوص میزان ریسک سفر، نشان داد که میزان ایمنی سفر با اتوبوس با توجه به شاخص های ارایه شده حدود۲٫۹۳ برابر سفر با سواری است و بیش از ۳۹ برابر ایمن تر از سفر با وسایل نقلیه دوچرخ نظیر موتورسیکلت است. از طرفی با کاهش دوره سفر به نصف، میزان مخاطرات سفر، بیش از ۲ برابر افزایش می یابد. احتمال تصادف به ازای انجام یک سفر در هرماه، ۲٫۳ در یکصد هزار بوده که این میزان به ازای پانزده روز یک سفر به۴٫۷۴ در یکصدهزار )بیش از ۲ برابر)افزایش می یابد ( فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک شهری : ۱۳۸۸، ۴۴).

۲-۲-۷ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری
باید دانست که انرژی مصرفی برای هر سفر ارتباطی از ۶۴ کیلووات با یک ارتباط تلفنی به یک وات تقلیل می یابد و در شرایطی که جهان به شکل فزاینده ای با بحران کمبود منابع و انرژی روبرو است، اهمیت ارتباطات در صرفه جویی منابع انرژی آشکار می شود از سوی دیگر برآوردشده است که هر شخص با حذف چهار سفر کوتاه درون شهری با خودروی شخصی طی یک هفته می تواند از انتشار ۱۰۰ کیلوگرم دی اکسیدکربن در طول سال جلوگیری کند (عالمی :۱۳۸۴،۱۴۴).
در حال حاضر روزانه بیش از ۴۲۰ هزار وسیله نقلیه در شهر اصفهان در حال تردد است و در صورت حفظ روند فعلیِ جذب خودرو به شهر اصفهان، که ۱۱ الی ۱۵ درصد از کل تولیدات خودروی کشور را به خود اختصاص داده است، اصفهان با تردد بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه سبک و بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت مواجه خواهد شد. در جایی که بیش از۷۵ درصد از کل سفرهای انجام شده در یک ساعت اوج در این شهر، به وسایل نقلیه شخصی اختصاص دارد ( نکویی: ۱۳۸۴ ،۶).
در این رابطه بهترین و مطمئن ترین روش در هدایت سفرهای شهری، کاربرد شیوه هایی است که سفرهای شهری را تحت مدیریت قرار می دهند، زیرا کاربرد این روش ها و اقدامات در استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات موجود، بهبود وضع جاده ها و افزایش ایمنی مؤثر است، بدون آن که به محیط زیست نیز لطمه وارد شود از جمله مهم ترین این شیوه ها، شیوه مدیریت تقاضای سفر می باشد. کاهش تقاضای سفرهای شهری، از مؤثرترین این اقدامات است که شامل دامنه ای وسیع از سیاست گذاری هایی است که باعث استفاده کارآمدتر از منابع حمل و نقل می گردد ( مهدوی :۱۳۷۹ ،۱۰۹).
. راهکارهای متعددی نیز در این ارتباط پیشنهاد شده است که بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی، یکی از راهکارهای مطرح در مدیریت تقاضای سفر و به خصوص در کاهش تقاضای سفرهای شهری است که هم اکنون در برخی کشورها، با جایگزین سفرهای الکترونیکی به جای سفرهای فیزیکی درون شهری، شهرها را از تبعات مثبت این فناوری بهره مند ساخته است. تجربیات کشورهای موفق در زمینه کاربرد اصولی ICT، نتایج گسترده ای چون صرفه جویی های اقتصادی و زمانی، کاهش تلفات و لطمات رانندگی، کنترل های زیست محیطی
و … را به دلیل کاهش حجم ترددهای درون شهری به اثبات رسانده است (Hjorthol: 2002 ,439).
اصلی ترین شاخص تصمیم گیری نسبت به نوع تجهیزات حمل و نقلی خاص، حجم تقاضای سفر در یک جهت از شهر و در ساعت اوج برای سفرهای روزانه است که تابع متغیرهای متعددی است. در نگرش پایدار به حمل و نقل شهری، مدیران شهرها باید از طریق تصمیم گیری های یکپارچه در زمینه هایی چون ارتباطات و حمل و نقل و ترافیک، حجم عظیمی از حرکت های فیزیکی را کاهش دهند.
جهت انتخاب سیاست مدیریت تقاضای ترافیک، اول باید تناسب اقدامات فوق با شرایط شهر سنجیده شود و دوم توجه گردد که هیچ اقدامی به تنهایی قادر به تأمین تأثیر مطلوب نبوده و هیچ نسخه کلی از ترکیب خاصی از اقدامات TDM تمام مناطق قابل ارایه نیست (موسایی :۱۳۸۷، ۴).

۲-۳-۸ میزان رضایت از سفر با مترو
عوامل موثر بر میزان رضایت از سفر با مترو به کارایی و کارآمدی آن یعنی سرعت، زمان بندی مناسب و امنیت مربوط می شود. اما هدف این نوشتار این است که فارغ از این مسائل ، با ارائه مدلی مناسب، میزان مطلوبیت سفر با مترو را به عنوان یکی از شاخص های حمل و نقل پایدار شهری، از دید ویژگیهای فردی استفاده کننده گان مانند جنسیت، سن، شغل، تحصیلات مورد بررسی قرار داده و متغیرهای مستقل تاثیرگذار را شناسایی نماید.
بنابراین فرضیه تحقیق، تاثیرگذاری ویژگی های فردی استفاده کنندگان بر میزان رضایت از سفر با مترو است . بدین ترتیب هدف آن است تا با تکنیک پرسشگری از گروه های مختلف استفاده کننده و بررسی های آماری، مدلی بهینه و قابل تعمیم مبتنی بر پیش بینی رضایت مندی از سفر با مترو با استفاده از ویژگی های فردی ارائه شود .
به لحاظ شهرسازی این نوع شبکه دارای مزیت های قابل توجه ی مانند : “آزاد نمودن کاربری های شهری از برخی کاربری های نامتجانس”، “کمک به ساماندهی ترکیب و نحوه استقرار کاربری های مختلف شهری در ارتباط با سازماندهی فضا “، “ایجاد تنوع در منظر شهری، ایجاد همگونی در سیستم کاربری زمین “، “تقویت ساختار و استخوان بندی در کالبد فضای ” و “جلوگیری از تخریب باف تهای با ارزش شهری”می باشد. (شاهرخی : ۱۳۸۰ ،۲۱)
فرضیه تحقیق حاضر، تاثیرگذاری شاخص های ویژگی فردی به عنوان متغیر مستقل بر میزان رضایت از سفر با مترو به عنوان متغیر وابسته می باشد . بدین ترتیب مدل اولیه تحقیق، پیش از آزمون فرض در شکل ارائه شده است.

ماخذ: نیارئیس : ۱۳۸۱ ،۹۰

نتیجه کلی بررسی ها حاکی از آن است که میزان رضایت از سفر با مترو از دید پرسش شوندگان مطلوب ارزیابی شده است، به صورتی که ۸۷ درصد از پرسش شوندگان، رضایت از سفر با مترو را مطلوب و یا خیلی مطلوب ارزیابی نموده اند و همچنین درصد از پرسش شوندگان، رضایت از سفر با مترو را نسبت به سایر وسایل نقلیه زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده اند . اما باید اذعان داشت که این مهم به پایین بودن سطح ترجیح آنها بر می گردد، برای نمونه این مسئله در بررسی رابطه میان متغیر میزان تحصیلات به عنوان متغیر مستقل مشاهده می شود، به طوریکه هرچه سطح تحصیلات بالا می رود، میزان رضایت از سفر با مترو کاهش می یابد زیرا سطح انتظارات و ترجیح افزایش می یابد. همچنین نتایج تفصیلی مدل پیش بینی کننده نشان داد که متغیر مکان اشتغال، فاصله از ایستگاه مترو و متغیر سن بر میزان رضایت از سفر با مترو تاثیر گذار است ( عباس زادگان و رضازاده: ۱۳۸۹ ،۷۸).

۲-۳-۹ مدلسازی تولید سفر
دستیابی به یک نتیجه دقیق و مناسب در فرایند چهار مرحله ای آنالیز سفر به روش UTMS وابسته به براورد دقیق و قابل قبول تعداد سفرهای تولید شده در نواخی مختلف است.در بررسی مرحله ایجاد سفر با توجه به وابستگی شدید میزان سفر تولید شده در یک ناحیه به اطلاعات سهل الوصولی نظیر جمعیت ، براورد تولید سفر معمولا با دقت خوبی انجام میگیرد.از اینروست که در صورتیکه مقادیر براورد شده دیگر نظیر مقادیر جذب سفر با براوردهای تولید سفر همخوانی نداشته باشد.این تولید سفر است که قابل قبول واقع شده و براوردهای دیگر نظیر جذب سفر با توجه به این موضوع تصحیح می شوند.
افزایش دقت پیش بینی به صورت کلی از دو راه امکان پذیر میگردد.اول افزایش دقت و ابعاد پایگاه داده های مورد استفاده و دوم استفاده از روشهای پیشرفته تر مدلسازی از آنجاییکه افزایش کیفیت و کمیت اطلاعات مورد نیاز امری هزینه بر (چه از نظر مالی چه از نظر زمانی )است.لذا به نظر میرسد که بهتر آن است که به دنبال استفاده از روشهای پیشرفته تر مدلسازی باشیم.در این میان روش مدلسازی عصبی – فازی به عنوان یک گزیده مناسب برای ایجاد مدل تولید سفر مورد استفاده قرار گرفته است (تشنه لب، صفارپور،نو افیونی :۱۳۸۷ ،۴۵).
نکته مهم در استفاده از سیستم های عصبی-فازی نحوه آموزش این سیستم ها با توجه به محدودیت اطلاعات مربوط به این مسئله است.این روش مدلسازی برای پردازش مدلهای شهر شیراز بر مبنای اطلاعات مطالعه جامع حمل و نقل سال ۱۳۶۹ به کار گرفته شده است.

نمودار شماره ۲-۲ : نمای شماتیک سیستم عصبی – فازی
نمودار شماره ۲-۳ : نمودار سه بعدی خروجی ها در برابر ورودی ها

ماخذ : شفاهی و تشنه لب:۱۳۸۱ ،۴

نتایج بدست آمده برای شهر شیراز نشان دهنده کارا بودن این روش در مدلسازی تولید سفر است. اما در هر حال ذکر این نکته ضروری است که زمان پردازش مدلهای عصبی-فازی پیشنهاد شده در برابر زمان لازم برای پردازش مدلهای خطی بسیار زیاد است.مدلهای رگرسیونی در چند ثانیه آماده میشوند در حالی که سریعترین مدل عصبی
– فازی به دست آمده نیاز به یک ساعت آموزش دارد.بنابراین اگر یک راه حل ساده و سریع مورد نظر باشد شاید مدلهای رگرسیونی مناسبتر باشند اما اگر نتایج بهتر و قابل اعتمادتر مورد نظر باشد مدلسازی عصبی- فازی انتخاب مناسب تری است.
مقایسه های انجام شده نشان میدهد که مدلهای ساخته شده توسط روش ارائه شده قابلیت پیاده سازی دقیقتر رابطه بین پارامترهای اصلی مدل و تعداد سفرهای تولید شده را در مقایسه با روشهای مبتنی بر آنالیز رگرسیون دارد و این در حالیست که از لحاظ اطلاعات مورد نیاز هزینه اضافی ای را تحمیل نمی کنند ( شفاهی و تشنه لب:۱۳۸۱ ،۴).

۲-۳-۱۰ تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران
تحلیل رفتار سفرهای بین شهری میتواند برای پیش بینی تقاضای سفرها، قیمت گذاری خدمات و بهبود مطالعه عارضه سنجی مورد استفاده قرار گیرد.استفاده از شیوه های مدلسازی تقاضای سفر، همانند آنچه در روش


دی ۴ ۱۳۹۷

تور کیش و جاذبه های دیدنی آن

ایران را بدون شک می توان یکی از زیباترین کشورهای جهان معرفی کرد که هر چهار فصل آن جلوه ای خاصی از طبیعت را دارد. فصل پاییز فرصت بسیار مناسبی جهت سفر به جزیره ی کیش است. جزیره کیش از جزایر زیبای خلیج فارس به شمار می رود که در استان هرمزگان و شهرستان بندرلنگه قرار گرفته است که سالانه حدود یک میلیون گردشگر از آن بازدید می کنند. بسیاری از گردشگران تور کیش این جزیره را با جاذبه های دیدنی و جاذبه های مدرن آن می شناسند. در این مطلب با دیدنیهای محلی جزیره کیش آشنا خواهید شد.

خانه اعیانی کیش

خانه ی اعیانی قطعا یکی از بهترین دیدنیهای تاریخی جزیره کیش محسوب می شود که در شهر حریره واقع شده است.به هنگام بازدید گردشگران تور کیش از خانه ی اعیانی کیش قطعا مجذوب معماری ایرانی و سبک آن خواهند شد. بر طبق گفته ی باستان شناسان خانه ی اعیانی کیش به دوره ی ایلخانیان تعلق دارد. کاشی های ستاره ای شکل که در ساخت و تزئین نمای بیرونی این بنا، بکار رفته، نمایی خاص به این بنا بخشیده است.

در دوره ی ایلخانی این کاشی ها جهت ساخت تخت سلیمان و سلطانیه مورد استفاده قرار می گرفت. بر طبق این شواهد می توان نتیجه گرفت این کاشی ها از طرف جزیره ی کیش وارد شده اند چراکه در آن دوره این کاشی ها جزو کالاهای وارداتی بوده اند و دوم اینکه صاحب این عمارت شخصی ثروتمند بوده اند که در آن زمان توانستند خانه ی اعیانی داشته باشند و در آن زندگی کنند. این جاذبه های تاریخی و طبیعی باعث شده خیلی از هموطنان بازدید از جزیره را به تور دبی ترجیح دهند .

شهر باستانی حریره

شهر باستانی حریره از دیگر جاذبه های گردشگری کیش، است که دارای ۸۰۰ سال قدمت است که در فضایی به وسعت ۱۲۰ هکتاری قرار گرفته است.

دوران طلایی شهر حریره کیش را می توان بین سال های ۳۶۷ تا ۹۱۲ هجری قمری در نظر گرفت که به عنوان ستاره ی این منطقه نیز شناخته می شده است. بقایایى در مرکز ساحل شمالى جزیره و در شهر باستانی حریره در جزیره ی کیش موجود است که به احتمال بسیار زیاد به دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامى تعلق دارد. این بقایا از وسعت ۳ کیلومتر مربعی برخوردار هستند. این موضوع بیانگر این است که در روزگارى این شهر بزرگ و آباد بوده و جمعیت بسیار زیادی را در خود جای داده است.

بر طبق نتایجی که باستان‌ شناسی به دست آورده اند، محوطه باستانی حریره جزیره کیش متشکل از مجموعه ساحلی و خانه اعیانی از حمام، مسجد و قنات‌ های قدیمی است.

روستای باغو

روستای باغو از روستاهای بسیار قدیمی و زیبای جزیره ی کیش می باشد که به دور از جذابیت های مدرن و امروزی جزیره ی کیش قرار دارد.

گردشگرانی که تمایل دارند سفری به دور از شلوغی و زرق وبرق جزیره داشته باشند، روستای باغو بهترین گزینه خواهد بود.

گردشگرانی که قصد بازدید از این روستا را دارند می توانند به سمت میدان غروب جزیره ی کیش بروند و از آنجا به جاده ی روستای باغو بپیچند. راه دیگر این است که می توانند از سمت بزرگراه خلیج فارس به این روستای قدیمی دسترسی داشته باشند.

جالب است بدانید نام این روستا از نام پیرزنی ۱۰۰ ساله به نام ننه باغو گرفته شده است. ننه باغو زمانی که کیش تحت تصرف نیروهای پرتغالی‌ بوده در آن زندگی می‌ کرده است. جذابیت این روستا بیشتر بخاطر فضای مثبت و صمیمی آن است.

مسجد النبی (ص) و چاه آبی قدیمی که در کنار این مسجد قرار گرفته از بخش های دیدنی این روستا به شمار می رود. اگر شما هنوز بلیط کیش خود را تهیه نکرده اید توصیه میکنیم معطل نکنید و دیدن این همه جاذبه تاریخی و طبیعی را از دست ندهید

کشتی یونانی

بسیاری از گردشگران تور کیش ترجیح می هند در سفر خود به کیش از کشتی یونانی بازدید نمایند. این کشتی از حیث تاریخی جذابیت زیادی ندارد ولی به عنوان یکی از جاذبه های جزیره ی کیش به شمار می رود. این کشتی به صورت اتفاقی و به دلیلی نامشخص ناگهان در بستر خلیج فارس فرو می رود.

برخی دلیل به گل نشتن این کشتی را مه آلود بودن هوا می دانند. بیشتر گردشگران تمایل دارند لحظه غروب آفتاب را در کنار این کشتی سپری کنند چراکه نمای بسیار زیبایی از غروب آفتاب در پشت این کشتی ایجاد می شود. چنانچه شما هم اشتیاق فراوانی پیدا کردید تا مسافر جزیره کیش شوید اما از هزینه سفر نگران هستید ما به شما تور لحظه آخری کیش را پیشنهاد میکنیم . این تورها اندکی قبل از پرواز توسط آژانسهای مسافرتی ارائه میشوند و بعضا قیمت ارائه شده تا ۵۰ درصد پایینتر از قیمت واقعی است .

نمایشگاه خزندگان

نمایشگاه خزندگان متشکل از حدود ۱۰۰ خزنده ی زنده از خانواده مارسانان است که بسیار دیدنی هستند. از جمله ی خزندگانی که در این مجموعه نگه داری می شوند می توان از جمله به مارهای عظیم بوآ، پیتون آفریقا و آمازون، سوسمار ایگوانا ماداگاسکار، عقرب سیاه امپراتور آفریقا، مار پرنده ی تایلند، عنکبوت‌ های بزرگ و پرنده خوار برزیلی اشاره کرد. نمایشگاه خزندگان جزیره کیش در خیابان فردوسی و جنب پارک آهوان واقع شده است.

آکواریوم های پهناور کیش

آکواریوم های پهناور کیش از بخش های دیدنی و جذاب کیش است که مانند یک آکواریومی پهناور است که از گونه های مختلف ماهیان تشکیل شده است که گردشگران این فرصت را خواهند داشت تا از آن بازدید نمایند. توصیه می شود سری به اسکله بزنید و از تماشای زیستگاه ماهی های در آب های خلیج فارس لذت ببرید.

همچنین امکان غواصی و سوار شدن بر قایق های شیشه ای برای علاقه مندان و گردشگران فراهم شده است. و بازدیدکنندگان قادر خواهند بود از نزدیک شاهد زیبایی های زیر دریای خلیج فارس باشند. خوب چنانچه مسافر کیش شدید یکی از الزامات سفر خوب انتخاب یک هتل مناسب است . پیشنهاد ما در این رابطه استفاده از هتلهای ۵ ستاره کیش است . هتلهایی مانند هتل مارینا کیش ، هتل ترنج کیش ، هتل شایان کیش و یا هتل شایگان کیش.

کاریز کیش

از دیگر دیدنیهای جذاب کیش که گردشگران تور کیش در برنامه ی سفر خود می بایست قرار دهند، کاریز کیش است که آب مورد نیاز ساکنین جزیره را تامین می کرده است. کاریز کیش ۴۵ متر ارتفاع دارد و همین ویژگی این بنا را منحصر بفرد کرده است.

کاریز کیش دارای ۱۵ کیلومتر طول است که در طول دو رشته از منطقه ی صفین و فرودگاه تا محل فعلی مجموعه فرهنگی و تفریحی شهر زیرزمینی کیش کشیده شده است. این دو رشته در محل این شهر زیرزمینی به سه رشته تبدیل و سپس به یک رشته تبدیل می شوند و به شهر قدیمی حریره می ریزند.

وجود سقف ۸ متری که با سنگواره، صدف و مرجان ها مزین شده است جذابیت این بنا را دو چندان کرده است. این مرجان ها در حدود ۲۶۰ تا ۵۶۰ میلیون سال قدمت دارند و به عنوان یکی از بهترین دیدنیهای کیش به حساب می آید.

تبدیل خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله در کیش به موزه

تبدیل خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله در کیش به موزه

دیدنیهای جزیره‌ی کیش تنها به کشتی یونانی و پاساژ و دریای نیلگون منتهی نمی شود، به تازگی بومیان این منطقه خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله را به موزه ای جهت بازدید گردشگران و آشنایی آنان با زندگی و وسایل قدیمی پدرانشان تبدیل کرده اند.

خانه‌ی مرحوم حاج عبدالله بن شاهین در زمینی به وسعت ۱۲۰۰ متری قرار دارد که مشتمل بر ۱۵ اتاق است. وی یکی از شخصیت‌های معروف و محبوب جزیره کیش به حساب می آید که تاجر مروارید بوده و صاحب یکی از بزرگترین لنج‌های بادبانی در آن زمان بود که به حرفه تجاری و گلافی (لنج سازی) نیز مهارت داشته است. حاج عبدالله خانه اش را از سه نسل قبل خود به ارث برده. خانه وی در یکی از قدیمی‌ترین خانه‌های محله سفین قدیم واقع شده که دارای سبک معماری کاملا بومی است. این خانه برای بومیان نسل‌های گذشته کیش و اهالی روستای تاریخی سفین قدیم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چراکه بیشتر آنها در این خانه به مکتب و فراگیری قرآن پرداخته اند. این خانه حکم مدرسه محله سفین را نیز دارا بود.

این خانه با هدف معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، معیشت و صنایع دستی منحصر به فرد بومیان جزیره کیش، پس از موافقت صاحب آن، آقا حسینی و اخذ مجوز لازم از سازمان منطقه آزاد کیش در فروردین ۱۳۹۳ به منظور اشتغالزایی برای بومیان محله و تحقیق و توسعه گردشگری پایدار برای جزیره کیش به خانه مردم شناسی بومیان کیش تبدیل گشت. در بازسازی تمامی اتاق‌ها و فضاها سعی شد تا معماری سنتی آن حفظ شود و با بهره گیری از مصالح بومی بازسازی شده است. این خانه بیانگر سبک زندگی بومیان کیش در ۸۰ سال پیش است.

گردشگران جزیره کیش می توانند با وارد شدن به این موزه با نمایش زنده شیوه معیشت و کار بومیان کیش در گذشته آشنا شوند و از ابزار و وسایل مورد استفاده بومیان کیش در قدیم دیدن نمایند. همچنین گردشگران این فرصت را خواهند داشت تا شیرینی و قهوه عربی میل نمایند. در آینده قرار است اسناد و مدارک قدیمی موجود از بومیان کیش در این خانه به نمایش در آید و زنان هنرمند بومی نقش حنا روی دستان گردشگران ببندند و نام و غذای محلی و دریایی ارائه دهند. از بخش‌های دیدنی این خانه که به گردشگران توصیه می شود از آن بازدید نمایند حوی المجلس یا حیاط مجلسی است. این خانه مشتمل بر دو حیاط است. حیاط مجلسی آن برای بازدید از میهمانان مرد در نظر گرفته شده است. این حیاط دارای یک در اختصاصی، یک اتاق تابستانه (مجلس)، یک اتاق زمستانه، انبار خرما، انبار ابزار صید و شناورها و یک حلقه چاه می باشد.

حیاط اندرونی که برای خانواده بوده که مردان غریبه و نامحرم حق ورود به آن را نداشتند. این حیاط دارای بخش هایی نظیر اتاق خواب‌های زمستانه و تابستانه، آشپزخانه، مکتب خانه، اتاق میهمان زنان، انبار خرما، انبار علوفه و محل نگهداری گاو و گوسفند و یک حلقه چاه می باشد و از درب ورودی مخصوص خانواده تشکیل شده است.

اتاق تابستانه که ویژه مردان است دارای تاقچه‌ای در بخش حیاط مجلسی خانه می باشد که برای میهمانان مرد بوده که به خانه می‌آمدند و این امر بیانگر میهمان نوازی و ارزش والای میهمان برای بومیان بوده چراکه به عقیده بومیان جزیره کیش، میهمان حبیب خداست و حسن استقبال از میهمان را از وظایف شرعی و دینی خود می دانستند. جلوی این اتاق سایبانی از دعن (شاخه‌های بهم بافته نخل) به چشم می خورد که بعد از ظهر تابستان پذیرای بزرگان محله و میهمانان بوده است. به خاطر جایگاه اجتماعی ویژه صاحب این خانه در کیش که به کرم و میهمان نوازی نیز معروف بوده به طور کلی این خانه تقریبا در تمامی ایام سال میزبان میهمان‌های دور و نزدیک بوده است. به غیر از اتاق مجلسی که به عنوان محلی جهت پذیرایی و خواب میهمانان در فصل تابستان بوده، اتاق دیگری نیز در حیاط مجلسی وجود دارد که سبک آن زمستانه و رو به آفتاب است. در این اتاق هیچگونه ای پنجره و یا بادگیری دیدیه نمی شود و برای استفاده میهمانان مرد در فصل زمستان در نظر گرفته شده. جالب است بدانید تمامی اتاق‌های این خانه، اعم از اتاق‌های مخصوص میهمان و اتاق خانواده از حمامی مستقل برخوردار هستند که در قسمتی از اتاق ساخته شده و به آن «قطیعه» می گفتند. این ویژگی نشان دهنده اهمیت دادن بومیان به نظافت و پاکیزگی بوده است. بازدیدکنندگان و گردشگران تور کیش می توانند در این اتاق از ابزار و وسایل بومیان کیش در ۸۰ سال پیش دیدن نمایند.

چندول اصطلاح بومی است که برای انبار خرما و محل بدست آوردن شیره طبیعی خرما بکار می رود. فناوری استحصار شیره خرما مختص بومیان کیش بوده و از سابقه ۶۰۰ ساله برخوردار است. این شیوه تاکنون در هیچ جایی از ایران مشاهده نشده است. چندول از اتاقی با ابعاد ۲ در ۲ متر و یا بزرگتر تشکیل شده که محل نگهداری چند صد کیلو خرما بوده است،. یکی از دلایلی که خرما را انبار می کردند این بود که در معرض وزش باد قرار نگیرد چراکه خرما در معرض باد سریع خشک می‌شود. به همین جهت چندول را در گوشه ای از حیاط قرار می دادند و در آن زنبیل‌های حصیری خرما را انبار می‌کردند. بعد از تراوش شیره خرما از سبدها جهت استفاده از شیره، کف انبار را با ساروج نفوذ ناپذیر و پشته می ساختند و جوی‌ها با شیب ملایم به گوشه‌ای از چندول که دارای حفره‌ای جهت جمع شدن شیره بود، هدایت می‌شد تا شیره خرما در آن جمع شود و بدون نیاز به اینکه به داخل وارد شوند شیر خرما را هر چند روز جمع آوری می‌کردند. خانه از دو انبار چندول تشکیل شده زیرا مصرف خرما بسیار بالا بوده است. آثار شیره و هسته‌های خرما که متعلق به ۸۰ سال پیش بوده است در یکی از این انبارها هنوز موجود است.

اتاق های مضیف یا اتاق تابستانه مورد استفاده در تابستان بوده که از سبک معماری خاصی نیز برخوردار است. این اتاق روی سکویی با ارتفاع ۱٫۵ متری از سطح زمین و پشت به آفتاب، بنا کرده اند و دور تا دور آن با پنجره و بادگیرهای تاقچه ای مزین شده است. هنگام تابستان بادگیرها و پنجره ها را باز می‌کردند تا هوا جریان داشته باشد تا اتاق را خنک کند. این اتاق فقط در تابستان مورد استفاده قرار می گرفت. در فصل زمستان بادگیرهای اتاق با سنگ و چوب و گل پوشانده می شد. در استان خوزستان نیز تعداد مضیف دیده می شود که همچنان کارآیی دارد. آنها در مطبخ قسمتی از حیاط را دیوار چینی و مسقف می‌کردند و با اختصاص دریچه‌هایی برای تهویه و خارج شدن دود ناشی از آشپزی جهت پخت و پز استفاده می کردند. در این نوع آشپزخانه در وجود ندارد و در فصل تابستان جهت پخت و پز غذا، نان های محلی، آسیاب کردن گندم و جو از آن استفاده می‌شد. بومیانی که شرایط مالی خوبی نداشتند به جای استفاده از دیوار از دعن (برگ های بافته شده درخت خرما) جهت ساخت آشپزخانه استفاده می‌کردند. برنج و نمک و نشاسته چهل سال پیش در این مکان برای بازدید گردشگران تور کیش به معرض نمایش گذاشته شده است. اتاق خواب اصلی صاحب خانه دارای دیوارهایی مزین شده با آینه‌ها بزرگ و کوچک و تاقچه هایی با ظروف چینی و اشیاء زینتی آن زمان می باشد. قبی صندوق ‌های چوبی ۸۰ ساله، رادیو و تلویزیون قدیمی (با قدمت ۴۰ سال) و یک تخت دو نفره چوبی با قدمت ۸۵ سال که صاحب خانه از هندوستان خریداری کرده قابل مشاهده است. این اتاق از قدیمی‌ترین اتاق‌های خانه به شمار می رود که با استفاده از ساروج به عنوان مصالح بومی ساخته شده که علت استحکام آن برشمردند. این اتاق ها تا حدود ۴۰ سال پیش نیز توسط اعضای خانواده مورد استفاده قرار می گرفت.

از دیگر اتا‌ق‌های معروف این خانه مکتب خانه‌ است که بومیان کیش جهت یادگیری به آنجا می رفتند. در واقع این خانه حکم مدرسه روستای سفین را داشته است. بومیان از چهار نسل پیش بومیان تا چهل سال پیش در این خانه به فراگیری قرآن می پرداختند. بیت الافروخ (خانه پسران) نامی است که به اتاق مکتب خانه و محل آموزش قرآن اطلاق می شود. آموزش قرآن اغلب توسط زنان بومی صورت می‌گیرد که به آن ملاهیه گفته می شود که این اتاق ها در قسمت حیاط اندرونی ساخته شده است. دختران و پسران در سن های ۶ تا ۹ به یادگیری قرآن، اصول اخلاقی، مهارت‌های زندگی و اجتماعی می پرداختند. این خانه اخیرا به موزه ای در سطح جزیره تبدیل شده است. گردشگران تور کیش این فرصت را خواهند داشت تا به دور از جذابیت های مدرن و شیک جزیره کیش، لحظاتی در این خانه به شناخت فرهنگ بومی کیش بپردازند و از معماری سنتی و باستانی آن لذت ببرند.


دی ۲ ۱۳۹۷

لینکستان

 


دی ۲ ۱۳۹۷

جزئیات از کنکور سراسری ۹۹

تغییرات کنکور در چند سال اخیر به قدری زیاد بوده که هنوز روش برگزاری کنکور ۹۸ و نحوه طراحی سوالات کنکور ۹۹ سرنوشت برگزاری کنکور ۹۹ مشخص نیست و ابهامات زیادی درباره کنکور ۹۹ وجود دارد .سعی داریم در این مطلب جزئیات اولیه از شرایط برگزاری کنکور ۹۹ را برای شما داوطلبان کنکور اماده کرده ایم.

 تغییرات کنکور

 

بودجه بندی کنکور ۹۹بسیار مهم بوده و اهمیت بودجه بندی سوالات کنکور ۹۹ در مباحث مختلف را نشان می دهد. بودجه بندی شامل به صورت بودجه بندی کنکور ۹۹ نظام قدیم و کنکور ۹۹ نظام جدید است.هم چنین تنها یک کنکور برای هر رشته مانند سالهای قبل از کنکور ۹۸ برگزار می شود که بدین معنی است کهداوطلبان نظام قدیم هم می توانند در کنکور ۹۹ شرکت کنند اما با این تفاوت که کتاب های جدید پایه های دهم یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

 

فهرست منابع کنکور ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید را آماده کرده ایم.طبق آخرین اخبار منتشر شده در منابع کنکور ۹۹ تمامی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید می توانند شرکت کنند و تنها یک سری سوال طراحی می شود. برای استفاده از بهترین منابع کنکور ۹۹ کلیک کنید.

 


دی ۲ ۱۳۹۷

تور کیش و  رستوران های موزیکال جزیره  

 

جزیره زیبای کیش با وجود ظرفیت هایی که دارد به عنوان مقصد گردشگری بسیاری از گردشگران مبدل شده است که از هتل گرفته تا مراکز خرید بزرگ و رستوران‌های بی‌نظیر، تفریحات هیجان‌انگیز آبی، همه و همه سبب گشته تا جزیره کیش از فضایی کاملا شیک و لاکچری برخوردار باشد. در بین تمام رستوران‌های شیک و مدرن جزیره کیش، انتخاب یک رستوران امر سختی است. در این مطلب سعی داریم با بهترین و لوکس ترین رستوران های جزیره کیش آشنا شویم.بنابراین اگر شما هم مسافر تور کیش بهمن ماه هستید بد نیست این رستورانها را پیش از رفتن بشناسید .

 

۱ -رستوران و کافی‌شاپ بین‌المللی سالود

 

رستوران بین‌المللی سالود دارای فضایی بسیار شیک و لاکچری است که در کنار ساحل زیبای خلیج‌فارس، جاده جهان و نبش کلبه هور واقع شده است. این رستوران متشکل از دو طبقه است که در طبقه‌ی اول آن انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با بهترین کیفیت برای میهمانان تور کیش ارائه می گردد. در طبقه دوم هم یک کافه زیبا برای میل نمودن انواع نوشیدنی و دسر در نظر گرفته شده است.

این رستوران دارای طراحی زیبا و خاصی است. یکی از ویژگیهایی که این رستوران را منحصر بفرد کرده است سرو غذا به همراه لذت بردن از چشم انداز زیبای دریا است و همچنین پخش موسیقی زنده از دیگر مزیت های این رستوران به شمار می رود.

قطعا رستوران بین‌المللی سالود برای سپری کردن یک شب عالی در کنار خانواده و یا دوستاتان بهترین گزینه خواهد بود.  بی سبب نیست که امروزه خیلی از مسافران سفر به کیش را به تور دبی ترجیح میدهند .

 

 

 

  ۲ -رستوران ساحلی میرمهنا

 

رستوران ساحلی میرمهنا از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین رستوران‌های جزیره کیش به شمار می رود که در خیابان پروین اعتصامی واقع شده است. غذاهای سنتی و با کیفیت این رستوران بسیار پرطرفدار می باشد. سرآشپز رستوران میر مهنا از جمله آشپزهای معروف و حرفه‌ای جزیره کیش به شمار می رود که با ارائه انواع غذاهای سنتی، منوهای ایرانی و فرنگی متنوع با کیفیت عالی توانسته است نظر میهمانان و گردشگران تور کیش جلب کند. این رستوران از فضایی بسیار شیک و آرامی برخوردار است. قطعا سرو غذا به همراه اجرای موسیقی شاد و زنده و تماشای ساحل لذت بخش خواهد بود.

 

۳ -رستوران ساحلی شاندیز صفدری

 

رستوران ساحلی شاندیز صفدری در جاده جهان، بین کشتی یونانی و کلبه هور واقع شده است که دارای محیطی آرام و دل انگیزی می باشد. یکی از ویژگیهایی که می توان برای این رستوران نام برد، گروه موسیقی حرفه‌ای است که قطعا شبی شاد و خاطره‌انگیزی را برای میهمانان فراهم خواهد کرد.

 

شیشلیک‌های این رستوران زبانزد است پس توصیه می شود از دست ندهید. معماری رستوران ساحلی شاندیز صفدری به گونه ای است که میهمانان تور کیش از میل نمودن غذا در کنار ساحل مرجانی کیش که منظره‌ای رویایی را ایجاد کرده لذت خواهند برد.

 

۴ -رستوران شاندیز آبشار

 

نام رستوران شاندیز البته برای مسافران تور مشهد نامی آشناست اما ممکن است برای مسافران کیش اینطور نباشد .رستوران آبشار شاندیز در پارک آبشار کیش و نبش مجسمه پنگوئن واقع شده است. منوی غذایی متنوع و گسترده و اجرای موسیقی زنده برخی از ویژگیهای این رستوران است که مورد توجه میهمانان قرار گرفته است. غذاهای رستوران شاندیز آبشار به‌ صورت سلف‌ سرویس ارائه می گردد. میهمانان این رستوران این فرصت را خواهند داشت تا در محیطی شاد و دل ‌انگیز از میل نمودن غذاهای این رستوران لذت ببرند.

 

۵ -رستوران ساحلی انرژی

رستوران انرژی جزیره کیش از بزرگ‌ترین و متفاوت‌ترین رستوران‌های جزیره کیش به حساب می آید که در اسکله تفریحی قدیم، نوار ساحلی بعد از سالن نمایش واقع شده است. این رستوران مشتمل بر دو سالن سرباز و سرپوشیده می باشد. میهمانان این رستوران می توانند از میل نمودن انواع غذاهای ایرانی، فرنگی، دریایی و گیاهی با بهترین کیفیت لذت ببرند. برخی از امکاناتی که برای این رستوران در نظر گرفته شده شامل میز و صندلی‌ در فضای باز است که در کنار دریا چیده شده‌اند. همچنین اجرای موسیقی به همراه اجرای استندآپ کمدی از جذابیت های دیگر این رستوران به شمار می رود.

 

 

 

 

 

 

تبدیل خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله در کیش به موزه

 

دیدنیهای جزیره‌ی کیش تنها به کشتی یونانی و پاساژ و دریای نیلگون منتهی نمی شود اگر شما مسافر تور کیش نوروز هستید پیشنهاد میکنیم سری هم به اماکن تاریخی کیش بزنید ، به تازگی بومیان این منطقه خانه‌ای با قدمت ۲۰۰ ساله را به موزه ای جهت بازدید گردشگران و آشنایی آنان با زندگی و وسایل قدیمی پدرانشان تبدیل کرده اند.

 

خانه‌ی مرحوم حاج عبدالله بن شاهین در زمینی به وسعت ۱۲۰۰ متری قرار دارد که مشتمل بر ۱۵ اتاق است. وی یکی از شخصیت‌های معروف و محبوب جزیره کیش به حساب می آید که تاجر مروارید بوده و صاحب یکی از بزرگترین لنج‌های بادبانی در آن زمان بود که به حرفه تجاری و گلافی (لنج سازی) نیز مهارت داشته است. حاج عبدالله خانه اش را از سه نسل قبل خود به ارث برده. خانه وی در یکی از قدیمی‌ترین خانه‌های محله سفین قدیم واقع شده که دارای سبک معماری کاملا بومی است. این خانه برای بومیان نسل‌های گذشته کیش و اهالی روستای تاریخی سفین قدیم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چراکه بیشتر آنها در این خانه به مکتب و فراگیری قرآن پرداخته اند. این خانه حکم مدرسه محله سفین را نیز دارا بود.

 

 

 

این خانه با هدف معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، معیشت و صنایع دستی منحصر به فرد بومیان جزیره کیش، پس از موافقت صاحب آن، آقا حسینی و اخذ مجوز لازم از سازمان منطقه آزاد کیش در فروردین ۱۳۹۳ به منظور اشتغالزایی برای بومیان محله و تحقیق و توسعه گردشگری پایدار برای جزیره کیش به خانه مردم شناسی بومیان کیش تبدیل گشت. در بازسازی تمامی اتاق‌ها و فضاها سعی شد تا معماری سنتی آن حفظ شود و با بهره گیری از مصالح بومی بازسازی شده است. این خانه بیانگر سبک زندگی بومیان کیش در ۸۰ سال پیش است.

 

 

 

گردشگران جزیره کیش می توانند با وارد شدن به این موزه با نمایش زنده شیوه معیشت و کار بومیان کیش در گذشته آشنا شوند و از ابزار و وسایل مورد استفاده بومیان کیش در قدیم دیدن نمایند. همچنین گردشگران این فرصت را خواهند داشت تا شیرینی و قهوه عربی میل نمایند. در آینده قرار است اسناد و مدارک قدیمی موجود از بومیان کیش در این خانه به نمایش در آید و زنان هنرمند بومی نقش حنا روی دستان گردشگران ببندند و نام و غذای محلی و دریایی ارائه دهند. از بخش‌های دیدنی این خانه که به گردشگران توصیه می شود از آن بازدید نمایند حوی المجلس یا حیاط مجلسی است. این خانه مشتمل بر دو حیاط است. حیاط مجلسی آن برای بازدید از میهمانان مرد در نظر گرفته شده است. این حیاط دارای یک در اختصاصی، یک اتاق تابستانه (مجلس)، یک اتاق زمستانه، انبار خرما، انبار ابزار صید و شناورها و یک حلقه چاه می باشد.

 

حیاط اندرونی که برای خانواده بوده که مردان غریبه و نامحرم حق ورود به آن را نداشتند. این حیاط دارای بخش هایی نظیر اتاق خواب‌های زمستانه و تابستانه، آشپزخانه، مکتب خانه، اتاق میهمان زنان، انبار خرما، انبار علوفه و محل نگهداری گاو و گوسفند و یک حلقه چاه می باشد و از درب ورودی مخصوص خانواده تشکیل شده است.

 

 

اتاق تابستانه که ویژه مردان است دارای تاقچه‌ای در بخش حیاط مجلسی خانه می باشد که برای میهمانان مرد بوده که به خانه می‌آمدند و این امر بیانگر میهمان نوازی و ارزش والای میهمان برای بومیان بوده چراکه به عقیده بومیان جزیره کیش، میهمان حبیب خداست و حسن استقبال از میهمان را از وظایف شرعی و دینی خود می دانستند. جلوی این اتاق سایبانی از دعن (شاخه‌های بهم بافته نخل) به چشم می خورد که بعد از ظهر تابستان پذیرای بزرگان محله و میهمانان بوده است. به خاطر جایگاه اجتماعی ویژه صاحب این خانه در کیش که به کرم و میهمان نوازی نیز معروف بوده به طور کلی این خانه تقریبا در تمامی ایام سال میزبان میهمان‌های دور و نزدیک بوده است. پس اگر میهمان تور کیش اسفند ماه هستید میتوانید شاهد این میهمان نوازی گرم باشید . به غیر از اتاق مجلسی که به عنوان محلی جهت پذیرایی و خواب میهمانان در فصل تابستان بوده، اتاق دیگری نیز در حیاط مجلسی وجود دارد که سبک آن زمستانه و رو به آفتاب است. در این اتاق هیچگونه ای پنجره و یا بادگیری دیدیه نمی شود و برای استفاده میهمانان مرد در فصل زمستان در نظر گرفته شده. جالب است بدانید تمامی اتاق‌های این خانه، اعم از اتاق‌های مخصوص میهمان و اتاق خانواده از حمامی مستقل برخوردار هستند که در قسمتی از اتاق ساخته شده و به آن «قطیعه» می گفتند. این ویژگی نشان دهنده اهمیت دادن بومیان به نظافت و پاکیزگی بوده است. بازدیدکنندگان و گردشگران تور کیش می توانند در این اتاق از ابزار و وسایل بومیان کیش در ۸۰ سال پیش دیدن نمایند.

 

 

 

چندول اصطلاح بومی است که برای انبار خرما و محل بدست آوردن شیره طبیعی خرما بکار می رود. فناوری استحصار شیره خرما مختص بومیان کیش بوده و از سابقه ۶۰۰ ساله برخوردار است. این شیوه تاکنون در هیچ جایی از ایران مشاهده نشده است. چندول از اتاقی با ابعاد ۲ در ۲ متر و یا بزرگتر تشکیل شده که محل نگهداری چند صد کیلو خرما بوده است،. یکی از دلایلی که خرما را انبار می کردند این بود که در معرض وزش باد قرار نگیرد چراکه خرما در معرض باد سریع خشک می‌شود. به همین جهت چندول را در گوشه ای از حیاط قرار می دادند و در آن زنبیل‌های حصیری خرما را انبار می‌کردند. بعد از تراوش شیره خرما از سبدها جهت استفاده از شیره، کف انبار را با ساروج نفوذ ناپذیر و پشته می ساختند و جوی‌ها با شیب ملایم به گوشه‌ای از چندول که دارای حفره‌ای جهت جمع شدن شیره بود، هدایت می‌شد تا شیره خرما در آن جمع شود و بدون نیاز به اینکه به داخل وارد شوند شیر خرما را هر چند روز جمع آوری می‌کردند. خانه از دو انبار چندول تشکیل شده زیرا مصرف خرما بسیار بالا بوده است. آثار شیره و هسته‌های خرما که متعلق به ۸۰ سال پیش بوده است در یکی از این انبارها هنوز موجود است.

اتاق های مضیف یا اتاق تابستانه مورد استفاده در تابستان بوده که از سبک معماری خاصی نیز برخوردار است. این اتاق روی سکویی با ارتفاع ۱٫۵ متری از سطح زمین و پشت به آفتاب، بنا کرده اند و دور تا دور آن با پنجره و بادگیرهای تاقچه ای مزین شده است. هنگام تابستان بادگیرها و پنجره ها را باز می‌کردند تا هوا جریان داشته باشد تا اتاق را خنک کند. این اتاق فقط در تابستان مورد استفاده قرار می گرفت. در فصل زمستان بادگیرهای اتاق با سنگ و چوب و گل پوشانده می شد. در استان خوزستان نیز تعداد مضیف دیده می شود که همچنان کارآیی دارد. آنها در مطبخ قسمتی از حیاط را دیوار چینی و مسقف می‌کردند و با اختصاص دریچه‌هایی برای تهویه و خارج شدن دود ناشی از آشپزی جهت پخت و پز استفاده می کردند. خوب این فضا در کنار فضاهای مدرن کیش مانند هتل ترنج ، هتل داریوش ، هتل شایان کیش و سایر هتلها و مراکز خرید مدرن فضای جالبی را به وجود میاورد . در این نوع آشپزخانه در وجود ندارد و در فصل تابستان جهت پخت و پز غذا، نان های محلی، آسیاب کردن گندم و جو از آن استفاده می‌شد. بومیانی که شرایط مالی خوبی نداشتند به جای استفاده از دیوار از دعن (برگ های بافته شده درخت خرما) جهت ساخت آشپزخانه استفاده می‌کردند. برنج و نمک و نشاسته چهل سال پیش در این مکان برای بازدید گردشگران تور کیش به معرض نمایش گذاشته شده است. اتاق خواب اصلی صاحب خانه دارای دیوارهایی مزین شده با آینه‌ها بزرگ و کوچک و تاقچه هایی با ظروف چینی و اشیاء زینتی آن زمان می باشد. قبی صندوق ‌های چوبی ۸۰ ساله، رادیو و تلویزیون قدیمی (با قدمت ۴۰ سال) و یک تخت دو نفره چوبی با قدمت ۸۵ سال که صاحب خانه از هندوستان خریداری کرده قابل مشاهده است. این اتاق از قدیمی‌ترین اتاق‌های خانه به شمار می رود که با استفاده از ساروج به عنوان مصالح بومی ساخته شده که علت استحکام آن برشمردند. این اتاق ها تا حدود ۴۰ سال پیش نیز توسط اعضای خانواده مورد استفاده قرار می گرفت.

 

 

از دیگر اتا‌ق‌های معروف این خانه مکتب خانه‌ است که بومیان کیش جهت یادگیری به آنجا می رفتند. در واقع این خانه حکم مدرسه روستای سفین را داشته است. بومیان از چهار نسل پیش بومیان تا چهل سال پیش در این خانه به فراگیری قرآن می پرداختند. بیت الافروخ (خانه پسران) نامی است که به اتاق مکتب خانه و محل آموزش قرآن اطلاق می شود. آموزش قرآن اغلب توسط زنان بومی صورت می‌گیرد که به آن ملاهیه گفته می شود که این اتاق ها در قسمت حیاط اندرونی ساخته شده است. دختران و پسران در سن های ۶ تا ۹ به یادگیری قرآن، اصول اخلاقی، مهارت‌های زندگی و اجتماعی می پرداختند. این خانه اخیرا به موزه ای در سطح جزیره تبدیل شده است. گردشگران تور کیش این فرصت را خواهند داشت تا به دور از جذابیت های مدرن و شیک جزیره کیش، لحظاتی در این خانه به شناخت فرهنگ بومی کیش بپردازند و از معماری سنتی و باستانی آن لذت ببرند.